::sp-kri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาววันวิษา วีระวงษ์วัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย คำมะนางบ้านโป่งกูปกรรมการ
3. นางสาววิมล อยู่สถิตย์วัดดอนชะเอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางแดงต้อย รักราษฎร์บ้านสระจันทองประธานกรรมการ
2. นางบัวขาบ พนมชัยสว่างบ้านบ่อหว้ากรรมการ
3. นางสุตจิตร วายุภาพบ้านเขาช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอิงครัตน์ ท่าน้ำตื้นวัดพระแท่นดงรังประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี สุขสอาดบ้านหนองลานกรรมการ
3. นางสาวปิยะพร อินเจริญวัดทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางธีรญา เหงี่ยมจุลวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสมทรัพย์ แก่นน้อยวัดเขาใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสมฤดี ยิ้มพลายวัดสำนักคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พรมแดนวัดหนองพลับประธานกรรมการ
2. นางมรกต ชมชื่นอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ทากี้วัดดอนแสลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางสาวจิราพร ตันพิริยะกุลบ้านรางกระต่ายประธานกรรมการ
2. นางอรุณมาศ บุญฤทธิ์บ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวบุษบา โรจน์เจริญชัยวัดสนามแย้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรีโรงเรียนบ้านซ่องประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาวดี เขม้นดีวัดเขาสะพายแร้งกรรมการ
3. นางวิราวรรณ แกมไทยบ้านท่ามะกากรรมการ
4. นางสาวดลยา ดวงสุวรรณบ้านหลุมหินกรรมการ
5. นางสาวพิชชาภา เอกวิบูลย์บ้านสระลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางกัญญา ชมละม้ายวัดเบญพาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา รักงามอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
3. นางชาลินี เจริญฉายโรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมคิด ครชาตรีอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)ประธานกรรมการ
2. นางณิชชายา โล่สวัสดิ์กุลวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นายธนภัทร ภูมิเมืองวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางทองสุข ใจกล้าอนุบาลพนมทวน (รางหวาย)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ อันสอาดวัดบ้านทวนกรรมการ
3. นางดวงตา ซิบเขวัดกระต่ายเต้นกรรมการ
4. นายปฐบมพงส์ ลี้สุพรรณวัดสำนักคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์บ้านอ่างหินประธานกรรมการ
2. นางสารินี ฉันทปราโมทย์บ้านไร่ร่วมวิทยาคารกรรมการ
3. นายปฐมพงศ์ ลี้สุพรรณวัดสำนักคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางศิริพร งามขำวัดสระลงเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวนราภรณ์ ว่องวงศ์ษาโรจน์ดอนสามง่ามผิวกรรมการ
3. นางสาวอรชา อุดมวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
4. นางสายัณห์ โพธิ์ศรีทองพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ยิ้มประเสริฐวัดหนองพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษณีภร น้อยจีนบ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ มีสาวงษ์วัดพังตรุกรรมการ
3. นางสาวกรกานต์ สุขสำราญบ้านทัพพระยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรีวัดเขารักษ์กรรมการ
5. นางสาวณิชชา ปลื้มจิตต์บ้านท่ามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสมพร ปฏิเวชวัฒนางกูรอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)ประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ทรัพย์คงวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
3. นางสาวนันทพร ตุ้มทองบ้านสระลุมพุกกรรมการ
4. นางสาวญาณ์จิตตินันท์ แสนศรีบ้านบ่อระเเหงกรรมการ
5. นางสาวอวรรณ ชัยประเสริฐวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ฟักเขียววัดห้วยสะพานประธานกรรมการ
2. นางดุสดี บุญส่งวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสิณี ผูกโพธิ์ธนาวัดสาลวนารามกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา คุณพันธุ์วัดดอนเจดีย์กรรมการ
5. นางสาวกชรดา โพธิ์ศรีทองวัดสระลงเรือกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางราตรี เกิดมีวัดหนองพันท้าวประธานกรรมการ
2. นางแวววรา จงจินากุลวัดสำนักคร้อกรรมการ
3. นางสาวพัชรี หลักเพ็ชรบ้านไผ่สีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกมลนิตย์ บุญรอดวัดคร้อพนันประธานกรรมการ
2. นายทัชชัย แก้วจีนบ้านชายธูปกรรมการ
3. นางกานต์ชนิดา กุละนามวัดพังตรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย ผิวสุขบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ กอธงทองบ้านบ่อระแหงกรรมการ
3. นางสาวธันยลิน พีรวิชัยนนท์วัดสาลวนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางแน่งน้อย โพธิ์เจริญบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู เจริญทัศนศิริวัดสำนักคร้อกรรมการ
3. นางสาวสุจินันท์ เหลืองอร่ามวิทูรวัดดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคงบ้านบึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัญญานุช ศรีพิมานวัฒนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการ
3. นางนุกูล กลีบทองวัดพังตรุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางแน่งน้อย โพธิ์เจริญบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู เจริญทัศนศิริวัดสำนักคร้อกรรมการ
3. นางสาวสุจินันท์ เหลืองอร่ามวิทูรวัดดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคงบ้านบึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชัญญานุช ศรีพิมานวัฒนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการ
3. นางนุกูล กลีบทองวัดพังตรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี เหมฬาพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จินดานิลพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอโนชา ไคลมีพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา วันทุมาพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวมาลี กกอู่พนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี เหมฬาพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จินดานิลพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอโนชา ไคลมีพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา วันทุมาพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวมาลี กกอู่พนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวดลยา จันทร์เสียงเย็นบ้านสระลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญ์พลอย เผื่อนปฐมบ้านท่ามะกากรรมการ
3. นายศุภชัย ใหม่ตาวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา คล้อยสวาทวัดสำนักคร้อกรรมการ
5. นางเจริญศรี สุกุลธนาศรบ้านดอนสระกรรมการ
6. นายณัฐพล จันทร์แย้มวัดดอนแสลบกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา เหล็งหวานวัดสนามแย้กรรมการ
8. นางวรวีร์ จันทร์อนันต์วัดหนองไม้แก่นกรรมการ
9. นางสาวนิสาชล มีเทวัดนาพระยากรรมการ
10. นายอัษฎายุทธ นุ้ยฉิมวัดเขาตะพั้นกรรมการ
11. นายอภินันท์ มณีวรรณ์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวดลยา จันทร์เสียงเย็นบ้านสระลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญ์พลอย เผื่อนปฐมบ้านท่ามะกากรรมการ
3. นายศุภชัย ใหม่ตาวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา คล้อยสวาทวัดคร้อพนันกรรมการ
5. นางเจริญศรี สุกุลธนาศรบ้านดอนสระกรรมการ
6. นายณัฐพล จันทร์แย้มวัดดอนแสลบกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา เหล็งหวานวัดสนามแย้กรรมการ
8. นางวรวีร์ จันทร์อนันต์วัดหนองไม้แก่นกรรมการ
9. นางสาวนิสาชล มีเทวัดนาพระยากรรมการ
10. นายอัษฎายุทธ นุ้ยฉิมวัดเขาตะพั้นกรรมการ
11. นายอภินันท์ มณีวรรณ์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
12. นางสาววงเดือน พุ่มน้อยอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายกฤษกร ศิริแก้ววัดห้วยสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีแพร ออมสินบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วคำบ้านรางกระต่ายกรรมการ
4. นายกฤษฎา จิตมะกล่ำบ้านเขากรวดกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล แตงรื่นวัดหนองพลับกรรมการ
