::sp-cnt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวกุลชรินทร์ หมื่นใจมั่นโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา อินทร์อักษรโรงเรียนวัดงิ้วกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เขียวรอดโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นางรัตนา พิมพ์แก้วโรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวกุลชรินทร์ หมื่นใจมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา โรงเรียนวัดพรหมวิหาร กรรมการ
3. นางสาววราลี ชัยเดช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท กรรมการ
4. นางสาวชนาพร เขียวอินทร์โรงเรียนวัดพร้าว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลชรินทร์ หมื่นใจมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรีประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร นิธิพัฒนกาญจน์ โรงเรียนวัดคลองงิ้ว กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ท้วงวงษ์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา เหลือบแลโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสุริฉาย พรมนิ่มโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้งโรงเรียนวัดเนินถ่านประธานกรรมการ
2. นางอริสา ทองศิริโรงเรียนวัดหนองน้อยกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ งิวเพ็งโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต วินิจฉัยกุลโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ประธานกรรมการ
2. นางอริสา ทองศิริโรงเรียนวัดหนองน้อยกรรมการ
3. นางทวีพร กลิ่นขวัญโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางกมลยุภา มีสุขโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ระเวกโสมโรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการ
3. นางอรทัย กิตพฤกษ์โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ พลอยเพชรโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา เด่นดวงโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางกมลยุภา มีสุขโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีทอง มีทาทองโรงเรียนวัดเนินถ่านกรรมการ
3. นางกัลย์ณิสา สุทธิเจริญรัชต์ โรงเรียนพระยาตากกรรมการ
4. นางสาวชาลิตา ผลนึก โรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เอี่ยมละออโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางกมลยุภา มีสุขโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีทอง มีทาทองโรงเรียนวัดเนินถ่านกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สุมาลีโรงเรียนวัดมะปรางกรรมการ
4. นางอารีวรรณ์ เรืองศรีโรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว กรรมการ
5. นางขวัญเรือน เอี่ยมละออโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางศรัณย์รัชต์ แสงศรีโรงเรียนวัดสวนอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา เสาวรสโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
3. นางเกษกนก มีแดนไผ่โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
4. นางปวีณาภรณ์ คงมนต์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
5. นางสาววาสนา มีปั้นโรงเรียนัดหนองพังนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศรัณย์รัชต์ แสงศรีโรงเรียนวัดสวนอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางกชพร วราห์รุนนท์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นางสาวสกุลตวรรณ์ อิ่มเอิบโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ พงษ์สาลีโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็มกรรมการ
5. นางสาววาสนา ตั้งวัฒนาสินโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศรัณย์รัชต์ แสงศรีโรงเรียนวัดสวนอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางรัชนี มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ บุญแพโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
4. นางสาวนันทวัน พูลถนอมโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางภาวี กุหลาบมงคลโรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำประธานกรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ ก๊กศรีโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางณิชาภัทร ท้วมวงษ์โรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
4. นางฐานิตา เจริญกุลโรงเรียนวัดโคกแจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางภาวี กุหลาบมงคลโรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำประธานกรรมการ
2. นางมาลีวรรณ บุญใสโรงเรียนชุมชนวัดโคดดอกไม้กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนวัดหนองตาตนกรรมการ
4. นางสาวพิชชาอร มินทยักษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ นามอยู่โรงเรียนวัดหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิประภา พุ่มจำปาโรงเรียนวัดวงเดือนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์รัศม์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
4. นายชินพัฒน์ สรรพโชคอนันต์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ นามอยู่โรงเรียนวัดหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสำรวย กำจายโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิ่นกรรมการ
3. นางเนตรนภา บัตเตอร์ฟิลด์โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
4. นางละออ กองรสโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพรรคพงศ์ นามเทพโรงเรียนวัดยางศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นางถนอมทิพย์ หาญปราบข้าราชการบำนาญ โรงเรียนวัดศรีมงคลฯกรรมการ
3. นางสาวอภิญา อึ๊งบำรุงพันธุ์โรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา บูรณพันธ์โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
5. นายปณิธาน พันธ์พานิชโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
6. นายจาคินท์ อิ่มเอิบโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
7. นางสาวขวัญเนตร ทองดอนน้อยโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพรรคพงศ์ นามเทพโรงเรียนวัดยางศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล อภัยนุชโรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
3. นางสาววิภา บำเรอจิตรโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรีกรรมการ
4. นางสาวมยุรา เสตะบุตรโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นางสาวธนพร เรียนทับโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
6. นางสาวปัณฑิตา กษิณศรีโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
7. นางสาวอัมพวันต์ แหลมเพขรโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวสุดาพร หิรัญสุทธิ์โรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ แสงสิมมาโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติภา สนิทไทยโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
3. นางสาวพัชรีญา วิมลเศรษฐ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา กิ่มเกิดโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรที่ 136กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์โรงเรียนวัดนมโฑฯประธานกรรมการ
2. นางอัญฑิกา ทั่งทองโรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวกชกร เอี่ยมละออโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
4. นางสาวกานติมา กันทะนงค์โรงเรียนวัดหัวยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์โรงเรียนวัดนมโฑฯรองประธานกรรมการ
2. นางอัญฑิกา ทั่งทองโรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวกชกร เอี่ยมละออโรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
4. นางสาวกานติมา กันทะนงค์โรงเรียนวัดหัวยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี จันทร์ควงโรงเรียนวัดโคกเข็มประธานกรรมการ
2. นางคุณัญญา โสภาสุขโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพัชรพรรณ เก่งการเรือโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา กันทะนงค์โรงเรียนวัดหัวยางกรรมการ
5. นางปาณิสรา ปิ่นเงินโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี จันทร์ควงโรงเรียนวัดโคกเข็มประธานกรรมการ
2. นางคุณัญญา โสภาสุขโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพัชรพรรณ เก่งการเรือโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา กันทะนงค์โรงเรียนวัดหัวยางกรรมการ
5. นางปาณิสรา ปิ่นเงินโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนิติ นิยมศิลป์ชัยโรงเรียนวัดบ่อแร่ฯประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คุ้มไพฑูรย์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ตุ้มจิบโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
4. นางอรพินท์ น้อยจันทร์โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
5. นางจงจิตต์ ฟักนุชโรงเรียนอนุบาลชัยนา่ทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนิติ นิยมศิลป์ชัยโรงเรียนวัดบ่อแร่ฯประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คุ้มไพฑูรย์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ตุ้มจิบโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
4. นางอรพินท์ น้อยจันทร์โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
5. นางจงจิตต์ ฟักนุชโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทองโรงเรียนวัดท่ากระแสประธานกรรมการ
2. นางทองสุข ดิษสระโรงเรียนวัดดอนตะไล้กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ กันอ่ำโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ทองเกลียวทวีโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
5. นายชนุตม์ ทองใบใหญ่โรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
6. นางสาวปิติพร โอชาโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
7. นางสาวน้้ำทิพย์ สิงห์วีโรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทองโรงเรียนวัดท่ากระแสประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา เต่าให้โรงเรียนวัดฝางกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา ช่างบรรจงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นางสาวนิรมล บุญวาสโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
5. นางสาวชุมพูนุช ภูสังวาลโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
6. นางสาวจินตนา อุ่มครุ่ฑโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายศรเพ็ชร ศรศรีโรงเรียนวัดหัวหว้าประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร พันธทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายอนุชิต เชื้ออภัยโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
4. นางสาวดวงแข มานะปรีชางามเลิศโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล มุมานะวงศ์โรงเรียนวัดนมโฑฯกรรมการ
6. นายชุติเทพ เรืองทัพโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายกิตน์บดี สุดมีโรงเรียนวัดอรัญญวาสีประธานกรรมการ
2. นางสาวทวีพร พุ่มมูลโรงเรียนวัดโบสถ์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เนตรสว่างโรงเรียนชุมชนคลองจันทร์กรรมการ
4. นางสาวประภาพร เทียนชัยโรงเรียนชุมชนคลองจันทร์กรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา อาสาโรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายกิตน์บดี สุดมีโรงเรียนวัดอรัญญวาสีประธานกรรมการ
2. นางสาวทวีพร พุ่มมูลโรงเรียนวัดโบสถ์บำรุงกรรมการ
3. นายอร่ามเรือง เพ็งแจ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ แก้วมาโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา แก้วสีโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพร กล่ำเพ็งโรงเรียนวัดหัวยางประธานกรรมการ
2. นางพยอม พงษ์หิรัญโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นายสุวรรณ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
4. นางสาวกิตติภา สนิทไทยโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวปวันรัตน์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพร กล่ำเพ็งโรงเรียนวัดหัวยางประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ์สุวรรณโรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 523)กรรมการ
3. นายสุวรรณ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
4. นางบังอร แก้วสว่างโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นายสุกลวัตร พรรณแสงโรงเรียนบ้านหมื่นเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายไกรสร เขมทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฐา แสงสุขดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
3. นางสาวกชนันท์ กลัดล้อมโรงเรียนเทพรัตนวนารมกรรมการ
