สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดชาวเหนือ 16 8 5 29 32 17 4 5 53
2 บ้านโป่งวิทยาคม 10 5 7 22 30 11 1 0 42
3 วัดนางแก้ว 8 5 1 14 25 10 9 6 44
4 อุดมวิทยา 8 5 0 13 21 4 0 1 25
5 เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 8 2 1 11 18 7 2 3 27
6 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 7 6 2 15 29 12 3 3 44
7 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 7 5 2 14 29 10 9 4 48
8 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 7 3 7 17 28 4 1 1 33
9 อนุบาลโพธาราม 6 4 8 18 40 18 8 6 66
10 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 5 4 5 14 23 10 4 2 37
11 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 5 4 5 14 13 10 3 3 26
12 วัดหุบกระทิง 5 2 1 8 17 11 10 5 38
13 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 5 2 1 8 15 4 3 0 22
14 ธีรศาสตร์ 5 1 3 9 14 6 3 1 23
15 วัดหนองกบ 4 4 3 11 27 12 5 4 44
16 วัดบ้านฆ้องน้อย 4 3 2 9 20 10 5 2 35
17 นารีวุฒิ 4 3 2 9 14 0 0 0 14
18 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 4 2 5 11 22 7 6 3 35
19 วัดไผ่สามเกาะ 4 2 3 9 22 11 5 1 38
20 วัดโคกหม้อ 4 2 0 6 10 2 2 0 14
21 วัดโพธิ์รัตนาราม 4 1 2 7 16 4 3 1 23
22 ชุมชนวัดหนองโพ 3 4 6 13 24 5 1 2 30
23 แย้มวิทยการ 3 2 2 7 13 8 2 1 23
24 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 3 2 2 7 11 3 3 7 17
25 วัดเขาส้ม 3 0 0 3 10 1 2 0 13
26 วัดบ่อมะกรูด 3 0 0 3 3 0 0 0 3
27 วัดหนองมะค่า 2 5 3 10 17 5 2 3 24
28 เจี้ยไช้ 2 5 2 9 21 4 3 2 28
29 วัดบ้านไร่ 2 3 6 11 20 8 4 3 32
30 เทพินทร์พิทยา 2 3 0 5 8 2 4 2 14
31 วันทามารีอา 2 2 1 5 11 6 1 1 18
32 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 0 4 4 4 2 1 10
33 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 2 1 3 6 11 5 4 5 20
34 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 2 1 2 5 9 5 5 1 19
35 ฮกเฮง 2 1 1 4 9 2 1 0 12
36 วัดหนองกลางดง 2 1 0 3 11 3 2 1 16
37 วัดสัมมาราม 2 0 2 4 6 7 7 1 20
38 วัดทำนบ 2 0 1 3 4 2 1 3 7
39 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 2 0 0 2 5 0 0 4 5
40 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 2 0 0 2 3 1 1 0 5
41 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1 4 2 7 16 5 2 1 23
42 บ้านหนองใยบัว 1 3 1 5 14 9 6 5 29
43 วัดพระศรีอารย์ 1 3 1 5 12 8 0 3 20
44 อนุบาลบางแพ 1 2 2 5 20 9 4 4 33
45 วัดดอนเซ่ง 1 2 1 4 8 0 0 1 8
46 วัดโพธิ์บัลลังก์ 1 2 0 3 7 4 5 3 16
47 วัดโกสินารายน์ 1 1 3 5 6 5 2 1 13
48 วัดช่องพราน 1 1 1 3 14 7 2 3 23
49 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 1 1 1 3 9 4 4 1 17
50 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 1 1 1 3 6 4 2 4 12
51 วัดบ้านใหม่ 1 1 1 3 5 2 3 1 10
52 วัดบางลาน 1 1 0 2 6 2 2 5 10
53 เทพวิทยา 1 0 2 3 8 4 1 2 13
54 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 1 0 2 3 4 4 1 1 9
55 วัดท่ามะขาม 1 0 1 2 3 2 2 1 7
56 วังตาลวิทยา 1 0 1 2 2 1 1 0 4
57 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1 0 0 1 14 16 3 2 33
58 วัดดอนทราย 1 0 0 1 11 6 3 1 20
59 สารสิทธิ์พิทยาลัย 1 0 0 1 5 3 0 0 8
60 วัดท่าเรือ 1 0 0 1 5 2 4 1 11
61 วัดสีดาราม 1 0 0 1 3 2 2 1 7
62 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 3 0 0 1 3
63 พัชรวิทยา 0 6 0 6 10 3 2 2 15
64 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 0 4 4 8 28 14 5 6 47
65 ดุสิตวิทยา 0 4 2 6 9 5 3 1 17
66 วัดบัวงาม 0 3 0 3 9 3 5 5 17
67 อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 0 3 0 3 6 0 2 0 8
68 วัดมาบแค 0 2 1 3 11 5 4 3 20
69 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง) 0 2 0 2 7 0 2 0 9
70 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 0 2 0 2 5 3 0 0 8
71 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 0 1 3 4 9 4 2 3 15
72 อนุบาลดำเนินสะดวก 0 1 2 3 10 6 3 5 19
73 วัดเหนือ 0 1 2 3 6 4 0 0 10
74 วัดเขาขลุง 0 1 1 2 11 1 1 1 13
75 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 0 1 1 2 9 0 1 2 10
76 วัดหนองกลางด่าน 0 1 1 2 4 1 1 0 6
77 วัดเจริญธรรม 0 1 1 2 3 2 1 3 6
78 สมศักดิ์วิทยา 0 1 0 1 17 8 4 5 29
79 วัดดอนกระเบื้อง 0 1 0 1 7 2 2 2 11
80 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 0 1 0 1 6 7 3 4 16
81 วัดอ้ออีเขียว 0 1 0 1 6 4 0 0 10
82 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 0 1 0 1 6 3 7 4 16
83 วัดอริยวงศาราม 0 1 0 1 6 2 5 1 13
84 วัดหลักหกรัตนาราม 0 1 0 1 5 3 3 2 11
85 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 5 1 0 1 6
