สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนHome school 0 0 0
2 006 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 7 13 11
3 007 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 0 0 0
4 010 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 3 12 5
5 011 โรงเรียนชุมชนคลองจันทร์ 0 0 0
6 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 0 0 0
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 12 19 17
8 018 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 7 15 7
9 019 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 0 0 0
10 020 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส 0 0 0
11 021 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 8 23 13
12 022 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 7 12 10
13 023 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 0 0 0
14 024 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 20 39 27
15 025 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 0 0 0
16 026 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 0 0 0
17 027 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 4 9 6
18 016 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 5 26 11
19 017 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 0 0 0
20 015 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 0 0 0
21 014 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 6 9 7
22 028 โรงเรียนดอนสีนวน 0 0 0
23 029 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 28 50 42
24 031 โรงเรียนท่าบ้านหลวง 0 0 0
25 030 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 4 5 5
26 052 โรงเรียนบางไก่เถื่อน 0 0 0
27 051 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 36 58 51
28 053 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 20 63 35
29 054 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 0 0 0
30 060 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 4 3
31 061 โรงเรียนบ้านคลองยาง 0 0 0
32 062 โรงเรียนบ้านชัฎฝาง 0 0 0
33 063 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 14 22 19
34 064 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 6 18 9
35 065 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 0 0 0
36 066 โรงเรียนบ้านดอนแตง 0 0 0
37 067 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 0 0 0
38 068 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 0 0 0
39 073 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 4 11 8
40 074 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 0 0 0
41 075 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 2 4 4
42 076 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 0 0 0
43 077 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 9 13 12
44 078 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0
45 069 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 3 4 4
46 070 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 0 0 0
47 071 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 7 8 8
48 072 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 0 0 0
49 079 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 3 2
50 080 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 0 0 0
51 084 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม 0 0 0
52 083 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 22 43 34
53 090 โรงเรียนบ้านรางจิก 2 8 5
54 091 โรงเรียนบ้านรางจิก 0 0 0
55 095 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 33 80 50
56 096 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 0 0 0
57 100 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวี 0 0 0
58 099 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 26 75 44
59 101 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 4 16 9
60 102 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 0 0 0
61 097 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 4 10 6
62 098 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 0 0 0
63 103 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 3 2
64 104 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 0 0 0
65 105 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 31 84 56
66 106 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 0 0 0
67 107 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 8 12 8
68 108 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 0 0 0
69 109 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 0 0 0
70 110 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 7 14 10
71 117 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 15 32 25
72 118 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 0 0 0
73 115 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 23 43 36
74 116 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 0 0 0
75 119 โรงเรียนบ้านหนองยาง 32 76 49
76 120 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
77 121 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 8 23 16
78 122 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 0 0 0
79 123 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 15 53 29
80 124 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 0 0 0
81 111 โรงเรียนบ้านหนองแค 9 17 12
82 112 โรงเรียนบ้านหนองแค 0 0 0
83 113 โรงเรียนบ้านหนองแจง 8 8 8
84 114 โรงเรียนบ้านหนองแจง 0 0 0
85 125 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 8 12 11
86 126 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 0 0 0
87 127 โรงเรียนบ้านหัวถนน 2 2 2
88 128 โรงเรียนบ้านหัวถนน 0 0 0
89 055 โรงเรียนบ้านเก่า 2 9 5
