กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงณิศชาญา  ทับทิมศรี
 
1. นางเขมณัฏฐ์  จันทรแสงนาวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณภัทร  นาวารัตน์
 
1. นางชุติมา  เปรมปิยศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญผล
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 1. เด็กชายวรวัฒน์  ยานะ
 
1. นางชุติมา  เปรมปิยศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงนิศาชล  คำเนตร
 
1. นางนารีรัตน์   คำรอด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทะมาดี
 
1. นางสุธาทิพย์  โรจน์ประดิษฐ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงอิสรีย์  สิงห์โต
 
1. นางอารีรัตน์  พูลวงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีวิจารณ์
 
1. นางศิราวรรณ  บุตรงาม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายบุลธัช  สีสมงามตระกูล
 
1. นางวิระพรรณ  ศรีสรวล
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กชายจิรเดช  รัตนาคะ
2. เด็กชายวันชนะ  ชำนาญสวน
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชุมสาย
 
1. นางปนัดดา  เริ่มรักษ์
2. นางสาวนิตยา  สมภา
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัลยา  ชำนาญศิลป์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  นุกิจ
3. เด็กหญิงศุภนิจ  เพิ่มสมบัติ
 
1. นางสาวเมธิษา  มีผล
2. นางปนัดดา  เริ่มรักษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีไกรสิทธิ์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  หนูปิ่น
3. เด็กหญิงเสาวภา  นนทรัตน์
 
1. นางนิดา  ฉายาชวลิต
2. นางสาวญาณี  ญาณะโส
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูเล็ก
2. เด็กหญิงศศิภัส  ไพโรจน์
3. เด็กหญิงศีฎาภา  โพธิกิตติไชย
 
1. นางวิระพรรณ  ศรีสรวล
2. นายกฤตภาส  เสียงหาญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงณภัทร  พิมเสน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสีนวล
 
1. นายอำนาจ  เจริญพร
2. นายปราโมทย์  กลมเกลี้ยง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 1. เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สด
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์
 
1. นายกฤตภาส  เสียงหาญ
2. นางสาวเปรมจิตต์  ภารดีรุจิรา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1. เด็กชายทัศนัย  พื้นผล
 
1. นางสาวนพรัตน์  ภิรมหวาด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1. เด็กชายคณิศร  แก้วค้ำ
 
1. นางสาวนันทวัน  สวัสดิ์ภูมิ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มาลาทอง
 
1. นายกฤตภาส  เสียงหาญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงกรพัชร  เจริญพวก
 
1. นางสาวภัทรลดา  ประมาณพล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนภารัตน์  ผลพฤกษา
 
1. นางวิระพรรณ  ศรีสรวล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงฐิติชกานต์  สวัสดิกาญจน์
 
1. นายวิสิษฐ  สังฆเวช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร
 
1. นางประภาศรี  วนสิริสกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี
2. เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล
3. เด็กหญิงรุจิรดา  เจริญผล
 
1. นางสาวสาวิตรี  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวนงลักษณ์  เทพสิทธาวิวัฒน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายณฐกร  ตระกูลคำพานิช
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สงวนทรัพย์
3. เด็กชายปิยพัชร  โกฉัยพัฒน์
 
1. นางบุญสิตา  เจือจุล
2. นางปิณิดา   สุวรรณพรม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 1. เด็กชายชนัฐ  เดชกำแหง
2. เด็กหญิงปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงพรพิมนต์  ชาญอนุวัตร
 
1. นางบุญสิตา  เจือจุล
2. นางสาวธนนันท์  คำสาริรักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ประวัติวงค์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงเจริญ
3. เด็กชายเหวิน ฟู่  ล็อค
 
1. นางสาวพนุชดา  จินากูล
2. นางสาวณัฐกฤตา  พุ่มไม้
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจณิสตา  จิรวรนันท์
2. เด็กหญิงธนมน  ศรีประสิทธิ์
3. เด็กหญิงรมิดา  แซ่ตั๋น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ผลารุจิ
2. นางสาวธนนันท์  คำสาริรักษ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงกฤตปภา  ศรีวิเชียร
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สงฆ์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงชนาภา  สมชาติ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญวงษ์
5. เด็กหญิงปารีญา  เจริญสรรพพืช
 
1. นางชวิศา  พะโยม
2. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงชิดชนก  น้อยทรัพย์
2. เด็กหญิงรุจิภา  คู่คิด
3. เด็กหญิงศวิตา  ปริญโญกุล
4. เด็กหญิงสรัลพร  งามนัก
5. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีบูรณะธรรม
 
