::sp-cti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายชนะ เสนาะศัพท์ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา สวียมครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นกรรมการ
3. นางสาวลลิตา สวัสดีครูโรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
4. นายมานิตย์ ริมรางครูโรงเรียนวัดวังสรรพรสกรรมการ
5. นางสาวทัศนา วรรณประภาครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวชลดา สุขเจริญครูโรงเรียนวัดคลองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทรงมิตรครูโรงเรียนบ้านอีมุยกรรมการ
3. นางสาวอลิษา ปฏิสังขรณ์ครูโรงเรียนวัดวันยาวล่างกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ สีแก้วครูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐวรรณ จันทราทิพย์ครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกุญชร เขียวพรมครูโรงเรียนบ้านคลองคตประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก เฉียบแหลมครูโรงเรียนบ้านบ้านดงจิกกรรมการ
3. นางนิรมล พิมพาครูโรงเรียนวัดซึ้งบนกรรมการ
4. นางปราณี ชำเกิดครูโรงเรียนวัดผักกาดกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ถังเงินครูโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นางสาวจงใจ สุดขุนนาครูโรงเรียนบ้านจางวางกรรมการ
3. นางสาวอังคณา จะนะบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นางสาวลัตติกา ชัยคามครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ เกยูรวรรณ์ครูโรงเรียนวัดพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ กำแพงเมืองครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางนันทิดา วิริยะศรีสุขครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6กรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลืองครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
4. นางสาวปรานี ดีเลิศครูโรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
5. นางสาวสุดา บุญแต่งครูโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ชอบช่างครูโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ เวชการีครูโรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูนกรรมการ
3. นางสาวภัคชัญญา รัตนนิมิตรครูโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
4. นางสาวศุมาลิน พละสุครูโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
5. นางอุษณา ผ่องวรรณ์ครูโรงเรียนวัดคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ มูลวรรณครูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นางสาวกล้วยไม้ สิงหพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ศรีมงคลครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
5. นางสาวภคินี ศรีสุวรรณ์ครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางถาวร โหลยาพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณาภรณ์ พุฒชงค์ครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
3. นางสาวสุดาพร พลสามารถครูโรงเรียนบ้านกระทิงทองกรรมการ
4. นางสาวสุภาณี รอดเจริญครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
5. นางสาวพิณทอง ผลดีครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายชาตรี อิ่มผ่องครูโรงเรียนวัดคลองพลูประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา กรกฎครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการ
3. นางสาวภัณฑิลา คงบำรุงครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
4. นางลัดดา คุ้มวงศ์ครูโรงเรียนวัดบางสระเก้ากรรมการ
5. นางสาวเสาวคนธ์ นาคาธรครูโรงเรียนวัดซึ้งล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอำนวยพร โชคดีวัฒนาครูโรงเรียนบ้านเกาะเปริดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวัลย์ กิตติธาดาครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นางอรพิน กิจปรีชาครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
4. นายณุกานต์ เสโสครูโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการ
5. นางสาวโชษิตา จุติครูโรงเรียนบ้านแปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอำนวยพร โชคดีวัฒนาครูโรงเรียนบ้านเกาะเปริดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวัลย์ กิตติธาดาครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นางอรพิน กิจปรีชาครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
4. นายณุกานต์ เสโสครูโรงเรียนนาสนาดก์กรรมการ
5. นางสาวโชษิตา จุติครูโรงเรียนบ้านแปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริรัก เจริญกัลป์ครูโรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นางบุญลือ ลอยศักดิ์ครูโรงเรียนวัดบางสระเก้ากรรมการ
3. นางฉัตรดาว เหลืองประเสริฐครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐวรรณ จันทราทิพย์ครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
5. นางสาวกัญปณัสม์ อภัยพันธ์ครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา นพสายครูโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ มูลวรรณครูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นางสาวดรัณภัทร เกษกรรณ์ครูโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
4. นางปราณี พุทธจันทร์ครูโรงเรียนพลิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางณัฐิดา พนาจารย์ครูโรงเรียนบ้านตาเรืองประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เทียนทองครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช ไพยสูตรครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นางสาวสมฤดี เชิดกายเพชราครูโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางณัฐิดา พนาจารย์ครูโรงเรียนบ้านตาเรืองประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เทียนทองครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช ไพยสูตรครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นางสาวสมฤดี เชิดกายเพชราครูโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนารี เจริญประโยชน์ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา ศักดิ์คำดวงครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นางสาวจันตรา ไชยประสาทสุขครูโรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางคมเนตร กะการดีครูโรงเรียนวัดบางกะไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญญา ส่งกลิ่นครูโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
3. นางสาวนิสา จริตสัตย์ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ภูหลวงผอ.โรงเรียนบ้านเกาะเปริดประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ แผ่นพงษ์ศิลป์ครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
3. นางสาววิภาดา หล้ายมครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปัทมา อิ่มผ่องผอ.โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประธานกรรมการ
2. นางคณิตฐา บุญพูลครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
3. นายศรัญญู ดวงคำครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางศิริญากาญจน์ ศรีขันแก้วครูโรงเรียนวัดหนองชิ่มกรรมการ
5. นางสาวรัชนู รื่นอุดมครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมา อิ่มผ่องผอ.โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประธานกรรมการ
2. นางคณิตฐา บุญพูลครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
3. นายศรัญญู ดวงคำครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางศิริญากาญจน์ ศรีขันแก้วครูโรงเรียนวัดบางสระเก้ากรรมการ
5. นางสาวรัชนู รื่นอุดมครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางปราณี คำรื่นผอ.โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาววาสนา ฉายฉันท์ครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
4. นางจิญห์ณิภา เพ็งผลครูโรงเรียนบ้านจางวางกรรมการ
5. นางสาวเกษร ทาสีแก้วครูโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี คำรื่นผอ.โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาววาสนา ฉายฉันท์ครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการ
4. นางสาวจิญห์ณิภา เพ็งผลครูโรงเรียนบ้านจางวางกรรมการ
