สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลโพธาราม 40 18 8 6 66
2 วัดชาวเหนือ 38 19 4 5 61
3 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 32 13 3 3 48
4 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 31 14 5 6 50
5 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 31 10 10 4 51
6 วัดนางแก้ว 31 10 9 6 50
7 บ้านโป่งวิทยาคม 30 11 1 0 42
8 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 28 4 1 1 33
9 วัดหุบกระทิง 27 14 11 5 52
10 วัดหนองกบ 27 12 5 4 44
11 ชุมชนวัดหนองโพ 27 7 2 2 36
12 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 24 12 4 2 40
13 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 24 7 7 3 38
14 วัดหนองมะค่า 24 5 2 3 31
15 วัดไผ่สามเกาะ 23 12 5 1 40
16 วัดบ้านไร่ 23 9 4 3 36
17 อนุบาลบางแพ 22 9 4 4 35
18 เจี้ยไช้ 21 4 3 2 28
19 อุดมวิทยา 21 4 0 1 25
20 วัดบ้านฆ้องน้อย 20 10 5 2 35
21 วัดโพธิ์รัตนาราม 20 4 3 1 27
22 วัดช่องพราน 19 7 2 3 28
23 เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 18 7 2 3 27
24 สมศักดิ์วิทยา 17 8 4 5 29
25 วัดดอนทราย 17 8 3 1 28
26 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 16 5 2 1 23
27 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 15 17 3 2 35
28 วัดหนองกลางดง 15 5 2 1 22
29 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 15 4 3 0 22
30 บ้านหนองใยบัว 14 9 6 5 29
31 ธีรศาสตร์ 14 6 3 1 23
32 วัดเขาส้ม 14 1 2 0 17
33 นารีวุฒิ 14 0 0 0 14
34 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 13 10 3 3 26
35 แย้มวิทยการ 13 8 2 1 23
36 วัดเขาพระ 13 1 1 1 15
37 วัดพระศรีอารย์ 12 8 0 3 20
38 วัดมาบแค 12 5 4 3 21
39 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 12 4 3 7 19
40 ดำเนินวิทยา 11 9 5 2 25
41 วัดโกสินารายน์ 11 6 3 1 20
42 วันทามารีอา 11 6 1 1 18
43 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 11 5 5 1 21
44 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 11 5 4 5 20
45 วัดเขาขลุง 11 1 1 1 13
46 บ้านดอนไผ่ 10 8 5 3 23
47 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 10 7 3 3 20
48 อนุบาลดำเนินสะดวก 10 6 3 5 19
49 วัดบ้านฆ้อง 10 5 1 2 16
50 พัชรวิทยา 10 3 2 2 15
51 วัดโคกหม้อ 10 2 2 0 14
52 ดุสิตวิทยา 9 5 3 1 17
53 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 9 4 4 1 17
54 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 9 4 2 3 15
55 วัดบัวงาม 9 3 5 5 17
56 วัดแก้วฟ้า 9 3 3 3 15
57 ฮกเฮง 9 2 1 0 12
58 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 9 0 1 2 10
59 วัดดอนเซ่ง 9 0 1 1 10
60 วัดเวฬุวนาราม 8 5 2 2 15
61 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 8 4 3 4 15
62 เทพวิทยา 8 4 1 2 13
63 เทพินทร์พิทยา 8 2 4 2 14
64 ธรรมาธิปไตย 8 1 3 1 12
65 วัดโพธิ์บัลลังก์ 7 4 5 3 16
66 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 7 3 7 4 17
67 วัดดอนกระเบื้อง 7 3 3 2 13
68 วัดลาดบัวขาว 7 1 1 2 9
69 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง) 7 0 2 0 9
70 วัดสัมมาราม 6 7 7 1 20
71 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 6 7 3 4 16
72 วัดอ้ออีเขียว 6 6 0 0 12
73 บ้านหนองไก่ขัน 6 5 3 2 14
74 วัดเหนือ 6 4 0 0 10
75 วัดอริยวงศาราม 6 2 5 1 13
76 วัดบางลาน 6 2 2 5 10
77 วัดสร้อยฟ้า 6 1 1 4 8
78 อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 6 0 2 0 8
79 บ้านหนองสองห้อง 5 6 6 1 17
80 วัดม่วง 5 5 1 0 11
81 วัดศรีประชุมชน 5 4 1 0 10
82 วัดหลักหกรัตนาราม 5 3 3 2 11
83 สารสิทธิ์พิทยาลัย 5 3 0 0 8
