เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ
2 นายประสงค์ แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการ
3 นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
4 นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์ นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 นางละลิดา สาลีวัฒนผล นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 นางแสงเดือน สำเภา นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 นางพิศมัย ชวนะลิขิกร เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ราชบุรี เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางสาวอุมาพร ธรรมจง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9 นางสาวญาณินี สมประดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวอรัญญา คำชื่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางวรรณวิภา สุนันธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายศักดิ์ณรงค์ ธีระธรรมาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวสมบูรณ์ สุขทวี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายศุภกร มรกต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวศิริรัตน์ เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาววลัญช์จุฑา ณ บางช้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายไพโรจน์ อินทวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายมนตรี อารีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางรุ่งพร นิลบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางสาวลักขณา โตงาม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายกิตติชาญ พันธุ์ภาไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายพัฒน์พงศ์ วงศ์ยะรา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นางเบญจมาศ คำโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายสังคม รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางสาวสายพิณ แก้วงามประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางสาวลัดดา ทองประจวบโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายสาธร พุทธชัยยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางวรรณา โพธิ์ฉาย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางนัยนา อินทวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางสาวกัลยา ใจอ่อน นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางพิศมัย ชวนะลิขิกร เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางสาวนันท์นิชา ทับสน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายชัยพร แสงมณีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางสาวจินตนา เฮงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายชูเกียรติ แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางสาวชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางสาวรัตนา วงศ์ยะรา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายอำนาจ คงคาใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางสาวไปรมา ธรรมกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบูล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางกันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสาวธัญธิตา แก้วกัญหา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสาวกาญจนา เย็นสรง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายจิตรกร จิตมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายมิน ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายเสถียร แพนทิศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางณัฐญา เครือเช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางวีราภรณ์ แสงประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางปราณี ศิลานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายสุรพล พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นางสาววันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางสิวพร โรจน์เจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางนันทพร สีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
59 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นางสาวเจนตา รัตนศักดิ์ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นายวิริยะ น้อยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นางสาวญาณินี สมประดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นางสาววลัญช์จุฑา ณ บางช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นางแววดาว คูเม้ง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายวัชรินทร์ อินสระ ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายสันต์ชัย ประเสริฐศักดิ์ ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นางสาวดารารัตน์ แตงสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นางอัมพร สังข์พระกร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นายเข็มทอง พันท่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นางอัมพร สังข์พระกร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นายธีรวรรณ สมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นายวราพงศ์ ชารี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นางสาวอัญชลี พุทธะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นายบัณฑิต เสมอดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นางพิมลมาศ ขำวาจา นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นางศมน ขำมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นางสาวจิตราวดี บุญรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นางสาวชมมนัส เกียรติโพธา ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นางสาวพรทิพย์ ปีตวัฒนกุล ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นายประภาส คูเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นายจีระ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นายราเมศ กุยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
90 นางสาวโสภา ขำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นายนริศ พันธุ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นางสุพรรณี ยวนจิตปิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นายจตุรงค์ บุญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
94 นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงสวย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
95 นายภวิชช์ กลิ่นเพย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
96 นางเยาวรัตน์ กลิ่นเพย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
97 นางสาวจตุพร มกรกิจวิบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน
98 นางสาวสุภัค แซ่เฮ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
99 นายวิทวัส ทัศนสุวรรณ ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
100 นายชวัช ศรีบานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
101 นางสุวภัทร จิตร์เพ่ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
102 นางวีรวรรณ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
103 นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
104 นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
105 นางสาววารุณี สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
106 นางสุภาพ จันทร์สงเคราะห์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
107 นางเมตตา เทพประทุน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
108 นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
109 นางดิษยา กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
110 นายไวรุต เกิดกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
111 นายเทียนชัย แสนสม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
