สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี สพป. ปทุมธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ชลเจริญ
 
1. นางสัญญา  พรมรักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลลดา   เดชเสถียร​
 
1. นางสาวสมร  ประดับญาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญา  ชืนจิตต์
 
1. นางสัญญา  พรมรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงฮัสนีญา   บุญมาเลิศ
 
1. นางสาวสมร  ประดับญาติ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายพีรณัฐ  วันหมัด
 
1. นายเจนณรงค์  บัวหาร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงไอริณ  รวยสิน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงค์แก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายนิชคุณ  ทรัพย์อร่าม
 
1. นายเจนณรงค์  บัวหาร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายปรรณพัช  แจ้งแสงทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงค์แก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงชลลดา  เดชเสถียร
2. เด็กหญิงนันทิชา  สิงห์งาม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงค์แก้ว
2. นายเจนณรงค์  บัวหาร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 27 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงมนัสวี  ศิริยามัน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงค์แก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายสรณัฐ  ดรมาน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงค์แก้ว
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายสุวิชชา   หวังผล
2. เด็กชายแจ็ค   หวางทองคาย
 
1. นางสาวอัมพร  พลสิทธิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   เต๊ะซัน
2. เด็กชายปรัชญา   ฮอหมัด
 
1. นางสาวอัมพร  พลสิทธิ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 26 1. เด็กหญิงกาญจนาธร   อินทร์พุ่ม
2. เด็กหญิงขวัญตา   ศรีหาปัญญา
3. เด็กหญิงพุทธิชา   ศรีสิงห์
4. เด็กหญิงวรินภัทร   เกียรติบุตร
5. เด็กหญิงวีธรา    ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวสุพัตรา  วิสิต
2. นางสุภาภรณ์  คงสระ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 55.66 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงแพรวา   พัฒนโพธิ์
 
1. นางสุภาภรณ์  คงสระ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 61 1. เด็กชายนภัทร์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  นะคะจัด
 
1. นางสัญญา  พรมรักษา
2. นางสาวสุพัตรา  วิสิต
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.6 ทอง 10 1. เด็กหญิงนริน   เหล็กทองคำ
2. เด็กชายสุทธิชาติ   บุญไทย
 
1. นางสาวสุพัตรา  วิสิต
2. นางสุภาภรณ์  คงสระ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงพริมลดา  ทองไทย
2. เด็กชายอัครนันท์  วันหมัด
 
1. นายธีรพล  มะลุลี
2. นางสาวปภัสรา  ยะรังวงษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประดับญาติ
 
1. นางสาวกิตติยา  พุ่มหิรัญ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิญญภัสร์  ธนะสิทธิ์โสภณ
 
1. นางสาวปภัสรา  ยะรังวงษ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายพู  อิดทิพอน
2. เด็กชายอัลตอฟ  หวังประโยชน์
 
1. นางสาวปภัสรา  ยะรังวงษ์
2. นางสาวกิตติยา  พุ่มหิรัญ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิ๋ว  หว่างทองคาย
2. เด็กชายลิน  เพ็ดไพวัลย์
3. เด็กชายไหม  ชัยปัญญา
 
1. นางจินตนา  วรรณทอง
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ธนะสิทธิ์โสภณ
 
1. นายไชยวัฒนันท์  แก้วฝ่ายนอก
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงชลลดา  เดชเสถียร
 
1. นายไชยวัฒนันท์  แก้วฝ่ายนอก
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.67 ทอง 8 1. เด็กชายอัครนันท์  วันหมัด
 
1. นางสาวนพรัตน์  พรมบุญเรือง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงฟาซิล  วันหมัด
2. เด็กหญิงอรัญญา  จินะเสน
 
1. นางสาวนพรัตน์  พรมบุญเรือง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายกด  -
2. เด็กชายนา  อิดทิพอน
3. เด็กหญิงบิว  แก้วภักดี
4. เด็กชายพรรคพล  ไซยะมูนี
5. เด็กหญิงสด  -
6. เด็กชายเต็มใจ  เหล็กทองคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  หน่อแก้ว
2. นางสัญญา  พรมรักษา
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลณิกา  สิงห์งาม
2. เด็กหญิงกัลยาณี  อ่ำขำ
3. เด็กหญิงณิชานาฎ  ต้นสูง
4. เด็กหญิงพริมลดา  ทองไทย
5. เด็กหญิงพลอยนภัส  วันหมัด
6. เด็กหญิงริณนภัทร  รื่นสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  หน่อแก้ว
2. นางสัญญา  พรมรักษา
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงรสริน  อิสรัญ
2. เด็กชายเอนกทรัพย์  ทรัพย์เอนก
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ฉายแสง
2. นางสาวปวีณา  ศิลาอาจ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริทัศน์  วันหวัง
2. เด็กหญิงวนิดา  ผลเจริญ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ฉายแสง
2. นางสาวปวีณา  ศิลาอาจ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประดับญาติ
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิงห์งาม
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ฉายแสง
2. นางสาวปวีณา  ศิลาอาจ
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงขวัญ  แสนสุข
2. เด็กชายอิทธิเตโช  ฟุ้งเฟื่อง
3. เด็กหญิงเบ็นญาพร  สิงห์งาม
 
1. นางเกศินี  ซันเล
2. นางสาวจรัญญา  รามวงค์
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงฝอยนารา  ไซยะมูนี
2. เด็กหญิงศิรดา  มณีวงศ์
3. เด็กหญิงอลิส  โต๊ะทอง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  รื่นสุข
2. นางนูรมาลา  หมัดลี