::sp-rbr2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอุไรวรรณ หีตเพ็งโรงเรียนวัดหลักหกรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ จิวานนท์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นายอนุชา พิรุณดีโรงเรียนวัดดนอกระเบื้องกรรมการ
4. นายวัฒนา วงษาโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญเรือน สายทองโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจุทาทิพย์ จีนพกโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
3. นางสาวกลทิพย์ วรรณวงศ์วัฒนาโรงเรียนวัดหนองอ้อ (บ้านโป่ง)กรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา จำเหล่โรงเรียนวัดบ้านเลือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางประทุม เตียงเกตุโรงเรียนอนุบาลบางแพประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ครุฑเครือโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการ
3. นางสาวโสภาพรรณ ภู่ขันเงินโรงเรียนวัดสระสี่มุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรมณฑน์ นาคหนุนโรงเรียนวัดช่องพรานประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราภรณ์ แย้มจับโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
3. นางสาววรรณา ไมตรีจิตต์โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณีย์ เพ็งหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านหาดสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจรัตน์ ประเดิมพรโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
3. นางกิจจา วรสหวัฒน์โรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางปรางทิพย์ ขันติสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ศิริแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวธิดาทิพย์ สังข์ทองโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางเยาวรัตน์ กลิ่นเพยโรงเรียนวัดเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา พุกภูษาโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
3. นางวรรฒณี อินทร์ประทับโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
4. นางกมลลักษณ์ พุ่มดียิ่งโรงเรียนวันมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางผกา เสืองามเอี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางอารี แสงสุวรรณศรีโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นายธรรมนูญ เหมณีโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวอรนุช ศรีสะอาดโรงเรียนวัดหุบกระทิงประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต จันทรสิงห์หาญโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ ปิ่นฉ่ำโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางปราณี ศีลานันท์โรงเรียนวัดยางหักประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา นาคเนียมโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสาวจิราพร โพธิสารสกุลโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
3. นางสาวปานทิพย์ จังพานิชโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญจันทร์ เทพสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดอัมพวนรามกรรมการ
3. นางเอื้องฟ้า จิตจักรโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายวราพงศ์ ชารีโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางดวงตรา วิมาลาโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสาวสุภวรรณ สิงห์คะโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการ
4. นางสาววรรณพร พาหาโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา วิริยะอารีโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาววราปรัชญ์ ฉิมฉายโรงเรียนบ้านดอนไม้ลายกรรมการ
3. นางสาวภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นายสุมิตร เหพูลอยโรงเรียนวัดดอนเสลากรรมการ
5. นางสาววรยา หลวงพิทักษ์โรงเรียนวัดบ้านหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล ลครศรีโรงเรียนวัดหัวโพประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญชรัสมิ์ เทียนทองโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการ
3. นางสาวมาลี เกาสังข์โรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร ส่งศรีโรงเรียนจันทรารามกรรมการ
5. นางสาวนิตยา มะโดดโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
6. นางสาวนัชชา อธิโรจน์โรงเรียนวัดหนองกบกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวพัชรี เฮงประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเรวดี สวัสดิ์รักษาโรงเรียนวัดอัมพวนารามกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เตียงเกตุโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
4. นางสาวโสภา สีทาโรงเรียนสมศักดิ์วิทยากรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ กลิ่นดพยโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณนา ตันติสาโรโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมประธานกรรมการ
2. นายกำธร เมืองศรีโรงเรียนวัดสร้อยฟ้ากรรมการ
3. นางสาวสุธิดา โพธิ์เงินโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ พงศ์ไพรโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
5. นางบุญรอด ขุนไกรวงษ์โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกฤษฏิ์ณิชา พุทจิระโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนันท์ สังข์ทองโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
3. นายวัชรพงศ์ คำวิสัยโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา เซี่ยงหวองโรงเรียนวัดตากแดดกรรมการ
5. นางสาวจีราพร ปสันนาการโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเพียงฤทัย ประเสริฐสุขโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ สมคะเนย์โรงเรียนวัดโกสินารายณ์กรรมการ
3. นางสาวสมจิต ทาคำโรงเรียนวัดหนองประทุนกรรมการ
4. นางสาวนิสากร อินสว่างโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
5. นางสาวปวิตรา แฝดสุระโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา สอนไวโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัสรา แจ่มใสโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
3. นางสาวศิริพร อาจปักษาโรงเรียนวัดดอนเสลากรรมการ
4. นางวลีวรรณ สุกใสโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
5. นายปวีณ พันธ์บำรุงโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ บุตรศรีโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นายสรวิศ ลีละวัฒน์วัฒนาโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
4. นางสาวนิสารัตน์ คงมั่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางสาวจริยา โพธิ์กาวิลโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา สอนไวโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัสรา แจ่มใสโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
3. นางสาวศิริพร อาจปักษาโรงเรียนวัดดอนเสลากรรมการ
4. นางวลีวรรณ สุกใสโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
5. นายปวีณ พันธ์บำรุงโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางศิราพร แฮ้พฤกษ์โรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายกึกก้อง ไตรศิริโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พิกุลขาวโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวพจนา โม่มาลาโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
5. นางสาวณัฐธมณ ภาโสภะโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์โรงเรียนวัดบางกะโดประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รักษ์ สวนสมบูรณ์โรงเรียนวัดมหาราชกรรมการ
3. นายพงศ์ธร ลำใยโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
4. นางนันทภัค ขุนณรงค์โรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
5. นางสาวปริญญาพร มณฑิราชโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุภาพ จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนวัดลาดบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชญา ช้างเพชรโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางจรัญ อินท์สำราญโรงเรียนบ้านหนองคากรรมการ
4. นายจรัญ โสสว่างโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ เงินรางโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสมบูรณ์ ศิริจำปาโรงเรียนวัดสมถะประธานกรรมการ
2. นายภราดร ซื่อเลื่อมโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
3. นายจนุวัฒน์ สงวนทรัพย์โรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรรมการ
4. นางปัทมาสน์ คำสุขโรงเรียนวัดดอนมะขามเทศกรรมการ
5. นางสาวธัญจิรา ดวงแก้วโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการ
6. นางสาวทาริกา ศรีเรืองโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
7. นางสาวนิสากร อินสว่างโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
8. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุวิช ทองเพิ่มโรงเรียนวัดหัวโพประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี จิ้มลิ้มโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
3. นายอนุชาติ ทรัพย์เฮงโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายมนัส น่วมทนงโรงเรียนววัดโพธิ์บัลลังก์กรรมการ
5. นางกวินญาดา ชัยเดชโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายทศพล ลาสาโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิโลบล ธนมากโรงเรียนวัดอัมพวนารามกรรมการ
3. นางสาวชญาภา มีเย็นโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางสาวปภัสรา แจ่มใสโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา มะลิฉิมโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางปิยะรัตน์ รัตนซ้อนโรงเรียนอนุบาลโพธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สิงห์หาโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาวมัสยา ฮะวังจูโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
4. นายจิตรภณ รัตนฉายาบรรณโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
5. นางสาวรำพรรณ จันทร์ย้อยโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา วงศ์ยะราโรงเรียนวัดสมถะประธานกรรมการ
2. นายพรฤกษ์ สินประเสริฐโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการ
3. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพลกรรมการ
4. นางสาวอรสา พงษ์สะเดาโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
