สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลโพธาราม 38 18 8 6 64
2 วัดชาวเหนือ 38 18 4 5 60
3 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 32 13 3 3 48
4 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 31 14 5 6 50
5 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 31 10 10 4 51
6 วัดนางแก้ว 31 9 9 6 49
7 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 28 4 1 1 33
8 วัดหุบกระทิง 27 14 11 5 52
9 วัดหนองกบ 27 12 5 4 44
10 บ้านโป่งวิทยาคม 27 11 1 0 39
11 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 24 12 4 2 40
12 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 24 7 7 3 38
13 ชุมชนวัดหนองโพ 24 7 2 2 33
14 วัดหนองมะค่า 24 5 2 3 31
15 วัดบ้านไร่ 23 8 4 3 35
16 วัดไผ่สามเกาะ 22 12 5 1 39
17 อนุบาลบางแพ 21 9 4 4 34
18 เจี้ยไช้ 21 4 3 2 28
19 วัดบ้านฆ้องน้อย 20 10 5 2 35
20 วัดโพธิ์รัตนาราม 20 4 3 1 27
21 วัดช่องพราน 19 7 2 3 28
22 เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 18 7 2 3 27
23 อุดมวิทยา 18 4 0 1 22
24 สมศักดิ์วิทยา 16 8 4 5 28
25 วัดดอนทราย 16 7 3 1 26
26 วัดหนองกลางดง 15 5 2 1 22
27 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 15 4 3 0 22
28 บ้านหนองใยบัว 14 9 6 5 29
29 ธีรศาสตร์ 14 6 3 1 23
30 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 14 5 2 1 21
31 นารีวุฒิ 14 0 0 0 14
32 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 13 10 3 3 26
33 วัดเขาพระ 13 1 1 1 15
34 วัดเขาส้ม 13 0 2 0 15
35 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 12 17 3 2 32
36 วัดพระศรีอารย์ 12 8 0 3 20
37 แย้มวิทยการ 12 7 2 1 21
38 ดำเนินวิทยา 11 8 5 2 24
39 วัดโกสินารายน์ 11 6 3 1 20
40 วัดมาบแค 11 5 4 3 20
41 วันทามารีอา 11 5 1 1 17
42 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 11 4 3 7 18
43 วัดเขาขลุง 11 1 1 1 13
44 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 10 5 5 1 20
45 อนุบาลดำเนินสะดวก 10 5 3 5 18
46 พัชรวิทยา 10 3 2 2 15
47 วัดโคกหม้อ 10 2 2 0 14
48 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 9 5 4 5 18
49 วัดบ้านฆ้อง 9 5 1 2 15
50 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 9 4 2 3 15
51 วัดบัวงาม 9 3 5 5 17
52 ฮกเฮง 9 2 1 0 12
53 บ้านดอนไผ่ 8 7 5 3 20
54 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 8 6 3 3 17
55 วัดเวฬุวนาราม 8 5 2 2 15
56 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 8 4 4 1 16
57 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 8 4 3 4 15
58 ดุสิตวิทยา 8 4 3 1 15
59 เทพินทร์พิทยา 8 2 4 2 14
60 วัดแก้วฟ้า 8 2 3 3 13
61 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 8 0 1 2 9
62 วัดโพธิ์บัลลังก์ 7 4 5 3 16
63 เทพวิทยา 7 4 1 2 12
64 วัดดอนกระเบื้อง 7 3 3 2 13
65 ธรรมาธิปไตย 7 1 3 1 11
66 วัดลาดบัวขาว 7 1 1 2 9
67 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง) 7 0 2 0 9
68 วัดดอนเซ่ง 7 0 1 1 8
69 วัดสัมมาราม 6 7 7 1 20
70 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 6 7 3 4 16
71 วัดอ้ออีเขียว 6 6 0 0 12
72 วัดเหนือ 6 4 0 0 10
73 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 6 3 7 4 16
74 วัดบางลาน 6 2 2 5 10
75 อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 6 0 2 0 8
76 บ้านหนองสองห้อง 5 6 6 1 17
77 บ้านหนองไก่ขัน 5 5 3 2 13
78 วัดม่วง 5 5 1 0 11
79 สารสิทธิ์พิทยาลัย 5 3 0 0 8
80 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 5 3 0 0 8
81 วัดอริยวงศาราม 5 2 5 1 12
82 วัดท่าเรือ 5 2 4 1 11