112 นางละลิดา สาลีวัฒนผล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
113 นางสาวทิพภา อภิชาตสกุล ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นางอัมพิลา ทรงพินิจ ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
115 นายวิทยา ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
116 นางสาวเขมพัต แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
117 นายศุภกร มรกต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
118 นายสมชาย ครุฑใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
119 นายก้องภพ ยี่หร่า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
120 นางณัฐชยา แสงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
121 นางสาววรฌิษา บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
122 นางบุญนาค จันทร์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
123 นางรุ้งราวรรณ ด่านนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
124 นางสาวธนภรณ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
125 ่นายธัญญพงศ์ เธียรทองอินทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
126 นางเกศิณี เก็งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
127 นางพัชรฤทัย เย็นสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
128 นางสาวนวลวรรณ เอกรักษา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน
129 นางสาวอุบลรัตน์ วิสุวรรณ ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
130 นางชนิดา ไพรวัลย์ ครูโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
131 นายปรัชญา ปฤกษากร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
132 นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
133 นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
134 นางสาวอาภรณ์ โฆสิตาภา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชาวเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน
135 นายพิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
136 นายอุทิศ ยิ่งกำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
137 นา่งจุฑารัตน์ อินทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
138 บาทหลวงสมเกียรติ จุรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
139 นางนิสารัตน์ ปฤกษากร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสลิด คณะกรรมการดำเนินงาน
140 นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
141 นายปริญญา บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
142 นายสมบัติ ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
143 นายเอกราช วงศ์โอภาส ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
144 นางแสงเดือน สำเภา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
145 นางสาวสาวิตรี บัวชุม ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
146 นางโสภิตา เหมือนจินดา ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
147 นายสุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
148 นายสัมพันธ์ เถามานกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
149 นายจุฑากาศ มิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
150 นางธนาวดี ท่าใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
151 นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
152 นางสาวสุนทรี ลิ้มจี้กง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
153 นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
154 นางสาวเปรมจิต ลิ้มประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน
155 นางสุภาวดี บุตรดา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน
156 นางสุพร ธงชัย ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
157 นางรัชนี ซุยยะกิจ ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
158 นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
159 นายเทอดเกียรติ มาประเทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
160 นางสาวกฤตยา จำปาจันทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
161 นายฉลอง เกาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
162 นางนภา เกาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
163 นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
164 นายธนาวุฒิ ชายทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
165 นายคำพันธ์ คุ้มไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
166 นายคม พิริยวุฒฺิกรอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
167 นายเดช นาคาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
168 นางธิดารัตน์ เหลาผา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
169 นายวันเฉลิม ไพรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
170 นางจันทรา โม่มาลา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
171 นางสาวกาญจนา ผิวอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
172 นายมณฑล อินทรสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
173 นายวัชรินทร์ เหลืองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
174 นายกิตติ มีไปล่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
175 นายโอภาส กุลัพบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
176 นายวัชรินทร์ ปานพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
177 นายชาญชัย อึ๊งโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
178 นางณัฐชิมา อินทรโคราช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
179 นางสุพิชฌาย์ เหลืองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
180 นายสุวิช ทองเพิ่ม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
181 นางกัลยา แตงขำ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
182 นางจิรภา พุทธจำ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
183 นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
184 นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
185 นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
186 นายชัยวัฒน์ ทองเฟื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
187 นายสมนึก มังน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
188 นางวิภา เหลืองสุวรรณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
189 นางมัลธนา แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
190 นายสงัด ผ่องดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
191 นางสาวเกษรา เพิ่มสุขรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
192 นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
193 นางญาณิศา จิตต์อักษร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
194 นายวิรัตน์ รัตนพิทักษ์ ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
195 นายดำรงชาติ บัวชุม ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
196 นางสาวกันต์สิรี มีหวัง ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
197 นางสาวปาริฉัตร จรจวบโชค ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
198 ว่าที่ ร.ต.หญิงอุมาพร บรรจงเสนา ณ อยุธยา ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
199 นางสุุจิตรา วงศ์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน
200 นางสาวปิยนุช วงศ์กำภู เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
201 นางสาวยุพา รัตนมุง ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
202 นางสาวรุ่งทิวา กลัดมุข ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
203 นางนวลนภา คำกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
204 นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
205 นางสาวกนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
206 นางอัญญรัตน์ อินทบวร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