4. นางสาวลำจวน คู่กระสังข์โรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายไกรสร เขมทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำจวน คู่กระสังข์โรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการ
3. นางศรีไพร สุประภาตะนันท์โรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
4. นางสาวณัฐฐา แสงสุขดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายไกรสร เขมทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฐา แสงสุขดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
3. นางสาวกชนันท์ กลัดล้อมโรงเรียนเทพรัตนวนารมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ศรีเมืองโรงเรียนวัดนมโฑฯกรรมการ
5. นางศรีไพร สุประภาตะนันท์โรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธนาสันต์ จำนงโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ท้าวทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางประภาศรี คำสะอาดโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ วังบุญโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
6. นางปาริชาติ เหล็กคงสันเทียะโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายพิทยา สงเคราะห์โรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
8. นางสาวกานต์รวี วัฒนสุวรรณีโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ช้างพาลีโรงเรียนวัดวังคอไหฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนาสันต์ จำนงโรงเรียนวัดมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ท้าวทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางประภาศรี คำสะอาดโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ วังบุญโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
6. นางปาริชาติ เหล็กคงสันเทียะโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
7. นายพิทยา สงเคราะห์โรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
8. นางสาวกานต์รวี วัฒนสุวรรณีโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ช้างพาลีโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนวัดพรหมวิหารประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิกานต์ เกตุจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วทุ่งโรงเรียนบ้านข้ามวังน้ำกรรมการ
4. นายรัตนชัย วันทองโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
5. นางพยอม ทองวงศ์ษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
6. นางสกาวเดือน ศรศรีโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
7. นายอภิรักษ์ สุโสโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายเมธี อินสะละโรงเรียนวัดจันทน์กรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ โมคลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
10. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
11. นางสาวอุดมศรี พัวพานิชโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
12. นายสุวิทย์ เชื้ออภัยโรงเรียนบ้านรางจิกกรรมการ
13. นางสาวกัลญาภรณ์ เจริญพรโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
14. นายสิกขรินทร์ ชอบทำดีโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการและเลขานุการ
15. นายธวัทชัย ฉิมกรดข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนวัดพรหมวิหารประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิกานต์ เกตุจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วทุ่งโรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำกรรมการ
4. นายรัตนชัย วันทองโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
5. นางพยอม ทองวงศ์ษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
6. นางสกาวเดือน ศรศรีโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
7. นายอภิรักษ์ สุโสโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายเมธี อินสะละโรงเรียนวัดจันทน์กรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ โมคลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
10. นายสิกขรินทร์ ชอบทำดีโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
12. นางสาวอุดมศรี พัวพานิชโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
13. นายสุวิทย์ เชื้ออภัยโรงเรียนบ้านรางจิกกรรมการ
14. นางสาวกัลญาภรณ์ เจริญพรโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
15. นายบดินทร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการและเลขานุการ
16. นายธวัทชัย ฉิมกรดข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนวัดพรหมวิหารประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิกานต์ เกตุจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วทุ่งโรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำกรรมการ
4. นายรัตนชัย วันทองโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
5. นางพยอม ทองวงศ์ษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
6. นางสกาวเดือน ศรศรีโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
7. นายเมธี อินสะละโรงเรียนวัดจันทน์กรรมการ
8. นางสาววราภรณ์ โมคลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
9. นายสิกขรินทร์ ชอบทำดีโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
10. นางสาวอุดมศรี พัวพานิชโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
11. นางสาวรวิพร ปานศิลาโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
12. นางสาวกัลญาภรณ์ เจริญพรโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
13. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
14. นายธวัทชัย ฉิมกรดข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนวัดพรหมวิหารประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ โมคลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายอำพล บัณเด็จโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
4. นายสุทัศน์ กาญจนวิกัติโรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทน์กรรมการ
5. นางสาวอุดมศรี พัวพานิชโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
6. นายเมธี อินสะละโรงเรียนวัดจันทน์กรรมการ
7. นายสิกขรินทร์ ชอบทำดีโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
8. นางสาวไพรวรรณ์ พิมพ์ทองโรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทน์กรรมการ
9. นางสาวกัลญาภรณ์ เจริญพรโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
10. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
11. นายธวัทชัย ฉิมกรดข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนวัดพรหมวิหารประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ โมคลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายพงศกร บุญตาโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
4. นายสุทัศน์ กาญจนวิกัติโรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทน์กรรมการ
5. นางสาวอุดมศรี พัวพานิชโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
6. นายเมธี อินสะละโรงเรียนวัดจันทน์กรรมการ
7. นายสิกขรินทร์ ชอบทำดีโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
8. นางสาวกัลญาภรณ์ เจริญพรโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
9. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
10. นายธวัทชัย ฉิมกรดข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาววันทนา มหาสุภาพโรงเรียนบ้านไพนกยูงประธานกรรมการ
2. นายคมวิทย์ เสนีวงค์ ณ อยุธยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ รักษาจันทร์โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชลลดา กัวหาโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
5. นางปราณี พุกสุขโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
6. นายพิทยา สงเคราะห์โรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
7. นางสาวรัตนวจี ศรีพิทักษ์เที่ยงแท้โรงเรียนวัดพรหมวิหารกรรมการ
8. นางสาวศันสนีย์ ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
10. นางสาวรุ่งรวี บุญเงินโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนา มหาสุภาพโรงเรียนบ้านไพนกยูงประธานกรรมการ
2. นายคมวิทย์ เสนีวงค์ ณ อยุธยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ รักษาจันทร์โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชลลดา กัวหาโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
5. นางปราณี พุกสุขโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
6. นายพิทยา สงเคราะห์โรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
7. นางสาวรัตนวจี ศรีพิทักษ์เที่ยงแท้โรงเรียนวัดพรหมวิหารกรรมการ
8. นางสาวศันสนีย์ ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
10. นางสาวรุ่งรวี บุญเงินโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอประธานกรรมการ
2. นางสาววรันญา วิรัสสะโรงเรียนวัดวงเดือนกรรมการ
3. นางสาวนารี ศรีบุญทันโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
4. นายบดินทร์ ศรีทรงโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
5. นางสกาวเดือน ศรศรีโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
6. นางสาวขวัญดาว ทวีเขตต์โรงเรียนวัดบ่อแร่กรรมการ
7. นางสาวชื่นกมล เกิดอ้นโรงเรียนพระยาตากกรรมการ
8. นางสาวรุ่งนภา ผาลาดโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
9. นายณัฐชัย จีนบุญโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
10. นางสาวไพรินทร์ รอดทรัพย์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอประธานกรรมการ
2. นางสาววรันญา วิรัสสะโรงเรียนวัดวงเดือนกรรมการ
3. นางสาวนารี ศรีบุญทันโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
4. นายบดินทร์ ศรีทรงโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
5. นางสกาวเดือน ศรศรีโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการ
6. นางสาวขวัญดาว ทวีเขตต์โรงเรียนวัดบ่อแร่กรรมการ
7. นางสาวชื่นกมล เกิดอ้นโรงเรียนพระยาตากกรรมการ
8. นางสาวรุ่งนภา ผาลาดโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
9. นายณัฐชัย จีนบุญโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
10. นางสาวไพรินทร์ รอดทรัพย์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นายภิญโญ จูสีโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลวรรณ บัวเงินโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางสาวณสิกาญจน์ อัณณ์กาญจน์กุญโรงเรียนบ้านวังเคียนกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีมหรรณ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาววราพร น้อยจันทร์โรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
6. นางสาวสมฤดี เบี้ยวเหล็กโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
7. นายคุณภัทร์ ธัญญเจริญโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
8. นางธีราภรณ์ อินทรรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
9. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จูสีโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลวรรณ บัวเงินโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางสาวณสิกาญจน์ อัณณ์กาญจน์กุญโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีมหรรณ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาววราพร น้อยจันทร์โรงเรียนวัดแหลมหว้ากรรมการ
6. นางสาวสมฤดี เบี้ยวเหล็กโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
7. นายคุณภัทร์ ธัญญเจริญโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
8. นายสุรวุฒิ ตั้งดีโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย เทศขำโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางปาวณีย์ อยู่ปรางค์โรงเรียนวัดโฆสิตารามกรรมการ
3. นางเยาวภา กิจธรโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
4. นางสาวเพชรรุ่ง นาคสุขโรงเรียนหนองแขมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
6. นางสาวปวรรณรัตน์ ร่องมะรุตโรงเรียนวัดดอนรังนกกรรมการ
7. นางสาวพรชนก พินทองโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
8. นางสาวลักษณา โพธิ์หวีโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
9. นางปริศนา อิ่มพรหมโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
10. นางรัตติกาล ฉิ่งเชิดโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย เทศขำโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางปาวณีย์ อยู่ปรางค์โรงเรียนวัดโฆสิตารามกรรมการ
3. นางเยาวภา กิจธรโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
4. นางสาวเพชรรุ่ง นาคสุขโรงเรียนหนองแขมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สิงห์สมโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
6. นางสาวปวรรณรัตน์ ร่องมะรุตโรงเรียนวัดดอนรังนกกรรมการ