5. นางสาวเกษร ทาสีแก้วครูโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุภาตรี ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นายธาราดล กัณหาครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นางสาวภริมน กล่อมสุขครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประภาส นาคประวัติครูโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์ครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายณัฐพล บุญจันทร์ครูโรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางนลินรัตน์ สายธนูครูโรงเรียนวัดพลวงประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ บุญสิงห์ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ สมัครสมานครูโรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวเกศรา จันทจรครูโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ สงวนญาติครูโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
3. นางสาวณภัทร หอมไม่หายครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรินทร์ลภัส ศิริอมรนิธิกุลครูโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา เพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นางสาวชัยรัมภา ลำจองครูโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายนรากรณ์ ใยเพ็งครูโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นางอุษณี สถาพรครูโรงเรียนวัดอิมั้งกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรินทร์ นุ่มก่วนครูโรงเรียนวัดผักกาดกรรมการ
4. นางสาวกันตา สถาปนาครูโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายนรากรณ์ ใยเพ็งครูโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นางอุษณี สถาพรครูโรงเรียนวัดอิมั้งกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรินทร์ นุ่มก่วนครูโรงเรียนวัดผักกาดกรรมการ
4. นางสาวกันตา สถาปนาครูโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ผอ.โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นายพงษ์อนันต์ สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายสมชาย กันภัยครูโรงเรียนบ้านคลองตาคงกรรมการ
4. นายทฤษศวรรษ วรฉัตรครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ เขาหนองบัวครูโรงเรียนพลิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางภัทรภรณ์ คงกระจ่างผอ.โรงเรียนบ้านจางวางประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ เอี่ยมสกุลครูโรงเรียนบ้านคลองกลอยกรรมการ
3. นางสาวพรชนก สาครครูโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
4. นางสาวอรชร วรรณภักดีครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นกรรมการ
5. นางสาวมลิวัลย์ ยางนามอินทร์ครูโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายเทพพร อินทร์อ่อนผอ.โรงเรียนบ้านกระทิงทองประธานกรรมการ
2. นายสถาพร น้อยสมวงษ์ครูโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
3. นายประภาส นาคประวัติครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
4. นายรัชคุปต์ อินทร์เพ็ชรครูโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ โตจอครูโรงเรียนบ้านทุ่งม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายปัญญา เชิดชูศรีครูโรงเรียนวัดหนองชิ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ลาภแก้วครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายประภาส นาคประวัติครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ สุขสกลครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี วิเสโสครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ สุขสกลครูโรงเรียนบ้านตรอกนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา วงศ์บุญหนักครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นายประภาส นาคประวัติครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
4. นางสาวฤดี เหลืองประเสริฐครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสกาวรัตน์ สรรศรีครูโรงเรียนวัดคลองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอนุชา สิงหชาติครูโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล แปลงไธสงครูโรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนากรรมการ
3. นางสาวณฐพร ลิปปานนท์ครูโรงเรียนวัดทุ่งกบิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวยุพา ทองเรืองผอ.โรงเรียนวัดวัดทุ่งเพลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ถนอมสินครูโรงเรียนวัดวังสรรพรสกรรมการ
3. นางสาววิมลฤดี เกษอ่อนครูโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร ท่าม่วงครูโรงเรียนวัดทุ่งเพลประธานกรรมการ
2. นายคำสิงห์ ทองประครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นายสุริย์ อาชีวะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายต้นศักดิ์ ศรีสิทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ วิเวโกครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นายอนุกูล ลพมณีครูโรงเรียนวัดผักกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายต้นศักดิ์ ศรีสิทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ วิเวโกครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นายอนุกูล ลพมณีครูโรงเรียนวัดผักกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สายางครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นายนัทธี อุดมผลครูโรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้วกรรมการ
4. นายฐิติพงษ์ บัวศรีคำครูโรงเรียนบ้านทับช้าง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สายางครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นายนัทธี อุดมผลครูโรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้วกรรมการ
4. นายฐิติพงษ์ บัวศรีคำครูโรงเรียนบ้านทับช้าง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเอกพจน์ โพธิวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางสาวธาริณี ใจสอาดครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
3. นางสาวนิชกานต์ สฤษดิ์ไพศาลครูโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสฤษฎิ์ ฉิมพาลีผอ.โรงเรียนบ้านปั้นหม้อประธานกรรมการ
2. นางศุภณิส เดชกัลยาครูโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ แก้วเพชรครูโรงเรียนพลิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพัชรี ศิริสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นางฉวี ราชดาครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.แหลมสิงห์)กรรมการ
3. นางสาวอุษา เปรื่องเวชครูโรงเรียนวัดสะตอน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรดีพร เจริญสุขผอ.โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ชุมนิรัตน์ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวอรสา คุณเจตน์ครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ เกลียดความชั่วครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฑนา ยาสมุทร์ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางฐิตา ยุนิรัมย์ครูโรงเรียนบ้านชากไทยกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา มุ้ยจีนครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
5. นางฉัตริญา สราภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านวังตักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางมะลิวัลย์ เกลียดความชั่วครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฑนา ยาสมุทร์ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางฐิตา ยุนิรัมย์ครูโรงเรียนบ้านชากไทยกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา มุ้ยจีนครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
5. นางฉัตริญา สราภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านวังตักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางยุพา เบญจพงษ์วิมลครูโรงเรียนวัดบางสระเก้าประธานกรรมการ
2. นางสาววิลัยพร โพธิงามครูโรงเรียนบ้านช้างข้ามกรรมการ
3. นางสาวมัทนี สีมาครูโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
4. นางสาวสมสมร มุ่งปั่นกลางครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ศิริสื่อสุวรรณครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุภานี เมืองซองครูโรงเรียนบ้านตาเรือง กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ขันติวงศ์ครูโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