207 นายสุวิทย์ โคตวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
208 นางสุรีรัตน์ วารีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
209 นางน้ำฝน คิดในทางดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
210 นางสาวกานดา อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
211 นางสาวศศิกานต์ เอื้อประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
212 นายประมวล พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
213 นางพรทิพย์ อารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
214 นางพรทิพย์ ผ่องดี ครู คณะกรรมการดำเนินงาน
215 นางนุจรี ทีสะเกตุ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน
216 นายชวัช ศรีบานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
217 นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
218 นายสุภาพ จันทร์สงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
219 นางสาวดิษยา กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
220 น.ส.กรรณิการ์ บุญถนอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
221 นายประมวล นาควิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
222 นายประวิช จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
223 นางสาวญาณินี สมประดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
224 นางนุจรี ทีสะเกตุ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
225 นายวินัย อินทร์อ่อน ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
226 นายชลอ เทพสวัสดิ์ พนักงานธุรการ ส 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
227 นายจรี จันทามฤค ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
228 นายสุนทร สุพรธรรม ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
229 นายสมพงษ์ จามจุรี ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
230 นายพิชัย ว่นเครือ พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
231 นางคุณัญญ์อร เกตุมณี แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
232 นายจิรมิตร พิมพ์เลิศ ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
233 นางกันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
234 นายกิตติพงศ์ กิมหลีเซี้ยง พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
235 นางสาวธัญธิตา แก้วกัญหา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
236 นายสงัด ผ่องดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
237 นายวิรัตน์ รัตนพิทักษ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
238 นางสาวอุษณี สัจจปัญญาพล ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
239 น.ส.กาญจนา เสาร์ม่วง ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
240 นายธงชัย เชิงทวี ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
241 น.ส.อัญชัญ ทรัพย์ประเสริฐ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
242 นางนิยม เทพกำเหนิด ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
243 นางพิชา ธรรมวิเศษ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
244 นายดำรงชาติ บัวชุม ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
245 นางอภิญญา สมสุวรรณ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
246 นางกชสบล อมรประไพพิศ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
247 นางปิยะรัตน์ รัตนซ้อน ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
248 นายปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
249 นางสาวกันต์สิรี มีหวัง ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
250 นางวสุธา ชานุ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
251 นายวัชราวุฒิ นนเลาพล ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
252 นางสาวมัลลิกา ทาทราย ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
253 นางปทิตตา อาจจินดา ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
254 น.ส.พรทิพย์ จิตสาคร ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
255 นางวารี แพทย์ประสิทธิ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
256 น.ส.ลินดา ธนูศรี ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
257 นายกึกก้อง ไตรศิริ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
258 น.ส.สินีนาฎ ฤดีขจรไชย ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
259 นางเบญจมาศ สุขเจริญ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
260 น.ส.จิตติมา ค้นหาสุข ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
261 นางธัญลักษณ์ ไกรกิจธนโรจน์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
262 น.ส.ปาริฉัตร จรจวบโชค ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
263 นายสิทธิกร หลวงพิทักษ์ชุมพล ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
264 นางฐิติมา อุยนาคธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
265 นายสุนทร แก้วงาม นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
266 นายแถม แต๋ตวง นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
267 น.ส.บุษราคัม ยาจามิ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
268 น.ส.สุมณกัญญา ชอบจิตต์ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
269 น.ส.อัจฉรา ประชารุง นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
270 น.ส.ยุพา รัตนมุง ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
271 น.ส.อมรรัตน์ ลออเอี่ยม ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
272 นายประมวล นาควิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
273 นายปัญญา กล่อมความสุข ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
274 นางพนิดา ลิปิการกุล ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
275 นางฉันทนา ค้ำชู ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
276 นางนภาวรรณ ศิริละ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
277 นางธนกร จันทร์โชติ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
278 นางศันสนีย์ อินทรสันติ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
279 นางศิริยารัชฏ์ ศิริโชติ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
280 นางประทุม เตียงเกตุ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
281 นางขนิษฐา ทวีศรี ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
282 นางวาสนา สมัยพรม ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
283 น.ส.สุมารัตน์ พงษ์อภัย ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
284 น.ส.ดาวรุ่ง เกียรติดำ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
285 น.ส.อรทัย มีโชค ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
286 น.ส.รัฐกานต์ ปลื้มบางพลี ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
287 น.ส.ศรัญญา มาไว ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
288 นายเนติ ปริยาพร ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
289 น.ส.กิตติยา อินทร์อ่อน ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
290 น.ส.อัจฉราภรณ์ สุจันทร์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
291 น.ส.ดุษณี ปราบมาก ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
292 นายจรัสรวี หงส์ทอง ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
293 นายณัฐวุฒิ บัวคล้าย ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
294 นายดำรงศักดิ์ คล้ำฉาย ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
295 นายชูเกียรติ เพ็ญสุขใจ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
296 น.ส.นฤมล บุญเลอสันต์ ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
297 น.ส.จิดาภา มาคำ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
298 นายสิวนนท์ สุขเกิด ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