90 058 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง 0 0 0
91 057 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 7 10 9
92 056 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 4 9 6
93 059 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 0 0 0
94 082 โรงเรียนบ้านเนินไผ่ 0 0 0
95 081 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 0 0 0
96 092 โรงเรียนบ้านเรียนน้องพลอย 0 0 0
97 085 โรงเรียนบ้านโป่งแค 0 0 0
98 087 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 0 0 0
99 086 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 2 3 3
100 089 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง 0 0 0
101 088 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 8 22 14
102 094 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 0 0 0
103 093 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 4 4
104 129 โรงเรียนพระยาตาก 12 29 19
105 130 โรงเรียนพระยาตาก 0 0 0
106 133 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 11 28 15
107 134 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 0 0 0
108 137 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 1 1 1
109 138 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 0 0 0
110 145 โรงเรียนวัดกรุณา 1 3 2
111 146 โรงเรียนวัดกรุณา 0 0 0
112 147 โรงเรียนวัดกำแพง 1 1 1
113 148 โรงเรียนวัดกำแพง 0 0 0
114 149 โรงเรียนวัดกำแพง 0 0 0
115 150 โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 9 20 16
116 155 โรงเรียนวัดคงคาราม 0 0 0
117 156 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 6 8 7
118 157 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
119 160 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 5 10 8
120 161 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 0 0 0
121 162 โรงเรียนวัดคลองธรรม 2 3 3
122 163 โรงเรียนวัดคลองธรรม 0 0 0
123 164 โรงเรียนวัดคลองบุญ 6 11 10
124 165 โรงเรียนวัดคลองบุญ 0 0 0
125 158 โรงเรียนวัดคลองเกษม 2 21 6
126 159 โรงเรียนวัดคลองเกษม 0 0 0
127 175 โรงเรียนวัดงิ้ว 0 0 0
128 174 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 1 1 1
129 178 โรงเรียนวัดจันทน์ 4 10 8
130 179 โรงเรียนวัดจันทน์ 0 0 0
131 176 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 2 12 5
132 177 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 0 0 0
133 180 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 11 17 15
134 181 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 0 0 0
135 182 โรงเรียนวัดดอนตาล 4 17 9
136 183 โรงเรียนวัดดอนตาล 0 0 0
137 184 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 3 3 3
138 185 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 0
139 188 โรงเรียนวัดดอนรังนก 0 0 0
140 189 โรงเรียนวัดดอนรังนก 0 0 0
141 186 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 2 7 4
142 187 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 0
143 192 โรงเรียนวัดตะกู 0 0 0
144 193 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 3 13 6
145 194 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 0 0 0
146 195 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 0 0 0
147 196 โรงเรียนวัดทองนพคุณ 0 0 0
148 197 โรงเรียนวัดทองนพคุณ 0 0 0
149 198 โรงเรียนวัดท่า 4 19 4
150 207 โรงเรียนวัดท่า 0 0 0
151 199 โรงเรียนวัดท่ากระแส 5 11 9
152 200 โรงเรียนวัดท่ากระแส 0 0 0
153 206 โรงเรียนวัดท่าสมอ 0 0 0
154 205 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 10 14 13
155 201 โรงเรียนวัดท่าแก้ว 0 0 0
156 202 โรงเรียนวัดท่าแก้ว 0 0 0
157 204 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ 0 0 0
158 203 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 4 18 9
159 211 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์ 0 0 0
160 210 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1 1 1
161 212 โรงเรียนวัดธรรมามูล 7 34 10
162 213 โรงเรียนวัดธรรมามูล 0 0 0
163 214 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 7 11 9
164 215 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 0 0 0
165 216 โรงเรียนวัดนมโฑ 0 0 0
166 217 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 18 36 31
167 218 โรงเรียนวัดนางลือ 23 44 34
168 219 โรงเรียนวัดนางลือ 0 0 0
169 228 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 10 25 14
170 229 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 0 0 0
171 223 โรงเรียนวัดบ่อแร่ 0 0 0
172 222 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 2 8 4
173 224 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 10 13 12
174 225 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 0 0 0
175 226 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 4 5 5
176 227 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 0 0 0
177 232 โรงเรียนวัดประชุมธรรม 0 0 0
178 233 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 15 26 26
179 236 โรงเรียนวัดฝาง 6 17 8
180 237 โรงเรียนวัดฝาง 0 0 0
181 238 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 13 32 23
182 239 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 0 0 0
183 240 โรงเรียนวัดพระแก้ว 5 6 6
184 241 โรงเรียนวัดพระแก้ว 0 0 0
185 242 โรงเรียนวัดพร้าว 3 8 6
186 243 โรงเรียนวัดพร้าว 0 0 0
187 244 โรงเรียนวัดพิกุลงาม 0 0 0
188 256 โรงเรียนวัดมะปราง 14 44 24
189 257 โรงเรียนวัดมะปราง 0 0 0
190 259 โรงเรียนวัดมะฝ่อ 0 0 0
191 258 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 5 13 10
192 261 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ 0 0 0
193 260 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 5 11 9
194 262 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 7 12 10
195 263 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 0 0 0
196 264 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 4 10 8