6. นางสาววรัญญา เมตตาพลวัดดอนแสลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวปทุมวัน ตามเสรีวิไลวัดสาลวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ตันติวรธรรมบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นายสุชาติ สีดาทันวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
4. นางสุนิสา ฝอยทับทิมบ้านหนองซ่อนผึ้งกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ แจ้งสุวรรณ์บ้านหนองลานกรรมการ
6. นางสาวปัทมาภรณ์ เปล่งวาจาบ้านท่ามะกากรรมการ
7. นางสาววัลลภา ศรีสวยบ้านดอนรักกรรมการ
8. นางสาวฐิติกานต์ พุกมากบ้านจันทร์ลาดวิทยากรรมการ
9. นางสาวชุดาภา นกเล็กวัดบ้านทวนกรรมการ
10. นางสาวสุจิตรา นาคนารีวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุมวัน ตามเสรีวิไลวัดสาลวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ตันติวรธรรมบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นายสุชาติ สีดาทันวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
4. นางสุนิสา ฝอยทับทิมบ้านหนองซ่อนผึ้งกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ แจ้งสุวรรณ์บ้านหนองลานกรรมการ
6. นางสาวปัทมาภรณ์ เปล่งวาจาบ้านท่ามะกากรรมการ
7. นางสาววัลลภา ศรีสวยบ้านดอนรักกรรมการ
8. นางสาวฐิติกานต์ พุกมากบ้านจันทร์ลาดวิทยากรรมการ
9. นางสาวชุดาภา นกเล็กวัดบ้านทวนกรรมการ
10. นางสาวสุจิตรา นาคนารีวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสมใจ ศาระสาลินบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสรา ชาวเลาขวัญวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางณัฐธิดา ผลดีวัดหวายเหนียว "ปุณสิริวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวธราทิพย์ เณรจาทีประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา ปิ่นทองวัดดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางสาวชไมพร พฤฑฒิกุลวัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายนัฐกาญจน์ เฑียมเทวัญญ์วัดสระลงเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวารี ยินดีวัดเขารักษ์กรรมการ
3. นางสาวนิสาชล ฟักแก้ววัดกระต่ายเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางประนอม ทิมพิทักษ์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายกรกช ศรีแสงบ้านทัพพระยากรรมการ
3. นางอารี คลำทองวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวธานี เชี่ยนมั่นบ้านทุ่งประทุนประธานกรรมการ
2. นายชาตรี อินต๊ะวัดเขาสะพายแร้งกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ สาริกาวัดดอนชะเอมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนทรี สมบูรณ์ทรัพย์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังประธานกรรมการ
2. นายต่อฉัตร สนพรายโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งกรรมการ
3. นางมัลลิกา กาญจนอภิรักษ์โรงเรียนบ้านโป่งกูปกรรมการ
4. นางสาวพิมพิไล โกยะโลโรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการ
5. นางสาวศรัณย์ณาพร ชินวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
6. นางสาวสุปราณี ทองดอนน้อยโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นกรรมการ
7. นางสาวลลิดา กุลสุวรรณโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142กรรมการ
8. นางสาวเทพรัตน์ วิญญกูลโรงเรียนบ้านสระลุมพุกกรรมการ
9. นางสาวกาญจนา ทัดสวนโรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ทองสุขใสโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พัฒนมาศโรงเรียนวัดห่้วยสะพานกรรมการ
3. นางสาวปานทิพ เสริมสุขโรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)กรรมการ
4. นางอรษา สาระศาลินโรงเรียนบ้านตลุงใต้กรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อย บุญมีโรงเรียนบ้านทัพพระยากรรมการ
6. นางสาวเพ็ญประภา เอี่ยมเพชรโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
7. นางสาวพรรณพัชร ธรรมเนียมดีโรงเรียนวัดหนองพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายนพดล เมนะคงคาโรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ฉัตรทองโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ แก้วขาวโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนกรรมการ
4. นายกฤษณ์หิรัญ นิคมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
5. นายกฤษณะ แก้วโสภณโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายวรรษฑีระ ปานบุตรโรงเรียนบ้านบึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ตันมงคลกาญจน์โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นายเฉลิมพงศ์ วงศ์ประกายศรีโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ธัญญธาดาโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยนกรรมการ
5. นายนิธิพัส พงศ์พรพสุโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
6. นายชวินทร์พล จันทร์คล้ายโรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นายวิษณุ คำจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
8. นางสาวธมนต์ พราหมพันธุ์โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
9. นางสาวเพ็ญประภา สิระแก้วโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายวรรษฑีระ ปานบุตรโรงเรียนบ้านบึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ตันมงคลกาญจน์โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นายเฉลิมพงศ์ วงศ์ประกายศรีโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ธัญญธาดาโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยนกรรมการ
5. นายนิธิพัส พงศ์พรพสุโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
6. นายชวินทร์พล จันทร์คล้ายโรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นายวิษณุ คำจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
8. นางสาวธมนต์ พราหมพันธุ์โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
9. นางสาวเพ็ญประภา สิระแก้วโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวรรษฑีระ ปานบุตรโรงเรียนบ้านบึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ตันมงคลกาญจน์โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นายเฉลิมพงศ์ วงศ์ประกายศรีโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ธัญญธาดาโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยนกรรมการ
5. นายนิธิพัส พงศ์พรพสุโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
6. นายชวินทร์พล จันทร์คล้ายโรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นายวิษณุ คำจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
8. นางสาวธมนต์ พราหมพันธุ์โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
9. นางสาวเพ็ญประภา สิระแก้วโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายวรรษฑีระ ปานบุตรโรงเรียนบ้านบึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ตันมงคลกาญจน์โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นายเฉลิมพงศ์ วงศ์ประกายศรีโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ธัญญธาดาโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยนกรรมการ
5. นายนิธิพัส พงศ์พรพสุโรงเรียนบ้านหนองกรดกรรมการ
6. นายชวินทร์พล จันทร์คล้ายโรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
7. นายวิษณุ คำจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
8. นางสาวธมนต์ พราหมพันธุ์โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
9. นางสาวเพ็ญประภา สิระแก้วโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวอัจฉรี จำนงกุลโรงเรียนบ้านสระลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิธิกานต์ กวางคีรีโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นางสาวปิยพร ปานไข่โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกียรติภูมิ ทัศนบรรจงโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มกรรมการ
5. นางนิภากร พรมทองดีโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ ตันเจริญโรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ์ เตชะเวชเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