299 นางกรชนก กราบขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
300 น.ส.นิตยา แสวงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
301 นางสาวนิตยา คงเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
302 นายณัฎฐพล น้อมบุญส่งศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
303 น.ส.วริทยา พวงปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
304 นายชูเกียรติ เพ็ญสุขใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
305 นางจีรวรรณ ชินณบดี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
306 น.ส.เกศรินทร์ แซ่เตียว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
307 น.ส.รัชฬิกา โพธิ์วาปี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
308 น.ส.ธนาภา พุกแสนสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
309 น.ส.วนัสนันท์ มีบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
310 นายพรศักดิ์ ศิริโชติ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
311 นางนวลนภา คำกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
312 นางพรทิพย์ ผ่องดี ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
313 นางกาญจนา เกิดลอย ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
314 นางสุภาพร ไชยพรม ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
315 น.ส.พัชรา แก้วทอง ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
316 นางทิพวัลย์ ร่มโพธิ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
317 น.ส.กัญญา วารีอุดม ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
318 น.ส.ทัศนีญา จุลปาน ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
319 นางปรุงสุคนธุ์ โสมพันธ์ุ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
320 น.ส.กาญจนา เค็มเบ็ง ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
321 นางผกา เสืองามเอี่ยม ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
322 น.ส.ฮููนู๊ด เจ๊ะหวังสวา ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
323 น.ส.หทัยชนก อยู่รุ่ง ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
324 น.ส.นิรมล แท่นดี ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
325 น.ส.กรรณิการ์ กล้าหาญ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
326 น.ส.นันทกานต์ ชูเลิศ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
327 นางวนิดา มูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
328 นางจินตนา มะเอียง แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
329 น.ส.จันทร์เพ็ญ จิรัคคกุล ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
330 น.ส.สุชีรา รุ่งมณีกิจเจริญ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
331 นางอัมพร สังข์พระกร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
332 นายเข็มทอง พันท่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
333 นายไพรินทร์ อิ่มแสงจันทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
334 นายบัณฑิต เสมอดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
335 นายภูชิต หงษ์รักษ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
336 นายสมเจตร์ สวัสดี ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
337 นายพงษ์ศักดิ์ พงศ์สุวรรณ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
338 นางพิมลมาศ ขำวาจา นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
339 นางคุณัญญ์อร เกตุมณี แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
340 นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
341 นางสาวนุจรี ทีสะเกตุ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
342 นางสาวอรุณ พิบูลย์นำชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
343 นางจินตนา ตระกูลศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
344 นางพิศมัย ชวนะลิขิกร เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
345 น.ส.ธัญธิตา แก้วกัญหา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
346 น.ส.อริยาภรณ์ วุฒิศรีศิริพร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
347 นางสาวอุมาพร ธรรมจง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
348 น.ส.อิศรา น่วมทนงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
349 น.ส.กรกช คำชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
350 นายสมพงษ์ จามจุรี ช่างไม้ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
351 นายเทอดเกียรติ มาประเทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประมวลผลระบบเว็บไซต์
352 นายชินโชติ ลายไม้ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประมวลผลระบบเว็บไซต์
353 น.ส.อรวรรณ นา่เครือ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประมวลผลระบบเว็บไซต์
354 นายสวิชา วัฒนทัพ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประมวลผลระบบเว็บไซต์
355 น.ส.กรวิกา พลายงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประมวลผลระบบเว็บไซต์
356 นางชุลีพร เอี้ยวฮะ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประมวลผลระบบเว็บไซต์
357 น.ส.ปรียนิตย์ ชิ้นปิ่นเกลียว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประมวลผลระบบเว็บไซต์
358 น.ส.ชลิตสา หงส์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประมวลผลระบบเว็บไซต์
359 น.ส.ดารารัตน์ แตงสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประมวลผลระบบเว็บไซต์
360 นายศุภนัฎ เกิดช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประมวลผลระบบเว็บไซต์
361 นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประมวลผลระบบเว็บไซต์
362 นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง นิติกร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
363 นายชาลี แก้วพริ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
364 น.ส.อรัญญา คำชื่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
365 นางกอบแก้ว เกตุเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
366 น.ส.ชนม์พิชชา เลี้ยงเชวงวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
367 นางขวัญจิต แก้วพริ้ง นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
368 น.ส.อรุณ พิบูลย์นำชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
369 นายวีระ เดือนฉาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
370 นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์
371 นายวัฒนา วงศ์ษา ครู คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์
372 นายธนา นิยะบุญ ครู คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์
373 นายวัชรินทร์ อินสระ ครู คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์
374 นายวิทวัส ทัศนสุวรรณ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์
375 นางสุภาพร ทองกันยา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์
376 นายกิตติพงศ์ กิมหลีเซี้ยง พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์
377 นางวรรณวิภา สุนันธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
378 นางอุไร วรครบุรี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
379 นางสุนีย์นาฎ เรืองรัตน์สุนทร นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
380 นางกันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
381 นางแววดาว คูเม้ง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
382 นางจุฬา ดำรงค์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
383 น.ส.ปิยนุช วงศ์กำภู เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
384 น.ส.ดารารัตน์ แตงสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
385 น.ส.สุภัค แซ่เฮ้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพป.ราชบุรี เขต 2 จิรวรรณ 086-1633765) Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]