197 265 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 0
198 268 โรงเรียนวัดวงเดือน 0 0 0
199 269 โรงเรียนวัดวงเดือน 0 0 0
200 270 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 15 26 18
201 271 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 0 0 0
202 272 โรงเรียนวัดวังหมัน 16 37 25
203 273 โรงเรียนวัดวังหมัน 0 0 0
204 274 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 3 9 5
205 275 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 0 0 0
206 276 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 5 9 8
207 277 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 0 0 0
208 280 โรงเรียนวัดศรีมงคล 0 0 0
209 281 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 20 47 33
210 282 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 28 66 44
211 283 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 0 0 0
212 284 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 15 98 36
213 285 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 0 0 0
214 278 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 4 6 5
215 279 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 0 0 0
216 286 โรงเรียนวัดสกุณาราม 0 0 0
217 287 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 12 37 19
218 288 โรงเรียนวัดสนามชัย 5 7 6
219 289 โรงเรียนวัดสนามชัย 0 0 0
220 290 โรงเรียนวัดสมอ 0 0 0
221 291 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 4 8 6
222 292 โรงเรียนวัดสระดู่ 5 8 7
223 293 โรงเรียนวัดสระดู่ 0 0 0
224 294 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 3 10 4
225 295 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 0 0 0
226 296 โรงเรียนวัดสระไม้แดง 4 5 5
227 297 โรงเรียนวัดสระไม้แดง 0 0 0
228 298 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 1 2 1
229 299 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 0 0 0
230 303 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 0 0 0
231 302 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 2
232 304 โรงเรียนวัดสังฆาราม 0 0 0
233 305 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 0 0 0
234 301 โรงเรียนวัดส่องคบ 0 0 0
235 300 โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 1 1 1
236 308 โรงเรียนวัดหนองจิก 9 11 11
237 309 โรงเรียนวัดหนองจิก 0 0 0
238 311 โรงเรียนวัดหนองตาตน 7 15 11
239 312 โรงเรียนวัดหนองตาตน 0 0 0
240 315 โรงเรียนวัดหนองน้อย 2 4 3
241 316 โรงเรียนวัดหนองน้อย 0 0 0
242 317 โรงเรียนวัดหนองบัว 0 0 0
243 318 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0
244 319 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 2 3 3
245 320 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 0 0 0
246 313 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ 0 0 0
247 314 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ 0 0 0
248 306 โรงเรียนวัดหนองแขม 5 5 5
249 307 โรงเรียนวัดหนองแขม 0 0 0
250 310 โรงเรียนวัดหนองแซง 0 0 0
251 321 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 0 0 0
252 322 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 0 0 0
253 323 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 0 0 0
254 324 โรงเรียนวัดหอระฆัง 4 11 7
255 325 โรงเรียนวัดหอระฆัง 0 0 0
256 328 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 1 3 2
257 329 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 0 0 0
258 330 โรงเรียนวัดหัวยา 0 0 0
259 331 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 5 9 8
260 332 โรงเรียนวัดหัวหว้า 0 0 0
261 333 โรงเรียนวัดหัวหว้า 0 0 0
262 326 โรงเรียนวัดหัวเด่น 8 20 16
263 327 โรงเรียนวัดหัวเด่น 0 0 0
264 334 โรงเรียนวัดหาดอาษา 6 12 10
265 335 โรงเรียนวัดหาดอาษา 0 0 0
266 344 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 3 6 6
267 345 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 0 0 0
268 346 โรงเรียนวัดอัมพวัน 0 0 0
269 347 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 5 7 7
270 348 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 0 0 0
271 349 โรงเรียนวัดอินทาราม 0 0 0
272 350 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 5 10 7
273 153 โรงเรียนวัดเขาดิน 0 0 0
274 154 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) 2 11 4
275 151 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 4 4 4
276 152 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 0 0 0
277 190 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 2 5 4
278 191 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 0 0 0
279 208 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 2 2 2
280 209 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 0 0 0
281 220 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 4 6 5
282 221 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 0 0 0
283 245 โรงเรียนวัดแพง(สรรคบุรี) 0 0 0
284 336 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 11 23 17
285 337 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 0 0 0
286 168 โรงเรียนวัดโคกสุก 2 12 6
287 169 โรงเรียนวัดโคกสุก 0 0 0
288 170 โรงเรียนวัดโคกหมู 4 5 5
289 171 โรงเรียนวัดโคกหมู 0 0 0
290 166 โรงเรียนวัดโคกแจง 0 0 0
291 167 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 11 20 15
292 172 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 6 11 9
293 173 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 0 0 0
294 230 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 13 24 21
295 231 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
296 246 โรงเรียนวัดโพธาราม 4 8 7
297 247 โรงเรียนวัดโพธาราม 0 0 0
298 254 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 4 21 9
299 255 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 0 0 0