3. นางอำพร บังชมโพธิ์โรงเรียนวัดทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ โยมด้วงโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบประธานกรรมการ
2. นางสาวผกา ประเทืองบุญโรงเรียนวัดใหม่เจริญผลกรรมการ
3. นางสาวปณิธิ ชำนาญดูโรงเรียนบ้านบ่อหว้ากรรมการ
4. นางสาวณัฐพร ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ยางสวยโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ชาวนาดอนโรงเรียนวัดกระต่ายเต้นประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ กายแก้วโรงเรียนวัดสระลงเรือกรรมการ
3. นางสาวยุพิน ทัศนวิจิตรพันธ์โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์โรงเรียนวัดดงสักประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สงพรมทิพย์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
3. นายทัตพงศ์ ศรีทองโรงเรียนวัดสาลวนารามกรรมการ
4. นางสาวพรศิริ เจริญสัจโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นางสาวรวีพิรุณ รอดใจดีโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดีโรงเรียนบ้านเขากรวดประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ละครมูลโรงเรียนวัดดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางสาวพจนา กาญจนบุรางกูรโรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นางสาวกะรัด ทองใสพรโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา อ่อนน้อยโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางแน่งน้อย โพธิ์เจริญโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุนีย์ ทองโชติโรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร กุลอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุขกรรมการ
4. นางสาวอุษา ดำริธรรมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการ
5. นางสาวกาญจณา ตะลีขันโรงเรียนบ้านรางกระต่าย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ สุทธิโรงเรียนวัดทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางจารวี ลัดดากุลโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางสาวแก้วกาญจน์ ซิบเขโรงเรียนวัดสำนักคร้อกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุจิตรา มีจำรัสบ้านทุ่งประทุนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นายชัยโย อินคำวัดห้วยสะพานกรรมการ
4. นายนฤพงษ์ จันทร์แย้มบ้านไพรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอำพร เลิศอาวาสวัดท่ากระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรานันท์ ชำนิกุลวัดสำนักคร้อกรรมการ
3. นางสาวพรรณี จานแก้วอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)กรรมการ
4. นางสาวนันทพร ด้วงปลีบ้านหนองตายอดกรรมการ
5. นางสาวอารมณ์ สมคิดบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา มีจำรัสบ้านทุ่งประทุนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นายชัยโย อินคำวัดห้วยสะพานกรรมการ
4. นายนฤพงษ์ จันทร์แย้มบ้านไพรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาติวัดแสนต่อประธานกรรมการ
2. นางสายชล พรหมพิพัฒน์วัดพระแท่นดงรังกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ กระต่ายบ้านสระลุมพุกกรรมการ
4. นางวรานิษฐ์ ธนโรจน์เดชานนท์บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการ
5. นายธนวันต์ ภักดีวันวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาติวัดแสนต่อประธานกรรมการ
2. นางสายชล พรหมพิพัฒน์วัดพระแท่นดงรังกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ กระต่ายบ้านสระลุมพุกกรรมการ
4. นางวรานิษฐ์ ธนโรจน์เดชานนท์บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการ
5. นายธนวันต์ ภักดีวันวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาติวัดแสนต่อประธานกรรมการ
2. นางสายชล พรหมพิพัฒน์วัดพระแท่นดงรังกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ กระต่ายบ้านสระลุมพุกกรรมการ
4. นางวรานิษฐ์ ธนโรจน์เดชานนท์บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการ
5. นายธนวันต์ ภักดีวันวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนภภูมิ พรมแดนบ้านหนองกรดประธานกรรมการ
2. นายจามร วรรณากาญจน์เขาตะพั้นกรรมการ
3. นางสาวลลิดา กุลสุวรรณวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ชินเจริญทรัพย์วัดตะคร้ำเอนกรรมการ
5. นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์บ้านดอนแสลบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนภภูมิ พรมแดนบ้านหนองกรดประธานกรรมการ
2. นายจามร วรรณากาญจน์เขาตะพั้นกรรมการ
3. นางสาวลลิดา กุลสุวรรณวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ชินเจริญทรัพย์วัดตะคร้ำเอนกรรมการ
5. นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์บ้านดอนแสลบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอัจฉรี จำนงกุลบ้านสระลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร ปานโตบ้านโป่งกูปกรรมการ
3. นายสมปอง ป้องกันราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นายสาโรจน์ อัครมณีกาญจน์วัดใหม่เจริญผลกรรมการ
5. นางวัชรี ทองดีเลิศบ้านดอนเตาอิฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายโกวิท ทั่วจบวัดสำนักคร้อประธานกรรมการ
2. นายพิชชากร บริคุธวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นางสาวกาญดา ทองอินทร์บ้านตลุงใต้กรรมการ
4. นางสุธาสินี ทองนุ่มวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรี จำนงกุลบ้านสระลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร ปานโตบ้านโป่งกูปกรรมการ
3. นายสมปอง ป้องกันราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นายสาโรจน์ อัครมณีกาญจน์วัดใหม่เจริญผลกรรมการ
5. นางวัชรี ทองดีเลิศบ้านดอนเตาอิฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ คุ้มญาติวัดเขาช่องประธานกรรมการ
2. นางสุธาดา ชื่นชอบการวัดบ้านห้วยด้วนกรรมการ
3. นายอภิชาติ สาระศาลินราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นางสาววันดี ช้างเขียวบ้านรางยอมกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก คล้ายนุ่มวัดเขารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์วัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาณ์ สังคตบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นางบังอร ท่าน้ำตื้นบ้านสระลุมพุกกรรมการ
4. นางสังเวียน สาครวัดบ้านน้อยกรรมการ
5. นางปิยนันท์ จันทะจิตต์บ้านหนองกรดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถนารี รามัญบ้านท่ามะกากรรมการ
3. นายวันเฉลิม แย้มยิ้มบ้านบ่อระแหงกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณพรมบ้านทัพพระยากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์แพร สืบบุกวัดสระลงเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ กองสินวัดเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางผาสุข วิเศษสิงห์วัดพังตรุกรรมการ
3. นายเสริมวิทย์ คำวิจิตรวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
4. นางสาวมานิตย์ แดงเพ็ชรวัดดอนแสลบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ กองสินวัดเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางผาสุข วิเศษสิงห์วัดพังตรุกรรมการ
3. นายเสริมวิทย์ คำวิจิตรวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
4. นางสาวมานิตย์ แดงเพ็ชรวัดดอนแสลบกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์ จงถวิลบ้านดอนสระประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เข็มทองวัดทุ่งสมอกรรมการ
3. นายปรีชญา กวางคีรีวัดท่าเรือกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมอรุณชัยบ้านท่ามะกากรรมการ
5. นายเอกธนัช บุญรอดวัดคร้อพนันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์ จงถวิลบ้านดอนสระประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เข็มทองวัดทุ่งสมอกรรมการ
3. นางปรีชญา กวางคีรีวัดท่าเรือกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมอรุณชัยบ้านท่ามะกากรรมการ
5. นายเอกธนัช บุญรอดวัดคร้อพนันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์บ้านดอนเขว้าประธานกรรมการ
2. นางโสภา คำนาอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
3. นายอิศรา วรรณากาญจน์บ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายนิพน กิมน้อยบ้านดอนรักกรรมการ
