สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดชาวเหนือ 20 8 5 33 38 19 4 5 61
2 วัดหุบกระทิง 11 4 2 17 27 14 11 5 52
3 บ้านโป่งวิทยาคม 10 5 7 22 30 11 1 0 42
4 วัดนางแก้ว 9 7 2 18 31 10 9 6 50
5 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 8 7 3 18 32 13 3 3 48
6 อุดมวิทยา 8 5 0 13 21 4 0 1 25
7 เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 8 2 1 11 18 7 2 3 27
8 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 7 6 2 15 31 10 10 4 51
9 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 7 3 7 17 28 4 1 1 33
10 อนุบาลโพธาราม 6 4 8 18 40 18 8 6 66
11 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 6 4 5 15 24 12 4 2 40
12 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 5 4 5 14 13 10 3 3 26
13 วัดไผ่สามเกาะ 5 2 3 10 23 12 5 1 40
14 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 5 2 1 8 15 4 3 0 22
15 วัดโพธิ์รัตนาราม 5 1 3 9 20 4 3 1 27
16 ธีรศาสตร์ 5 1 3 9 14 6 3 1 23
17 วัดดอนทราย 5 0 1 6 17 8 3 1 28
18 วัดเขาส้ม 5 0 0 5 14 1 2 0 17
19 ชุมชนวัดหนองโพ 4 4 8 16 27 7 2 2 36
20 วัดบ้านไร่ 4 4 7 15 23 9 4 3 36
21 วัดหนองกบ 4 4 3 11 27 12 5 4 44
22 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 4 3 5 12 24 7 7 3 38
23 วัดบ้านฆ้องน้อย 4 3 2 9 20 10 5 2 35
24 นารีวุฒิ 4 3 2 9 14 0 0 0 14
25 วัดโคกหม้อ 4 2 0 6 10 2 2 0 14
26 วัดหนองกลางดง 4 1 1 6 15 5 2 1 22
27 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 3 3 2 8 12 4 3 7 19
28 วัดช่องพราน 3 3 1 7 19 7 2 3 28
29 แย้มวิทยการ 3 2 2 7 13 8 2 1 23
30 วัดบ่อมะกรูด 3 0 0 3 3 0 0 0 3
31 วัดหนองมะค่า 2 7 5 14 24 5 2 3 31
32 เจี้ยไช้ 2 5 2 9 21 4 3 2 28
33 เทพินทร์พิทยา 2 3 0 5 8 2 4 2 14
34 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 2 3 0 5 4 6 2 1 12
35 วันทามารีอา 2 2 1 5 11 6 1 1 18
36 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 2 1 3 6 11 5 5 1 21
37 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 2 1 3 6 11 5 4 5 20
38 ฮกเฮง 2 1 1 4 9 2 1 0 12
39 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 2 1 1 4 8 4 3 4 15
40 วัดสัมมาราม 2 0 2 4 6 7 7 1 20
41 วัดทำนบ 2 0 1 3 4 2 1 3 7
42 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 2 0 0 2 5 0 0 4 5
43 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 2 0 0 2 3 1 1 0 5
44 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1 4 2 7 16 5 2 1 23
45 อนุบาลบางแพ 1 3 2 6 22 9 4 4 35
46 บ้านหนองใยบัว 1 3 1 5 14 9 6 5 29
47 วัดพระศรีอารย์ 1 3 1 5 12 8 0 3 20
48 วัดโกสินารายน์ 1 2 4 7 11 6 3 1 20
49 วัดมาบแค 1 2 1 4 12 5 4 3 21
50 วัดดอนเซ่ง 1 2 1 4 9 0 1 1 10
51 วัดโพธิ์บัลลังก์ 1 2 0 3 7 4 5 3 16
52 วัดเขาพระ 1 1 2 4 13 1 1 1 15
53 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 1 1 1 3 9 4 4 1 17
54 วัดบ้านใหม่ 1 1 1 3 5 2 3 1 10
55 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 1 1 0 2 7 3 7 4 17
56 วัดบางลาน 1 1 0 2 6 2 2 5 10
57 เทพวิทยา 1 0 2 3 8 4 1 2 13
58 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 1 0 2 3 4 4 1 1 9
59 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1 0 1 2 15 17 3 2 35
60 วัดบ้านฆ้อง 1 0 1 2 10 5 1 2 16
61 วัดบึงกระจับ 1 0 1 2 5 1 0 2 6
62 วัดท่ามะขาม 1 0 1 2 3 4 2 1 9
63 วังตาลวิทยา 1 0 1 2 2 1 1 0 4
64 วัดสร้อยฟ้า 1 0 0 1 6 1 1 4 8
65 สารสิทธิ์พิทยาลัย 1 0 0 1 5 3 0 0 8
66 วัดท่าเรือ 1 0 0 1 5 2 4 1 11
67 วัดสีดาราม 1 0 0 1 3 2 2 1 7
68 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 3 0 0 1 3
69 พัชรวิทยา 0 6 0 6 10 3 2 2 15
70 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 0 5 5 10 31 14 5 6 50
71 ดุสิตวิทยา 0 4 2 6 9 5 3 1 17
72 วัดบัวงาม 0 3 0 3 9 3 5 5 17
73 อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 0 3 0 3 6 0 2 0 8
74 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง) 0 2 0 2 7 0 2 0 9
75 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 0 2 0 2 5 3 0 0 8
76 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 0 1 3 4 9 4 2 3 15
77 อนุบาลดำเนินสะดวก 0 1 2 3 10 6 3 5 19
78 วัดเหนือ 0 1 2 3 6 4 0 0 10
79 วัดเขาขลุง 0 1 1 2 11 1 1 1 13
80 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 0 1 1 2 9 0 1 2 10
81 บ้านหนองสองห้อง 0 1 1 2 5 6 6 1 17
82 วัดหนองกลางด่าน 0 1 1 2 4 1 1 0 6
83 วัดเจริญธรรม 0 1 1 2 3 2 1 3 6
84 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 0 1 1 2 3 0 1 1 4
85 สมศักดิ์วิทยา 0 1 0 1 17 8 4 5 29
86 วัดเวฬุวนาราม 0 1 0 1 8 5 2 2 15