4. นายสุชิน เขียวมรกตครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. นายพิษณุ ปานนี้ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุประธานกรรมการ
2. นางสาวนพพร ปลายเนินครูโรงเรียนบ้านคลองกลอยกรรมการ
3. นางสาวจุริรัตน์ ปัดกองครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา พีรพลครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
5. นางสาวแก้วตา วงษ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุประธานกรรมการ
2. นางสาวนพพร ปลายเนินครูโรงเรียนบ้านคลองกลอยกรรมการ
3. นางสาวจุริรัตน์ ปัดกองครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา พีรพลครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
5. นางสาวแก้วตา วงษ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ ผ่องสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดประธานกรรมการ
2. นางเรืองรอง กลีบจันทร์ครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวปภัชญาพิชญ์ มีสุขครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวรนัด สุขสิงห์ครูโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศิระ นิรันต์เรืองครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางเกษศิริ ทวีผลครูโรงเรียนบ้านคลองตาคงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวนพมาศ บุญถนอมผอ.โรงเรียนวัดบ้านอ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวภิทิตา สยามไชยครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสุรีย์ จันทร์ศรีครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนพมาศ บุญถนอมผอ.โรงเรียนวัดบ้านอ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวภิทิตา สยามไชยครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสุรีย์ จันทร์ศรีครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณี ทองนพคุณครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมประธานกรรมการ
2. นายปัทพงษ์ วิสุทธิแพทย์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นายปุนจา ศรีกงพานครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางสาวญาดารัตน์ บุญประดับครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
5. นางสาวปุณณดา แจ้งพลอยครูโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปัทพงษ์ วิสุทธิแพทย์ครูโรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นายปุนจา ศรีกงพานครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นางสาวปุณณดา แจ้งพลอยครูโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสาวญาดารัตน์ บุญประดับครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
5. นางสาวอรุณี ทองนพคุณครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายปุนจา ศรีกงพานครูโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณดา แจ้งพลอยครูโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ทองนพคุณครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
4. นางสาวญาดารัตน์ บุญประดับครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
5. นายกรวิก อัครวงศ์พาณิชย์ครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
6. นายปัทพงษ์ วิสุทธิแพทย์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายปุนจา ศรีกงพานครูโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณดา แจ้งพลอยครูโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ทองนพคุณครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
4. นางสาวญาดารัตน์ บุญประดับครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
5. นายกรวิก อัครวงศ์พาณิชย์ครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
6. นายปัทพงษ์ วิสุทธิแพทย์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววิภา ฉัตรเงิน ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งกบิลประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ภูหลวงครูโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นางธัญยธรณ์ กระจ่างสันเทียะครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางสาวกรรทิมา ยางสิงอ้อครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชาลินี ผดุงเวียงครูโรงเรียนวัดมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี สืบวงศ์ครูโรงเรียนบ้านวังตักกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ผสมสุขครูโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ชัยกิจครูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสมลักษณ์ ประสมสุขครูโรงเรียนหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชาลินี ผดุงเวียงครูโรงเรียนวัดมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี สืบวงศ์ครูโรงเรียนบ้านวังตักกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ชัยกิจครูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ผสมสุขครูโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
5. นางสมลักษณ์ ประสมสุขครูโรงเรียนหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ กองมณีครูโรงเรียนวัดวังจะอ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวปพิชญา พิสุทธิพงษ์บูรณ์ครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางพัชลักษณ์ แก้วแกมกาญจ์ครูโรงเรียนวัดพลวงกรรมการ
4. นางโสภา บุญลาครูโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
5. นางสาวศิริวิมล พงษ์เเตงครูโรงเรียนบ้านป่าวิไลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมชิต เพชรจั่นครูโรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้วประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศิริวัฒนเมธานนท์ครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ผาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
4. นายเจริญสุข ศิริภักตร์ครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
5. นางธาราทิพย์ ทองศรีครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณี ไชยนุวัติ ครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดประธานกรรมการ
2. นางวิภา ร่วมโพธิ์รีครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นกรรมการ
3. นางวิมาลา วงษ์สมบูรณ์ครูบ้านคลองใหญ่ (อ.แหลมสิงห์)กรรมการ
4. นายชาญชัย จันทร์ศรีชั้นครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
5. นางสาวนันทกะ เครือมาศครูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระอธิการฐิติพันธ์ สุขวฒฺฑโกวัดโป่งแรดประธานกรรมการ
2. พระชาญชัย กิตติโสภโณวัดวันยาวล่างกรรมการ
3. นายโท จินากูลผอ.โรงเรียนบ้านป่าวิไลกรรมการ
4. นางบานชื่น มังกรข้าราชการบำนาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายไตรภพ ดาพัวพันธ์ผอ.โรงเรียนวัดวังสรรพรสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระพระอธิการฐิติพันธ์ สุขวฒฺฑโกวัดโป่งแรดประธานกรรมการ
2. พระชาญชัย กิตติโสภโณวัดวันยาวล่างกรรมการ
3. นายโท จินากูลผอ.โรงเรียนบ้านป่าวิไลกรรมการ
4. นางบานชื่น มังกรข้าราชการบำนาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายไตรภพ ดาพัวพันธ์ ดาพัวพันธ์ผอ.โรงเรียนวัดวังสรรพรสกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไกรพล คำนาคครูโรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางชลฤดี คำสัตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นางยุพดี อินทร์สำอางค์ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นางบุญสม ผลศรัทธาครูโรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการ
5. นายสุเมธ ริมคีรีครูโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
6. นายชวลิต ชิดปรางค์ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
7. นายสรชัย ศรีมงคลครูโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายไกรพล คำนาคครูโรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางชลฤดี คำสัตย์ครูโรงเรียนวัดน้ำรักกรรมการ
3. นางยุพดี อินทร์สำอางค์ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นางบุญสม ผลศรัทธาครูโรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการ
5. นายสุเมธ ริมคีรีครูโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
6. นายชวลิต ชิดปรางค์ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