5. นายฐากูร คำมะนางบ้านดอนสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์บ้านดอนเขว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ เพชรทัตวัดสำนักคร้อกรรมการ
3. นายศรัณย์ ปลอดภัยอนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
4. นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายวิรัช สว่างอรุณวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอนุสรณ์ สัตยากุลบ้านหนองขุยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิน ตรีเดชาวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
3. นางกาญจนา เทพประสิทธิ์วัดดอนเจดีย์กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ แสงน้อยวัดทุ่งมะกรูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์บ้านไร่ร่วมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาริสา อินทสวาสดิ์วัดพังตรุกรรมการ
3. นางสาวทิตยา สืบบุกวัดสระลงเรือกรรมการ
4. นางวาริน หอมจันทร์บ้านสระลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย ผิวสุขบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายกมล จานแก้ววัดพระแท่นดงรังกรรมการ
3. นางจินดา ภูวมาสราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นางชลชิชา เปรมปรีชาบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสามารถ จันหาบ้านทัพพระยาประธานกรรมการ
2. นายไพเราะ สุกใสบ้านบ่อระแหงกรรมการ
3. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นางสาวณัฐรดา สายเทียนบ้านตลุงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประยูร อินทะนามวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวญาติกา ขุนณรงค์บ้านซ่องกรรมการ
3. นางทองสุข ใจกล้าอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)กรรมการ
4. นายกนิษฐ์ รุ่งเรืองวัดพังตรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชลอ ทองดีเลิศบ้านเขากรวดประธานกรรมการ
2. นางมัสลิน หงส์ทองบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ แสงน้อยวัดทุ่งมะกรูดกรรมการ
4. นางวงเดือน จีนอนงค์อนุบาลห้วยกระเจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทาบ้านนาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวหลินฟ้า เนียมหอมวัดดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายปรีชา ก้องเกียรติสกุลราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นางปริยาพร จานแก้ววัดสาลวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทราบ้านนาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวหลินฟ้า เนียมหอมวัดดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายปรีชา ก้องเกียรติสกุลราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นางปริยาพร จานแก้ววัดสาลวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวินัย ทองดีบ้านดอนตาลเสี้ยนประธานกรรมการ
2. นายธนาธร กาฬภักดีวัดดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142กรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ เมฆอุตส่าห์เมตตาจิตตกรรมการ
4. นางเกศรินทร์ จิตแพทย์บ้านไร่ร่วมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา เหงี่ยมจุลบ้านหนองลานประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ก้องเกียรติสกุลราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นางโสภี บุญศิลป์บ้านสระลุมพุกกรรมการ
4. นางนงทิพย์ ชินนะบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย ผิวสุขบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายกมล จานแก้ววัดพระแท่นดงรังกรรมการ
3. นางจินดา ภูวมาสราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นางสาวชลชิชา เปรมปรีชาบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทาบ้านนาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางหลินฟ้า เนียมหอมวัดดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายปรีชา ก้องเกียรติสกุลราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นางปริยาพร จานแก้ววัดสาลวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางเกณิกา ชัยวัฒน์บ้านห้วยด้วนประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ ใจตรงบ้านซ่องกรรมการ
3. นางจินดา ภูวมาสราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นางยุพา พวงมาลัยบ้านดอนสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเกษม ประจักษ์ศิลป์วัดหนองลานประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นางเกศรินทร์ จิตแพทย์บ้านไร่ร่วมวิทยคารกรรมการ
4. นายกมล จานแก้ววัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชลอ ทองดีเลิศบ้านเขากรวดประธานกรรมการ
2. นายทศพล ภูวมาศราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นางเกศรินทร์ จิตแพทย์บ้านไร่ร่วมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกมล จานแก้ววัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิตบ้านหนองตายอดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เที่ยงธรรมบ้านตลุงใต้กรรมการ
3. นายศรราวุธ สุวรรณโคตรวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นายปรีชา วรรณเลิศบ้านบ่อระแหงกรรมการ
5. นางทรงพร สุวรรณประเสริฐวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายเจนกวี ศรีเอี่ยมบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ มีครองธรรมวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองวัดห้วยตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการ
3. นายธัชกร ปู่เถาราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นายฑิวากร กิ่งกนกบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัศน์วัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายวีรศรุต พลนิรันดร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองวัดห้วยตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการ
3. นายธัชกร ปุ่เถาราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นายฑิวากร กิ่งกนกบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัศน์วัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายวีรศรุต พลนิรันดร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดฺิ์ ศรีทองวัดห้วยตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการ
3. นายธัชกร ปู่เถาราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นายฑิวากร กิ่งกนกบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัศน์วัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายวีรศรุต พลนิรันดร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติสักดิ์ ศรีทองวัดห้วยตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการ
3. นายธัชกร ปู่เถาราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นายฑิวากร กิ่งกนกบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นายธีรพล มณฑทัศน์วักสาลวนารามกรรมการ
7. นายวีรศรุต พลนิรันดร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองวัดห้วยตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการ
3. นายธัชกร ปู่เถาราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นายฑิวากร กิ่งกนกบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัศน์วัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายวีรศรุต พลนิรันดร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองวัดห้วยตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการ
3. นายธัชกร ปู่เถาราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นายฑิวากร กิ่งกนกบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัศน์วัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายวีรศรุต พลนิรันดร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองวัดห้วยตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการ
3. นายธัชกร ปู่เถาราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นายฑิวากร กิ่งกนกบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัศน์วัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายวีรศรุต พลนิรันดร์อนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองวัดห้วยตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการ
