งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไขผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2 (เอกสารแนบ)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ จาก ศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย
(เอกสารแนบ)


ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
 - ประชาสัมพันธ์เอกสารการแข่งขัน (เอกสารแนบ)


​ ศูนย์การแข่งขัน การศึกษาศึกษา (โรงเรียนเรียนร่วม)  
        - ประชาสัมพันธ์หัวข้อการแข่งขัน ( เอกสารแนบ) 
        -  เอกสารที่ใช้แข่งขันทุกประเภท ต้องเป็นไปตามเกณฑ์  และสำเนาเอกสารหลักฐาน ต้องลงลายมือชื่อรับรองโดย ผอ.สถานศึกษา และประทับตราโรงเรียน
​ ศูนย์การแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์
ศูนย์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร (เอกสารแนบ)
​ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 -  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 5เล่ม ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 15.00 น. ส่งได้ที่ฝ่ายวิชาการ อาคารสำนักงานชั้น 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต (ในวันและเวลาราชการ)
​ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ให้ส่งรายงานโครงงาน ดังนี้
1. ส่งทางเมล์ เป็นไฟล์ PDF ในภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ทางเมล์ [email protected]
2. นำรูปเล่มโครงงานพร้อม CD ส่งวันแข่งขัน (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) ณ  ห้องธุรการ เวลา 08.00 น.


​ ศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ แก้ไขเวลา เป็น  14.00 น.
- ขอประชาสัมพันธ์หัวข้อหนังสือเล่มเล็ก
   # ป.4-6 เรื่องสั้น เกี่ยวกับคุณธรรม คติธรรม
   # ม.1-3 มี 3 หัวข้อให้จับฉลาก
      (1) จิตอาสา พัฒนาชาติไทย  (2) คุณธรรมนำไทย  (3) ศาสตร์พระราชา 


 ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
              ศู
ูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกระดับ ส่งเล่มโครงงานจำนวน 6 เล่ม ภายในวันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
​ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
              รายการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียนนำกระดานต่อศัพท์มาเอง
              
ประชาสัมพันธ์ภาพ ในการแข่งขันกิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (เอกสารแนบ)


​ ศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
           
ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดอัยยิการาม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
ตารางการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
​ ระดับเขตพื้นที่
วันที่ แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ตั้งศูนย์
วันที่ 7 พ.ย. 2562 การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ร.ร.วัดอัยยิการาม
วันที่ 7 พ.ย. 2562 สังคมศึกษา ร.ร.วัดทศทิศ
วันที่ 7 พ.ย. 2562 ภาษาไทย ร.ร.วัดลาดสนุ่น
วันที่ 8 พ.ย. 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร.ร.วัดสุวรรณ
วันที่ 8 พ.ย. 2562 คณิตศาสตร์ ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตฯ
วันที่ 11 พ.ย. 2562 ภาษาต่างประเทศ ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
วันที่ 11 พ.ย. 2562 ศิลปะ ร.ร.วัดอัยยิการาม
วันที่ 12 พ.ย. 2562 ปฐมวัย ร.ร.ธัญญสิทธิศิลป์ 
วันที่ 12 พ.ย. 2562 วิทยาศาสตร์ (ประถม) ร.ร.วัดเขียนเขต
วันที่ 12 พ.ย. 2562 คอมพิวเตอร์ ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
วันที่ 13 พ.ย. 2562 วิทยาศาสตร์ (ขยายโอกาส) ร.ร.วัดเขียนเขต
วันที่ 13 พ.ย. 2562 การงานอาชีพ ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
วันที่ 13 พ.ย. 2562 หุ่นยนต์ ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
วันที่ 14 พ.ย. 2562 สุขศึกษา และพลศึกษา ร.ร.วัดแสงสรรค์

ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 23-27  ตุลาคม 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  วันที่ 27 ตุลาคม 2562 (เวลา16.30น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ วันที่  30 ตุลาคม 2562 –
วันที่ 3 พศจิกายน 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  วันที่ 1-5  พฤศจิกายน 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจบการแข่งขัน
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 14-16 พฤศจิกายน 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18 - 24 พฤศจิกายน 2562   
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 18 - 24 พฤศจิกายน 2562   
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  26 พฤศจิกายน 2562   
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7 - 9 ธันวาคม 2562
 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 121
จำนวนทีม 2,870
จำนวนนักเรียน 6,118
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,235
จำนวนกรรมการ 1,193
ครู+นักเรียน 10,353
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,546
ประกาศผลแล้ว 237/238 (99.58%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10
เมื่อวาน 50
สัปดาห์นี้ 291
สัปดาห์ที่แล้ว 442
เดือนนี้ 148
เดือนที่แล้ว 294
ปีนี้ 5,916
ทั้งหมด 278,058