1. นางกวินนาถ  คำทุมไสย
2. นางสาววิภาวี  สว่างรัตน์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  โพธิเกษมสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิรฐา  วงษ์กล้าหาญ
3. เด็กชายณัฐพัชร์  เสมอเหมือน
4. เด็กหญิงสิรินดา  สิริกุล
5. เด็กหญิงแพรพลอย  ศักดิ์มั่น
 
1. นายนริศ  นิลขันธ์
2. นางสาวณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงชฎาภา  จิตส่งเสริม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจหาญ
3. เด็กหญิงปัญจรัตน์  สันติสุนทรกุล
4. เด็กหญิงพลอยลดา  โรจน์พิโรดม
5. เด็กหญิงศิริพุทฑา  ศิริกุล
 
1. นางจินตนา  เครือผือ
2. นางสาวชาลิสา  สอนลัทธิพันธ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงฐิรัญญาภา  สุขหล่อ
2. เด็กหญิงณภัทร  สังศิริ
3. เด็กหญิงปณิตา  บัวลอย
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหลาหะพันธ์
5. เด็กหญิงอังควิภา  ลิ้นลา
 
1. นายจำลอง  อุทัยรัศมี
2. นางสาวลักษณ์ประภา  สุวรรณสมบัติ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงซิดนีย์  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวณัฐชยา  สินชัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คังคะศรี
 
1. นางคนึงนิจ  ฤกษ์เกษม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เบญจพงษ์วิมล
2. เด็กชายหฤษฎ์  ธนะมูล
 
1. นางนภาวรรณ  บุญชุ่ม
2. นางสาวปาวีณา  อนันตสุข
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงญาณิศา  นนทภักดี
 
1. นายสายัณต์  อุตทอง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โถรัตน์
2. เด็กชายธิติ  สุขพร้อม
3. เด็กหญิงสิรินาถ  อนุศรี
 
1. นายศรายุทธ  อินทร์ประยูร
2. นางสาวจุฬาพร  จันทร์สุข
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 1. เด็กชายดนัย  จงอุทัยไพศาล
2. เด็กหญิงธัญญพัทธ์  วงศ์ตรี
3. เด็กหญิงพรรณพนัช  จันทร์เหลือง
4. เด็กชายภูวดล  จันทศาศวัต
5. เด็กชายสุธีพัฒน์  เจียมโฆสิต
6. เด็กชายไตรทศ  ไตรมาศ
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
2. นายรณชัย  คงนิมิตร
3. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายณภัทร  ธิยานันท์
 
1. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายรณชัย   คงนิมิตร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงพรพรรษา  ประสิทธิทอง
 
1. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายพชรพล  ละเอียดอ่อน
 
1. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายพีรดนย์  เธียรประดิษฐ์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงญาณิศา  หล่อรุ่งโรจน์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 1. เด็กชายพีรดนย์  เธียรประดิษฐ์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงชัญญา  ถิระพัฒน์กุล
 
1. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภูริสิทธิโสพล
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 1. เด็กชายณภัทร  ดวงแก้ว
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ผลพฤกษา
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงกวีเนตร  วิเศษ
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงชัญญา  ภาคการ
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงสุพรรยิกา  รจนากูล
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงฌิมา  เกศการุณกุล
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 1. เด็กชายกรวิชญ์  แสงเพ็ชร
2. เด็กชายกฤต  เคหะเจริญ
3. เด็กหญิงกวีเนตร  วิเศษ
4. เด็กชายชนกันต์  นุ่มเจริญ
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  พานิชานุรักษ์
6. เด็กชายณฐกร  ผลพฤกษา
7. เด็กชายณภัทร  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศรี
9. เด็กหญิงณิชกานต์  กิริยากิจ
10. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภูริสิทธิโสพล
11. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ดาราจร
12. เด็กหญิงปิยธิดา  ผลพฤกษา
 
1. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
2. นายณรงค์  จันทะภา
3. นายรณชัย  คงนิมิตร
4. นายสุริยา  ชมศาสตร์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  กสาชีพ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  อยู่สำราญ
3. เด็กหญิงธัญสรณ์  ทับไพรเวช
4. เด็กหญิงนาราภัทร  บุญไธสง
5. เด็กหญิงปพัชญา  เจริญวงษ์
6. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ตีที
7. เด็กหญิงสุมัจฉา  จุ้ยทองคำ
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมวงศ์ผล
 
