สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 9 22 11
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 10 29 18
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 6 9 6
4 008 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ 6 20 11
5 011 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 5 35 12
6 012 โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 5 12 8
7 013 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 4 9 4
8 014 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 58 155 88
9 015 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 1 1 1
10 016 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 21 55 35
11 017 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 38 79 56
12 009 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 5 8 7
13 010 โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 4 11 7
14 018 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 38 83 49
15 019 โรงเรียนดำเนินวิทยา 27 50 42
16 025 โรงเรียนธรรมาธิปไตย 13 24 18
17 026 โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์ 3 8 5
18 027 โรงเรียนธีรศาสตร์ 24 43 36
19 029 โรงเรียนบ้านกุ่ม 0 0 0
20 033 โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 6 13 10
21 032 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 30 60 51
22 034 โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 0 0 0
23 038 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 2 6 4
24 039 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 19 36 26
25 040 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 5 6 6
26 041 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 9 8
27 042 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 11 21 14
28 045 โรงเรียนบ้านหนองครึม 11 21 14
29 046 โรงเรียนบ้านหนองคา 3 5 5
30 047 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 6 17 9
31 049 โรงเรียนบ้านหนองสลิด 2 2 2
32 050 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 19 36 28
33 048 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 34 62 45
34 044 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 16 34 27
35 043 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 3 4 4
36 052 โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 13 26 17
37 051 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 38 15
38 030 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 0 0 0
39 031 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 2 1
40 035 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 6 17 6
41 036 โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 4 10 7
42 053 โรงเรียนพัชรวิทยา 17 34 17
43 054 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 5 13 6
44 061 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 14 27 18
45 066 โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 8 15 13
46 067 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 2 5 2
47 070 โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 2 4 2
48 071 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 56 123 77
49 074 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 2 16 6
50 075 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 66 111 91
51 073 โรงเรียนวัดช่องพราน 33 60 46
52 077 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 20 58 35
53 078 โรงเรียนวัดดอนคา 1 3 2
54 080 โรงเรียนวัดดอนทราย 31 68 51
55 081 โรงเรียนวัดดอนพรม 8 8 8
56 082 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 13 20 18
57 083 โรงเรียนวัดดอนสาลี 4 15 9
58 079 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 11 23 16
59 084 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 26 56 38
60 085 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 10 19 17
61 086 โรงเรียนวัดดีบอน 8 21 8
62 087 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 9 27 14
63 088 โรงเรียนวัดตาผา 3 7 5
64 089 โรงเรียนวัดตาล 0 0 0
65 090 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 2 3 3
66 091 โรงเรียนวัดตาลเรียง 14 21 21
67 096 โรงเรียนวัดทำนบ 10 42 19
68 092 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 11 19 12
69 093 โรงเรียนวัดท่าราบ 4 10 5
70 095 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 23 54 36
71 094 โรงเรียนวัดท่าเรือ 12 29 21
72 097 โรงเรียนวัดนางแก้ว 59 124 90
73 100 โรงเรียนวัดบัวงาม 23 45 34
74 101 โรงเรียนวัดบางกะโด 9 18 14
75 102 โรงเรียนวัดบางพัง 0 0 0
76 103 โรงเรียนวัดบางลาน 15 29 24
77 110 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 8 12 10
78 099 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 3 3 3
79 104 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 23 55 36
80 105 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 37 67 55
81 108 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 22 37 30
82 109 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 18 41 21
83 107 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 40 64 49
84 113 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 9 11 10
85 115 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 24 46 37
86 118 โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 9 14 14
87 120 โรงเรียนวัดมาบแค 24 57 29
88 119 โรงเรียนวัดม่วง 11 19 17
89 121 โรงเรียนวัดยางหัก 1 2 2
90 122 โรงเรียนวัดระฆังทอง 5 11 9
91 123 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 19 39 30
92 124 โรงเรียนวัดลำน้ำ 3 3 3
93 125 โรงเรียนวัดลำพยอม 1 3 2