7. นางสาวพรชนก พินทองโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
8. นางสาวลักษณา โพธิ์หวีโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
9. นางปริศนา อิ่มพรหมโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
10. นางรัตติกาล ฉิ่งเชิดโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุภาวดี พุ่มลำเจียกโรงเรียนวัดโพธารามประธานกรรมการ
2. นายปริญญา พวงสุขโรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวธิติมา ชมพิกุลโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
4. นางอารีย์ กันสุกโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
5. นางสุรัตน์ดา ตาระอุประโรงเรียนวัดสมอกรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา โพธิหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
7. นางกิรณา อธิมหามงคลโรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาสกรรมการ
8. นางสาวสายฝน เอี่ยมรักษาโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ นิพลโรงเรียนวัดจันทน์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไกรแสงโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
3. นางขวัญยืน ชินพิเศษโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
4. นางสาวประไพ เดชมาโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
5. นางศรีนวล รอดช้างโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
6. นางสมบัติ รอดแก้วโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
7. นางสาวศศิร์อร ภาษีโรงเรียนวัดสวนอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกร ศรีเพชรภากรโรงเรียนไกรราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรัต บัวชื่นโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ อินทโนโรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา กันทะนงค์โรงเรียนวัดหัวยางกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ สีแสงโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพร ม่วงพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามประธานกรรมการ
2. นางจงกล กรมขุดทดโรงเรียนวัดโคกแจงกรรมการ
3. นายวิเชียร เงินฉลาดโรงเรียนอนุบาลสรรพยากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ เทียนงามโรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการ
5. นางนิภาพร อ่วมเดชโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมพร ม่วงพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามประธานกรรมการ
2. นางเยาวณี กลัดสุขผู้ทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนวัดศรีวิชัย)กรรมการ
3. นางสาวศิริพร แรงเขตกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวประหัศศา จินตกสิกรรมโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพร ม่วงพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามประธานกรรมการ
2. นายวิชิต เรียนทัพผู้ทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้)กรรมการ
3. นางจำนง อยู่เกิดโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางบุษบา โพธิคงคาโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม มีผิวโรงเรียนวัดวิจิตรรังสิตารามประธานกรรมการ
2. นายชลธิศ พวงเงินโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
3. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสุทิวัส พิพัฒจิตตระกูลโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
5. นายไพบูรณ์ เย็นดีโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
6. นายไพบูลย์ บูรณะอนุสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม มีผิวโรงเรียนวัดวิจิตรรังสิตารามประธานกรรมการ
2. นายชลธิศ พวงเงินโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
3. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสุทิวัส พิพัฒจิตตระกูลโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
5. นายไพบูรณ์ เย็นดีโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
6. นายไพบูลย์ บุรณะอนุสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมกมล จ๋วงพานิชโรงเรียนวัดธรรมามูลประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ชาติยานนท์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นางสาวพรภิรมย์ สวนบ่อแร่โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ อยู่สุขโรงเรียนบา้นชัฏฝางกรรมการ
5. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสมกมล จ๋วงพานิชโรงเรียนวัดธรรมามูลประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศรีอินทร์โรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ โชคชัยโยธินทร์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
4. นางเย็นตา มีสมสืบโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภูดิส พันแสนโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนประธานกรรมการ
2. นางสาวชนนิกานต์ หริ่งรอดโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ ม้วนหนูโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
4. นางสาวอารีวรรณ วุ่นคงโรงเรียนวัดวงเดือนกรรมการ
5. นางสุทธินี นาคสังข์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นายวิชัย คณทาโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภูดิส พันแสนโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พัวพงษ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางจำนง อยู่เกิดโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางนิภาพร อ่อนเดชโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภูดิส พันแสนโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฏฐ์ ชุ่มสุวรรณชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา โพธิหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวจำเรียง ไชฉายโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นายณัฐ สุขบาลโรงเรียนวิจิรรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายจรรยงค์ พุ่มมูลโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพร กำเพ็ชรโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
3. นางอรนุช สังข์ขาวโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
4. นางสาวอินทิตา ปราบทองโรงเรียนลัดดาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางภาษิณี อ่ำบุญโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายจรรยงค์ พุ่มมูลโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา โพธิ์หลำโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ปัญญาพรโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ เกตุฟักนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นายภูวดินทร์ ถ้วยแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางยุภาพร เทพพักทันนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นายวิทยา ลาเทศนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นางกาญจนา คำแสงข้าราชการบำนาญ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางจินตนา มูลพฤกษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวาสนา โมราโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางนภาภรณ์ ภู่บัณฑิตข้าราชการบำนาญ โรงเรียนวัดธรรมามูลกรรมการ
4. นางพรรณี พานทองโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา ปานทองคำโรงเรียนท่าบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสุรัมภา เครือแสงโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
3. นางดวงนภา วงศ์ใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57กรรมการ
4. นายวสันต์ อ่อนธานีโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายจิรัฏฐ์ ฐิติมงคลธรรมโรงเรียนวัดสะตือสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย รุ่งโรจน์วัฒนศิริโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ สอนคำโรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
4. นายสำริด ธาระรสโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
5. นางสาววรรณวิไล ภักดีรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท กรรมการ
6. นายกอบกฤช หงษ์ยิ้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ รักโสภาโรงเรียนชุมชนวัดคลองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย รุ่งโรจน์วัฒนศิริโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
3. นายธวัฒน์ สอนคำโรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
4. นายสำริด ธาระรสโรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
5. นางสาววรรณวิไล ภักดีรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท กรรมการ
6. นายกอบกฤช หงษ์ยิ้มโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายรัตนะ วสุลีวรรณ์โรงเรียนวัดโคกสุกประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นายธานินทร์ เปรมปานโรงเรียนบ้านทุ่งกว้างกรรมการ
4. นายอนรรฆ ชมบุรีโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
5. นายสิทธร หมวกงามโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
6. นายอดุลย์ ละลอกแก้วโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายรัตนะ วสุลีวรรณ์โรงเรียนวัดโคกสุกประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นายธานินทร์ เปรมปานโรงเรียนบ้านทุ่งกว้างกรรมการ
4. นายอนรรฆ ชมบุรีโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
5. นายสิทธร หมวกงามโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
6. นายอดุลย์ ละลอกแก้วโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายรัตนะ วสุลีวรรณ์โรงเรียนวัดโคกสุกประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นายธานินทร์ เปรมปานโรงเรียนบ้านทุ่งกว้างกรรมการ
4. นายอนรรฆ ชมบุรีโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
5. นายสิทธร หมวกงามโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
6. นายอดุลย์ ละลอกแก้วโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายรัตนะ วสุลีวรรณ์โรงเรียนวัดโคกสุกประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นายธานินทร์ เปรมปานโรงเรียนบ้านทุ่งกว้างกรรมการ
4. นายอนรรฆ ชมบุรีโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
5. นายสิทธร หมวกงามโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามกรรมการ
6. นายอดุลย์ ละลอกแก้วโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวงศพัทธิ์ จงธนวดีโรงเรียนวัดเทพรัตนวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสินี ทองแจ่มโรงเรียนวัดหนองพังนาคกรรมการ
3. นายรชฎ ตั่งสินชัยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นางสาวศมาภรณ์ แก้วโตโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นายบดินทร์ สีทองโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ศรีฉ่ำโรงเรียนวัดสกุณารามประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ตรีอักษรโรงเรียนบางไก่เถื่อนกรรมการ
3. นายภควัต มันตะสูตรโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
4. นายณัฐพล อยู่เจริญโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
5. นายนุชนาถ อภิชนะกุลชัยโรงเรียนวัดศรีิชัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ นิยมธรรมโรงเรียนวัดโคกแจงกรรมการ
4. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางงามจิต โพธิ์หลำโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนโพธิ์งามกรรมการ
7. นายวิศรุต มุมานะวงศ์โรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการ
8. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ นิยมธรรมโรงเรียนวัดโคกแจงกรรมการ
4. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางงามจิต โพธิ์หลำโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
7. นายวิศรุต มุมานะวงศ์โรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการ
8. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ นิยมธรรมโรงเรียนวัดโคกแจงกรรมการ
4. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางงามจิต โพธิ์หลำโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
7. นายวิศรุต มุมานะวงศ์โรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการ
8. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต มุมานะวงศ์โรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการ
4. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
5. นายประเสริฐ สิงห์ประโคนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวศยามล สุขแจ่มโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
7. นางอัมพรพันธ์ ทองมีโรงเรียนวัดวงเดือนกรรมการ
8. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนวัดจันทน์กรรมการ
9. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต มุมานะวงศ์โรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการ
4. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
5. นายประเสริฐ สิงห์ประโคนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวศยามล สุขแจ่มโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
7. นางอัมพรพันธ์ ทองมีโรงเรียนวัดวงเดือนกรรมการ
8. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนวัดจันทน์กรรมการ
9. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
4. นายประเสริฐ สิงห์ประโคนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวศยามล สุขแจ่มโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
6. นางอัมพรพันธ์ ทองมีโรงเรียนวัดวงเดือนกรรมการ
7. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนวัดจันทน์กรรมการ
8. นายวิศรุต มุมานะวงศ์โรงเรียนท่าบ้านหลวงกรรมการ
9. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
5. นางสมถวิล พุ่มละมัยโรงเรียนวัดดอนรังนกกรรมการ
6. นางสาวปภาวี มีมากโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
7. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
5. นายธนาวุฒิ อิ่มสกุลโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา แตงเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
5. นางชบา เกษตรศรีโรงเรียนวัดท่ากรรมการ
6. นางนภาพร ใจตรงโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรีกรรมการ
7. นางวิลัยพร มาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
8. นางวราภรณ์ นฤมลต์โรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
9. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
10. นางสิริลักษณ์ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา แตงเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
5. นางชบา เกษตรศรีโรงเรียนวัดท่ากรรมการ
6. นางนภาพร ใจตรงโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรีกรรมการ
7. นางวิลัยพร มาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
8. นางวราภรณ์ นฤมลต์โรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
9. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
10. นางสิริลักษณ์ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา แตงเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
5. นางชบา เกษตรศรีโรงเรียนวัดท่ากรรมการ
6. นางนภาพร ใจตรงโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรีกรรมการ
7. นางวิลัยพร มาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
8. นางวราภรณ์ นฤมลต์โรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
9. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
10. นางสิริลักษณ์ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
5. นายบุญมี ทิพย์สิงห์โรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการ
6. นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์สมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
7. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนวัดจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฉ่ำคุ่ยโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
4. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
6. นายไพบูลย์ อุดมศักดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฉ่ำคุ่ยโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
4. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
6. นายไพบูลย์ อุดมศักดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บานเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบวร ขจรศิลป์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฉ่ำคุ่ยโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
4. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายจตุรงค์ วงศ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระกรรมการ
6. นายไพบูลย์ อุดมศักดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางยุพิน เที่ยงรอดโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายคำสิงห์ เภาพานโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนวัดงิ้วกรรมการ
5. นายเอกภพ อุ่นพิมพ์โรงเรียนวัดหนองตาตนกรรมการ
6. นายธานินทร์ วัฒนกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นายกิตติณัฎฐ์ รัตนมีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสกรรมการ
8. นายสุรัตน์ เครือแสงโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
9. นายเฉลา อยู่ไทยโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ช่างหล่อโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
11. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายคำสิงห์ เภาพานโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนวัดงิ้วกรรมการ
5. นายเอกภพ อุ่นพิมพ์โรงเรียนวัดหนองตาตนกรรมการ
6. นายธานินทร์ วัฒนกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายคำสิงห์ เภาพานโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนวัดงิ้วกรรมการ
5. นายเอกภพ อุ่นพิมพ์โรงเรียนวัดหนองตาตนกรรมการ
6. นายธานินทร์ วัฒนกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายคำสิงห์ เภาพานโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนวัดงิ้วกรรมการ
5. นายเอกภพ อุ่นพิมพ์โรงเรียนวัดหนองตาตนกรรมการ
6. นายธานินทร์ วัฒนกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฏฐ์ รัตนมีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ช่างหล่อโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นายประกาศิต ประสพสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗กรรมการ
5. นายเฉลา อยู่ไทยโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
6. นายสุรัตน์ เครือแสงโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
7. นางสาวสุรีวัลย์ จูบางโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
8. นายดิเรก กองรสโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฏฐ์ รัตนมีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ช่างหล่อโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นายประกาศิต ประสพสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗กรรมการ
5. นายเฉลา อยู่ไทยโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
6. นายกฤษณะ การภักดีโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
7. นางสาวสุรีวัลย์ จูบางโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
8. นายดิเรก กองรสโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฏฐ์ รัตนมีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ช่างหล่อโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นายประกาศิต ประสพสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗กรรมการ
5. นายเฉลา อยู่ไทยโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
6. นายสุรัตน์ เครือแสงโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
7. นางสาวสุรีวัลย์ จูบางโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
8. นายดิเรก กองรสโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต ประสพสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติณัฏฐ์ รัตนมีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ช่างหล่อโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
5. นายเฉลา อยู่ไทยโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
6. นายกฤษณะ การภักดีโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
7. นางสาวสุรีวัลย์ จูบางโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
8. นายดิเรก กองรสโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายเอกตนัย สุดชะดาโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
4. นางธนัญญา จูสีโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นายนฤชิต ศรีเถื่อนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางวันทนี นิติวณิชชาโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายเอกตนัย สุดชะดาโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
4. นางธนัญญา จูสีโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นายนฤชิต ศรีเถื่อนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางวันทนี นิติวณิชชาโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายเอกตนัย สุดชะดาโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
4. นางธนัญญา จูสีโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นายนฤชิต ศรีเถื่อนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางวันทนี นิติวณิชชาโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายเอกตนัย สุดชะดาโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
4. นางธนัญญา จูสีโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นายนฤชิต ศรีเถื่อนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางวันทนี นิติวณิชชาโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายเอกตนัย สุดชะดาโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
4. นางธนัญญา จูสีโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นายนฤชิต ศรีเถื่อนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางวันทนี นิติวณิชชาโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายเอกตนัย สุดชะดาโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
4. นางธนัญญา จูสีโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นายนฤชิต ศรีเถื่อนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางวันทนี นิติวณิชชาโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายเอกตนัย สุดชะดาโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
4. นางธนัญญา จูสีโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นายนฤชิต ศรีเถื่อนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางวันทนี นิติวณิชชาโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายเอกตนัย สุดชะดาโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
4. นางธนัญญา จูสีโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นายนฤชิต ศรีเถื่อนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางวันทนี นิติวณิชชาโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสันต์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญธิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสันต์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฏฐ์ รัตนมีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ช่างหล่อโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นายประกาศิต ประสพสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗กรรมการ
5. นายเฉลา อยู่ไทยโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
6. นายกฤษณะ การภักดีโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
7. นางสาวสุรีวัลย์ จูบางโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
8. นายดิเรก กองรสโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฏฐ์ รัตนมีแสงนิลโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ช่างหล่อโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นายประกาศิต ประสพสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗กรรมการ
5. นายเฉลา อยู่ไทยโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
6. นายกฤษณะ การภักดีโรงเรียนวัดนางลือกรรมการ
7. นางสาวสุรีวัลย์ จูบางโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
8. นายดิเรก กองรสโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญธิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสันต์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
7. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
8. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
9. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
10. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
11. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
12. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
14. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
15. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
10. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
11. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
12. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
14. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
15. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
16. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
3. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนสะพานหินกรรมการ
4. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นายนพดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
3. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นายณัฐพล สุขสวนโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
5. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นายธนภัทร มีมากกรรมการ
9. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
10. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
11. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
12. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
14. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
15. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
16. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนวัดเขาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุญเลิศ มั่นปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา เรืองวงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมยศ ทับโพธิ์โรงเรียนวัดกำแพง (อ.สรรคบุรี)กรรมการ
7. นายณัฐพล สุขสงวนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
8. นางสาวชนัญชิดา วรรณชาติโรงเรียนบ้านเนินไผ่กรรมการ
9. นายธนพัฒน์ มีมากโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
10. นายสมควร จิตรดาโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
11. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
12. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
13. นายกลอนสันต์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยกรรมการ
14. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ผ่องโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
16. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมันกรรมการและเลขานุการ
17. นายนภดล ปาจิตต์โรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนวัดเด่นใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นางเครือมาส อนันเทพาโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
5. นางสาวสุวรรธนี กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนวัดเด่นใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นางเครือมาส อนันเทพาโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณธนี กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดดอนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นางมนิสรา อดิสรณกุลโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
5. นางปภาภัสสร์ จันทราชโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
6. นางสาวริญญาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดดอนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นางมนิสรา อดิสรณกุลโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
5. นางปภาภัสสร์ จันทราชโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
6. นางสาวริญญาภัทร กิจพงศ์ขยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนสระเนินพระรามประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นางมนิสรา อดิสรณกุลโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
5. นางปภาภัสสร์ จันทราชโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
6. นางสาวริญญาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนสระเนินพระรามประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นางมนิสรา อดิสรณกุลโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
5. นางปภาภัสสร์ จันทราชโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
6. นางสาวริญญาภัทร กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดอนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นางเครือมาส อนันเทพาโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
5. นางสาวสุวรรธนี กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดอนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาลี่ ขุนทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นางเครือมาส อนันเทพาโรงเรียนอรัญญวาสีกรรมการ
5. นางสาวสุวรรธนี กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวจำเนียร นุ้ยปรีโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
4. นางมนิสรา อดิสรณกุลโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
5. นางปภาภัสสร์ จันทราชโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
6. นางราตรี ช้ำเกตุโรงเรียนวัดท่าสมอฯกรรมการ
7. นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวจำเนียร นุ้ยปรีโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวสาลี่ ขุนทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
4. นางเครือมาส อนันเทพาโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
5. นางสาวสุวรรธนี กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์โรงเรียนวัดคลองงิ้วกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวแสงดาว ดำนิลโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร เลิศปรีชาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา ขุดปิ่นโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้กรรมการ
4. นางสาวชลลดา กัวหาโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนกรรมการ
5. นางสาวสโรชา ฤทธิรงค์โรงเรียนวัดพรหมวิหารกรรมการ
6. นางสาวจิดาภา สมคำโรงเรียนวัดพรหมวิหารกรรมการ
7. นางจุฑามาศ กำเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวภา ปานทองคำโรงเรียนท่าบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายผจญศักดิ์ มิ่งสกุลโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ วัชรมานพโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
4. นางสาวมนัสชนก เทศเขียวโรงเรียนพระยาตากกรรมการ
5. นางสาวพรนภัส ตรงอาชาจิตรโรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำกรรมการ
6. นางสาวจีรนันท์ เกิดม่วงโรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
7. นางจุฑามาศ กำเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงดาว ดำนิลโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. Mr.Hector Kirbowโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางสุรัมภา เครือแสงโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
4. นางสาวจิตรสวาท พลเพชรโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
5. นายฐัฒพล แก้วศรีงามโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
6. นางวรารัตน์ พิเมยโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
7. นางสาวณิชนันท์ จั่นขุนทดโรงเรียนบ้านชัฏฝางกรรมการ
8. นางจุฑามาศ กำเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายวิเนต เลิศศิริภิญโญโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธานกรรมการ
2. นางภาณี สงฆ์ประชาโรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางลำดวน บุญสุภาโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
4. นางสาวสุธิชา จบศรีโรงเรียนบ้านหมื่นเทพกรรมการ
5. นางสาวนุชนาถ เรือนคำโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
6. นางสาวแสนสิริ รุ่งโรจน์หิรัญญาโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
7. นางธีราภรณ์ อินทรรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
8. นางสาวณัฐยา ไกรครุฑโรงเรียนอนุบาลขัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายวิเนต เลิศศิริภิญโญโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนประธานกรรมการ
2. นายเกษม พุ่มพงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวเกษราภรณ์ เกตุแก้วโรงเรียนวัดอรัญญวาสีกรรมการ
4. นางสาววาทิณี ยาคำโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวนุชญา มณีรัตน์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
6. นางสาวอาภรณ์ วัดน้อยโรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการ
7. นางสาวณัฐยา ไกรครุฑโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรินทร์ วันทองโรงเรียนบ้านรางจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรรัตน์ ทิพรักษ์โรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ขาวใสโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
4. นางสาวสุภาวรรณ เพชรชนะโรงเรียนวัดโคกหมูกรรมการ
5. นางวัชราวลี มาลาโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
6. นางสาวอนุสรา บัวเทศโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมีโรงเรียนวัดหาดอาษาประธานกรรมการ
2. นางสาวดริณ พุฒิชัยสกุลโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวสุทธินี สวนจุ้ยโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวศุภิสรา แพนสงโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วงษ์พวงโรงเรียนบ้านวังเดือนห้ากรรมการ
6. นางสาวณัฐพร กองคุูณโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
7. นายสุวิจักษณ์ แสงสังข์โรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมีโรงเรียนวัดหาดอาษาประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริณ พุฒิชัยสกุลโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา แพนสงโรงเรียนบ้านวังคอไหฯกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ปานคำโรงเรียนวัดท่าโบสถ์กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ ปานนาคโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
6. นางสาวชลธิชา ปรีพิมพ์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
7. นางพรทิพย์ บุญคุ้มครองโรงเรียนวัดอารีทวีวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พรตด้วงโรงเรียนอนุบาลขัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. MissChen Menggiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. MissSU Caixiaโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. MissLui Xiangโรงเรียนวัฒนาชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวสุธาวดี สุขแสงโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นายเพชรพล พรสวัสดิโสภณโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พรตด้วงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. MissChen Menggiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. MissSU Caixiaโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
5. Mrs.Lui Xiangโรงเรียนวัฒนาชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวสุธาวดี สุขแสงโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นายเพชรพล พรสวัสดิโสภณโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอนก แก้วสว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ เหลือสำเภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายดำเกิง เจติยะกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกาญจนา คำแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางมณี เกิดปานข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายสมาน ฟักนุชโรงเรียนบ้านหางน้ำสาครกรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ คงเกิดโรงเรียนวัดอารีทวีวนารามกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ ฤคณีย์โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์กรรมการ
9. นายคมสัน คนองเดชโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
10. นายวิชาญ แก้วนุชโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
11. นางสาวสุริสา สุขสำราญโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
12. นางชลิตา ปัญจกนกกุลโรงเรียนวัดหนองตาตนกรรมการ
13. นางโฉมงาม ภู่นาทโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายมานะ เขียวเหลืองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิวัช พูสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ใจแสนโรงเรียนวัดพรหมวิหาร กรรมการ
4. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
5. นายวินัย คำวิเศษโรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นายอำพร หยัดเรียนโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวลำเจียก สังข์ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
8. นายวีระ แต้ภักดีโรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการ
9. นายวิทยา มากทัรพย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาทกรรมการ
10. นายสมคิด ชูนพรัตน์โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
11. นางพรศิริ สวนเกลี้ยงโรงเรียนวัดท่ากรรมการ
12. นายสารินทร์ เอี่ยมครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
13. นายชัยมงคล เกิดแล้วโรงเรียนวัดท่ากรรมการ
14. นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนลัดดาประชาสรรค์กรรมการ
15. นายณรงค์ศักดิ์ เขียวอุบลเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางมาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มาภรณ์โรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
3. นายวรัช พุ่มเข็มโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นายไพรัตน์ สถิตพงษ์โรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
5. นายสงขลา กล่ำแก้วโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
6. นายเสถียร แจ่มจิตรโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ พวงเงินโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท กรรมการ
3. นางมีนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ เอี่ยมละออโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ พวงเงินโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท กรรมการ
3. นางมีนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ เอี่ยมละออโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ พวงเงินโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท กรรมการ
3. นางมีนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ เอี่ยมละออโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนริศรา ฉลองรัตน์โรงเรียนบ้านวังหัวเรือกรรมการ
3. นางเสาวนิตย์ ฝาระมี โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
4. นางสาวบุญประกอบ จันทร์อินทร์โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาสกรรมการ
5. นางเกษร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียวโรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพาณี รอดย้อยโรงเรียนวัดสกุณารามกรรมการ
3. นางสาวสิริการย์ ศุภเลิศชัยหิรัญโรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาสกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก บางจั่นโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางปัญญ์มณฑ์ ศรีสิทธิหิรัญโรงเรียนวัดท่าโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี แซ่เล้าโรงเรียนวัดหนองตาตนกรรมการ
3. นางสาวสกาวรัตน์ ยิ่งไพบูลย์สุขโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวณาตยา ตุ้มโทโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางปัญญ์มณฑ์ ศรีสิทธิหิรัญโรงเรียนวัดท่าโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี แซ่เล้าโรงเรียนวัดหนองตาตนกรรมการ
3. นางสาวสกาวรัตน์ ยิ่งไพบูลย์สุขโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวณาตยา ตุ้มโทโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชลธิศ พวงเงินโรงเรียนบ้านดอนกะโดนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร บุญประเสริฐโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ไทยเขียวโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
4. นายชาทิพย์ ดีประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
5. นางสาวสิริการย์ ศุภเลิศชัยหิรัญโรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาสกรรมการ
6. นางสาวฝนทิพย์ ห้อยระย้าโรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
7. นางสาวประทุมมา ใจเอี่ยมโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการ
8. นางสาวจันจิรา สิริพันธ์โรงเรียนบ้านดอนกระโดนกรรมการ
9. นางณิฐา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย ช้ำเกตุโรงเรียนวัดสนามชัยประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการ
3. นางนฤมล อุดทาคำโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
4. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
5. นางชุติมา เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ คลังสินโรงเรียนบ้านวังตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี ไทยเขียวโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
3. นายชาทิพย์ ดีประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
4. นายนัตติวัฒน์ ศรีบุษย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวพรชนก สมตัวโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
6. นายธานินทร์ ขันตีโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
7. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ คลังสินโรงเรียนบ้านวังตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวิภู เอี่ยมรอดโรงเรียนคลองเกษมกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ไทยเขียวโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
4. นายชาทิพย์ ดีประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลหันคากรรมการ
5. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชลธิศ พวงเงินโรงเรียนบ้านดอนกระโดนประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ศิริดำรงโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา กริมเขียวโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ แป้นโพธิ์โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
5. นายนัตติวัฒน์ ศรีบุษย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวนิรมล รองทองโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางสาวปฐานัดดา ปิติกรสกุลโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกมลยุภา มีสุขโรงเรียนวัดธรรมิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิดา กริมเขียวโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แป้นโพธิ์โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
4. นายวิทยา ศิริดำรงโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการ
5. นางสาวปฐานัดดา ปิติกรสกุลโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
6. นายนัตติวัฒน์ ศรีบุษย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
7. นางสาวนิรมล รองทองโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสนธยา โชติภิวัฒน์โรงเรียนวัดอินทารามประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ศิริดำรงโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการ
3. นางสาวปฐานัดดา ปิติกรสกุลโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี ศรีเฉลียวโรงเรียนวัดคลองบุญกรรมการ
5. นางสาวศศิประภา พุ่มจำปาโรงเรียนวัดวงเดือนกรรมการ
6. นายปริญญา นวลแป้นโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา โชติภิวัฒน์โรงเรียนวัดอินทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริการย์ ศุภเลิศชัยหิรัญโรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาสกรรมการ
3. นายวิทยา ศิริดำรงโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการ
4. นางสาวปฐานัดดา ปิติกรสกุลโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
5. นางสาวศศิประภา พุ่มจำปาโรงเรียนวัดวงเดือนกรรมการ
6. นางสาวประภารัตน์ ทองหล่อโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ คลังสินโรงเรียนบ้านวังตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายวีระ แต้ภักดีโรงเรียนบ้านหนองต่อกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา เทียนเจริญชัยโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
4. นายมนัสวีร์ โตกระแสร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
5. นางสาววัชรี ผิวเณรโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
6. นางสาวพรทิพา เกตุบุพผาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ สีสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
8. นายธนพัฒน์ ชูปรารมภ์โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาสกรรมการ
9. นางสาวอาทิตยา ทองมีโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
10. นายยุทธนา ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายมานะ เพียรมุ่งงานโรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา นวลแป้นโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นายสกลศักดิ์ โพธิ์เพ็ชร์โรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
4. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
5. นางสาวนิรมล รองทองโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นางสาวปฐานัดดา ปิติกรสกุลโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมานะ เพียรมุ่งงานโรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายวรุตม์ แสงขัติโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็มกรรมการ
3. นายสกลศักดิ์ โพธิ์เพ็ชร์โรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
4. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
5. นายธนัทพัชร์ อยู่โตโรงเรียนลัดดาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุวิกรานต์ นาคดีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
7. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมานะ เพียรมุ่งงานโรงเรียนเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายวรุตม์ แสงขัติโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็มกรรมการ
3. นายปริญญา นวลแป้นโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นายสกลศักดิ์ โพธิ์เพ็ชร์โรงเรียนวัดนมโฑกรรมการ
5. นายนครินทร์ สังข์ชัยโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
6. นางสาววัชรี ผิวเณรโรงเรียนดอนสีนวนกรรมการ
7. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายนิติ กองคูณโรงเรียนวัดหัวเด่นประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
3. นายกฤษณะ อ่วมคร้ามโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
4. นางญาณพัฒน์ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย ชูชังโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิติ กองคูณโรงเรียนวัดหัวเด่นประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
3. นายกฤษณะ อ่วมคร้ามโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
4. นางญาณพัฒน์ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย ชูชังโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายนิติ กองคูณโรงเรียนวัดหัวเด่นประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
3. นายกฤษณะ อ่วมคร้ามโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
4. นางญาณพัฒน์ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย ชูชังโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายนิติ กองคูณโรงเรียนวัดหัวเด่นประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
3. นายกฤษณะ อ่วมคร้ามโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
4. นางญาณพัฒน์ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย ชูชังโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายนิติ กองคูณโรงเรียนวัดหัวเด่นประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
3. นายกฤษณะ อ่วมคร้ามโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
4. นางญาณพัฒน์ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย ชูชังโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายนิติ กองคูณโรงเรียนวัดหัวเด่นประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
3. นายกฤษณะ อ่วมคร้ามโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
4. นางญาณพัฒน์ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะเห-ยงค์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย ชูชังโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายนิติ กองคูณโรงเรียนวัดหัวเด่นประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรมกรรมการ
3. นายกฤษณะ อ่วมคร้ามโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
4. นางญาณพัฒน์ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะเห-ยงค์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย ชูชังโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายนิติ กองคูณโรงเรียนวัดหัวเด่นประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดศรีเจริญธธรรมกรรมการ
3. นายกฤษณะ อ่วมคร้ามโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามกรรมการ
4. นางญาณพัฒน์ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย ชูชังโรงเรียนบ้านไพรนกยูงกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ยอดดำเนินโรงเรียนวัดหนองน้อยประธานกรรมการ
2. นางอรนุช บุญมีโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
3. นางสาววริศรา สมสร้างโรงเรียนวัดหัวยางกรรมการ
4. นางศรีไพร สุประภาตะนันท์โรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ยอดดำเนินโรงเรียนวัดหนองน้อยประธานกรรมการ
2. นางอรนุช บุญมีโรงเรียนวัดประชุมธรรมกรรมการ
3. นางสาววริศรา สมสร้างโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
