เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสาวินี อินคล้าย ลูกจ้างสพป.ชัยนาท ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขัน
2 นายสันติ โพธิ์สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดคงคาราม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
3 นางสาวรุ่งนภา บุญชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดโคกสุก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
4 นางสาวปิยาภรณ์ เพ็งหนู เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดวังหมัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
5 นางดวงแก้ว บุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
6 นางสาวอัญชลี เกี่ยวซี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
7 นางสาวปฏิมา ทองจันทึก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดบ่อแร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
8 นางสุดใจ เกิดอ้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
9 นางสาวกาญจนา บุญเพ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
10 นางวีนัส เปรมทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
11 นายชนพัฒน์ ตั้งสกุลมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
12 นางธาราพรรณ ศรีเดช พนักงานธุรการ ส 4 คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
13 นายณรงค์ศักดิ์ เขียวอุบล เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
14 ด.ต. ประสาทพร แสงทอง วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
15 ด.ต. สมเกียรติ ภู่เทศ วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
16 นายวิชิตศักดิ์ อยู่ดำ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สพป.ชัยนาท คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
17 นายองอาจ พิมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามฯ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
18 นายอนันต์ศักดิ์ มาทัพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
19 นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
20 นางสาวรพีพร ปรุงสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
21 นางสาวนภาพร เทียมทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ชัยนาท คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน
22 นางสาวสุพัตรา สอนเถื่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการประสานงานจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางสาวสาวินี อินคล้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทร. 085-3853632
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]