94 127 โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 10 24 18
95 128 โรงเรียนวัดสนามชัย 7 11 9
96 129 โรงเรียนวัดสนามไชย 7 18 11
97 130 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 44 75 62
98 132 โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 3 6 5
99 133 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 8 15 13
100 131 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 14 22 21
101 134 โรงเรียนวัดสัมมาราม 24 40 27
102 135 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 8 21 13
103 136 โรงเรียนวัดสีดาราม 8 28 13
104 137 โรงเรียนวัดหนองกบ 51 108 79
105 138 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 23 34 29
106 139 โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 6 14 10
107 140 โรงเรียนวัดหนองประทุน 4 10 6
108 141 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 6 9 6
109 143 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 36 53 48
110 142 โรงเรียนวัดหนองม่วง 4 11 8
111 145 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 3 5 5
112 146 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 4 18 8
113 148 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 5 6 6
114 147 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 26 86 41
115 144 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 48 100 70
116 149 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 11 18 15
117 150 โรงเรียนวัดหลวง 17 34 26
118 151 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 13 22 14
119 152 โรงเรียนวัดหัวโป่ง 3 5 5
120 153 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 29 44 41
121 154 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 62 146 100
122 155 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 5 10 8
123 160 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 52 145 80
124 161 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม 15 29 24
125 163 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 15 29 24
126 164 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 23 50 28
127 162 โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว 12 22 18
128 062 โรงเรียนวัดเขาขลุง 16 45 29
129 063 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 3 4 3
130 064 โรงเรียนวัดเขาพระ 17 29 21
131 065 โรงเรียนวัดเขาส้ม 17 34 29
132 072 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 9 47 16
133 098 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 3 5 5
134 126 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 18 59 26
135 156 โรงเรียนวัดเหนือ 11 18 11
136 059 โรงเรียนวัดแก้ว 13 24 17
137 058 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 18 33 29
138 157 โรงเรียนวัดแหลมทอง 5 11 8
139 060 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 26 47 31
140 068 โรงเรียนวัดโคกทอง 5 9 8
141 069 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 15 28 21
142 076 โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 4 10 6
143 112 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
144 111 โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง) 9 34 18
145 116 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 21 44 29
146 117 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 33 90 48
147 158 โรงเรียนวัดใหญ่ 0 0 0
148 159 โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 6 13 10
149 114 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 50 130 89
150 165 โรงเรียนวันทามารีอา 19 33 25
151 166 โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 7 21 9
152 167 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 35 71 50
153 169 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 24 55 38
154 171 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 45 134 80
155 172 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 11 46 14
156 174 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 25 48 25
157 173 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 76 135 109
158 179 โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 0 0 0
159 021 โรงเรียนเทพวิทยา 15 37 19
160 020 โรงเรียนดุสิตวิทยา 18 30 23
161 028 โรงเรียนนารีวุฒิ 14 33 22
162 037 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 42 81 50
163 056 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 18 62 35
164 057 โรงเรียนวังตาลวิทยา 6 10 5
165 106 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 22 73 37
166 168 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 10 19 17
167 175 โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย 0 0 0
168 176 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 0 0 0
169 177 โรงเรียนอุดมวิทยา 26 51 33
170 178 โรงเรียนฮกเฮง 12 55 26
171 005 โรงเรียนเจี้ยไช้ 30 68 45
172 022 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 18 41 22
173 055 โรงเรียนแย้มวิทยการ 24 41 37
174 001 โรงเรียน เทศบาล 1 (ทรงพล) 0 0 0
175 002 โรงเรียน เทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) 0 0 0
176 003 โรงเรียน เทศบาล 3 (ประชายินดี) 0 0 0
177 180 โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 33 61 46
178 170 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 9 30 12
179 023 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 32 115 46
180 024 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 34 69 53
รวม 2778 6090 4071
10161

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพป.ราชบุรี เขต 2 จิรวรรณ 086-1633765) Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]