5. นายมนติภัทร พลอยเรียงโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
6. นางสาวดาวรุ่ง เกียรติคำโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
7. นายวรวุฒิ หงส์สำโรงโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา วงศ์ยะราโรงเรียนวัดสมถะประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ศรประเสริฐโรงเรียนแย้มวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวรส แสนแซวโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
5. นางสายสุณีย์ เพ็งหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านหาดสำราญฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางกัญญา มีทรัพย์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ ภูพาทีโรงเรียนวัดเขาส้มกรรมการ
3. นางสาวรักชนก เจริญพรโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งกรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ ภู่่จำปาโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการ
5. นางสาวอโณทัย ทองมากโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
6. นายเกรียงไกร บุญนิยมโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางสาวอุทุมพร นิลหยกโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย หุ่นนอกโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ญาติคำโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ พิกุลทองโรงเรียนบ้านหนองครึมกรรมการ
5. นางสาวภารุณี ศรีรมย์โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายสันติสุข เงินประดับโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีงามโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
3. นางกานต์พิชชา จำเลโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ จันกันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ กิตติยายามโรงเรียนวัดสีดารามประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย พุกาวรรณโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา พวงคุ้มชูโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการ
4. นางสาวประยูรศรี อุดมกูลโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
5. นางสาวจินตนา เทวาโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
6. นางนางวีรภรณ์ แสงประทุนโรงเรียนวันมหาราชที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ วรินทรเวชโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริณัฐ แพอัฐโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
3. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสินาราย์กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์นิภา ทองอร่ามโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก มีอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดท่าผากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล พรชัยโรงเรียนวัดอ้ออีเขียวที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายตระการ ถีระพุกโรงเรียนวัดหนองประทุนประธานกรรมการ
2. นายไพศาล รุ่งวิภูษณะโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
3. นางสาวภัชชญา ฉัตรประยูรโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
4. นายอนุชาติ ทรัพย์เฮงโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ดา สายะสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
6. นางนันทพร สีนิลโรงเรียนวัดหนองกลางด่านที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมคิด นวมดีโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการ
3. นางสาวมนัสยา ประจวบวันโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา จรจวบโชคโรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
5. นางสาวประนอม ทองดีโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐญา เครือเช้าโรงเรียนบ้านฆ้องน้อยที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤษณา นนทารักษ์โรงเรียนวัดยางหักประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร น้อมภักดีโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นายธนาธิเบศร์ หลีล้วนโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ลออเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
5. นางสาวภาณุมาศ นิลรอดโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรูโรงเรียนวัดหนองประทุนที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชูขวัญ อินทรชัยโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ อัถะบูรณ์โรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
3. นางสาวนภัสชล โหมดเครือโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์กรรมการ
4. นางนิชาภัทร เลี้ยงพันธ์โรงเรียนวัดอ้ออีเขียวกรรมการ
5. นางสาวณัฐพัฒน์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการและเลขานุการ
6. นางสิวพร โรจน์เจริญชัยโรงเรียนวัดโกสินาราย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ จันมะโนโรงเรียนบ้านรางสีมอกประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ โพธิ์เย็นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ บุญยวงโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
4. นางสาววราพร ชู้เส้นผมโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
5. นางสาวปทิตตา ผิวชะอุ่มโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการและเลขานุการ
6. นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมาโรงเรียนชุมชนวัดท่าผาที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ศิลประเสริฐโรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรฯ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาทิพย์ ธนาภูวนนท์โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการ
3. นางสาวกนกอร สุภาสวัสดิ์โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ดวงใจดีโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางสาววรรณี สุขแป้นโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการและเลขานุการ
6. นายมิน ประจวบวันโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนางเบญจมาศ สุขเจริญโรงเรียนอนุบาลโพธารามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย วันประเสริฐโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ พวงสุนทรโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการ
4. นายปวีณ พันธ์บำรุงโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางสาวมยุรี เปลี่ยนศิลป์ชัยโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการและเลขานุการ
6. นางปราณี ศิลานันท์โรงเรียนวัดยางหักที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ วงศ์ศิริโรงเรียนวัดอัมพวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ รอดพ่วงโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
3. นางสาวปฐมาวดี จิตหาญโรงเรียนวัดดอนเสลากรรมการ
4. นางพรทิพย์ อิ่มศิลป์โรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ จิตรมั่นธรรมโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
6. นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาคโรงเรียนวัดดอนเสลาที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายราเมต กุยรัมย์ โรงเรียนวัดหนองหิน ประธานกรรมการ
2. นางสาวการะเกด ทองบุญส่งโรงเรียนวัดหนองหิน กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ทาทราย โรงเรียนอนุบาลโพธาราม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภา ขำเจริญ โรงเรียนวัดสัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนารถ เจียมเจริญโรงเรียนวัดหนองกบ กรรมการ
3. นางสาววนิชยา กันขำโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดปรกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิสารัตน์ ปฤกษากรโรงเรียนบ้านหนองสลิด ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทษวรรณ เกียรติบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง กรรมการ
3. นางลัดดา เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจิระ ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านเขาขลุงประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ มหามิตรโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
3. นางศรีรัตน์ อ่ำทับโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางวรรณดี วราสินธุ์โรงเรียนวัดหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ ขุนทองโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการ
3. นางกรณ์ภัสสรณ์ สันติพงษ์ไพบูลย์โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา ชมชื่นโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเยาวรัตน์ กลิ่นเพยโรงเรียนบ้านดอนไม้ลายประธานกรรมการ
2. นางวสุธา ชานุโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดอัมพวนารามกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ บุญประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
5. นายนิเวศ กัลปะโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริโรงเรียนวัดมาบแคประธานกรรมการ
2. นางมนัสนันท์ ศิริธัญญารัตน์โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
4. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี คูเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิทวัส ทัศนสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยยาง ประธานกรรมการ
2. นางสาวปานสุวรรณ์ รวมจิตร์ โรงเรียนวัดท่ามะขาม กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาณุ คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ กรรมการ
4. นายชูเกียรติ เพ็ญสุขใจโรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายประภาส คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพรรณ ทองคำโรงเรียนบ้านหนองใยบัว กรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ มนพิลึก โรงเรียนวัดบ้านโป่ง”สามัคคีฯ” กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายจีระ ศรีสุขใสโรงเรียนวัดเขาขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
3. นางสาวลลิตา กลิ่นสว่างโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
4. นางสาวกัญฐณา ยาเครือโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิภาพรรณ ชินอ่อน โรงเรียนวัดหนองประทุนประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ ชำเลียโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางพัชรี นาคะเวชโรงเรียนวัดสมถะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรา แก้วทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางสาวนลชา ปูคะสินธุ์โรงเรียนวัดโพธิ์บังลังก์ กรรมการ