4. นางศรีไพร สุประภาตะนันท์โรงเรียนวัดหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา พึ่งเจียมโรงเรียนวัดหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ กันสุขโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นายไพบูรณ์ เย็นดีโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา สินทรัพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พึ่งเจียมโรงเรียนวัดหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ กันสุขโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นายไพบูรณ์ เย็นดีโรงเรียนบ้านหนองแคกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา สินทรัพย์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาลิตา เรียนทัพโรงเรียนวัดท่าประธานกรรมการ
2. นางชรกร ทองนาคโรงเรียนวัดท่าสมอกรรมการ
3. นางสุนันทา เกษสละโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอุษา ร่มเย็นโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นางจุฑาเพชร โกส้มโรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาลิตา เรียนทัพโรงเรียนวัดท่าประธานกรรมการ
2. นางชรกร ทองนาคโรงเรียนวัดท่าสมอกรรมการ
3. นางสุนันทา เกษสละโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอุษา ร่มเย็นโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นางจุฑาเพชร โกส้มโรงเรียนวัดพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสงโรงเรียนพระยาตากประธานกรรมการ
2. นายอดุลเดช พิเมยโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางอุษณีย์ พิณประภัศร์โรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
4. นางจงกล กลมขุนทดโรงเรียนวัดโคกแจงกรรมการ
5. นางสายัณห์ ฉิมกรดโรงเรียนวัดดอนตะไล้กรรมการ
6. นางสาวพรรณตรี คงยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นางณิฐา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสงโรงเรียนพระยาตากประธานกรรมการ
2. นายอดุลเดช พิเมยโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางอุษณีย์ พิณประภัศร์โรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
4. นางจงกล กลมขุนทดโรงเรียนวัดโคกแจงกรรมการ
5. นางสายัณห์ ฉิมกรดโรงเรียนวัดดอนตะไล้กรรมการ
6. นางสาวพรรณตรี คงยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นางณิฐา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนิยม สงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นางศกุนตลา วิไลขำโรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
3. นางกอบทิพย์ สิงห์ดำรงค์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นายนิพนธ์ อดิสรณกุลโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
5. นายตรีพินณ์ บุญรุ่งโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิยม สงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นางศกุนตลา วิไลขำโรงเรียนวัดสระไม้แดงกรรมการ
3. นางกอบทิพย์ สิงห์ดำรงค์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นายนิพนธ์ อดิสรณกุลโรงเรียนอนุบาลเนินขามกรรมการ
5. นายตรีพินณ์ บุญรุ่งโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางปรางกมล ล้อจงเฮงโรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนันท์ เงินช้างโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
3. นางชลธิชา บำเรอจิตรโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ บู่ทองโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางนิภาพร อ่วมเดชโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวีระพงศ์ สินทักษ์ทรัพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปรางกมล ล้อจงเฮงโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนันท์ เงินช้างโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
3. นางชลธิชา บำเรอจิตรโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ บู่ทองโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางนิภาพร อ่วมเดชโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวีระพงศ์ สินทักษ์ทรัพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรินทร์ วันทองโรงเรียนบ้านรางจิกกรรมการ
3. นางสาวสุปรานี บุญสุภาโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรินทร์ วันทองโรงเรียนบ้านรางจิกกรรมการ
3. นางสาวสุปรานี บุญสุภาโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางณฐพร ฉิมพาลีโรงเรียนวัดศรีสโมสรประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนนทยา พยัคมากโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ตันติคงพันธ์โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวขจร สังข์ประเสริฐโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
6. นางณัฐกฤตา รัตนวงศ์โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางณฐพร ฉิมพาลีโรงเรียนวัดศรีสโมสรประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนวัดเด่นใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนนทยา พยัคมากโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ตันติคงพันธ์โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวขจร สังข์ประเสริฐโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
6. นางณัฐกฤตา รัตนวงศ์โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านเขาเกล็ดประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางยุพดี วสุลีวรรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกชพรรณ คมขำโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านเขาเกล็ดประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางยุพดี วสุลีวรรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกชพรรณ คมขำโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจงรักษ์ วชิรศักดิ์โสภานะผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร เก่งการเรือโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ เก่งการเรือโรงเรียนวัดมะปรางกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ ชะเอมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
5. นางทัศนีย์ สงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจงรักษ์ วชิรศักดิ์โสภานะผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสมส่วน มีผิวบ้านวังคอไหรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ บุญงามโรงเรียนวัดหนองตาตนกรรมการ
4. นายหทัย ประสมพงษ์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
5. นางวาสนา มีเคลือบโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี บุญแพโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวจันทรัศม์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางจินดา มหาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ มั่นปานโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
7. นางสาวเทียนพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี บุญแพโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวจันทรัศม์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางจินดา มหาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ มั่นปานโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
7. นางสาวเทียนพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี บุญแพโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวจันทรัศม์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางจินดา มหาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ มั่นปานโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
7. นางสาวเทียนพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี บุญแพโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวจันทรัศม์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางจินดา มหาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ มั่นปานโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
7. นางสาวเทียนพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี บุญแพโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวจันทรัศม์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางจินดา มหาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ มั่นปานโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
7. นางสาวเทียนพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี บุญแพโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวจันทรัศม์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางจินดา มหาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ มั่นปานโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
7. นางสาวเทียนพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี บุญแพโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวจันทรัศม์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางจินดา มหาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ มั่นปานโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
7. นางสาวเทียนพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี บุญแพโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวจันทรัศม์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางจินดา มหาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวเทียนพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
7. นางสาวเกศรินทร์ มั่นปานโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี บุญแพโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวจันทรัศม์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางจินดา มหาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ มั่นปานโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
7. นางสาวเทียนพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมณฑา อ่อนสระโรงเรียนวัดสระดู่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ หาญปราบโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี บุญแพโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญกรรมการ
4. นางสาวจันทรัศม์ สอนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนกรรมการ
5. นางจินดา มหาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ มั่นปานโรงเรียนชุมชนคลองจันทน์กรรมการ
7. นางสาวเทียนพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววัลคุ์ณภัทร โม่ทิมโรงเรียนวัดตะกูประธานกรรมการ
2. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
3. นางสจีรัตน์ สิงทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงินโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววัลคุ์ณภัทร โม่ทิมโรงเรียนวัดตะกกูประธานกรรมการ
2. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
3. นางสจีรัตน์ สิงทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงินโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววัลคุ์ณภัทร โม่ทิมโรงเรียนวัดตะกูประธานกรรมการ
2. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
3. นางสจีรัตน์ สิงทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงินโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววัลคุ์ณภัทร โม่ทิมโรงเรียนวัดตะกูประธานกรรมการ
2. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
3. นางสจีรัตน์ สิงทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงินโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววัลคุ์ณภัทร โม่ทิมโรงเรียนวัดตะกูประธานกรรมการ
2. นางอุษา เขียวอินทร์โรงเรียนเทพรัตน์กรรมการ
3. นางสจีรัตน์ สิงทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวนุชนรินทร์ โพธิ์เงินโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนริสรา ภู่เหล็กโรงเรียนวัดหอระฆังประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธินี สวนจุ้ยโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ สวัสดิ์ชัยโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
4. นางสาวคัทลิญา เสนารายณ์โรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางรัชนี จันทร์พ่วงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนริสรา ภู่เหล็กโรงเรียนวัดหอระฆังประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธินี สวนจุ้ยโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ สวัสดิ์ชัยโรงเรียนวัดท่ากระแสกรรมการ
