งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2562   5 พ.ย. 2562   6 พ.ย. 2562   7 พ.ย. 2562   8 พ.ย. 2562   11 พ.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (สระน้ำ) 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (สระน้ำ) 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (สระน้ำ) 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดหนองโพ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 3 ห้อง เรียน1 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดหนองโพ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 3 ห้อง เรียน2 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดหนองโพ พระปริยัติธรรม ชั้น 3 ห้อง เรียน4 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดหนองโพ ศาลาประชาคม 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดหนองโพ ศาลาประชาคม 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดหนองโพ ศาลาประชาคม 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.6/1 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.6/2 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 6 พ.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง สมุด 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.5/2 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.5/1 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดหนองโพ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 1 ห้อง ประชุมเที่ยงกมลฯ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดหนองโพ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติธรรมรัตนทวินทร์ภรณ์ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง สมุด คุณพ่อถวัลย์ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดหนองโพ ศาลาการเปรียญ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดหนองโพ ศาลาการเปรียญ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 4 ห้อง ดนตรีไทย 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 4 ห้อง ดนตรีไทย 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 4 ห้อง ดนตรีไทย 6 พ.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 4 ห้อง ดนตรีไทย 6 พ.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 4 ห้อง สีเขียว 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 4 ห้อง สีเขียว 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 4 ห้อง สีเขียว 6 พ.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 4 ห้อง สีเขียว 6 พ.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง ประชุมสุภัทรกิจโสภณ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง ประชุมสุภัทรกิจโสภณ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง ประชุมสุภัทรกิจโสภณ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง ประชุมสุภัทรกิจโสภณ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 511 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 511 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 511 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 511 6 พ.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
17 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 511 6 พ.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง ประชุมสุภัทรกิจโสภณ 6 พ.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
19 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง ประชุมสุภัทรกิจโสภณ 6 พ.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
20 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง ประชุมสุภัทรกิจโสภณ 6 พ.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
21 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง ประชุมสุภัทรกิจโสภณ 6 พ.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจฯ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจฯ 6 พ.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจฯ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องสาธกธรรมกิจ 6 พ.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องสมุดความคิด (หน้าห้องสาธกธรรมกิจ) 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้องประชุมโรงเรียน 6 พ.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องปภัสสรวรพินิจ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องปภัสสรวรพินิจ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องมิตรกิจธรรม ชั้น 2 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ไม่มีผู้สมัครแข่งขัน 6 พ.ย. 2562
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ไม่มีผู้สมัครแข่งขัน 6 พ.ย. 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพป.ราชบุรี เขต 2 จิรวรรณ 086-1633765) Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]