84 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 5 3 0 0 8
85 วัดท่าเรือ 5 2 4 1 11
86 วัดบ้านใหม่ 5 2 3 1 10
87 วัดบึงกระจับ 5 1 0 2 6
88 บ้านห้วยยาง 5 1 0 1 6
89 วัดสนามไชย 5 0 1 0 6
90 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 5 0 0 4 5
91 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 4 6 2 1 12
92 บ้านหนองกวาง 4 5 0 2 9
93 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 4 4 3 2 11
94 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 4 4 1 1 9
95 วัดแก้ว 4 3 3 2 10
96 วัดดอนใหญ่ 4 2 2 2 8
97 วัดทำนบ 4 2 1 3 7
98 วัดหนองกลางด่าน 4 1 1 0 6
99 บ้านหนองตาพุด 4 0 1 0 5
100 วัดหลวง 3 5 5 3 13
101 วัดท่ามะขาม 3 4 2 1 9
102 วัดบางกะโด 3 4 2 0 9
103 วัดหนองเอี่ยน 3 4 1 3 8
104 วัดตาลเรียง 3 3 3 3 9
105 บ้านหนองครึม 3 3 3 2 9
106 วัดสระสี่มุม 3 3 0 2 6
107 วัดสีดาราม 3 2 2 1 7
108 วัดดอนพรม 3 2 2 1 7
109 วัดเจริญธรรม 3 2 1 3 6
110 วัดสามัคคีธรรม 3 2 1 2 6
111 วัดหุบมะกล่ำ 3 2 0 0 5
112 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 3 1 4 1 8
113 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 3 1 1 0 5
114 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 3 0 3 1 6
115 บ้านเนินม่วง 3 0 1 2 4
116 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 3 0 1 2 4
117 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 3 0 1 1 4
118 วัดระฆังทอง 3 0 1 0 4
119 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 3 0 0 1 3
120 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 3 0 0 1 3
121 วัดบ่อมะกรูด 3 0 0 0 3
122 วัดอัมพวนาราม 2 8 2 3 12
123 ชุมชนวัดท่าผา 2 3 0 0 5
124 วัดหนองอ้อ 2 2 1 0 5
125 วัดดอนสาลี 2 2 0 0 4
126 วัดหนองปลาดุก 2 1 2 1 5
127 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 2 1 2 1 5
128 วัดสนามชัย 2 1 1 2 4
129 วังตาลวิทยา 2 1 1 0 4
130 วัดหนองประทุน 2 1 1 0 4
131 บ้านลาดใหญ่ 2 1 0 1 3
132 วัดเขาชะงุ้ม 2 1 0 0 3
133 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 2 1 4
134 วัดท่าราบ 2 0 2 0 4
135 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 2 0 1 0 3
136 วัดหัวโป่ง 2 0 1 0 3
137 วัดตาลเตี้ย 2 0 0 0 2
138 วัดปรกเจริญ 1 4 2 1 7
139 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 1 4 0 1 5
140 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 1 3 3 1 7
141 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 1 3 1 0 5
142 วัดแหลมทอง 1 2 1 1 4
143 วัดโคกทอง 1 2 1 0 4
144 วัดหนองม่วง 1 2 1 0 4
145 วัดหนองหญ้าปล้อง 1 2 0 0 3
146 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 1 1 2 0 4
147 ธารพระพรวิทยานุสรณ์ 1 1 1 0 3
148 วัดลำน้ำ 1 1 1 0 3
149 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 1 1 1 0 3
150 บ้านหนองไก่แก้ว 1 1 0 1 2
151 วัดเนกขัมมาราม 1 1 0 1 2
152 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1 1 0 0 2
153 วัดคูหาสวรรค์ 1 1 0 0 2
154 บ้านพุลุ้ง 1 0 1 0 2
155 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 1 0 0 0 1
156 วัดยางหัก 1 0 0 0 1
157 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 1 0 0 0 1
158 วัดดอนคา 1 0 0 0 1
159 วัดดีบอน 0 3 1 0 4
160 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 0 2 4 0 6
161 บ้านหนองกระทุ่ม 0 2 0 3 2
162 บ้านหนองสลิด 0 1 0 1 1
163 วัดลำพยอม 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองคา 0 0 2 1 2
165 บ้านเขาแหลม 0 0 1 0 1
166 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 0 0 0 2 0
167 วัดตาผา 0 0 0 0 0
รวม 1,369 622 356 262 2,347