สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) สพป. เพชรบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 28 1. เด็กหญิงรินระดา  ระเริงทรัพย์
2. เด็กหญิงอโนชา  เอี่ยมสิน
3. เด็กหญิงแสงเดือน  จงสอน
 
1. นางจินตนา  มาลี
2. นางสาวกมลรัตน์  สุ่นศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 31 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลน้อย
2. เด็กหญิงนภาขวัญ  รบชนะ
3. เด็กหญิงอรกัญญา  นวมศิริ
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นางนลินี  โชติรักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  สืบสุข
2. เด็กหญิงปทุมวดี  เอี่ยมสิน
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  พ่วงมีชัย
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บัวทอง
2. เด็กหญิงวราพร  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงอลิชา  รอดจากทุกข์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
2. นางสาวแสงเดือน  สระสำราญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 19 1. เด็กชายธนกร  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงอติมา  คมกฤษ
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางจินตนา  มาลี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.2 เงิน 34 1. เด็กหญิงณิชานันท์  มงคลการ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรายแก้ว
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางสาวบรรจง  กายนาคา