3. นางสาวพัชรา ครุฑเครือโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการ
4. นางสาวอรสา บุญเกิดโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ บุญอาจโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวดนิตา เสาร์ม่วงโรงเรียนวัดบ้านไร่ กรรมการ
3. นางสาววรรณี สุขแป้นโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
4. นายอภิชาต คำเชื้อ โรงเรียนวัดโคกทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงสวยโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นางสุพร ธงชัยโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นางกองแก้ว จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯกรรมการ
4. นางสาววชิรา ประธานสกุลโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ บัวเบาโรงเรียนบ้านห้วยยาง ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น คล่องแคล่วโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
3. นางสาวกัญฐณา ยาเครือโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
4. นางสาวเลิศศิริ เต็มเปี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชาลินี ทองคำโรงเรียนวัดท่าเรือ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา ม่วงงามโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการ
3. นางศศิธร โต้เคียโรงเรียนวัดตาลเตี้ย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสุพรรณี ยวนจิตปิยะโรงเรียนบ้านโป่งยอประธานกรรมการ
2. นางศศิกานดา ศุภภูดลโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางสาววาสนา ใยยะธรรมโรงเรียนวัดอริยวงศาราม กรรมการ
4. นางวรรณี หลิมปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี ยวนจิตปิยะโรงเรียนบ้านโป่งยอประธานกรรมการ
2. นางศศิกานดา ศุภภูดลโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางสาววาสนา ใยยะธรรมโรงเรียนวัดอริยวงศาราม กรรมการ
4. นางวรรณี หลิมปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเทียนชัย แสนสมโรงเรียนวัดอัมพวนาราม ประธานกรรมการ
2. นางนุจรี ปรีเปรมโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก เกษชายทองโรงเรียนวัดดอนเสลากรรมการ
4. นายสรายุทธ์ ทินกรโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม กรรมการ
5. นางสาวทรงศิริ นวลจันทร์โรงเรียนบ้านหนองใยบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางณัฐญา เครือเช้าโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วรรณชาติโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
3. นายวรพจน์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ กรรมการ
4. นายประยุทธ พงษ์หนองพอกโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ลิ้มวิลัยโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา รุณรุทธิ์โรงเรียนบ้านพุลุ้ง กรรมการ
3. นายพรเทพ เยาวมาลย์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
4. นายศาธร คำพิมพ์โรงเรียนวัดหุบกระทิง กรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ บัวเบาโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา รุณรุทธิ์โรงเรียนบ้านพุลุ้ง กรรมการ
3. นายพรเทพ เยาวมาลย์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
4. นายศาธร คำพิมพ์โรงเรียนวัดหุบกระทิง กรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ บัวเบาโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ บัวน้อยโรงเรียนวัดหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริมังคโลโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นายประวิทย์ บุญชูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
4. นายปุณยวีร์ ริ้วเลิศศิริกุลโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
5. นายราฆพ ประสานนามโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ บัวน้อยโรงเรียนวัดหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริมังคโลโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นายประวิทย์ บุญชูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
4. นายปุณยวีร์ ริ้วเลิศศิริกุลโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
5. นายราฆพ ประสานนามโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ หมื่นรักษ์โรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ เงาะลำดวนโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการ
3. นางประณีต สุภาพโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
4. นายพัลลภ บุญสิงห์โรงเรียนวัดหนองเสือ กรรมการ
5. นางสาวนฤมล แป้นบุตรโรงเรียนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศิริโชติโรงเรียนนุบาลบางแพ ประธานกรรมการ
2. นางสาวบวรรัตน์ สาวสวรรค์ โรงเรียนวัดชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
3. นางดวงแข สินธวาชีวะโรงเรียนวัดอ้ออีเขียวกรรมการ
4. นางสาวสุรี รวยพินิจโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการ
5. นายศรุต สิงห์อุดมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายประยุทธ สิงห์ปรุโรงเรียนวัดดอนเซ่งประธานกรรมการ
2. นายสำเนา ไทยทองโรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวขวัญจิรา มะลิอ่อนโรงเรียนวัดสัมมาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางรุ่งธิวา สุมากิจโรงเรียนวัดหนองกบ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอวิกา พรมสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) กรรมการ
3. นายสันติสุข เงินประดับโรงเรียนบ้านรางสีหมอก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิม อีกจอมโรงเรียนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล พรหมดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ กรรมการ
3. นางกิตติกา วุฒิเอกโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมาน บัวพึ่งโรงเรียนวัดแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นายพันศักดิ์ วงศ์คำมีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ รักดีโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ อุ่นเทียนชัยโรงเรียนวัดหลักหกรัตนารามกรรมการ
3. นางสาวสุภัคสร เอี่ยมหนูโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางธนกร จันทร์โชติโรงเรียนอนุบาลบางแพ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภาณุ คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ กรรมการ
3. นายสุรวุฒิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางจันทนา หนูสุขถาวรโรงเรียนวัดสนามไชยประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ชื่นบุญมา โรงเรียนวันมหาราช กรรมการ
3. นางสาวรุ่งฟ้า ทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ อิ่มศิลป์โรงเรียนวัดสมถะประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ พิมพ์รุนโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางตรีรัตน์ งามยืนยงค์โรงเรียนอัมพวนาราม ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ภู่พูลโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวพวงทอง กลอยยิ่งโรงเรียนวัดจันทาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวเชาวณี เกิดจิ๋วโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สุกรางวัดโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ วารีนิลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางวสุธา ชานุโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ พิชัยวัฒนพร โรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางประไพ แผงสุขโรงเรียนวัดเขาพระ ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา กล้ายประยงค์โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสาวมัลติกา บุตรดาวงค์โรงเรียนวัดสนามชัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เจติยวรรณโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนันทิดา กิจเจริญถาวรโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัยโรงเรียนวัดชาวเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก โต๊ะแสงโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ สอนวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสายพิน เดชเดชะสุนันท์ โรงเรียนวัดหนองมะค่า ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสรี ลี้เจริญ โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นายชนทิต ตันหลง โรงเรียนวัดอุบลวรรณา กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณีโรงเรียนวัดสีดารามประธานกรรมการ
2. นายอนุกฤษณ์ จ้อยทองมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักสาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นายสมโภชน์ จันทรสุขโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภาโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณีโรงเรียนวัดสีดาราม ประธานกรรมการ
2. นายอนุกฤษณ์ จ้อยทองมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักสาโรงเรียนบ้านพุลุ้ง กรรมการ
4. นายสมโภชน์ จันทรสุขโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภาโรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดดีบอนประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว ดำกลิ่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
3. นายธนัง ศรีพินิจโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดดีบอนประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว ดำกลิ่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
3. นายธนัง ศรีพินิจโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ พงศ์สุวรรณวิทยากรภายนอกกรรมการ
3. นายกิตติสุข ศรีศิวนานนท์โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ พงศ์สุวรรณวิทยากรภายนอกกรรมการ
3. นายกิตติสุข ศรีศิวนานนท์โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ วัดเอกวิทยากรภายนอกกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
4. นายเจนณรงค์ ทิมแสงโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เพ็งผลาโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ วัดเอกวิทยากรภายนอกกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