3. นายธัชกร ปู่เถาราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นายฑิวากร กิ่งกนกบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัศน์วัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายวีรศรุต พลนิรันดร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองวัดห้วยตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการ
3. นายธัชกร ปู่เถาราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นายฑิวากร กิ่งกนกบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัศน์วัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายวีรศรุต พลนิรันด์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองวัดห้วยตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการ
3. นายธัชกร ปู่เถาราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นายฑิวากร กิ่งกนกบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัศน์วัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายวีรศรุต พลนิรันด์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิตบ้านหนองตายอดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เที่ยงธรรมบ้านตลุงใต้กรรมการ
3. นายศราวุธ สุวรรณโคตรวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นายปรีชา วรรณเลิศบ้านบ่อระแหงกรรมการ
5. นางทรงพร สุวรรณประเสริฐวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายเจนกวี ศรีเอี่ยมบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ มีครอบธรรมวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิตบ้านหนองตายอดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เที่ยงธรรมบ้านตลุงใต้กรรมการ
3. นายศราวุธ สุวรรณโคตรวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นายปรีชา วรรณเลิศบ้านบ่อระแหงกรรมการ
5. นางทรงพร สุวรรณประเสริฐวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายเจนกวี ศรีเอี่ยมบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ มีครอบธรรมวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิตบ้านหนองตายอดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เที่ยงธรรมบ้านตลุงใต้กรรมการ
3. นายศราวุธ สุวรรณโคตรวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นายปรีชา วรรณเลิศบ้านบ่อระแหงกรรมการ
5. นางทรงพร สุวรรณประเสริฐวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายเจนกวี ศรีเอี่ยมบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ มีครอบธรรมวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิตบ้านหนองตายอดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เที่ยงธรรมบ้านตลุงใต้กรรมการ
3. นายศราวุธ สุวรรณโคตรวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นายปรีชา วรรณเลิศบ้านบ่อระแหงกรรมการ
5. นางทรงพร สุวรรณประเสริฐวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายเจนกวี ศรีเอี่ยมบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ มีครอบธรรมวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิตบ้านหนองตายอดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เที่ยงธรรมบ้านตลุงใต้กรรมการ
3. นายศราวุธ สุวรรณโคตรวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นายปรีชา วรรณเลิศบ้านบ่อระแหงกรรมการ
5. นางทรงพร สุวรรณประเสริฐวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายเจนกวี ศรีเอี่ยมบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ มีครอบธรรมวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิตบ้านหนองตายอดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เที่ยงธรรมบ้านตลุงใต้กรรมการ
3. นายศราวุธ สุวรรณโคตรวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นายปรีชา วรรณเลิศบ้านบ่อระแหงกรรมการ
5. นางทรงพร สุวรรณประเสริฐวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายเจนกวี ศรีเอี่ยมบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ มีครอบธรรมวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิตบ้านหนองตายอดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เที่ยงธรรมบ้านตลุงใต้กรรมการ
3. นายศราวุธ สุวรรณโคตรวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นายปรีชา วรรณเลิศบ้านบ่อระแหงกรรมการ
5. นางทรงพร สุวรรณประเสริฐวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายเจนกวี ศรีเอี่ยมบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ มีครอบธรรมวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิตบ้านหนองตายอดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เที่ยงธรรมบ้านตลุงใต้กรรมการ
3. นายศราวุธ สุวรรณโคตรวัดดอนแสลบกรรมการ
4. นายปรีชา วรรณเลิศบ้านบ่อระแหงกรรมการ
5. นางทรงพร สุวรรณประเสริฐวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
6. นายเจนกวี ศรีเอี่ยมบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ มีครอบธรรมวัดตะคร้ำเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐวัดคร้อพนันประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร อารีรอบผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายประภาส ทองมีสิทธิ์วัดเขาใหญ่กรรมการ
4. นายสมชาย ขาววงศ์บ้านบ่อระแหงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเสนอ ลักษณุกิจบ้านดอนรักประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญส่งวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
4. นายสมหมาย ทองบุญเหลือบ้านหลุมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ หอมทวนลมอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อินต๊ะวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสุนีย์ พันแสงทองบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ หอมทวนลมอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อินต๊ะวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสุนีย์ พันแสงทองบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ หอมทวนลมอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อินต๊ะวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสุนีย์ พันแสงทองบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ หอมทวนลมอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อินต๊ะวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางุอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสุนีย์ พันแสงทองบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ หอมทวนลมอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อินต๊ะวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสุนีย์ พันแสงทองบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ หอมทวนลมอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อินต๊ะวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสุนีย์ พันแสงทองบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ หอมทวนลมอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อินต๊ะวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสุนีย์ พันแสงทองบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ หอมทวนลมอนุบาลห้วยกระเจาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ อินต๊ะวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอุบล อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสุนีย์ พันแสงทองบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐวัดคร้อพนันประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร อารีรอบผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายประภาส ทองมีสิทธิ์วัดเขาใหญ่กรรมการ
4. นายสมชาย ขาววงศ์บ้านบ่อระแหงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐวัดคร้อพนันประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร อารีรอบผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายประภาส ทองมีสิทธิ์วัดเขาใหญ่กรรมการ
4. นายสมชาย ขาววงศ์บ้านบ่อระแหงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางประชุมพร โหมดงามวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ วงษ์บุญเพ็งวัดสำนักคร้อกรรมการ