7. นายสรชัย ศรีมงคลครูโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายไกรพล คำนาคครูโรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางชลฤดี คำสัตย์ครูโรงเรียนวัดน้ำรักกรรมการ
3. นางยุพดี อินทร์สำอางค์ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นางบุญสม ผลศรัทธาครูโรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการ
5. นายสุเมธ ริมคีรีครูโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
6. นายชวลิต ชิดปรางค์ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
7. นายสรชัย ศรีมงคลครูโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายไกรพล คำนาคครูโรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางชลฤดี คำสัตย์ครูโรงเรียนวัดน้ำรักกรรมการ
3. นางยุพดี อินทร์สำอางค์ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นางบุญสม ผลศรัทธาครูโรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการ
5. นายสุเมธ ริมคีรีครูโรงเรียนบ้านคลองคตกรรมการ
6. นายชวลิต ชิดปรางค์ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
7. นายสรชัย ศรีมงคลครูโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอำไพพรรณ บุญรอดผอ.โรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นางอรุณพร ครองชนม์ครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นางสาวชิษณุชา สุขชีวีครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอรชร ว่องไวเมธีครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรวมพร คงที่ครูโรงเรียนบ้านจันเขลมกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ อุดมครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ประธานกรรมการ
2. นายบรรยาย สุดสงวนครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นายธวัชชัย มะลิต้นครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา ศึกษา ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นายวันชนะ ไชยศรี ครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ประธานกรรมการ
2. นายบรรยาย สุดสงวนครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นายธวัชชัย มะลิต้นครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา ศึกษา ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นายวันชนะ ไชยศรีครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ประธานกรรมการ
2. นายบรรยาย สุดสงวนครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นายธวัชชัย มะลิต้นครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา ศึกษา ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นายวันชนะ ไชยศรีครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ประธานกรรมการ
2. นายบรรยาย สุดสงวนครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นายธวัชชัย มะลิต้นครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา ศึกษา ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นายวันชนะ ไชยศรีครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ประธานกรรมการ
2. นายบรรยาย สุดสงวนครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นายธวัชชัย มะลิต้นครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา ศึกษา ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นายวันชนะ ไชยศรีครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ประธานกรรมการ
2. นายบรรยาย สุดสงวนครูโรงเรียนบ้านซับตารีกรรมการ
3. นายธวัชชัย มะลิต้นครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา ศึกษา ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นายวันชนะ ไชยศรีครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย มะลิต้นครูโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาภรณ์ อินทร์อ่อนครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ เคนน้ำเที่ยงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48กรรมการ
4. นายอนิรุตน์ หารีครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. นางสาวธิมาพร บุญประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย มะลิต้นครูโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาภรณ์ อินทร์อ่อนครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ เคนน้ำเที่ยงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48กรรมการ
4. นายอนิรุตน์ หารีครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. นางสาวธิมาพร บุญประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายมานพ ทองสุขผอ.โรงเรียนวัดซึ้งบนประธานกรรมการ
2. นางมุกดา หนันเรืองครูโรงเรียนบ้านทุ่งกร่างกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช วัฒนรังษีครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษา วรรณภักดีครูโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย วัฒนสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายมานพ ทองสุขผอ.โรงเรียนวัดซึ้งบนประธานกรรมการ
2. นางมุกดา หนันเรืองครูโรงเรียนบ้านทุ่งกร่างกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช วัฒนรังษีครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษา วรรณภักดีโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย วัฒนสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมานพ ทองสุขผอ.โรงเรียนวัดซึ้งบนประธานกรรมการ
2. นางมุกดา หนันเรืองครูโรงเรียนบ้านทุ่งกร่างกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช วัฒนรังษีครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษา วรรณภักดีโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
5. นายธวัชชัย วัฒนสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ หาญสมศักดิ์กุลครูโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ รุ่งระวีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นายอิสรา บุญมีครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นายสมควร ลิ้มเจริญครูโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ประสารครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายธีระยุทธ ศรีสุทธาผอ.โรงเรียนวัดเกาะจิกประธานกรรมการ
2. นางดลกร จันทร์กลางครูโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
3. นางสุพรรณี สุทธิประภาครูโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
4. นางสาวพรรณิภา เจริญทวีครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการ
5. นายกัมพล วังบอนครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
6. นางสาวรังสินี โพธิสุขครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธีระยุทธ ศรีสุทธาผอ.โรงเรียนวัดเกาะจิกประธานกรรมการ
2. นางดลกร จันทร์กลางครูโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
3. นางสุพรรณี สุทธิประภาครูโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
4. นางสาวพรรณิภา เจริญทวีครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการ
5. นายกัมพล วังบอนครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
6. นางสาวรังสินี โพธิสุขครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ ศรีสุทธาผอ.โรงเรียนวัดเกาะจิกประธานกรรมการ
2. นางดลกร จันทร์กลางครูโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
3. นางสุพรรณี สุทธิประภาครูโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
4. นางสาวพรรณิภา เจริญทวีครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการ
5. นายกัมพล วังบอนครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
6. นางสาวรังสินี โพธิสุขครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางโกญจา นิสสัยครูโรงเรียนวัดบ้านอ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิศา ฝูงทองเจริญครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสกุณา นิโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นายพิชย์ดนัย ว่องไวเมธีครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา วิทยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวโกญจา นิสสัยครูโรงเรียนวัดบ้านอ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิศา ฝูงทองเจริญครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสกุณา นิโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นายพิชย์ดนัย ว่องไวเมธีครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา วิทยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวโกญจา นิสสัยครูโรงเรียนวัดบ้านอ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิศา ฝูงทองเจริญครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสกุณา นิโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านบ้านมะขามกรรมการ