4. นายเจนณรงค์ ทิมแสงโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เพ็งผลาโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ขำวาจาโรงเรียนวัดระฆังทองประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯกรรมการ
3. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
4. นายไชยลักษณ์ ทองอินทร์โรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
5. นางสาวธัญญชล จันทร์มโนโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ขำวาจาโรงเรียนวัดระฆังทองประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯกรรมการ
3. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
4. นายไชยลักษณ์ ทองอินทร์โรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
5. นางสาวธัญญชล จันทร์มโนโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดปรกเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจีี้ยไช้กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ควรนิคมโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
4. นายนรรฐพล พวงมาลาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดปรกเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ควรนิคมโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
4. นายนรรฐพล พวงมาลาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นายบุญโชค เขียวมาโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์โรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายทวี พุทธทองโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
5. นายวัชราวุฒิ นนเลาพลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นายบุญโชค เขียวมาโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์โรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายทวี พุทธทองโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
5. นายวัชราวุฒิ นนเลาพลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามประธานกรรมการ
2. นายเจนณรงค์ ทิมแสงโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นางกุสุมา เจาทวิภาคโรงเรียนดำเนินวิทยากรรมการ
4. นายไชยลักษณ์ ทองอินทร์โรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
5. นายธนะณัช ธนวินท์ธาดาโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามประธานกรรมการ
2. นายเจนณรงค์ ทิมแสงโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นางกุสุมา เจาทวิภาคโรงเรียนดำเนินวิทยากรรมการ
4. นายไชยลักษณ์ ทองอินทร์โรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
5. นายธนะณัช ธนวินท์ธาดาโรงเรียนวัดบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนิสารัตน์ ปฤกษากรโรงเรียนบ้านหนองสลิดประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ ยางเดิมโรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
3. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดดีบอนกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา อุ่นรั้วโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิสารัตน์ ปฤกษากรโรงเรียนบ้านหนองสลิดประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ ยางเดิมโรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
3. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดดีบอนกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา อุ่นรั้วโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายอนุกฤษณ์ จ้อยทองมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้งประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ควรนิคมโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
3. นางสาวมนัญชยา ไทยงาม โรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอนุกฤษณ์ จ้อยทองมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้งประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ควรนิคมโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
3. นางสาวมนัญชยา ไทยงาม โรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอนุกฤษณ์ จ้อยทองมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้ง ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ควรนิคมโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
3. นางสาวมนัญชยา ไทยงาม โรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสิทธิกร หลวงพิทักษ์ชุมพลโรงเรียนอนุบาลโพธารามประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ แต้ศิริถาวร วิทยากรภายนอกกรรมการ
3. นายศิวากร แผลงเดชาโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดีกรรมการ
4. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพลกรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวัชราวุฒิ นนเลาพลโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นายศิวากร แผลงเดชาโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดีกรรมการ
4. นายกฤติเดช ยะมะคุปต์วิทยากรภายนอก กรรมการ
5. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสิทธิกร หลวงพิทักษ์ชุมพลโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ แต้ศิริถาวร วิทยากรภายนอก กรรมการ
3. นายศิวากร แผลงเดชาโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดีกรรมการ
4. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพลกรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาค โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิกร หลวงพิทักษ์ชุมพลโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ แต้ศิริถาวร วิทยากรภายนอก กรรมการ
3. นายศิวากร แผลงเดชาโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดีกรรมการ
4. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพล กรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายยวัชราวุฒิ นนเลาพลโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นายกฤติเดช ยะมะคุปต์วิทยากรภายนอก กรรมการ
5. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวัชราวุฒิ นนเลาพล โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นายกฤติเดช ยะมะคุปต์วิทยากรภายนอก กรรมการ
5. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวัชราวุฒิ นนเลาพลโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นายกฤติเดช ยะมะคุปต์วิทยากรภายนอก กรรมการ
5. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวัชราวุฒิ นนเลาพลโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นายกฤติเดช ยะมะคุปต์วิทยากรภายนอกกรรมการ
5. นายอรรถพร ยมะคุปต์วัดท่าหลวงพล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโก ประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลอง โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นางสาวสตรีรัตน์ เอี่ยมขำโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโก ประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นางสาวสตรีรัตน์ เอี่ยมขำโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโก ประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลอง โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯ กรรมการ
3. นางสาวสตรีรัตน์ เอี่ยมขำโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโก ประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลอง โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯ กรรมการ
3. นางสาวสตรีรัตน์ เอี่ยมขำโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราช ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
3. นายเจษฎา มาชิดโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ กรรมการ
4. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือ ประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯ กรรมการ
3. นายเจษฎา มาชิดโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์กรรมการ
4. นายบุญประคอง อุณหะจิรังรักษ์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือ ประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลอง โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯ กรรมการ
3. นายเจษฎา มาชิดโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์กรรมการ
4. นายบุญประคอง อุณหะจิรังรักษ์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราช ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ทั่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง กรรมการ
3. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายกฤติเดช ยะมะคุปต์ วิทยากรภายนอก กรรมการ
5. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราช ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ทั่งจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง กรรมการ
3. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายกฤติเดช ยะมะคุปต์ วิทยากรภายนอก กรรมการ
5. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโก กรรมการ
3. นายนุโรม วริกุล โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพราน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโก กรรมการ
3. นายนุโรม วริกุล โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพราน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลอง โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯ ประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง กรรมการ
3. นายอรรถพร ยะมะคุปต์ โรงเรียนวัดท่าหลวงพลกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพราน กรรมการ
5. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชา โรงเรียนวัดหุบกระทิง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลอง โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯ ประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง กรรมการ
3. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดท่าหลวงพลกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพราน กรรมการ
5. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ จันทร์โอโรงเรียนบ้านรางสีหมอกประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ แต้ศิริถาวรวิทยากรภายนอก กรรมการ
3. นายสิทธิกร หลวงพิทักษ์ชุมพล โรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ จันทร์โอ โรงเรียนบ้านรางสีหมอกประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ แต้ศิริถาวรโรงเรียนวิทยากรภายนอก กรรมการ
