สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดชาวเหนือ 20 8 5 33
2 วัดหุบกระทิง 11 4 2 17
3 บ้านโป่งวิทยาคม 10 5 7 22
4 วัดนางแก้ว 9 7 2 18
5 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 8 7 3 18
6 อุดมวิทยา 8 5 0 13
7 เทศบาล ๓ (ประชายินดี) 8 2 1 11
8 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 7 6 2 15
9 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 7 3 7 17
10 อนุบาลโพธาราม 6 4 8 18
11 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 6 4 5 15
12 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 5 4 5 14
13 วัดไผ่สามเกาะ 5 2 3 10
14 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 5 2 1 8
15 วัดโพธิ์รัตนาราม 5 1 3 9
16 ธีรศาสตร์ 5 1 3 9
17 วัดดอนทราย 5 0 1 6
18 วัดเขาส้ม 5 0 0 5
19 ชุมชนวัดหนองโพ 4 4 8 16
20 วัดบ้านไร่ 4 4 7 15
21 วัดหนองกบ 4 4 3 11
22 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 4 3 5 12
23 วัดบ้านฆ้องน้อย 4 3 2 9
24 นารีวุฒิ 4 3 2 9
25 วัดโคกหม้อ 4 2 0 6
26 วัดหนองกลางดง 4 1 1 6
27 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 3 3 2 8
28 วัดช่องพราน 3 3 1 7
29 แย้มวิทยการ 3 2 2 7
30 วัดบ่อมะกรูด 3 0 0 3
31 วัดหนองมะค่า 2 7 5 14
32 เจี้ยไช้ 2 5 2 9
33 เทพินทร์พิทยา 2 3 0 5
34 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 2 3 0 5
35 วันทามารีอา 2 2 1 5
36 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 2 1 3 6
37 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 2 1 3 6
38 ฮกเฮง 2 1 1 4
39 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 2 1 1 4
40 วัดสัมมาราม 2 0 2 4
41 วัดทำนบ 2 0 1 3
42 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 2 0 0 2
43 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 2 0 0 2
44 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1 4 2 7
45 อนุบาลบางแพ 1 3 2 6
46 บ้านหนองใยบัว 1 3 1 5
47 วัดพระศรีอารย์ 1 3 1 5
48 วัดโกสินารายน์ 1 2 4 7
49 วัดมาบแค 1 2 1 4
50 วัดดอนเซ่ง 1 2 1 4
51 วัดโพธิ์บัลลังก์ 1 2 0 3
52 วัดเขาพระ 1 1 2 4
53 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 1 1 1 3
54 วัดบ้านใหม่ 1 1 1 3
55 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 1 1 0 2
56 วัดบางลาน 1 1 0 2
57 เทพวิทยา 1 0 2 3
58 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 1 0 2 3
59 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1 0 1 2
60 วัดบ้านฆ้อง 1 0 1 2
61 วัดบึงกระจับ 1 0 1 2
62 วัดท่ามะขาม 1 0 1 2
63 วังตาลวิทยา 1 0 1 2
64 วัดสร้อยฟ้า 1 0 0 1
65 สารสิทธิ์พิทยาลัย 1 0 0 1
66 วัดท่าเรือ 1 0 0 1
67 วัดสีดาราม 1 0 0 1
68 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1
69 พัชรวิทยา 0 6 0 6
70 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 0 5 5 10
71 ดุสิตวิทยา 0 4 2 6
72 วัดบัวงาม 0 3 0 3
73 อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 0 3 0 3
74 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง) 0 2 0 2
75 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 0 2 0 2
76 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 0 1 3 4
77 อนุบาลดำเนินสะดวก 0 1 2 3
78 วัดเหนือ 0 1 2 3
79 วัดเขาขลุง 0 1 1 2
80 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 0 1 1 2
81 บ้านหนองสองห้อง 0 1 1 2
82 วัดหนองกลางด่าน 0 1 1 2
83 วัดเจริญธรรม 0 1 1 2
84 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 0 1 1 2
85 สมศักดิ์วิทยา 0 1 0 1
86 วัดเวฬุวนาราม 0 1 0 1