4. นายพิชย์ดนัย ว่องไวเมธีครูโรงเรียนทับสงฆ์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา วิทยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวโกญจา นิสสัยครูโรงเรียนวัดบ้านอ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิศา ฝูงทองเจริญครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสกุณา นิโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านบ้านมะขามกรรมการ
4. นายพิชย์ดนัย ว่องไวเมธีครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา วิทยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางดวงพร ตากใบผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งม่วงประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ หนึ่งน้ำใจครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวธศิกาญจน์ ธนาชัยอธิรัตน์ครูโรงเรียนวัดพลวงกรรมการ
4. นางสายทอง คำดีโรงเรียนหนองมะค่า/ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ตากใบผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งม่วงประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ หนึ่งน้ำใจครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวธศิกาญจน์ ธนาชัยอธิรัตน์ครูโรงเรียนวัดพลวงกรรมการ
4. นางสาวสายทอง คำดีโรงเรียนหนองมะค่า/ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางดวงพร ตากใบผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งม่วงประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ หนึ่งน้ำใจครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวธศิกาญจน์ ธนาชัยอธิรัตน์ครูโรงเรียนวัดพลวงกรรมการ
4. นางสาวสายทอง คำดีโรงเรียนหนองมะค่า/ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ตากใบผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งม่วงประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ หนึ่งน้ำใจครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวธศิกาญจน์ ธนาชัยอธิรัตน์ครูโรงเรียนวัดพลวงกรรมการ
4. นางสาวสายทอง คำดีโรงเรียนหนองมะค่า/ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรัสวดี ถนอมศักดิ์ชัยครูโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ชำนาญเทครูโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ เจ้ยเปลี่ยนครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัสวดี ถนอมศักดิ์ชัยครูโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ชำนาญเทครูโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ เจ้ยเปลี่ยนครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรัสวดี ถนอมศักดิ์ชัยครูโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ชำนาญเทครูโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ เจ้ยเปลี่ยนครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัสวดี ถนอมศักดิ์ชัยครูโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ชำนาญเทครูโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ เจ้ยเปลี่ยนครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤติมา ยินดีสุขครูโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายนโรดมภ์ หอมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
4. นางสุจิตรา รอดศิริครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
5. นางพิจิตรา วงศ์พิทักษ์ครูโรงเรียนวัดอิมั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤติมา ยินดีสุขครูโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายนโรดมภ์ หอมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
4. นางสุจิตรา รอดศิริครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
5. นางพิจิตรา วงศ์พิทักษ์ครูโรงเรียนวัดอิมั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤติมา ยินดีสุขครูโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายนโรดมภ์ หอมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
4. นางสุจิตรา รอดศิริครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
5. นางพิจิตรา วงศ์พิทักษ์ครูโรงเรียนวัดอิมั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤติมา ยินดีสุขครูโรงเรียนบ้านประตงประธานกรรมการ
2. นายนโรดมภ์ หอมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์ พุทธปสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
4. นางสุจิตรา รอดศิริครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
5. นางพิจิตรา วงศ์พิทักษ์ครูโรงเรียนวัดอิมั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โพธิมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายณัฐพล อารีเพื่อนครูโรงเรียนมิตรภาพ 20กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกัญยนันท์ อุดนอกผอ.โรงเรียนวัดบางชันประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บุญแสงครูโรงเรียนวัดวังสรรพรสกรรมการ
3. นางสาวดวงแข ทิมพราหมณ์ครูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายไพศาล กิจจานนท์ครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
5. นางภัทราพร มณีรัตน์ครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกัญยนันท์ อุดนอกผอ.โรงเรียนวัดบางชันประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บุญแสงครูโรงเรียนวัดวังสรรพรสกรรมการ
3. นางสาวดวงแข ทิมพราหมณ์ครูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายไพศาล กิจจานนท์ครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
5. นางภัทราพร มณีรัตน์ครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกัญยนันท์ อุดนอกผอ.โรงเรียนวัดบางชันประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บุญแสงครูโรงเรียนวัดวังสรรพรสกรรมการ
3. นางสาวดวงแข ทิมพราหมณ์ครูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายไพศาล กิจจานนท์ครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
5. นางภัทราพร มณีรัตน์ครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกัญยนันท์ อุดนอกผอ.โรงเรียนวัดบางชันประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บุญแสงครูโรงเรียนวัดวังสรรพรสกรรมการ
3. นางสาวดวงแข ทิมพราหมณ์ครูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายไพศาล กิจจานนท์ครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
5. นางภัทราพร มณีรัตน์ครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชูศรี พูลสวัสดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านเขาหอมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญาพร ชูวงษ์ครูโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
3. นางกัลยา สุ่มสาครูโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นางนิชานารถ สุวรรณโชติครูโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
5. นางศุภรัตน์ บุบผาหอมครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชูศรี พูลสวัสดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านเขาหอมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญาพร ชูวงษ์ครูโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
3. นางกัลยา สุ่มสาครูโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นางนิชานารถ สุวรรณโชติครูโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
5. นางศุภรัตน์ บุบผาหอมครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชูศรี พูลสวัสดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านเขาหอมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญาพร ชูวงษ์ครูโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
3. นางกัลยา สุ่มสาครูโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นางนิชานารถ สุวรรณโชติครูโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
5. นางศุภรัตน์ บุบผาหอมครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชูศรี พูลสวัสดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านเขาหอมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญาพร ชูวงษ์ครูโรงเรียนบ้านประตงกรรมการ