3. นางสาวสิริกาญจนาภา คงนานดีอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นางสาวจตุพร เชยสาครวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. MissMichelle Yuk Lan Hoผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวผุสดี บัวงามวัดหนองพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ กลั่นบุศย์บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ดีคำวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นายสาธิต เม่นไพรวัดสนามแย้กรรมการ
4. Mr.Deepkiran Singhผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวลานา บัวขมวัดบ้านทวนกรรมการ
6. นางสาวธันวดี ศรีกุลจันทร์วัดเขารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางวันดี โชคสมกิจวัดตะคร้ำเอนประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา ลุ้ยประเสริฐวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
3. นายแมน พรมภิมานวัดทุ่งสมอกรรมการ
4. นางสาวรัชดาพร ก๋าอินบ้านตลุงใต้กรรมการ
5. Mr.Amir Seted Reza Madaniผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล แห้วเพ็ชรบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย เหล่าทรัพย์เจริญประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริกา คำมีบ้านสระลุมพุกกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ สีใสแสงอินทร์วัดเขารักษ์กรรมการ
4. นายวีรพงษ์ สำมาราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
5. MissRugine Cheena Chapa Galoผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายธนภัทร ภูมิเมืองวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปุณณภา ถ้ำวัตรธนากรราชประชานุเคราะห์ ๔๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวพัณณิตา สุขจิตต์บ้านดอนเขว้ากรรมการ
4. นางสาวนันท์นัทธฉัตร ศรีวิเศษบ้านโคราชกรรมการ
5. Mrs.Glenda Anareta Sumalinogผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวพณณกร ใคร่ครวญบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอภิกขณา ป้อมสุขราชประชานุเคราะห์ ๔๕ประธานกรรมการ
2. นายอธิษฐ์ ป้านพุกอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)กรรมการ
3. นายสันติ สว่างเมฆบ้านหลุมหินกรรมการ
4. นายศราวุธ สุวรรณโคตรวัดดอนแสลบกรรมการ
5. Mr.Lan Erasmo Sumalinogผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวทิวา พรหมชนะบ้านบ่อระแหงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชร์ทิตา อ่ำแจ้งวัดทุ่งสมอประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา พิทักษ์บ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวสุนิษา คงคาบ้านหนองลานกรรมการ
4. นางสาวนิติกานต์ ศรีโมราวัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
5. นางสาววิไลรัตน์ แสนอ้ายบ้านเขากรวดกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัฒน์ มามาตรบ้านท่ามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ ระดมกิจวัดสำนักคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์พร ว่องไวอมรเวชอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวพรรณนภา วิชาธรบ้านทัพพระยากรรมการ
4. นางสาวสุนิสา จันทร์ชาวใต้อนุบาลห้วยกระเจากรรมการ
5. นายวนิตย์ สกุลสัตตบุษย์วัดหนองพลับกรรมการ
6. นางสาวจิราภา อ่ำแจ้งวัดสาลวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวชุลีพร วศินนิติวงศ์จีนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎยา วศินนิติวงศ์จีนศึกษากรรมการ
3. MissZhang Danผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. MissLiu Mengtingผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางนุสรา ทิพย์อุทัยบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นางวนิดา มัชวงค์วัดพระแท่นดงรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายลิขิต โคกแก้วบ้านหนองเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท์วัดท่าเรือกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายอรรถวัฒน์ กลั่นจุ้ยวัดเขาสะพานแร้งกรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัศน์วัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายหลวง อิ่มชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายอำนาจ ศรีรัตน์บ้านนาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริบ้านหนองตาคงประธานกรรมการ
2. นายสนาม ทับทิมใสผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวิชิต เพ็ชรปานกันวัดสระลงเรือกรรมการ
4. นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญาวัดคร้อพนันกรรมการ
5. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
6. นายกฤษกร ศิริแก้ววัดห้วยสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเอนก อำนวยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พวงสุขบ้านบ่อระแหงกรรมการ
3. นางบุญธรรม สารีวงษ์วัดห้วยสะพานกรรมการ
4. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายปรีดา วิเศษสิงห์บ้านกระเจาประธานกรรมการ
2. นายนัฎวุฒิ เอมทองวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมอรุณชัยบ้านท่ามะกากรรมการ
4. นางสาวนิภา มหาโชติอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายปรีดา วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านกระเจาประธานกรรมการ
2. นายนัฐวุฒิ เอมทองโรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมอรุณชัยโรงเรียนบ้านท่ามะกากรรมการ
4. นางสาวนิภา มหาโชติโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายปรีดา วิเศษสิงห์บ้านกระเจาประธานกรรมการ
2. นายนัฐวุฒิ เอมทองวัดหวายเหนียวกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมอรุณชัยบ้านท่ามะกากรรมการ
4. นางสาวนิภา มหาโชติอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางปภาวริน เลิศอาวาสบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ นิ่มอนงค์บ้านหนองลานกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ จงวิริยะสันติเมตตาจิตตกรรมการ
4. นางศิลา พวงสดชื่นวัดพังตรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสงัด ไล่กระโทกบ้านดอนเตาอิฐประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา เสลาลักษณ์วัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นางนลินสิรี รวมสุขบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางปวีณา วิหควัดเขารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อินทรักษ์วัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
3. นางสุชาดา ชื่นชอบการวัดบ้านห้วยด้วนกรรมการ
4. นางวีรวรรณ บัวผันวัดสนามแย้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อินทรักษ์วัดดาปานนิมิตร มิตรภาพที่ ๑๔๒กรรมการ
3. นางสุชาดา ชื่นชอบการวัดบ้านห้วยด้วนกรรมการ
4. นางวีรวรรณ บัวผันวัดสนามแย้กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจามร วรรณากาญจน์วัดเขาตะพั้นประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินภา ศิริปรุวัดสำนักคร้อกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร ปิโยบ้านกระเจากรรมการ
4. นายสิทธิชัย พันนัทธีดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวลำแพน อรุณพันธุ์วิสุทธิ์บ้านเขากรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีนวลวัดพระแท่นดงรังประธานกรรมการ
2. นางพรรณรัตน์ ธิติมาธัญญากุลวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
3. นางสาวสิริภา ปลาทองวัดเบญพาดกรรมการ
4. นางสาวกัณฐริกา ทิพวรรณอนุบาลห้วยกระเจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางสาวราตรี ทองศรีดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชาภา วอนเพียรวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายวสันต์ แจ้งแสงวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
4. นางสาวสุปรียา อยู่เต็มสุขวัดสาลวนารามกรรมการ
5. นางสาวกุลริศา ศรีโมราบ้านท่ามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี ทองศรีดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชาภา วอนเพียรวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายวสันต์ แจ้งแสงวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
4. นางสาวสุปรียา อยู่เต็มสุขวัดสาลวนารามกรรมการ