3. นายสิทธิกร หลวงพิทักษ์ชุมพลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายศิวากร แผลงเดชา โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดีกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้ ประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดสัมมาราม กรรมการ
3. นายเอนก แสวงทอง โรงเรียนวันมหาราช กรรมการ
4. นายศิวากร แผลงเดชา โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี กรรมการ
5. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศันสนีย์ อินทรสันติโรงเรียนอนุบาลบางแพ ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ จันดี โรงเรียนเทพินทร์พิทยา กรรมการ
3. นางไกรวัลย์ แสงเหมือนเพชรโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน กรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ พิชัยวัฒนพรโรงเรียนบ้านเนินม่วง กรรมการ
5. นางสาวกิตติยา อินทร์อ่อนโรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์ โรงเรียนบ้านเนินม่วง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา เทียนทองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่กรรมการ
3. นายฐิติวัสส์ เฉลียวโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
5. นายพรชัย ปั้นสังข์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กรรมการ
6. นางดาวดี เบญจมาลา โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น กรรมการ
7. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนบ้านเนินม่วง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา เทียนทองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่กรรมการ
3. นายฐิติวัสส์ เฉลียวโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
5. นายพรชัย ปั้นสังข์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นางดาวดี เบญจมาลาโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น กรรมการ
7. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์โรงเรียนวัดบางกะโด ประธานกรรมการ
2. นางสุวภัทร จิตร์เพ่งสพป.ราชบุรี เขต 2 กรรมการ
3. นางสาวผาสุข สุขนาโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ วรรณฟัก โรงเรียนวัดอุบลวรรณา กรรมการ
5. นางสาวพนารัตน์ หุ่นเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองเสือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์โรงเรียนวัดบางกะโด ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ครุฑใจกล้าโรงเรียนบ้านดอนฟักทองกรรมการ
3. นายราเมต กุยรัมย์ โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์โรงเรียนวัดบางกะโด ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ครุฑใจกล้าโรงเรียนบ้านดอนฟักทองกรรมการ
3. นายราเมต กุยรัมย์ โรงเรียนวัดหนองหิน กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายเดช นาคาธรโรงเรียนบ้านหนองกวางประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ซุยยะกิจโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นางสาวกุลวดี มังคลาดุงโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
4. นางชนิดา แสงสระคูโรงเรียนวัดอัมพวนารามกรรมการ
5. นายอัจฉริยะ พัดทองโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
6. นางสาววรดนู หนูทองโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนวัดบ้านเนินม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณารีย์ วงศ์ศิลป์โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยบูรณ์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
4. นายบุญโชค เขียวมาโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
5. นางสาวจริยวดี ศรีทิพย์อาสน์โรงเรียนบ้านหนองครึมกรรมการ
6. นางสาววิพาธิษณ์ สินจิราธรกุลโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนุช นาคน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาพุดประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เหลาผาโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
3. นางสาวแอมวรา เกียรติศิริโรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
4. นางพรธิดา เที่ยงอ่อนโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางสาวนฤมล มูลเมืองศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
6. นางศศิกานดา ศุภภูดลโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางณัฐชิมา อินทรโคราชโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อยู่โตโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส คงอนันต์โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
4. นางสาวกุลทรัพย์ สายบุตรโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
5. นางสมพร คำนุชโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
6. นายภัทรวุฒิ ผ่องดีโรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์โรงเรียนบ้านหนองครึมประธานกรรมการ
2. นางภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
3. นายธารา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวขนิตฐา ม่วงช่วงโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
5. นางจิราพร จารย์ปัญญาโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์กรรมการ
6. นางสาวเมวิกา พุ่มสงวนโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาณี พงศ์พุทธชาติโรงเรียนวัดตาลเตี้ยประธานกรรมการ
2. นายกำพล เดชสารโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีนุสรโรงเรียนวัดดอนเสลากรรมการ
4. นายอิศราพงศ์ ณ รังษีโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม กรรมการ
5. นางสาวมินตรา พูลเกษมโรงเรียนวัดเขาพระ กรรมการ
6. นางตะวันฉาย ปาอ่อนโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการ
7. นางสาวกชพร วงศาโรจน์โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสุพิชฌาย์ เหลืองนวลโรงเรียนวัดแหลมทอง ประธานกรรมการ
2. นายสรณ์สิริ ศานติชาติศักดิ์โรงเรียนบ้านเขาแหลม กรรมการ
3. นางสาวชนิตา พลายแก้วโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
4. นางสาวลักษณารีย์ วงศ์ศิลป์โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ เดชคงแก้วโรงเรียนวัดหลักหกรัตนารามกรรมการ
6. นางสาวชมพูนุช ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
7. นางสาวแสงอรุณ เกลื่อนกลาดโรงเรียนวัดแก้วฟ้ากรรมการ
8. นางสาวสาวิตรี ทับเณรโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการ
9. นางสาวสุนีรัตน์ พงษ์ประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ประธานกรรมการ
2. นางนันทพร สีนิลโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการ
3. นางสาวสิริพร จันหอมโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการ
4. นางสาววัชรี พุ่มศรีภักดิ์โรงเรียนวัดหุบกระทิง กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ เกตตะรังษีโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
6. นางสาวอธิตยา อ่อนละมูลโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
7. นางสาวอินทุอร ไขประพายโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ กรรมการ
8. นางสาวปิยมาศ จิตกูลโรงเรียนวัดดอนมะขามเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางวีราภรณ์ แสงประทุม โรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภักษร คล้อยวงศ์โรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
3. นางอัจฉริยา แสสลับโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
4. นางรัญชนา อ้อนองอาจโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
5. นางสาวสุมารัตน์ พงษ์อภัยโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
6. นายธีรภัทร์ ศรีสมุทร โรงเรียนวัดสีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนายสัมพันธ์ เถามากูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ เหลืองนวลโรงเรียนวัดตากแดดรองประธานกรรมการ
3. นาง่จุฑาทิพย์ ชื่นบุญมาโรงเรียนชุมชนวัดท่าผากรรมการ
4. นางนันทพร สีนิลโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการ
5. นางวีรวรรณ เข็มทองโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
6. นายไพรัช สิงห์พิทักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายจารึก อินทวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒืกรรมการ
8. นายพรศักดิ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
9. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกกรรมการ
10. นายวิโรจน์ คงอยู่เย็นโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการ
11. นายสรภพ แต้สุวรรณโรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
12. นายกฤศธนัช มณีเนตรโรงเรียนวัดสามเกาะกรรมการ
13. นายพิรุณ ชำเลียโรงเรียนอรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยยางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นายราเมต กุยรัมย์โรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี พุทธะโรงเรียนวัดหนองปลาดุกกรรมการ
6. นายธนกร เดชแสงโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการ
7. นายสำเริง อินทร์อ่อนโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งกรรมการ
8. นายอนุทิน ครองเมืองโรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
9. นายมนตรี เนียมราชโรงเรียนวัดบ้านฆ้องกรรมการ
10. นายสมชาย พุ่มนิลโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
11. นายสมยศ จวงสาครโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
12. นายวิทวัส ทัศนสุวรรณโรงเรียนบ้านห้ยยางกรรมการ
13. นายศรุต สิงห์อุดมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
14. นายบรรณลือ ตรีภพวรรัตน์โรงเรียนวัดอรมรญาติสมาคมกรรมการ
15. นายปุณยวีร์ ริ้วเลิศศิริกุลโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
16. นางปราณี ศีลานันท์โรงเรียนวัดยางหักกรรมการ
17. นางน้ำฝน คิดในทางดีโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
18. นางสาวธนภรณ์ เข็มทองโรงเรียนวัดโชติทายการามกรรมการ
19. นายจีระ ศรีสุขใสโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย อึ้งโพธิ์โรงเรียนวัดดอนสาลีประธานกรรมการ
2. นายกิตติ์ธเนศ ศตพรไกรวัฒน์โรงเรียนเทพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักขณา โตงามศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ศตพรไกรวัฒน์โรงเรียนเทพวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ศตพรไกรวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