3. นางกัลยา สุ่มสาครูโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นางนิชานารถ สุวรรณโชติครูโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
5. นางศุภรัตน์ บุบผาหอมครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธำรงค์วิชย์ หล่อนิมิตดีผอ.โรงเรียนวัดพังงอนประธานกรรมการ
2. นายวีรพงษ์ จุลสอนครูโรงเรียนบ้านท่าขาหย่างกรรมการ
3. นางประทุมวัน ฉิมพาลีครูโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
4. นายสุเทพ อาชาพลครูโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายธำรงค์วิชย์ หล่อนิมิตดีผอ.โรงเรียนวัดพังงอนประธานกรรมการ
2. นายวีรพงษ์ จุลสอนครูโรงเรียนบ้านท่าขาหย่างกรรมการ
3. นางประทุมวัน ฉิมพาลีครูโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
4. นายสุเทพ อาชาพลครูโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาววริศรา บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัฐ สารพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ กรรมการ
3. นางพรรณวิษา เกิดมงคล ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวดุษณี สุขสิงห์ ครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภาพรรณ ใยน้อยครูโรงเรียนบ้านซับตารี กรรมการ
3. นางสาววนิดา วงศ์ประภาพรครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวอารยา ศรีสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา เจวรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านประตง กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สร้อยสนครูโรงเรียนวัดหนองชิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางศศิธร พละสุขครูโรงเรียนบ้านป่าวิไลประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพร พงษ์พานิชครูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
3. นางสาวศิริพร พรหมนา ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางประพีร์ ประสมบุญครูโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางน้ำเพ็ชร ดีประชาครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
3. นางจุติพร สุขสิงห์ครูโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวชาลินี จงอริยตระกูล ครูโรงเรียนบ้านคลองคตประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สูแพะ ครูโรงเรียนวัดมาบไผ่กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ชัยสิน ครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางชลนันท์ เอกพจน์ ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมประธานกรรมการ
2. นางอุไร ลิ้มเจริญครูโรงเรียนสังวาลวิทย์ 6กรรมการ
3. นางสาวบุษบา สากจอหอ ครูโรงเรียนวัดพังงอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลณัฐ เพ็ญวงษ์ครูโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสุรัตน์ดา ศรีคงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการ
3. นางสาวปรียา วรรณภักดีครูโรงเรีนบ้านเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมานะ ศรีผ่องผอ.โรงเรียนโฆวินทะประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์นภา นิเวศกูลครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ บุญถนอมครูโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการ
4. นายคมสัน พันหล้าครูโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
5. นางสาวแววดาว ดำเนินธรรมโชติโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายเรวัตร ภูแย้มผอ.โรงเรียนบ้านแปลงประธานกรรมการ
2. นายกมล ต้นภูเขียวครูโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการ
3. นางณัฐธิดา โวหารครูโรงเรียนวัดบางกะไชยกรรมการ
4. นายนพเก้า แซ่อุ้ยครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการ
5. นางสาวอนรรฆวี แก้วดีครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ ภูครองนาครูโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพงศกร ครองศิริผอ.โรงเรียนวัดขนุนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร มิ่งมาลีครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ขอปล้องกลางครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายพงศกร ครองศิริผอ.โรงเรียนวัดขนุนประธานกรรมการ
2. นางจุรีพร มิ่งมาลีครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ขอปล้องกลางครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายพงศกร ครองศิริผอ.โรงเรียนวัดขนุนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร มิ่งมาลีครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาววอรุณี ขอปล้องกลางครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวบังอร ศรีสดครูโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตย์ติยา อโรคาครูโรงเรียนวัดพังงอนกรรมการ
3. นางสาวสาวิณี ศิริเทศครูโรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนากรรมการ
4. นางพิฌญามณฑ์ สามารถครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการ
5. นางสาวอังชัน แจ่มคุณาครูโรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวบังอร ศรีสดครูโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตย์ติยา อโรคาครูโรงเรียนวัดพังงอนกรรมการ
3. นางสาวสาวิณี ศิริเทศครูโรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนากรรมการ
4. นางพิฌญามณฑ์ สามารถครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการ
5. นางสาวอังชัญ แจ่มคุณาครูโรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพร วงค์สาริกาครูโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายโตมา พรมนาครูโรงเรียนวัดขนุนกรรมการ
3. นางสาวสุทธาทิพย์ เขียวชะอุ่มครูโรงเรียนวัดคลองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสมพร วงค์สาริกาครูโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายโตมา พรมนาครูโรงเรียนวัดขนุนกรรมการ
3. นางสาวสุทธาทิพย์ เขียวชะอุ่มครูโรงเรียนวัดคลองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวกิตติมา แก้วบุญครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช พรหมฉินครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางจิตติมา คุ้มแว่นครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมทบ สยามไชยครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางไปรยา แลกะสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ ธรรมศาลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นกรรมการ
4. นายอิทธิพล แสนเสนาะครูโรงเรีนบ้านจันทเขลมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล มงคลศรีครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางไปรยา แลกะสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาววนิษา ธาตุชัยครูโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
3. นางสาวอนันธพร อัมพรพรรดิ์ครูโรงเรียนบ้านดงจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางไปรยา แลกะสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาววนิษา ธาตุชัยครูโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
3. นางสาวอนันธพร อัมพรพรรดิ์ครูโรงเรียนบ้านดงจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา แก้วบุญครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช พรหมฉินครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา คุ้มแว่นครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัครพงษ์ ศรีภักดีครูโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางไปรยา แลกะสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายมนัส อุณหศิริกุลครูโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐพัฒน์ เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา พวงบุบผาครูโรงเรียนวัดผักกาดกรรมการ
3. นางสาวพิไลวรรณ มาแปครูโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพัฒน์ เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา พวงบุษผาครูโรงเรียนวัดผักกาดกรรมการ
3. นางสาวพิไลวรรณ มาแปครูโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวจุฑามาศ กาญจนธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายภาณุพันธุ์ สาลีผลครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นายวสันต์ คำพระครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสมทบ สยามไชยครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางไปรยา แลกะสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ ธรรมศาลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นกรรมการ