86 บ้านหนองตาพุด 0 1 0 1 4 0 1 0 5
87 วัดสระสี่มุม 0 1 0 1 3 3 0 2 6
88 วัดหนองประทุน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
89 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 2 1 4
90 ธารพระพรวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
91 วัดเนกขัมมาราม 0 1 0 1 1 1 0 1 2
92 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านพุลุ้ง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
94 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 วัดยางหัก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 วัดแก้วฟ้า 0 0 4 4 9 3 3 3 15
97 วัดเขาพระ 0 0 2 2 11 1 1 1 13
98 วัดระฆังทอง 0 0 2 2 3 0 1 0 4
99 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 0 0 2 2 3 0 0 1 3
100 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 0 0 1 1 10 7 3 3 20
101 วัดบ้านฆ้อง 0 0 1 1 9 5 1 2 15
102 บ้านหนองไก่ขัน 0 0 1 1 6 5 3 2 14
103 บ้านหนองกวาง 0 0 1 1 4 5 0 2 9
104 วัดหนองเอี่ยน 0 0 1 1 3 4 1 3 8
105 บ้านหนองครึม 0 0 1 1 3 3 3 2 9
106 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 0 0 1 1 3 1 4 1 8
107 วัดบึงกระจับ 0 0 1 1 3 1 0 2 4
108 บ้านเนินม่วง 0 0 1 1 3 0 1 2 4
109 บ้านลาดใหญ่ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
110 วัดปรกเจริญ 0 0 1 1 1 4 2 1 7
111 ดำเนินวิทยา 0 0 0 0 11 9 5 2 25
112 บ้านดอนไผ่ 0 0 0 0 10 8 4 3 22
113 ธรรมาธิปไตย 0 0 0 0 8 1 3 1 12
114 วัดลาดบัวขาว 0 0 0 0 6 0 1 2 7
115 วัดเวฬุวนาราม 0 0 0 0 5 5 2 2 12
116 วัดม่วง 0 0 0 0 5 5 1 0 11
117 วัดศรีประชุมชน 0 0 0 0 5 4 1 0 10
118 วัดสร้อยฟ้า 0 0 0 0 5 1 1 4 7
119 วัดสนามไชย 0 0 0 0 5 0 1 0 6
120 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 0 0 0 0 4 4 3 2 11
121 วัดแก้ว 0 0 0 0 4 3 3 2 10
122 วัดดอนใหญ่ 0 0 0 0 4 2 2 2 8
123 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 3 6 5 1 14
124 วัดหลวง 0 0 0 0 3 5 2 3 10
125 วัดบางกะโด 0 0 0 0 3 4 2 0 9
126 วัดตาลเรียง 0 0 0 0 3 3 3 3 9
127 วัดดอนพรม 0 0 0 0 3 2 2 1 7
128 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0 3 2 1 2 6
129 วัดหุบมะกล่ำ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
130 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 3 0 3 1 6
131 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 0 0 0 0 3 0 1 2 4
132 วัดอัมพวนาราม 0 0 0 0 2 8 2 3 12
133 ชุมชนวัดท่าผา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
134 วัดหนองอ้อ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
135 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 2 1 2 1 5
136 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 0 0 0 0 2 1 2 1 5
137 วัดดอนสาลี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
138 วัดเขาชะงุ้ม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
139 วัดท่าราบ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
140 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
141 วัดหัวโป่ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
142 วัดตาลเตี้ย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 0 0 0 0 1 4 0 1 5
144 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 0 0 0 0 1 3 3 1 7
145 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 3 1 0 5
146 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
147 วัดโคกทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
148 วัดหนองม่วง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
149 วัดหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
150 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
151 วัดสนามชัย 0 0 0 0 1 1 1 2 3
152 วัดลำน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
153 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
156 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 วัดดอนคา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 วัดดีบอน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
159 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
160 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 2 0 3 2
161 บ้านหนองสลิด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านหนองไก่แก้ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 วัดลำพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองคา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
165 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167 วัดตาผา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 195 178 155 528 1,267 593 343 262 2,203