1. นางสาวลักษมี  กิมเต๊ก
2. นางสกรรัตน์  แกล้วกล้า
3. นางสาวพรรณี  เผื่อนคง
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  โกมลวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  แก้วพวง
3. เด็กหญิงณัฐญา  เพ็ชรมุณี
4. นางสาวตรีทิพย์  ศรีประสิทธิ์
5. เด็กหญิงรสิตา  ธีรสรรเพชญ
6. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สาลี
7. เด็กหญิงสวรรยา  ทัพชัย
8. เด็กหญิงสุพิชฌา  สิงห์ทน
9. เด็กหญิงสโรชา  สมัครพันธ์
10. เด็กหญิงเพชรชมพู  คมกล้า
11. เด็กหญิงโชติกา  ผ่องวรรณ์
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นางสาวนัฐกานต์  อรุณรัตนา
3. นางวรการ  คงช่วย
4. นายสุริยา  ชมศาสตร์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงชิษณุชา  ร่วมญาติ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุษบา
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงซาช่า  วูลิค
 
1. นายมงคล  เกิดลาภ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงแพรพรพรรณ  สุขสัมพันธ์
 
1. นางสุทธาวกุล  ช้างใหญ่
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 1. เด็กชายนพณัฐ  แย้มกราย
 
1. นายมงคล  เกิดลาภ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนภษร  สุนธนนท์
2. เด็กหญิงภัคภิญญา  จันทร์ธนไพบูลย์
3. เด็กชายภูวดล  จันทศาศวัต
4. เด็กหญิงมธุรดา  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงวาทิยาภรณ์  คงรอด
 
1. นายสมมารถ  มังคลสุ
2. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  เนื่องแสง
2. เด็กหญิงชาลิณี  เหลี้ยมแหลม
3. เด็กชายพีรวัส  ปราณี
4. เด็กหญิงลภัสลดา  แก้วบริสุทธิ์
5. เด็กชายสหัสวัต  เจียมภิรมย์สุข
6. เด็กหญิงเขมจิรา  อรุณพงษ์
7. เด็กหญิงเมทิกา  สุนธนนท์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมเจริญ
2. นายธีระพล  สูญสิ้นภัย
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ
2. เด็กหญิงปอแก้ว  นิสาลักษณ์
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ช่วยอินทร์
 
1. นางสุนันท์  กุลชัย
2. นางสาวสุนทรี   เกษมโอภาช
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงคัทลียา  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงปุณริศา  รอดพ้น
3. เด็กหญิงภัทรภร  สำโรงลุน
 
1. นางสาวสมรรัตน์  จันทรากานตานันท์
2. นางสาวชญานาถ  อุดมเดชธนะวุฒิ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัชชา  สองเมือง
2. เด็กหญิงอลิชา  คตภูธร
3. เด็กหญิงเมธิศา  สอดสี
 
1. นางสาวสมรรัตน์  จันทรากานตานันท์
2. นางสาวนัฐกานต์  อรุณรัตนา
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงรมินดา  แดงเปี่ยม
2. เด็กหญิงวิภากร  วารนิช
 
1. นางสาวธัญพร  ตันหยง
2. นายสุทัศน์  วิลัยการ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจิรประภา  บุญสม
2. เด็กหญิงอัญมณี  พินิจวงษ์
 
1. นายสุทัศน์  วิลัยการ
2. นายจิรพงศ์  ใจบุญ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1. เด็กชายสุรวิช  เดชกำแหง
2. เด็กชายอานันท์กร  ร่มพฤกษ์
 
1. นายภาคภูมิ  ช้างใหญ่
2. นายธวัชชัย  ธรรมคงทอง
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 1. เด็กชายธนชัย  กิจธนานันท์
2. เด็กชายนราวิชญ์  ตรีคำ
3. เด็กชายปัณฑา  สุขแสนสำราญ
 
1. นางสาวนัฐกานต์  อรุณรัตนา
2. นายจิรพงศ์   ใจบุญ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  กุลฉวะ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ยิ้มศรวล
3. เด็กหญิงณัฐฐานันท์  รัตนพงศ์
4. เด็กหญิงธัญย์ชนก  ปานไธสง
5. เด็กหญิงวีรภัทรา  พรมมา
6. เด็กหญิงเปรมฤดี  แสนก๋า
 
1. นายธีระพร  ดอนลาดลี
2. นางสุมณฑา  ชนะสิทธิ์
3. นางสาวพรกมล  นาคปั้น
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกวิสรา  ตรีผล
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วฉุย
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิริแพทย์
 
1. นางสาวนิตยา  คำโท
2. นางเพลินพิศ  ภู่ระหงษ์
 
รวม 178 114