4. นายอิทธิพล แสนเสนาะครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล มงคลศรีครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมทบ สยามไชยครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางไปรยา แลกะสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ ธรรมศาลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นกรรมการ
4. นายอิทธิพล แสนเสนาะครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล มงคลศรีครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมทบ สยามไชยครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางไปรยา แลกะสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางสาวธาราทิพย์ ธรรมศาลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นกรรมการ
4. นายอิทธิพล แสนเสนาะครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล มงคลศรีครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายอนวัช ยุทธเสรีครูโรงเรียนบ้านเขาหอมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร วิสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองตาคงกรรมการ
3. นายปริวัตร ผายทองครูโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2กรรมการ
4. นายสมยศ ฤทธิรณสกุลครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายอนวัช ยุทธเสรีครูโรงเรียนบ้านเขาหอมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร วิสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองตาคงกรรมการ
3. นายปริวัตร ผายทองครูโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2กรรมการ
4. นายสมยศ ฤทธิรณสกุลครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายอนวัช ยุทธเสรีครูโรงเรียนบ้านเขาหอมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณิภา เจริญทวีครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการ
3. นายปริวัตร ผายทองครูโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2กรรมการ
4. นายสมยศ ฤทธิรณสกุลครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร ล้วนหิรัญครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี เขียวประแดงครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นางปาริชาติ วิชัยศึกครูโรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการ
4. นายฉลอง สุขใสครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ โพธิมากูลครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ล้วนหิรัญครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสมศรี เขียวประแดงครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
3. นางปาริชาติ วิชัยศึกครูโรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการ
4. นายฉลอง สุขใสครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ โพธิมากูลครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา วิเศษสงวนครูโรงเรียนวัดทับไทรประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ตองอ่อน ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางพิมพา อิ่มเอิบครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางสุดใจ สาครครูโรงเรียนวัดตกพรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนฤมล กงกุลผอ.โรงเรียนบ้านตรอกนองประธานกรรมการ
2. นางสถาพร ทิวาวัฒน์ข้าราชการบำนาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางกันต์วดี พันธ์สุโภครูโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล กงกุลผอ.โรงเรียนบ้านตรอกนองประธานกรรมการ
2. นางสถาพร ทิวาวัฒน์ข้าราชการบำนาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางกันต์วดี พันธ์สุโภครูโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัศมี ชูเพียรครูโรงเรียนวัดวันยาวล่างประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ โชติช่วงครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
3. นางมุกดา ธรรมเกษรครูโรงเรียนวัดขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัศมี ชูเพียรครูโรงเรียนวัดวันยาวล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ โชติช่วงครูโรงเรียนบ้านทับสงฆ์กรรมการ
3. นางมุกดา ธรรมเกษรครูโรงเรียนวัดขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสรวิชญ์ พันธ์สุโภผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ พลอยศิริครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นกรรมการ
3. นายศุภากร ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ พันธ์สุโภผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ พลอยศิริครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นกรรมการ
3. นายศุภากร ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านเนินดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางประทิน ไชยวงค์ผอ.โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางยุวณีย์ สงวนทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านตาเรืองกรรมการ
3. นางสาวนิชาภา บำรุงครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางศรีไพร หนึ่งน้ำใจครูโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวภัณฑิรา บุญสวนครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ เอี่ยมศิริครูโรงเรียนบ้านทุ่งกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีไพร หนึ่งน้ำใจครูโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวภัณฑิรา บุญสวนครูโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ เอี่ยมศิริครูโรงเรียนบ้านทุ่งกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางจงกล เรืองไพศาลครูโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ ชูพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 2กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร มุทรพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางจงกล เรืองไพศาลครูโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ชูพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 2กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร มุทรพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาสนาดก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา นาจำปาครูโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นางนลพรรณ แซ่คูครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางน้ำค้าง จงบริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา นาจำปาครูโรงเรียนวัดสำโรงประธานกรรมการ
2. นางนลพรรณ แซ่คูครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางน้ำค้าง จงบริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวนันทนิตย์ อริยสัจผอ.โรงเรียนวัดสะตอน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ มานุชครูโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
3. นางนิรมล ผลิพืชครูโรงเรียนวัดบางสระเก้ากรรมการ
4. นางนัฐฐยา พงษ์ประเสริฐครูโรงเรียนวัดวังจะอ้ายกรรมการ
5. นางบงกช วุฒิเกษตรสกุลครูโรงเรียนพลิ้วกรรมการ
6. นางสาวปวีณา มาตรเจริญครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการ
7. นางสาวอรทัย วิเศษครูโรงเรียนวัดคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจินดาพัชร ไข่คำครูโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นายเสฎฐวุฒิ ขวัญทองครูโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาววิภาวดี โกมลกุลครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ นีระพงษ์ครูโรงเรียนวัดทับไทรกรรมการ
5. นางอรอนงค์ เกตุกัลยาครูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
6. นางสาวธนัญญาณ์ ศรีสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านประตงกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี เชยสมบัติผอ.โรงเรียนบ้านโชคดีประธานกรรมการ
2. นางผุสดี พงษ์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นางสาวตรีสุคนธ์ จินตนาครูโรงเรียนบ้านวังตักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณี เชยสมบัติผอ.โรงเรียนบ้านโชคดีประธานกรรมการ