83 วัดหลักหกรัตนาราม 5 2 3 2 10
84 วัดบ้านใหม่ 5 2 3 1 10
85 วัดศรีประชุมชน 5 2 1 0 8
86 วัดสร้อยฟ้า 5 1 1 4 7
87 วัดบึงกระจับ 5 1 0 2 6
88 วัดสนามไชย 5 0 1 0 6
89 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 5 0 0 4 5
90 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 4 6 2 1 12
91 บ้านหนองกวาง 4 5 0 2 9
92 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 4 4 3 2 11
93 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 4 4 1 1 9
94 วัดแก้ว 4 3 3 2 10
95 วัดดอนใหญ่ 4 2 2 2 8
96 วัดทำนบ 4 2 1 3 7
97 วัดหนองกลางด่าน 4 1 1 0 6
98 บ้านห้วยยาง 4 1 0 1 5
99 บ้านหนองตาพุด 4 0 1 0 5
100 วัดหลวง 3 4 5 3 12
101 วัดท่ามะขาม 3 4 2 1 9
102 วัดบางกะโด 3 4 2 0 9
103 วัดตาลเรียง 3 3 3 3 9
104 บ้านหนองครึม 3 3 3 2 9
105 วัดสีดาราม 3 2 2 1 7
106 วัดดอนพรม 3 2 2 1 7
107 วัดเจริญธรรม 3 2 1 3 6
108 วัดสามัคคีธรรม 3 2 1 2 6
109 วัดสระสี่มุม 3 2 0 2 5
110 วัดหุบมะกล่ำ 3 2 0 0 5
111 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 3 1 4 1 8
112 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 3 1 1 0 5
113 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 3 0 3 1 6
114 บ้านเนินม่วง 3 0 1 2 4
115 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 3 0 1 2 4
116 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 3 0 1 1 4
117 วัดระฆังทอง 3 0 1 0 4
118 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 3 0 0 1 3
119 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 3 0 0 1 3
120 วัดบ่อมะกรูด 3 0 0 0 3
121 วัดอัมพวนาราม 2 8 2 3 12
122 วัดหนองเอี่ยน 2 4 1 3 7
123 ชุมชนวัดท่าผา 2 3 0 0 5
124 วัดหนองอ้อ 2 2 1 0 5
125 วัดดอนสาลี 2 2 0 0 4
126 วัดหนองปลาดุก 2 1 2 1 5
127 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 2 1 2 1 5
128 วัดสนามชัย 2 1 1 2 4
129 วังตาลวิทยา 2 1 1 0 4
130 วัดหนองประทุน 2 1 1 0 4
131 บ้านลาดใหญ่ 2 1 0 1 3
132 วัดเขาชะงุ้ม 2 1 0 0 3
133 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 2 1 4
134 วัดท่าราบ 2 0 2 0 4
135 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 2 0 1 0 3
136 วัดตาลเตี้ย 2 0 0 0 2
137 วัดปรกเจริญ 1 4 2 1 7
138 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 1 4 0 1 5
139 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 1 3 3 1 7
140 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 1 3 1 0 5
141 วัดแหลมทอง 1 2 1 1 4
142 วัดโคกทอง 1 2 1 0 4
143 วัดหนองม่วง 1 2 1 0 4
144 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 1 1 2 0 4
145 ธารพระพรวิทยานุสรณ์ 1 1 1 0 3
146 วัดลำน้ำ 1 1 1 0 3
147 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 1 1 1 0 3
148 บ้านหนองไก่แก้ว 1 1 0 1 2
149 วัดเนกขัมมาราม 1 1 0 1 2
150 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1 1 0 0 2
151 วัดคูหาสวรรค์ 1 1 0 0 2
152 วัดหนองหญ้าปล้อง 1 1 0 0 2
153 บ้านพุลุ้ง 1 0 1 0 2
154 วัดหัวโป่ง 1 0 1 0 2
155 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 1 0 0 0 1
156 วัดยางหัก 1 0 0 0 1
157 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 1 0 0 0 1
158 วัดดอนคา 1 0 0 0 1
159 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 0 2 4 0 6
160 วัดดีบอน 0 2 1 0 3
161 บ้านหนองกระทุ่ม 0 2 0 3 2
162 บ้านหนองสลิด 0 1 0 1 1
163 วัดลำพยอม 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองคา 0 0 2 1 2
165 บ้านเขาแหลม 0 0 1 0 1
166 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 0 0 0 2 0
167 วัดตาผา 0 0 0 0 0
รวม 1,322 602 356 262 2,542