เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายภิญโญ อิ่มอุไร รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายภาณพ แจ้งพลอย รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสุเมธ คันถี ผอ.โรงเรียนบ้านประตง คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ ผอ.โรงเรียนหนองมะค่า คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล ผอ.โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผอ.โรงเรียนบ้านประตง คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวอุทัย ทองคำดี รองผอ.โรงเรียนบ้านประตง คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายลอย เต่าทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.จบ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายสุเมธ คันถี ผอ.โรงเรียนบ้านประตง คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ ผอ.โรงเรียนหนองมะค่า คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล ผอ.โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผอ.โรงเรียนบ้านประตง คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นางสาวอุทัย ทองคำดี รองผอ.โรงเรียนบ้านประตง คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายลอย เต่าทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.จบ.2 คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางสาวนิรมล นิยมสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.จบ.2 คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
19 นายลัคพงษ์ โกษาแสง รอง ผอ.โรงเรียนบ้านประตง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
20 นายอนุวัฒน์ บุญสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
21 นายสุรพงษ์ ยิ่งใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
22 นางสาวพิณทอง ผลดี ครูโรงเรียนวัดน้ำขุ่น คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
23 นางสาวธิญาดา สืบแย้ม ครูโรงเรียนวัดกะทิง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
24 นางอรชุมา ศรีสิงหเดช ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
25 นายอัครพงษ์ ศรีภักดี ครูโรงเรียนบ้านทับช้าง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
26 นางสาววิลาวัลย์ โถบำรุง ครูโรงเรียนบ้านสมเด็จฯ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
27 นางสาวณัฐรดา ปั้นทองสุข ครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
28 นางวีรยา ใยเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขาทอง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
29 นางสาวกัญรินทร์ พัฒนยาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมิตรภาพ 20 คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
30 นางสาวหทัยชนก วัฒนศิริกุลชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
31 นางสาวสุพรรษา พัฒนภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองบอน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
32 นายลอย เต่าทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.จบ.2 คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
33 นางสาวนิรมล นิยมสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ฯ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
34 นายพรพิทักษ์ คำม่วน ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
35 นายกามนิต บุตรดา ครูโรงเรียนบ้านหนองสลุด คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
36 นายกรวีร์ บุตรมะลา ครูโรงเรียนบ้านตามูล คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
37 กรวีร์ บุตรมะลา โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
38 นางสาวดรุณี วัฒฐานะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลาง
39 นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล คณะกรรมการกลาง
40 นางสาวสากล เภรีกุล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกลาง
41 นางสุชาดา ชยางคานนท์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกลาง
42 นางกันญา ลือพงษ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกลาง
43 นางวนิดา ปราเวช นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกลาง
44 นางสาวธันย์ชนก เสวานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.จบ.2 คณะกรรมการกลาง
45 นางสาวสุนทรี สุวรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.จบ.2 คณะกรรมการกลาง
46 นางสาวภัทราภรณ์ ภูเลื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.จบ.2 คณะกรรมการกลาง
47 นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการกลาง
48 นางพัชรนันท์ โชตน์ศรีวร นักวิเคราะห์ฯ คณะกรรมการกลาง
49 นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกลาง
50 นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน นักวิเคราะห์ฯ คณะกรรมการกลาง
51 นางสาวนิรมล นิยมสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.จบ.2 คณะกรรมการกลาง
52 นางสาวศิวิลัย วัฒโฑ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.จบ.2 คณะกรรมการกลาง
53 นางสาววิศมล ทรงมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.จบ.2 คณะกรรมการกลาง
54 นางสาวณัฐธกรณ์ โมรา เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.จบ.2 คณะกรรมการกลาง
55 นางสาวสุภาพร ทองแก้ว เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการกลาง
56 นางสาวนฤมล แววทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.จบ.2 คณะกรรมการกลาง
57 นางสาวรพีพรรณ ดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.จบ.2 คณะกรรมการกลาง
58 นางสาวกานดา วันดี รองผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ/คณะการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
59 นางสาวรัชชนก กลีบแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.จันทบุรี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ/คณะการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
60 นางสาวศิรินันท์ พรหมสวัสดิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.จันทบุรี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ/คณะการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
61 นางสาววลัยพรรณ ผิวศิริ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.จันทบุรี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ/คณะการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
62 นางสาวจีรภา กลัดทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.จันทบุรี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ/คณะการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
63 นายวชิรวิชญ์ หัตถวิจิตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.จันทบุรี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ/คณะการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
64 นายเดชธนา ประสิทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านเขาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
65 นางสาวเสาวนีย์ บุญไทย ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
66 นายจีระ สุระขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซับตารี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
67 นายณัฐพล ยุทธวิชัย ครูโรงเรียนวัดขนุน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
68 นายกรวิก อัครวงศ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนบ้านตาเรือง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
69 นายกฤติภัทร โสภิตวราทร ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
70 นางสาวขวัญพิชญา มีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านจางวาง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
71 นายอัครพงษ์ ช่างนอก ครูโรงเรียนบ้านเขาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
72 นายณัฐพล ศรีรักษา ครูโรงเรียนบ้านซับตารี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
73 นายเฉลิมชัย สุนากร ครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
74 นางสาวขวัญจิรา กุมภะ ครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
75 นายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผอ.โรงเรียนบ้านประตง คณะกรรมการฝ่ายประสัมพันธ์
76 นางสาวอัญชลี มั่งมูล ครูโรงเรียนบ้านทับช้าง คณะกรรมการฝ่ายประสัมพันธ์
77 นางโชติกา ศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านประตง คณะกรรมการฝ่ายประสัมพันธ์
78 นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านซับตารี คณะกรรมการฝ่ายประสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายลอย เต่าทอง 0983342985
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]