6. นางละลิดา สาลีวัฒนผลนักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกิตติ มีไปล่โรงเรียนวัดแก้วประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อยู่โตโรงเรียนวัดบ้านใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ งามชมโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
4. นางสาวรำพรรณ จันทร์ย้อยโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
5. นางสาวปริญาพร ขุนพรมโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายกิตติ มีไปล่โรงเรียนวัดแก้วประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อยู่โตโรงเรียนวัดบ้านใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ งามชมโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
4. นางสาวรำพรรณ จันทร์ย้อยโรงเรียนวัดจันทารากรรมการ
5. นางสาวปริญาพร ขุนพรมโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไก่ขันประธานกรรมการ
2. นางณัฐชิมา อินทรโคราชโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประไพ ใจซื่อโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
4. นางสาวปทิตตา ผิวชะอุ่มโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายโอภาส กุลัพบุรีโรงเรียนวัดดอนมะขามเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวรรณ ศิริละโรงเรียนอนุบาลบางแพรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิรัญญา สีสะอาดโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการ
4. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
5. นางสาวชนิสรา อยู่พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุบลวรรณากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนภา เกาสังข์โรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง กรรณรัตน์โรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ อุดมบัวโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
4. นางสาวศิริเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
5. นางสุคนธา สาระขันธุ์โรงเรียนวัดสร้อยฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ปานพรหมโรงเรียนวัดดอนคาประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ เหลืองนวลโรงเรียนวัดแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษรินทร์ มลคล้ำโรงเรียนวัดฆ้องน้อยกรรมการ
4. นางอารี แสงสุวรรณศรีโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
5. นางสาวปพิชญา สุขสำราญโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
6. นางสาวฮูนู๊ด เจ๊ะหวังสวาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ปานพรหมโรงเรียนวัดดอนคาประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ เหลืองนวลโรงเรียนวัดแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษรินทร์ มลคล้ำโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการ
4. นางอารี แสงสุวรรณศรีโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
5. นางสาวปพิชญา สุขสำราญโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
6. นางสาวฮูนู๊ด เจ๊ะหวังสวาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนริศ พันธุ์แดง โรงเรียนวัดสระสี่มุมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนพิชา เหมือนจินดา โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ตุ้มประชาโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ บุญมีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา บัวแดงโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ไชโยโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางวิภาวี ว่องวารีโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทยา พ่วงทองโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายดิเรก สิทธิพงษ์โรงเรียนวัดหัวโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เกิดลอยโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ บรรเทิงโรงเรียนวัดศรีประชุมชนกรรมการ
3. นางสาวมาริสา ร้อยจูโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิรุณ ชำเลียโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมประธานกรรมการ
2. นางสุทธาสินี คูเจริญทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน กรรมการ
3. นางสาวสร้อยสุณี บัวเบาโรงเรียนวัดขนอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธรวิทย์ ฐานธนาฐิติฎโรงเรียนวัดสระสี่มุมประธานกรรมการ
2. นายสันต์ชัย ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
3. นางสาวฒิชากร ปริญญากาษจน์โรงเรียนวัดบางลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเกสรี ลี้เจริญโรงเรียนบ้านดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงค์ สอนดี โรงเรียนวัดบางลานกรรมการ
3. นางสาววิชชุดา อบมาลีโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทพร สีนิลโรงเรียนวัดหนองกลางด่านประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอุมาพร บรรจงเสนา ณ อยุธยาโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
3. นางสาวจิราพร จารย์ปัญญาโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวนัฎฐภรณ์ ศรีสงครามโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา บรรเทิงโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ทองดีโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธนภรณ์ เข็มทอง โรงเรียนวัดโชติทายการามประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ จันสาโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อินสระ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ปานพรหมโรงเรียนวัดดอนคา ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภาณุ คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการ
3. นางวราภรณ์ เกตตะรังศรีโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
4. นางสาวอาลิตา สอดตา โรงเรียนวัดสระสี่มุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญโชค เขียวมาโรงเรียนวัดตาลเรียงประธานกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ ดอนพรมมะโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางสาววรรณนิภา สบายใจโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายนรินทร์ ลวนะพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวอาราดา ปรักมานนท์ โรงเรียนเจี้ยไช้ กรรมการ
3. นางสมจินตนา แสงทองโรงเรียนวัดสมถะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ลวนะพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวอาราดา ปรักมานนท์ โรงเรียนเจี้ยไช้ กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ขุนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ สร้อยแสงโรงเรียนวัดโกสินารายน์ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส ทัศนสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นายอนันต์ กรรณแก้ว โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ สร้อยแสงโรงเรียนวัดโกสินารายน์ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส ทัศนสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นายอนันต์ กรรณแก้ว โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ สร้อยแสงโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
2. นายวิทวัส ทัศนสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นายอนันต์ กรรณแก้วโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ สร้อยแสงโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
2. นายวิทวัส ทัศนสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นายอนันต์ กรรณแก้วโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ นิรนาทกูลโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางอาราดา ปรักมานนท์โรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นางสมจินตนา แสงทองโรงเรียนวัดสมถะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ นิรนาทกูลโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาราดา ปรักมานนท์โรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นางสมจินตนา แสงทองโรงเรียนวัดสมถะกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ วารีนิลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี แจ่มประจักษ์โรงเรียนวัดดีบอนกรรมการ
3. นางสมพิศ ทับทองโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นางสาวนิสา ดอนพรหมมะโรงเรียนวัดท่าผากรรมการ
5. นางนฤมล แป้นกลัดโรงเรียนเทศบาลวัดโชคกรรมการ
6. นางสาววิชชุดา อบมาลีโรงเรียนวัดบ้านเลือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ วารีนิลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ เสือเฒ่าโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาววัชรากร พุกรอดโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการ
4. นางบุญจันทร์ แสงสุขโรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
5. นางสิริมา ม่วงงามโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการ
6. นางสาวรุจรดา จรูญชัยคณากิจโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพรกัญ บัวครองโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ท่าผาโรงเรียนวัดหนองเสือ กรรมการ
3. นางวงเดือน ผลพรไพบูลย์โรงเรียนวัดอ้ออีเขียวกรรมการ
4. นางสาวนพมาศ แขวงโสภาโรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
6. นางนันทภัค ขุนณรงค์โรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพรกัญ บัวครองโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางภัทษวรรณ เกียรติบุญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
3. นางกาญจนา จิตมณีโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
4. นางสาววงเดือน นพรวีพรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นางสาวพัชรา สุนทโรภาสโรงเรียนเทพินทร์พิทยา กรรมการ
6. นายมานพ สุธาพจน์โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางน้ำฝน คิดในทางดีโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางนิภา มีไปล่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางนริสรา สุธาพจน์โรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นายอัจฉริยะ พัดทองโรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
5. นางสมพร คำนุชโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
6. นางสิริญา บึงไพศาลสมบูรณ์โรงเรียนวัดหุบกระทิง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน คิดในทางดีโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
3. นางเบญจา นครจันทร์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