4. นางสาวคัทลิญา เสนารายณ์โรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางรัชนี จันทร์พ่วงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบุญหลาย ทองศรีโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะหฺ์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาววรินทิพย์ ใจแสนโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ ทองแบบโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญหลาย ทองศรีโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาววรินทิพย์ ใจแสนโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ ทองแบบโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญหลาย ทองศรีโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาววรินทิพย์ ใจแสนโรงเรียนบ้านวังคอไหกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ ทองแบบโรงเรียนวัดสระดู่กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ใหญ่โตโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ธรรมชิโรโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวกรรณนิกา กันอุไรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ใหญ่โตโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ธรรมชิโรโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวกรรณนิกา กันอุไรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ใหญ่โตโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ธรรมชิโรโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวกรรณนิกา กันอุไรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ใหญ่โตโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ธรรมชิโรโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวกรรณนิกา กันอุไรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ใหญ่โตโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ธรรมชิโรโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวกรรณนิกา กันอุไรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ใหญ่โตโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ธรรมชิโรโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวกรรณนิกา กันอุไรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ใหญ่โตโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ธรรมชิโรโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวกรรณนิกา กันอุไรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ใหญ่โตโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ธรรมชิโรโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวกรรณนิกา กันอุไรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ใหญ่โตโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ธรรมชิโรโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวกรรณนิกา กันอุไรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง ใหญ่โตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ใหญ่โตโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ธรรมชิโรโรงเรียนบ้านดอนกะโดนกรรมการ
4. นางประภัสสร มั่นเขตกิจโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวกรรณนิกา กันอุไรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูริยาธรโรงเรียนวัฒนะโชติประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางชลอ คงไผ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นายฉัตรชัย ขวัญเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ ภูริยาธรโรงเรียนวัฒนะโชติประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
4. นางชลอ คงไผ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นายฉัตรชัย ขวัญเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูริยาธรโรงเรียนวัฒนะโชติประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
4. นางชลอ คงไผ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นายฉัตรชัย ขวัญเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ ภูริยาธรโรงเรียนวัฒนะโชติประธานกรรมการ
2. นางชลอ คงไผ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ขวัญเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูริยาธรโรงเรียนวัฒนะโชติประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางชลอ คงไผ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ขวัญเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ ภูริยาธรโรงเรียนวัฒนะโชติประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
4. นางชลอ คงไผ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นายฉัตรชัย ขวัญเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูริยาธรโรงเรียนวัฒนะโชติประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางชลอ คงไผ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ขวัญเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ ภูริยาธรโรงเรียนวัฒนะโชติประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางชลอ คงไผ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ขวัญเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ภูริยาธรโรงเรียนวัฒนะโชติประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางชลอ คงไผ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
5. นายฉัตรชัย ขวัญเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ ภูริยาธรโรงเรียนวัฒนะโชติประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีกรรมการ
3. นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุลโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกรรมการ
4. นางชลอ คงไผ่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นายฉัตรชัย ขวัญเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนรรภรณ์ อริยพฤกษ์โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาสประธานกรรมการ
2. นางนัยนา พรหมมาโรงเรียนวัดโคกแจงกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ ดนตรีโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวพัชรี ทวีเขตต์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
5. นางสาวนรินธร คำมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย พุทธโกสัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเนรมิตร เหล็กคงสันเทียะโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวภัทรภรณ์ จันทร์ลอยโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวอมรินทร์ คำห้องโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
6. นางสาวประทุมมา ใจเอี่ยมโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พุทธโกสัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเนรมิต เหล็กสันเทียะโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์ลอยโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวอมรินทร์ คำห้องโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
6. นางสาวประทุมมา ใจเอี่ยมโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย พุทธโกสัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเนรมิต เหล็กคงสันเทียะโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์ลอยโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวอมรินทร์ คำห้องโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
6. นางสาวประทุมมา ใจเอี่ยมโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พุทธโกสัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเนรมิต เหล็กคงสันเทียะโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์ลอยโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวอมรินทร์ คำห้องโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
6. นางสาวประทุมมา ใจเอี่ยมโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย พุทธโกสัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเนรมิต เหล็กคงสันเทียะโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์ลอยโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นางสาวอมรินทร์ คำห้องโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
6. นางสาวประทุมมา ใจเอี่ยมโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พุทธโกสัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเนรมิต เหล็กคงสันเทียะโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์ลอยโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
4. นางสาวอมรินทร์ คำห้องโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นายสมชาย ดีสีโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มกรรมการ
6. นางสาวประทุมมา ใจเอี่ยมโรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิยม สงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นางนวิยา อ่อนจ้ายโรงเรียนวัดท่าสมอกรรมการ
3. นางนิตยา ไชยมูลโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
4. นางสาวฐรัชญา หมื่นหัสโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางธรรยมล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิยม สงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไชยมูลโรงเรียนบ้านชัฎฝางกรรมการ
3. นางสาวฐรัชญา หมื่นหัสโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
4. นางนวิยา อ่อนจ้ายโรงเรียนวัดท่าสมอกรรมการ
5. นางธรรยมล รัตนชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิกร คำมูลโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อ่อนคำโรงเรียนวัดพรหมวิหารกรรมการ
4. นางสาวนันทกา ครุธฉ่ำโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณโรงเรียนบ้านบ่อยายส้มประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิกร คำมูลโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อ่อนคำโรงเรียนวัดพรหมวิหารกรรมการ
4. นางสาวนันทกา ครุธฉ่ำโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ส.ต.ต.เจษฎา จำบุญโรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา ไม้น้อยโรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
3. นางสาวปราณี สีวันนาโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกณัฏฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุลโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางอรนุช บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ส.ต.ต.เจษฎา จำบุญโรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา ไม้น้อยโรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
3. นางสาวปราณี สีวันนาโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกณัฏฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุลโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางอรนุช บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอประธานกรรมการ
2. นางสมมาศ รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. นางบุบผา เกิดสินโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
4. นางรวิวรรณ โดเคนโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาววิภา จิอู๋โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอประธานกรรมการ
2. นางสมมาศ รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. นางบุบผา เกิดสินโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
4. นางรวิวรรณ โดเคนโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาววิภา จิอู๋โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอประธานกรรมการ
2. นางสมมาศ รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. นางบุบผา เกิดสินโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
4. นางรวิวรรณ โดเคนโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาววิภา จิอู๋โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดสมอประธานกรรมการ
2. นางสมมาศ รื่นฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. นางบุบผา เกิดสินโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์กรรมการ
4. นางรวิวรรณ โดเคนโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางสาววิภา จิอู๋โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ส.ต.ต.เจษฎา จำนงโรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา ไม้น้อยโรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
3. นางสาวปราณี สีวันนาโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกณัฏฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุลโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางอรนุช บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ส.ต.ต.เจษฎา จำบุญโรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา ไม้น้อยโรงเรียนวัดโคกสุกกรรมการ
3. นางสาวปราณี สีวันนาโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกณัฏฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุลโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาทกรรมการ
5. นางอรนุช บุญคงมาโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวสาวินี อินคล้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทร. 085-3853632
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]