งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 521 12 พ.ย. 2562 9.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 513 12 พ.ย. 2562 9.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 322 12 พ.ย. 2562 9.00
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 522 12 พ.ย. 2562 9.00
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 522 12 พ.ย. 2562 13.00
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 113 12 พ.ย. 2562 9.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 114 12 พ.ย. 2562 9.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 114 12 พ.ย. 2562 13.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 121 12 พ.ย. 2562 9.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 122 12 พ.ย. 2562 9.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 122 12 พ.ย. 2562 13.00
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 123 12 พ.ย. 2562 9.00
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 123 12 พ.ย. 2562 13.00
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 523 12 พ.ย. 2562 9.00
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 524 12 พ.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 414 12 พ.ย. 2562 9.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 415 12 พ.ย. 2562 9.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 415 12 พ.ย. 2562 13.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 1 หน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 9.00
5 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 1 หน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 9.00
6 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 1 หน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 9.00
7 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 พ.ย. 2562 9.00
8 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 พ.ย. 2562 13.00
9 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 412 12 พ.ย. 2562 9.00
10 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 413 12 พ.ย. 2562 9.00
11 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 413 12 พ.ย. 2562 13.00
12 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 427 12 พ.ย. 2562 9.00
13 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 425 12 พ.ย. 2562 9.00
14 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 321 12 พ.ย. 2562 9.00
15 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 321 12 พ.ย. 2562 13.00
16 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 111 12 พ.ย. 2562 9.00
17 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 112 12 พ.ย. 2562 9.00
18 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 112 12 พ.ย. 2562 13.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 421 12 พ.ย. 2562 9.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 421 12 พ.ย. 2562 13.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสอยดาว 12 พ.ย. 2562 9.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสอยดาว 12 พ.ย. 2562 9.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสอยดาว 12 พ.ย. 2562 9.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสอยดาว 12 พ.ย. 2562 13.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสอยดาว 12 พ.ย. 2562 13.00
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 2 หน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 9.00
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 2 หน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 13.00
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 3 หน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 9.00
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 3 หน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 13.00
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 3 อาคาร 5 12 พ.ย. 2562 9.00
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 3 อาคาร 5 12 พ.ย. 2562 13.00
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 3 หน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 9.00
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 3 หน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 13.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 426 12 พ.ย. 2562 9.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 411 12 พ.ย. 2562 9.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 426 12 พ.ย. 2562 13.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 213 12 พ.ย. 2562 9.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 214 12 พ.ย. 2562 9.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 214 12 พ.ย. 2562 13.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 417 12 พ.ย. 2562 9.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 417 12 พ.ย. 2562 9.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 15
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 16
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 211 12 พ.ย. 2562 9.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 212 12 พ.ย. 2562 9.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 211 12 พ.ย. 2562 13.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 221 12 พ.ย. 2562 9.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 222 12 พ.ย. 2562 9.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 222 12 พ.ย. 2562 13.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ห้องประชุม อบต.ทรายขาว 12 พ.ย. 2562 9.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ห้องประชุม อบต.ทรายขาว 12 พ.ย. 2562 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 2
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 1
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 3
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 4
5 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 424 12 พ.ย. 2562 9.00
6 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 424 12 พ.ย. 2562 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 วัดคาทอลิกพระคริสตราชาปะตง (หลังโรงเรียนบ้านประตง) 12 พ.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 2 ในโดม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 1
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 2 ในโดม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 2
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 2 ในโดม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 3
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 2 ในโดม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 4
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 5 บ้านต้นไม้ 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 1
6 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 5 บ้านต้นไม้ 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 2
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 5 บ้านต้นไม้ 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 3
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 5 บ้านต้นไม้ 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 4
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 5 บ้านต้นไม้ 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 5
10 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 5 บ้านต้นไม้ 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 6
11 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 5 บ้านต้นไม้ 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 7
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 5 บ้านต้นไม้ 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 8
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 4 สวนป่า 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 1
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 4 สวนป่า 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 2
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 4 สวนป่า 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 3
16 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 4 สวนป่า 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 4
17 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 1
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 2
19 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 3
20 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 4
21 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 5
22 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 6
23 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 7
24 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 8
25 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 9
26 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 10
27 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 11
28 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 512 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 12
29 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 13
30 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 14

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 5
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 6
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 7
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 8
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 9
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 10
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 11
8 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 2 ในโดม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 5
9 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 2 ในโดม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 6

