สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) สพป. เพชรบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
วันที่ 24-26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  เทศเจริญ
 
1. นางขันเชิง  กิ่งไม้กลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายภูเบศ  พรายแก้ว
 
1. นางกลอยใจ   ระหว่างบ้าน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัชนก  แดงพยนต์
 
1. นายอภิชาติ  พันธ์อินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สายสิงห์
 
1. นางกลอยใจ   ระหว่างบ้าน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  แสนสุข
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐาปนี  คำกล่อม
2. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  น้อยแสง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรินระดา  ระเริงทรัพย์
2. เด็กหญิงอโนชา  เอี่ยมสิน
3. เด็กหญิงแสงเดือน  จงสอน
 
1. นางจินตนา  มาลี
2. นางสาวกมลรัตน์  สุ่นศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์เผือก
2. เด็กหญิงศศินา  ดิษยบุตร
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สุ่นศรี
2. นางสมใจ  เลียบวัน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายพรภวิษย์  ภาษีสวัสดิ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เพิ่มทองมาก
 
1. นางนลินี  โชติรักษ์
2. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมล  เกตุพรม
2. เด็กชายเชิดศักดิ์  รอดจากทุกข์
 
1. นางนลินี  โชติรักษ์
2. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายธนากร  อินพันทัง
2. เด็กชายธนเสฏฐ์  รอดจากทุกข์
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
2. นางนลินี  โชติรักษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลน้อย
2. เด็กหญิงนภาขวัญ  รบชนะ
3. เด็กหญิงอรกัญญา  นวมศิริ
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นางนลินี  โชติรักษ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  สืบสุข
2. เด็กหญิงปทุมวดี  เอี่ยมสิน
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  พ่วงมีชัย
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤชญาภรณ์  เอี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  อินพันทัง
3. เด็กหญิงชุตินันท์  จันทโกมล
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ้มละมัย
5. เด็กหญิงสุพิชญ์ธิดา  เกตุพรหม
 
1. นางหทัย  เรืองทิพย์
2. นางกลอยใจ   ระหว่างบ้าน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยศรี
3. เด็กหญิงนวนันท์  ฉิมสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรัตติชาดา  ทัศนีย์
5. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แดงประดับ
 
1. นางหทัย  เรืองทิพย์
2. นางสาวแสงเดือน  สระสำราญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.33 ทอง 5 1. เด็กชายปุณณเมธ  สีดอกบวบ
2. เด็กหญิงพิชยภา  ทองนิ่ม
 
1. นางหทัย  เรืองทิพย์
2. นางขันเชิง  กิ่งไม้กลาง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แมลงไทย
2. เด็กชายสรศักดิ์  คำแสนโครต
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
2. นางสาวแสงเดือน  สระสำราญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดลพัฒน์  ฤทธิ์ล้ำ
2. เด็กหญิงรุจินันท์  เทพคีรี
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
2. นางสาววิไลวรรณ  ทองรุ่ง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 50.67 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกรรณลดา  รอดจากทุกข์
 
1. นางวิจิตรา  ประทีปพิชัย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนฤมล  บัวทอง
 
1. นางวิจิตรา  ประทีปพิชัย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงธชิตา  รุ่งจำรัส
 
1. นางวิจิตรา  ประทีปพิชัย
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บัวทอง
2. เด็กหญิงวราพร  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงอลิชา  รอดจากทุกข์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
2. นางสาวแสงเดือน  สระสำราญ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงปพิชญา  เนียมเพชร
2. เด็กหญิงอาริยนันท์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์   เอมจุ้ย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  คมกฤษ
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางนลินี  โชติรักษ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัทร  พลายแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งนภัฏ  ฉ่ำมิ่งขวัญ
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางเกษร  ปานมณี
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงอติมา  คมกฤษ
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางจินตนา  มาลี
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  มงคลการ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรายแก้ว
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางสาวบรรจง  กายนาคา
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐธพงษ์  สงชิต
2. เด็กชายระพีพัฒน์  บุญเรือง
3. เด็กหญิงแพรวา  ไชยศร
 
1. นางสาวรัชดา  เกตุแก้ว
2. นางสาวไพลิน  ทิพย์ทิม