5. นางสาวกุลริศา ศรีโมราบ้านท่ามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ ชินเจริญทรัพย์วัดตะคร้ำเอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนี วาจาอ่อนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์วัดดอนแสลบกรรมการ
4. นายมนตรี วรรณายกดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวชิดชนก วันดีอนุบาลลูกแกประชาชูทิศกรรมการ
6. นางสาวขวัญตา มีพันธุ์ศรีบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ ชินเจริญทรัพย์วัดตะคร้ำเอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนี วาจาอ่อนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์วัดดอนแสลบกรรมการ
4. นายมนตรี วรรณายกดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวชิดชนก วันดีอนุบาลลูกแกประชาชูทิศกรรมการ
6. นางสาวขวัญตา มีพันธุ์ศรีบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจารึก วิหคอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย )กรรมการ
2. นายพินิจ วัฒนชัยผดุงชีพวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นางสาวอมราพร รุ่งกิจวัฒนานุกูลวัดสระลงเรือกรรมการ
4. นางสาวเดือนรุ่ง ห้วยหงษ์ทองบ้านดอนเขว้ากรรมการ
5. นางนวกานต์ มณีศรีวัดเขาสะพายแร้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจารึก วิหคอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย )ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ วัฒนชัยผดุงชีพวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นางสาวอมราพร รุ่งกิจวัฒนานุกูลวัดสระลงเรือกรรมการ
4. นางสาวเดือนรุ่ง ห้วยหงษ์ทองบ้านดอนเขว้ากรรมการ
5. นางนวกานต์ มณีศรีวัดเขาสะพายแร้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนภดล เล็กบางวัดทุ่งมะกรูดประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา โพธิ์เอี่ยมวัดตะคร้ำเอนกรรมการ
3. นางสาววาสนา พงษ์พัวบ้านเขาศาลากรรมการ
4. นางสาวสะไบแพร ดอกพรมวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
5. นางสาวพรรณรัตน์ ชินพัณณ์บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการ
6. นายสายชล โสชาติบ้านดอนตาลเสี้ยนกรรมการ
7. นางสาวโสภา ประกอบธรรมบ้านทุ่งประทุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีนวลวัดพระแท่นดงรังประธานกรรมการ
2. นายสุวิมล สร้อยสุวรรณบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการ
3. นายโพธิกุล ไชยมงคลวัดสระลงเรือกรรมการ
4. นางสาวทิฆัมพร นุ่นงามบ้านหนองหินกรรมการ
5. นางสาวปัญจรัศม์ ธรรมดาวัดดอนชะเอมกรรมการ
6. นายสุริยัน ศรีวรชัยประชาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ศรีนวลวัดพระแท่นดงรังประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล สร้อยสุวรรณบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการ
3. นายโพธิกุล ไชยมงคลวัดสระลงเรือกรรมการ
4. นางสาวทิฆัมพร นุ่นงามบ้านหนองหินกรรมการ
5. นางสาวปัญจรัศม์ ธรรมดาวัดดอนชะเอมกรรมการ
6. นายสุริยัน ศรีวรชัยประชาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีนวลวัดพระแท่นดงรังประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล สร้อยสุวรรณบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการ
3. นายโพธิกุล ไชยมงคลวัดสระลงเรือกรรมการ
4. นางสาวทิฆัมพร นุ่มงามบ้านหนองหินกรรมการ
5. นางสาวปัญจรัศม์ ธรรมดาวัดดอนชะเอมกรรมการ
6. นายสุริยัน ศรีวรชัยประชาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายอุดม สืบบุกสพป.กาญจนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายจามร วรรณากาญจน์วัดเขาตะพั้นกรรมการ
3. นายเจษฎา ตันธนะสพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายอุดม สืบบุกสพป.กาญจนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายจามร วรรณากาญจน์วัดเขาตะพั้นกรรมการ
3. นายเจษฎา ตันธนะสพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายอุดม สืบบุกสพป.กาญจนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายจามร วรรณากาญจน์วัดเขาตะพั้นกรรมการ
3. นายเจษฎา ตันธนะสพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายอุดม สืบบุกสพป.กาญจนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายจามร วรรณากาญจน์วัดเขาตะพั้นกรรมการ
3. นายเจษฎา ตันธนะสพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมนึก พงษ์กุลวัดดอนแสลบประธานกรรมการ
2. นางอิฐยา พุฒิเอกบ้านตลุงใต้กรรมการ
3. นายประพันธ์ น้อยอุทัยบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวกุสุมา รอดภัยราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางบุญธรรม สารีวงษ์วัดห้วยสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมนึก พงษ์สกุลวัดดอนแสลบประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา สืบเผ่าบ้านตลุงใต้กรรมการ
3. นายประพันธ์ น้อยอุทัยบ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวกุสุมา รอดภัยราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นางบุญธรรม สารีวงษ์วัดห้วยสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชลิตร์ ตันเรืองศรีบ้านหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวดีธนา แย้มวงษ์ราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายสมหมาย ใจตรงบ้านกระเจากรรมการ
4. นางสาวรงรอง โพธิ์งามบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชลิตร์ ตันเรืองศรีบ้านหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวดีธนา แย้มวงษ์ราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายสมหมาย ใจตรงบ้านกระเจากรรมการ
4. นางสาวรงรอง โพธิ์งามบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาววารุณี ตะโกภู่วัดตระคร้ำเอนประธานกรรมการ
2. นางอุษา ถังทองบ้านท่ามะกากรรมการ
3. นางสาวนิภา ดอนปานไพรวัดสาลวนารามกรรมการ
4. นางอารีภรณ์ จอมสวรรค์อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)กรรมการ
5. นางมัลลิกา กาญจนอภิรักษ์บ้านโป่งกูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี ตะโกภู่วัดตะคร้ำเอนประธานกรรมการ
2. นางอุษา ถังทองบ้านท่ามะกากรรมการ
3. นางสาวนิภา ดอนปานไพรวัดสาลวนารามกรรมการ
4. นางอารีภรณ์ จอมสวรรค์อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)กรรมการ
5. นางมัลลิกา กาญจนอภิรักษ์บ้านโป่งกูปกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริบ้านหนองตาคงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภา ปลาทองวัดเบญพาดกรรมการ
3. นางอาภรณ์ บัวหอมวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
4. นางลินจง บัวซ้อนวัดทุ่งสมอกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์ราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริบ้านหนองตาคงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภา ปลาทองวัดเบญพาดกรรมการ
3. นางอาภรณ์ บัวหอมวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
4. นางลินจง บัวซ้อนวัดทุ่งสมอกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ วิษณุวงษ์ราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์บ้านบ่อระแหงประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ใจ๋เหมยราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจมาตร รัศมีรณชัยวัดเขารักษ์กรรมการ
4. นางบุษบา สุขเรื่อยวัดเบญพาดกรรมการ
5. นางวาริน สังข์เงินบ้านท่ามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางภรภัทร อรุณแขวัดใหม่เจริญผลประธานกรรมการ
2. นางสาวตะวันฉาย พิมพ์แก้ววัดหวายเหนียวกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ เชื้อแพ่งวัดห้วยสะพานกรรมการ
4. นางบุปผา ถนอมมิตรบ้านจันทร์ลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ แซ่โง้วบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางยุกฟ้า พวงธรรมประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจรัสสม ปานบุตรโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการ
3. นางสาววารี แก้วใหญ่เมตตาจิตตกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ พรมมาวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ เลิศปานอนุบาลห้วยกระเจากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุกฟ้า พวงธรรมประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจรัสสม ปานบุตรโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการ
3. นางสาววารี แก้วใหญ่เมตตาจิตตกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ พรมมาวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ เลิศปานอนุบาลห้วยกระเจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวปัทมา สายสอาดวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางเรณู ศรีธรรมรงค์วัดเขาสามสิบหาบกรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ คุ้มญาติบ้านบ่อระเเหงกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ลักษณุกิจวัดสาลวนารามกรรมการ
5. นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์บ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร"ประธานกรรมการ
2. นางอารี คุ้มญาติบ้านเขาสามสิบหาบกรรมการ
3. นางบุญเตือน ชินวงษ์เกตุบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ การะภัคดีวัดนาพระยากรรมการ
5. นางกุลทรัพย์ เวชตรียานนท์บ้านทุ่งประทุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์บ้านไพรงามประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ชมชื่นบ้านไร่ร่วมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวิตรี มีประเสริฐศักดิ์วัดหนองปลิงกรรมการ
4. นางวิไล สว่างอรุณวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรย์ กลีบทองบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์บ้านไพรงามประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ชมชื่นบ้านไร่ร่วมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวิตรี มีประเสริฐศักดิ์วัดหนองปลิงกรรมการ
4. นางวิไล สว่างอรุณวัดพระแท่นดงรังกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ กลีบทองบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษาบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญนำ เอกจิตต์วัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางทองสม เชื้อพงษ์บ้านหลุมหินกรรมการ
4. นางมนสิณีย์ พิสินนาวงษ์วัดหนองพลับกรรมการ
5. นายกฤศ์วระพัชร์ ศุภโชคปิยังกูรวัดเขากรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษาบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญนำ เอกจิตต์วัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางทองสม เชื้อพงษ์บ้านหลุมหินกรรมการ
4. นางมนสิณีย์ พิสินนาวงษ์วัดหนองพลับกรรมการ
5. นายกฤศ์วระพัชร์ ศุภโชคปิยังกูรบ้านเขากรวดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุฌาณี ดำรงค์ฤทธิ์บ้านไผ่สีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี รุ่งกระจ่างโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการ
3. นางวัลภา อาดปักษาวัดทุ่งมะกรูดกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ กาญจนประดิษฐ์บ้านพนมนางกรรมการ
5. นางสุพรรณี ทรัพย์พนาพรชัยวัดเบญพาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอนุชสรา จันทร์อนันต์วัดบ้านทวนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ กิตติวรรณนุกุลบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางสาวนภาพร กาบัวบ้านอุโลกสี่หมื่นกรรมการ
4. นางสาวณัฐรดา สายเทียนบ้านตลุงใต้กรรมการ
5. นางสาวศุภัทรา วิเศษสิงห์วัดทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดาวดี แสงอุดมบ้านไพรงามประธานกรรมการ
2. นางบุญนำ สิมมาโคตรวัดเบญพาดกรรมการ
3. นางราตรี ชูเชิดมงคลกุลบ้านเขาศาลากรรมการ
4. นางสาวณัชชา อำพันธ์บ้านทุ่งมังกะหร่ากรรมการ
5. นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดาวดี แสงอุดมบ้านไพรงามประธานกรรมการ
2. นางบุญนำ สิมมาโคตรวัดเบญพาดกรรมการ
3. นางราตรี ชูเชิดมงคลกุลบ้านเขาศาลากรรมการ
4. นางสาวณัชชา อำพันธ์บ้านทุ่งมังกะหร่ากรรมการ
5. นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์อนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุดาวดี แสงอุดมบ้านไพรงามประธานกรรมการ
2. นางบุญนำ สิมมาโคตรวัดเบญพาดกรรมการ
3. นางราตรี ชูเชิดมงคลกุลบ้านเขาศาลากรรมการ
4. นางสาวณัชชา อำพันธ์บ้านทุ่งมังกะหร่ากรรมการ
5. นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถนารี รามัญบ้านท่ามะกากรรมการ
3. นายวันเฉลิม แย้มยิ้มบ้านบ่อระแหงกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์แพร สืบบุกวัดสระลงเรือกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสามารถ จันหาโรงเรียนบ้านทัพพระยาประธานกรรมการ
2. นายไพเราะ สุกใสโรงเรียนบ้านบ่อระแหงกรรมการ
3. นางสาวณัฐรดา สายเทียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้กรรมการ
4. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทราบ้านนาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวหลินฟ้า เนียมหอมวัดดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายปรีชา ก้องเกียรติสกุลราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นางปริยาพร จานแก้ววัดสาลลวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยูร อินทะนามวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวญาติกา ขุนณรงค์บ้านซ่องกรรมการ
3. นางทองสุข ใจกล้าอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)กรรมการ
4. นายกนิษฐ์ รุ่งเรืองวัดพังตรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชลอ ทองดีเลิศบ้านเขากรวดประธานกรรมการ
2. นางมัสลิน หงษ์ทองบ้านวังไผ่กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ แสงน้อยวัดทุ่งมะกรูดกรรมการ
4. นางวงเดือน จีนอนงค์อนุบาลห้วยกระเจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสามารถ จันหาบ้านทัพพระยาประธานกรรมการ
2. นายไพเราะ สุกใสบ้านบ่อระแหงกรรมการ
3. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นางสาวณัฐรดา สายเทียนบ้านตลุงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีทองวัดห้วยตะเคียน ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บังชมโพธิ์บ้านดอนสระกรรมการ
3. นายธัชกร ปู่เถาราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วโสภณบ้านวังไผ่กรรมการ
5. นายฑิวากร กิ่งกนกบ้านท่ามะกากรรมการ
6. นายธีรพล มณฑาทัศน์วัดสาลวนารามกรรมการ
7. นายวีรศรุต พลนิรันดร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจามร วรรณากาญจน์วัดเขาตะพั้นประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินภา ศิริปรุวัดสำนักคร้อกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร ปิโยบ้านกระเจากรรมการ
4. นายสิทธิชัย พันนัทธีดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวลำแพน อรุณพันธุ์วิสุทธิ์บ้านเขากรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินภา ศิริปรุวัดสำนักคร้อประธานกรรมการ
2. นายจามร วรรณากาญจน์วัดเขาตะพั้นกรรมการ
3. นางฐิติพร ปิโยบ้านกระเจากรรมการ
4. นายสิทธิชัย พันนัทธีดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวลำแพน อรุณพันธุ์วิสุทธิ์บ้านเขากรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภรภัทร อรุณแขโรงเรียนวัดใหม่เจริญผลประธานกรรมการ
2. นางสาวตะวันฉาย พิมพ์แก้วโรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"กรรมการ
3. นางวิลาวรรณ เชื้อแพ่งโรงเรียนวัดห้วยสะพานกรรมการ
4. นางบุปผา ถนอมมิตรโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ แซ่โง้วโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์บ้านบ่อระเเหงประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ใจ๋เหมยราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจมาตร รัศมีรณชัยวัดเขารักษ์กรรมการ
4. นางบุษบา สุขเรื่อยวัดเบญพาดกรรมการ
5. นางวาริน สังข์เงินบ้านท่ามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษาวัดหนองพลับประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญนำ เอกจิตต์วัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางทองสม เชื้อพงษ์บ้านหลุมหินกรรมการ
4. นางมนสิณีย์ พิสินนาวงษ์วัดหนองพลับกรรมการ
5. นายกฤศ์วระพัชร์ ศุภโชคปิยังกูรวัดเขากรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษาวัดหนองพลับประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญนำ เอกจิตต์วัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางทองสม เชื้อพงษ์บ้านหลุมหินกรรมการ
4. นางมนสิณีย์ พิสินนาวงษ์วัดหนองพลับกรรมการ
5. นายกฤศ์วระพัชร์ ศุภโชคปิยังกูรวัดเขากรวดกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางลักขณา หมดทุกข์ Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]