งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2562   11 ต.ค. 2562   12 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.1/2 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.1/3 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.1/4 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.1/5 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/1 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/2 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/3 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/4 10 ต.ค. 2562 09.30-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/5 10 ต.ค. 2562 09.30-12.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.2/6 10 ต.ค. 2562 09.30-12.00
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2562 09.30-11.00
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2562 09.30-15.00
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง ป.3/4 10 ต.ค. 2562 09.30-15.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ห้อง ประชุม ชั้น 3 10 ต.ค. 2562 13.00-16.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ห้อง ประชุม ชั้น 3 10 ต.ค. 2562 13.00-16.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ห้อง ประชุม ชั้น 3 10 ต.ค. 2562 13.00-16.00
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประชุม ชั้น 3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประชุม ชั้น 3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ห้อง ประชุม ชั้น 3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/2 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/4 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/5 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
14 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/6 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
15 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.5/6 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ภาษาอังกฤษ 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารโดม 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารโดม 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคารโดม 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ใต้อาคาร 4 ชั้น 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ใต้อาคาร 4 ชั้น 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อ.2 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อ.3 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง To Be Number One 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง พระพุทธ 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง ม.3/2 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2562 09.30-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2562 09.30-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.5 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ใต้อาคาร 4 ชั้น 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ใต้อาคาร 4 ชั้น 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ใต้อาคาร 4 ชั้น 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ใต้อาคาร 4 ชั้น 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
2 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ใต้อาคาร 4 ชั้น 10 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
3 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ใต้อาคาร 4 ชั้น 10 ต.ค. 2562 13.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า ชั้น 4 ห้อง ป.6/8 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า ชั้น 4 ห้อง ป.5/8 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า ชั้น 4 ห้อง ป.5/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารอนุบาล ห้อง ประชุมชั้นล่าง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.1/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.1/8 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารสีฟ้า 10 ต.ค. 2562 09.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง คณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 10 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โดมอนุบาล 10 ต.ค. 2562 09.00-13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โดมอนุบาล 10 ต.ค. 2562 09.00-13.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ใต้อาคารเหล่าสุวรรณ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ใต้อาคารเหล่าสุวรรณ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ศาลานาคพุตร 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ศาลานาคพุตร 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารโดม 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารโดม 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารโดม 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อาคารโดม 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงอาหาร ชั้น บน 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงอาหาร ชั้น บน 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงอาหาร ชั้น ล่าง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงอาหาร ชั้น ล่าง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงอาหาร ชั้น ล่าง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงอาหาร ชั้น ล่าง 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ศาลาคำสวัสดิ์ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ศาลาคำสวัสดิ์ 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวสาวินี อินคล้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทร. 085-3853632
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]