300 248 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 19 51 35
301 249 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 0 0 0
302 250 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 0 0 0
303 251 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 0 0 0
304 252 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 4 16 9
305 253 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 0
306 266 โรงเรียนวัดโรงวัว 15 31 23
307 267 โรงเรียนวัดโรงวัว 0 0 0
308 339 โรงเรียนวัดใหญ่ 0 0 0
309 338 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 11 30 18
310 340 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 5 12 9
311 341 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 0 0 0
312 343 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรี 0 0 0
313 342 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 0 0 0
314 234 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 5 12 9
315 235 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 0 0 0
316 351 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 4 13 7
317 352 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 0 0 0
318 357 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 52 87 77
319 358 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 0 0 0
320 363 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 35 68 55
321 364 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 0 0 0
322 367 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 16 25 21
323 368 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 0 0 0
324 369 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 30 95 54
325 370 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 0 0 0
326 371 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 18 63 38
327 372 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 0 0 0
328 375 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 4 8 6
329 376 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 0 0 0
330 377 โรงเรียนอนุบาลหันคา 0 0 0
331 378 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 28 117 56
332 361 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 16 23 21
333 362 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 0 0 0
334 365 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 12 23 17
335 366 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 0 0 0
336 004 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 35 64 50
337 005 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 0 0 0
338 032 โรงเรียนเทพรัตน์ 37 84 60
339 033 โรงเรียนเทพรัตน์ 0 0 0
340 002 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 4 8 6
341 003 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 0 0 0
342 049 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 0 0 0
343 050 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 30 51 44
344 381 โรงเรียน้านเขาเกล็ด 0 0 0
345 009 โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์ 0 0 0
346 008 โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์ นานาชาติ 1 2 2
347 131 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 8 25 15
348 132 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 0 0 0
349 139 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 14 23 20
350 140 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 0 0 0
351 141 โรงเรียนวัฒนะโชติ 23 67 42
352 142 โรงเรียนวัฒนะโชติ 0 0 0
353 143 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 13 22 13
354 144 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 0 0 0
355 353 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 10 34 18
356 354 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 0 0 0
357 359 โรงเรียนอนุบาลณัฐชา 0 0 0
358 360 โรงเรียนอนุบาลณัฐชา 0 0 0
359 373 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 5 5 5
360 374 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 0 0 0
361 355 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 12 29 16
362 356 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 0 0 0
363 379 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 0 0 0
364 380 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 0 0 0
365 036 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา 12 31 18
366 037 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา 0 0 0
367 038 โรงเรียนเทศบาลตำบลหันคา 0 0 0
368 039 โรงเรียนเทศบาลตำบลหันคา 0 0 0
369 040 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 11 19 16
370 041 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 0 0 0
371 042 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 46 94 59
372 043 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 0 0 0
373 044 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 14 48 26
374 045 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 0 0 0
375 046 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง 1 1 1
376 047 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง 0 0 0
377 048 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง 0 0 0
378 034 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 21 33 27
379 035 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 0 0 0
380 136 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 0 0 0
381 135 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 28 79 51
รวม 1641 3781 2566
6347

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวสาวินี อินคล้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทร. 085-3853632
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]