4. นางนงเยาว์ จูทองโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
5. นางพรนิภา ปลัดสิงห์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
6. นางสาวบุษยมาศ เรือนนารีโรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดมโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ สมบัตินิมิตสกุลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
3. นางกฤษฎิ์ณิชา พุทจิระโรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
4. นางจินตนา ครุฑใจกล้าโรงเรียนวัดดอนฟักทองกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
6. นางสาวชไมพร พลอยเพชรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรกพร พิริยวุฒิกรอุดมโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ประธานกรรมการ
2. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง กรรมการ
3. นางเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
4. นางวันดี หวนสุริยาโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวปริญญาดา อยู่คงโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
6. นางสาวฉัตรแก้ว สายค้ำโรงเรียนวัดตากแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ทองเฟื่องโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางนาตยา วิริยะโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ อึ๊งโพธิ์โรงเรียนวัดเขาส้มกรรมการ
4. นางพรรณสุดา ภู่เต็งโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
5. นางอรุณี อินสุวรรณโรงเรียนสมศักดิ์วิทยากรรมการ
6. นางกัญฐณา ยาเครือวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ทองเฟื่องโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางถนอม หลีล้วนโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
3. นางณัฐภัทร ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
4. นายนพพร เทพอวยพรโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
5. นางสาววีนัส ระเวงจิตโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
6. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิกานต์ เอื้อประเสริฐโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรฒณี อินทร์ประทับโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา นาคเนียมโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกนกพิชญ์ ดวงธนูโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
5. นายชูชาติ ขำวาจาโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
6. นางสุปราณี น้อยปลอดโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประมวล พฤฑฒิกุลโรงเรียนเทศบาลวัดโชคประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย์โรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒนา สุภาพโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางลัดดา ตันหลงโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นางสาวพัชรี พิลาสกรโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร รักอยู่โรงเรียนวัดโกสินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ อารีย์โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ศิวิลัยโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
3. นางกมลวรรณ เกิดสุขโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางลาวัลย์ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดอัมพวนารามกรรมการ
5. นางสาวพนารัตน์ ชื่นอารมณ์โรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
6. นางสาวอรนันท์ จิระชีวะนันท์โรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวกานดา อินทรวงศ์โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี บัวชุมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวโสภาพรรณ ภู่เพชรโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางบุญจันทร์ แสงสุขโรงเรียนบ้านหาดสำราญฯกรรมการ
5. นางสาวพีรญา จูงามโรงเรียนวัดปรกเจริญกรรมการ
6. นางชนากานต์ พลเสนโรงเรียนแย้มวิทยการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ โฆตวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกประธานกรรมการ
2. นางลำยวง ฉัตรพุฒิชัยโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จูมทีโรงเรียนบ้านดอนไม้ลายกรรมการ
4. นางพรรณสุดา ภู่เต็งโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
5. นางทัศนีย์ โพธิ์ฉายโรงเรียนชุมชนวัดท่าผากรรมการ
6. นางสุดาภา เบญจมาลาโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ โคตวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกประธานกรรมการ
2. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ญาติคำโรงเรียนวัดดอนรายกรรมการ
4. นางกนกอร ดอนพรหมมะโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางแก้วตา มีบำรุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
6. นางสาวกุลทรัพย์ สายบุตรโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนวลนภา คำกลิ่นโรงเรียนชุชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วัดอักษรโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
3. นางกัลยา แตงขำโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวกรุณา เหล่าสุรพลโรงเรียนเทศบาลวัดโชคกรรมการ
5. นางสาวเนาวรัตน์ พวงเขียวโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
6. นางวรรณา ศรีเพ็ชรพันธุ์โรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนวลนภา คำกลิ่นโรงเรียนชุชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วัดอักษรโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
3. นางกัลยา แตงขำโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวกรุณา เหล่าสุรพลโรงเรียนเทศบาลวัดโชคกรรมการ
5. นางสาวเนาวรัตน์ พวงเขียวโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
6. นางวรรณา ศรีเพ็ชรพันธุ์โรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอัญชลี พุทธะโรงเรียนวัดหนองปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางปานกมล อึ๊งโพธิ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางทิพย์สุดา พงเพ็ชรโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ ว่องไวโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
5. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางน้ำฝน คิดในทางดีโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวณรัชญ์ โชคสินอนันต์โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการ
3. นางศศิกานดา ศุภภูดลโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางรัญชนา อ้นองอาจโรงเรียนชุมชนวัดห้วยกระบอกกรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ ไกรกิจธนโรจน์โรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ เสาร์ชัยโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางธิรดา ว่องประเสริฐโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการ
4. นางสาวไซนะ กือแลโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุทิสา สุธาบูรณ์โรงเรียนวัดดอนแซ่งประธานกรรมการ
2. นางกิจจา วรสหวัฒน์ โรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางวิมลลักษณ์ สิทธิโยธี โรงเรียนชุมชนวัดกลางเย็นกรรมการ
4. นางสาวสุรีพร สิทธิโยธี โรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุทิสา สุธาบูรณ์โรงเรียนวัดดอนเซ่งประธานกรรมการ
2. นางกิจจา วรสหวัฒน์ โรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางวิมลลักษณ์ สิทธิโยธี โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
4. นางสาวสุรีพร รักอยู่โรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ เสาร์ชัยโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางธิรดา ว่องประเสริฐโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการ
4. นางสาวไซนะ กือแลโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางยาใจ อุปราโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุทิสา สุธาบูรณ์โรงเรียนวัดดอนเซ่งประธานกรรมการ
2. นางกิจจา วรสหวัฒน์ โรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางวิมลลักษณ์ สิทธิโยธี โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
4. นางสาวสุรีพร รักอยู่โรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ เสาร์ชัยโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางธิรดา ว่องประเสริฐโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการ
4. นางสาวไซนะ กือแลโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางยาใจ อุปราโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา อาจมังกรโรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองตาพุด กรรมการ
3. นางกาญจนา จิตมณีโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร นิลหยกโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
5. นางสาวภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา อาจมังกรโรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
3. นางกาญจนา จิตมณีโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร นิลหยกโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
5. นางสาวภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา อาจมังกรโรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
3. นางกาญจนา จิตมณีโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร นิลหยกโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
5. นางสาวภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา อาจมังกรโรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
3. นางกาญจนา จิตมณีโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร นิลหยกโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
5. นางสาวภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา อาจมังกรโรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
3. นางกาญจนา จิตมณีโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร นิลหยกโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
5. นางสาวภัททิยา เตียงเกตุโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไก่ขันประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร สาสนกุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
3. นางสาวเกวลิน จันทร์แพงโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