2. นางผุสดี พงษ์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นางสาวตรีสุคนธ์ จินตนาครูโรงเรียนบ้านวังตักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณี เชยสมบัติผอ.โรงเรียนบ้านโชคดีประธานกรรมการ
2. นางผุสดี พงษ์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นางสาวตรีสุคนธ์ จินตนาครูโรงเรียนบ้านวังตักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิญดา กิตติพัฒนพงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านทัพนครประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรา บุญยางานครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
3. นางสาวกชพร พุทธชาติครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิญดา กิตติพัฒนพงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านทัพนครประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรา บุญยางานครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการ
3. นางสาวกชพร พุทธชาติครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ผลพฤกษาครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน จันทนะครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นางสาวกิติยาภรณ์ อุปถัมย์ครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ผลพฤกษาครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน จันทนะครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นางสาวกิติยาภรณ์ อุปถัมย์ครูโรงเรียนบ้านตรอกนองกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐภัสสร ชาวนาครูโรงเรียนบ้านเกาะเปริด ประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ โมฬี ครูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐภัสสร ชาวนาครูโรงเรียนบ้านเกาะเปริด ประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ โมฬี ครูโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ฉัตรทองครูโรงเรียนบ้านสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางปราณี ภูมินิวาสครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางบุณณดา จั่นสังข์ครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นายธงชัย จบสัญจรครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ฉัตรทองครูโรงเรียนบ้านสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางปราณี ภูมินิวาสครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางบุณณดา จั่นสังข์ครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นายธงชัย จบสัญจรครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ฉัตรทองครูโรงเรียนบ้านสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางปราณี ภูมินิวาสครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางบุณณดา จั่นสังข์ครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นายธงชัย จบสัญจรครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ฉัตรทองครูโรงเรียนบ้านสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางปราณี ภูมินิวาสครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางบุณณดา จั่นสังข์ครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นายธงชัย จบสัญจรครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ฉัตรทองครูโรงเรียนบ้านสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางปราณี ภูมินิวาสครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางบุณณดา จั่นสังข์ครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นายธงชัย จบสัญจรครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ฉัตรทองครูโรงเรียนบ้านสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางปราณี ภูมินิวาสครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางบุณณดา จั่นสังข์ครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่นกรรมการ
4. นายธงชัย จบสัญจรครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยนุช แสงนาคผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณภา บุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายถนัด ชูพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยนุช แสงนาคผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณภา บุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายถนัด ชูพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยนุช แสงนาคผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณภา บุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายถนัด ชูพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนุช แสงนาคผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณภา บุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายถนัด ชูพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพรพิทักษ์ คำม่วนผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งกร่างประธานกรรมการ
2. นายกรวีร์ บุตรมะลาครูโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาติ ศิริราชครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
4. นางสาวรัชกร สิงห์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านเขาหอมกรรมการ
5. นางชนม์พรรษ ฤทธิรณสกุลครูโรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรพิทักษ์ คำม่วนผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งกร่างประธานกรรมการ
2. นายกรวีร์ บุตรมะลาครูโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาติ ศิริราชครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
4. นางสาวรัชกร สิงห์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านเขาหอมกรรมการ
5. นางชนม์พรรษ ฤทธิรณสกุลครูโรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพรพิทักษ์ คำม่วนผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งกร่างประธานกรรมการ
2. นายกรวีร์ บุตรมะลาครูโรงเรียนบ้านตามูลกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาติ ศิริราชครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อกรรมการ
4. นางสาวรัชกร สิงห์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านเขาหอมกรรมการ
5. นางชนม์พรรษ ฤทธิรณสกุลครูโรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์ผอ.โรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ พรมถาครูโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการ
3. นางอามรรัตน์ เสาะด้นครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์ผอ.โรงเรียนวัดตกพรมประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ พรมถาครูโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2กรรมการ
3. นางอามรรัตน์ เสาะด้นครูโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอลิษา ตั้งอยู่สูงครูโรงเรียนบ้านตามูลประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ จันทะปลาขาวครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็นกรรมการ
3. นางลัดดา ธรรมคงทองครูโรงเรียนบ้านโชคดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ เพ็งประโคนครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอริน จิตชมครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พรมโสภาครูโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2กรรมการ
4. นางสาววลีรัตน์ พรหมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ เพ็งประโคนครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัยประธานกรรมการ
2. นางอรอริน จิตชมครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พรมโสภาครูโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2กรรมการ
4. นางสาววลีรัตน์ พรหมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ เพ็งประโคนครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัยประธานกรรมการ
2. นางอรอริน จิตชมครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พรมโสภาครูโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2กรรมการ
4. นางสาววลีรัตน์ พรหมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกานดา วันดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวศราวดี แก้วเขียวครูโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวนภาพร กันยาทองครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายลอย เต่าทอง 0983342985
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]