87 วัดดอนกระเบื้อง 0 1 0 1 7 3 3 2 13
88 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 0 1 0 1 6 7 3 4 16
89 วัดอ้ออีเขียว 0 1 0 1 6 6 0 0 12
90 วัดอริยวงศาราม 0 1 0 1 6 2 5 1 13
91 วัดหลักหกรัตนาราม 0 1 0 1 5 3 3 2 11
92 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 5 1 0 1 6
93 บ้านหนองตาพุด 0 1 0 1 4 0 1 0 5
94 วัดสระสี่มุม 0 1 0 1 3 3 0 2 6
95 วัดหนองประทุน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
96 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 2 1 4
97 ธารพระพรวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
98 บ้านหนองไก่แก้ว 0 1 0 1 1 1 0 1 2
99 วัดเนกขัมมาราม 0 1 0 1 1 1 0 1 2
100 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
101 บ้านพุลุ้ง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
102 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 วัดยางหัก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 วัดแก้วฟ้า 0 0 4 4 9 3 3 3 15
105 วัดระฆังทอง 0 0 2 2 3 0 1 0 4
106 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 0 0 2 2 3 0 0 1 3
107 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 0 0 1 1 10 7 3 3 20
108 บ้านหนองไก่ขัน 0 0 1 1 6 5 3 2 14
109 บ้านหนองกวาง 0 0 1 1 4 5 0 2 9
110 วัดหนองเอี่ยน 0 0 1 1 3 4 1 3 8
111 บ้านหนองครึม 0 0 1 1 3 3 3 2 9
112 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 0 0 1 1 3 1 4 1 8
113 บ้านเนินม่วง 0 0 1 1 3 0 1 2 4
114 บ้านลาดใหญ่ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
115 วัดปรกเจริญ 0 0 1 1 1 4 2 1 7
116 ดำเนินวิทยา 0 0 0 0 11 9 5 2 25
117 บ้านดอนไผ่ 0 0 0 0 10 8 5 3 23
118 ธรรมาธิปไตย 0 0 0 0 8 1 3 1 12
119 วัดลาดบัวขาว 0 0 0 0 7 1 1 2 9
120 วัดม่วง 0 0 0 0 5 5 1 0 11
121 วัดศรีประชุมชน 0 0 0 0 5 4 1 0 10
122 วัดสนามไชย 0 0 0 0 5 0 1 0 6
123 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 0 0 0 0 4 4 3 2 11
124 วัดแก้ว 0 0 0 0 4 3 3 2 10
125 วัดดอนใหญ่ 0 0 0 0 4 2 2 2 8
126 วัดหลวง 0 0 0 0 3 5 5 3 13
127 วัดบางกะโด 0 0 0 0 3 4 2 0 9
128 วัดตาลเรียง 0 0 0 0 3 3 3 3 9
129 วัดดอนพรม 0 0 0 0 3 2 2 1 7
130 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0 3 2 1 2 6
131 วัดหุบมะกล่ำ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
132 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 3 0 3 1 6
133 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 0 0 0 0 3 0 1 2 4
134 วัดอัมพวนาราม 0 0 0 0 2 8 2 3 12
135 ชุมชนวัดท่าผา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
136 วัดหนองอ้อ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
137 วัดดอนสาลี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
138 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 2 1 2 1 5
139 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 0 0 0 0 2 1 2 1 5
140 วัดสนามชัย 0 0 0 0 2 1 1 2 4
141 วัดเขาชะงุ้ม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 วัดท่าราบ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
143 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
144 วัดหัวโป่ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
145 วัดตาลเตี้ย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 0 0 0 0 1 4 0 1 5
147 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 0 0 0 0 1 3 3 1 7
148 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 3 1 0 5
149 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
150 วัดโคกทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
151 วัดหนองม่วง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
152 วัดหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
153 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
154 วัดลำน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
155 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 วัดดอนคา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 วัดดีบอน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
160 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
161 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 2 0 3 2
162 บ้านหนองสลิด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 วัดลำพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองคา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
165 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167 วัดตาผา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 230 200 172 602 1,369 622 356 262 2,347