87 วัดดอนกระเบื้อง 0 1 0 1
88 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 0 1 0 1
89 วัดอ้ออีเขียว 0 1 0 1
90 วัดอริยวงศาราม 0 1 0 1
91 วัดหลักหกรัตนาราม 0 1 0 1
92 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1
93 บ้านหนองตาพุด 0 1 0 1
94 วัดสระสี่มุม 0 1 0 1
95 วัดหนองประทุน 0 1 0 1
96 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1
97 ธารพระพรวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1
98 บ้านหนองไก่แก้ว 0 1 0 1
99 วัดเนกขัมมาราม 0 1 0 1
100 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 0 1 0 1
101 บ้านพุลุ้ง 0 1 0 1
102 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 0 1 0 1
103 วัดยางหัก 0 1 0 1
104 วัดแก้วฟ้า 0 0 4 4
105 วัดระฆังทอง 0 0 2 2
106 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 0 0 2 2
107 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 0 0 1 1
108 บ้านหนองไก่ขัน 0 0 1 1
109 บ้านหนองกวาง 0 0 1 1
110 วัดหนองเอี่ยน 0 0 1 1
111 บ้านหนองครึม 0 0 1 1
112 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 0 0 1 1
113 บ้านเนินม่วง 0 0 1 1
114 บ้านลาดใหญ่ 0 0 1 1
115 วัดปรกเจริญ 0 0 1 1
116 ดำเนินวิทยา 0 0 0 0
117 บ้านดอนไผ่ 0 0 0 0
118 ธรรมาธิปไตย 0 0 0 0
119 วัดลาดบัวขาว 0 0 0 0
120 วัดม่วง 0 0 0 0
121 วัดศรีประชุมชน 0 0 0 0
122 วัดสนามไชย 0 0 0 0
123 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 0 0 0 0
124 วัดแก้ว 0 0 0 0
125 วัดดอนใหญ่ 0 0 0 0
126 วัดหลวง 0 0 0 0
127 วัดบางกะโด 0 0 0 0
128 วัดตาลเรียง 0 0 0 0
129 วัดดอนพรม 0 0 0 0
130 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0
131 วัดหุบมะกล่ำ 0 0 0 0
132 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0
133 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 0 0 0 0
134 วัดอัมพวนาราม 0 0 0 0
135 ชุมชนวัดท่าผา 0 0 0 0
136 วัดหนองอ้อ 0 0 0 0
137 วัดดอนสาลี 0 0 0 0
138 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0
139 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 0 0 0 0
140 วัดสนามชัย 0 0 0 0
141 วัดเขาชะงุ้ม 0 0 0 0
142 วัดท่าราบ 0 0 0 0
143 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 0 0 0
144 วัดหัวโป่ง 0 0 0 0
145 วัดตาลเตี้ย 0 0 0 0
146 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 0 0 0 0
147 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 0 0 0 0
148 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0
149 วัดแหลมทอง 0 0 0 0
150 วัดโคกทอง 0 0 0 0
151 วัดหนองม่วง 0 0 0 0
152 วัดหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0
153 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 0 0 0 0
154 วัดลำน้ำ 0 0 0 0
155 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 0 0 0 0
156 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0 0
157 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 0 0 0
158 วัดดอนคา 0 0 0 0
159 วัดดีบอน 0 0 0 0
160 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 0 0 0 0
161 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0
162 บ้านหนองสลิด 0 0 0 0
163 วัดลำพยอม 0 0 0 0
164 บ้านหนองคา 0 0 0 0
165 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0
166 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 0 0 0 0
167 วัดตาผา 0 0 0 0
รวม 230 200 172 602

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพป.ราชบุรี เขต 2 จิรวรรณ 086-1633765) Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]