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 324 12 พ.ย. 2562 9.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 416 12 พ.ย. 2562 9.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 416 12 พ.ย. 2562 13.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 224 12 พ.ย. 2562 9.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้องสมุด 12 พ.ย. 2562 9.00
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เวที 1 หอประชุม 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 12
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 124 12 พ.ย. 2562 9.00
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 323 12 พ.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตามูล สนามบาสเกตบอล 12 พ.ย. 2562 9.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล สนามฟุตบอล 12 พ.ย. 2562 9.00
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 3 ห้อง 321 12 พ.ย. 2562 9.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 3 ห้อง 323-324 12 พ.ย. 2562 9.00
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 3 ห้อง 322 12 พ.ย. 2562 9.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 12 พ.ย. 2562 9.00
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 12 พ.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 พ.ย. 2562 9.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง เต็นท์ 4 หน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 9.00
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2562 9.00
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2562 13.00
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง ห้องบริษัทสร้างการดี 12 พ.ย. 2562 9.00
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2562 13.00
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง ห้องบริษัทสร้างการดี 12 พ.ย. 2562 9.00
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง ห้องบริษัทสร้างการดี 12 พ.ย. 2562 9.00
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2562 9.00
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2562 13.00
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2562 9.00
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2562 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง โดมเล็กหน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 1
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง โดมเล็กหน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 2
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง โดมเล็กหน้าอาคาร 4 12 พ.ย. 2562 รายการที่ 3

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 5 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 5 สนาม 12 พ.ย. 2562 13.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 11 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
4 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 511 12 พ.ย. 2562 9.00
5 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 511 12 พ.ย. 2562 9.00
6 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 11 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
7 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 11 สนาม 12 พ.ย. 2562 13.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 10 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
9 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 10 สนาม 12 พ.ย. 2562 13.00
10 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 9 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
11 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 6 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
12 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 6 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
13 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 7 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
14 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง เต็นท์ 7 สนาม 12 พ.ย. 2562 9.00
15 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านประตง หน้าอาคาร 5 12 พ.ย. 2562 9.00
16 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านประตง หน้าอาคาร 5 12 พ.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 311-312 12 พ.ย. 2562 9.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านประตง ห้อง 313-314 12 พ.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 1 ห้อง 123 12 พ.ย. 2562 9.00
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 1 ห้อง 123 12 พ.ย. 2562 9.00
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 1 ห้อง 123 12 พ.ย. 2562 9.00
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 1 ห้อง 123 12 พ.ย. 2562 9.00
5 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 1 ห้อง 121 12 พ.ย. 2562 9.00
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 1 ห้อง 121 12 พ.ย. 2562 9.00
7 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 1 ห้อง 122 12 พ.ย. 2562 9.00
8 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 1 ห้อง 122 12 พ.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 2 ห้อง ศิลปะ 12 พ.ย. 2562 9.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 2 ห้อง ศิลปะ 12 พ.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 4 ห้อง 422 12 พ.ย. 2562 9.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 4 ห้อง 423 12 พ.ย. 2562 9.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 4 ห้อง 423 12 พ.ย. 2562 9.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 4 ห้อง 422 12 พ.ย. 2562 9.00
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 4 ห้อง 424 12 พ.ย. 2562 9.00
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 4 ห้อง 424 12 พ.ย. 2562 9.00
7 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล เวทีโรงอาหาร 12 พ.ย. 2562 9.00
8 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล เวทีโรงอาหาร 12 พ.ย. 2562 9.00
9 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล เวทีโรงอาหาร 12 พ.ย. 2562 9.00
10 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตามูล เวทีโรงอาหาร 12 พ.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2562 9.00
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2562 9.00
3 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2562 9.00
4 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล ด้านหน้าอาคาร 1 12 พ.ย. 2562 9.00
5 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล ด้านหน้าอาคาร 1 12 พ.ย. 2562 9.00
6 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล โรงอาหาร 12 พ.ย. 2562 9.00
7 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 1 ห้อง 112 12 พ.ย. 2562 9.00
8 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล เต็นท์หน้าธนาคารโรงเรียน 12 พ.ย. 2562 9.00
9 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล เต็นท์หน้าธนาคารโรงเรียน 12 พ.ย. 2562 9.00
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตามูล อาคาร 1 ห้อง 113 12 พ.ย. 2562 9.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายลอย เต่าทอง 0983342985
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]