4. นางประทุม เตียงเกตุโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ ร่มโพธิ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาณี พงศ์พุทธชาติโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
2. นางสุรัสวดี พุ่มแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์กรรมการ
3. นางนิภา มีไปล่โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางขนิษฐา ทวีศรีโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
5. นางสาวมาลี เกาสังข์โรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชลี พุทธะโรงเรียนวัดหนองปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางวันดี รอดผลโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางสาววิมล เฟื่องไกรศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางธนกร จันทร์โชติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี บัวชุมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชลี พุทธะโรงเรียนวัดหนองปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางวันดี รอดผลโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางสาววิมล เฟื่องไกรศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางธนกร จันทร์โชติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี บัวชุมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวีรวรรณ เข็มทองโรงเรียนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐานพัฒน์ธนากรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางจิณณพิฐ รวมทรัพย์โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ อาภรณ์แสงสว่าง โรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
5. นางสาวรุ่งฟ้า ทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวีรวรรณ เข็มทองโรงเรียนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐานพัฒน์ธนากรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางจิณณพิฐ รวมทรัพย์โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ อาภรณ์แสงสว่าง โรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
5. นางสาวรุ่งฟ้า ทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุจิตตรา กาญจนสินธุ์โรงเรียนวัดทำนบประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี บัวล้อมใบโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
4. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
5. นายปัญญา กล่อมความสุขโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวีรวรรณ เข็มทองโรงเรียนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐานพัฒน์ธนากรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางจิณณพิฐ รวมทรัพย์โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ อาภรณ์แสงสว่าง โรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
5. นางสาวรุ่งฟ้า ทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวีรวรรณ เข็มทองโรงเรียนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐานพัฒน์ธนากรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางจิณณพิฐ รวมทรัพย์โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ อาภรณ์แสงสว่าง โรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
5. นางสาวรุ่งฟ้า ทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตตรา กาญจนสินธุ์โรงเรียนวัดทำนบประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี บัวล้อมใบโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
4. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
5. นายปัญญา กล่อมความสุขโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวีรวรรณ เข็มทองโรงเรียนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ฐานพัฒน์ธนากรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางจิณณพิฐ รวมทรัพย์โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ อาภรณ์แสงสว่าง โรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
5. นางสาวรุ่งฟ้า ทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุจิตตรา กาญจนสินธุ์โรงเรียนวัดทำนบประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี บัวล้อมใบโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
4. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
5. นายปัญญา กล่อมความสุขโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ ชายทองแก้วโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ จัดละโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดปรกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ ชายทองแก้วโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ จัดละโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดปรกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ ชายทองแก้วโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ จัดละโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดปรกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ ชายทองแก้วโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ จัดละโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดปรกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ ชายทองแก้วโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ จัดละโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดปรกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธนาวุฒิ ชายทองแก้วโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ จัดละโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดปรกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ ชายทองแก้วโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ จัดละโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดปรกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำพันธ์ คุ้มไพฑูรย์โรงเรียนโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ดวงใจโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมาโรงเรียนชุมชนวัดท่าผาประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ เกิดช้างโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ง่วนกิมโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
4. นายดำรงชาติ บัวชุมโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
5. นางสาวแสงดาว สุขประศรีโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมาโรงเรียนชุมชนวัดท่าผาประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ เกิดช้างโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ง่วนกิมโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
4. นายดำรงชาติ บัวชุมโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
5. นางสาวแสงดาว สุขประศรีโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมาโรงเรียนชุมชนวัดท่าผาประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ เกิดช้างโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ง่วนกิมโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
4. นายดำรงชาติ บัวชุมโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
5. นางสาวแสงดาว สุขประศรีโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมาโรงเรียนชุมชนวัดท่าผาประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ เกิดช้างโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ง่วนกิมโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
4. นายดำรงชาติ บัวชุมโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
5. นางสาวแสงดาว สุขประศรีโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกสิทธ์ เกิดลอยโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
2. นายพันศักดิ์ วงศ์คำมีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางถนอม หลีล้วนโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
4. นางกาญจนา บุญณรงค์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามกรรมการ
5. นายกฤศธนัช มณีเนตรโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาพ จะวะอรรถโรงเรียนวัดลำน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวเลิศศิริ เต็มเปี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
3. นางสาวกนกพิชญ์ ดวงธนูโรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรฯ)กรรมการ
4. นางศรินทร์ สมบัตินิมิตสกุลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดา ทองประจวบโชคโรงเรียนวัดบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ธนโพธาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
4. นางวรรณา ศรีเพ็ชรพันธุ์โรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการ
5. นางธัญญา ว่องนิยมเกษโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
6. นางแก้วตา มีบำรุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ อินทะแสนโรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางกัลยา แตงขำโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวกัญญา เอี่ยมคุณธรรมโรงเรียนวัดเขาขลุง กรรมการ
4. นายประวิทย์ บุญชูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
5. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจีระ ศรีสุขใสโรงเรียนวัดเขาขลุง ประธานกรรมการ
2. นางรัญชนา อ้นองอาจโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก กรรมการ
3. นางนภาวรรณ ศิริละโรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการ
4. นางสมพิศ ทับทองโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
5. นางสาวธัญจิรา ดวงแก้วโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจีระ ศรีสุขใสโรงเรียนวัดเขาขลุงประธานกรรมการ
2. นางรัญชนา อ้นองอาจโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก กรรมการ
3. นางนภาวรรณ ศิริละโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
4. นางสมพิศ ทับทองโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
5. นางสาวธัญจิรา ดวงแก้วโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้วโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวงโรงเรียนวัดหุบกระทิง กรรมการ
3. นางสาววิชชุดา อบมาลีโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
4. นางนงเยาว์ จูทองโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ บุญประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพป.ราชบุรี เขต 2 จิรวรรณ 086-1633765) Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]