งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2562   5 พ.ย. 2562   6 พ.ย. 2562   7 พ.ย. 2562   8 พ.ย. 2562   11 พ.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.3/1 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.4/1 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.4/2 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคารเอนกประสงค์ 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคารเอนกประสงค์ 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ หอประชุมวัดหนองโพ 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ หอประชุมวัดหนองโพ 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.5/2 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.5/1 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.6/1 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.3/2 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ดนตรีไทย 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.6/2 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 2 ห้อง ป.1/1 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 2 ห้อง ป.1/2 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 5 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ลานหน้าห้องปภัสสร+ลานหน้าห้องว่องฯ+ลานจอดรถ 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายหลวงบ่านไร่ อ.โพธาราม ด้านหน้า สนามหน้าพลับพลา 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายหลวงบ่านไร่ อ.โพธาราม ด้านข้าง สนามหน้าพลับพลา (ใต้ต้นจามจุรี) 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 5 พ.ย. 2562 09.00 - 10.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 5 พ.ย. 2562 10.30 - 12.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมมิตรกิจธรรม 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 5 พ.ย. 2562 09.00 - 10.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 5 พ.ย. 2562 10.30 - 12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพป.ราชบุรี เขต 2 จิรวรรณ 086-1633765) Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]