รายชื่อตัวแทนการแข่งขัน
เรียน   แอดมินทุกกลุ่ม
   ด้วยปรากฏว่าหน้าเว็บรายงานผลการแข่งขันฯของ สพป.รบ 2 มีรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแต่ไม่มีรายชื่อนักเรียน  จึงขอให้แอดมินกลุ่มตรวจสอบชื่อในระบบของกลุ่มให้ถูกต้องก่อนโอนข้อมูลไปหน้าเว็บของเขต  ซึ่งขณะนี้แอดมินเขตได้ปิดระบบการลงทะเบียนของโรงเรียนแล้วคงเหลือของกลุ่มโรงเรียนเท่านั้น กลุ่มจึงต้องลงทะบียนให้โรงเรียน  และเนื่องจากผลการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างแอดมินกลุ่มกรอกข้อมูลซึ่งได้กำหนดให้ทุกกลุ่มโอนข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  7 ตค.62 นั้น เนื่องจากต้องประชุมประธานกลุ่มประมาณวันที่10 ตค.62  จึงขอให้แอดมินเร่งตรวจสอบข้อมูลและโอนผลการแข่งขัน ภายในวันที่ 7 ตค.62   สำหรับการลงทะเบียนมีหลายกลุ่มมีชื่อนักเรียนปรากฏในห้น้าเว็บรายงานผลของสพป.รบ 2 ซึ่งขณะนีัแอดมินเขตกำลังลบรายชื่อที่บันทึกผิดช่องทางยังไม่หมดแต่กลับมีรายชื่อเพิ่ม  จึงขอให้แอดมินกลุ่มลงทะเบียนผ่านช่องทางชองกลุ่มโรงเรียนเท่านั้น เมื่อโอนช้อมูลแล้วแอดมินเขตจะรับโอนข้อมูลเมื่อรับโอนแล้วชื่อนักเรียนจากระบบของกลุ่มทั้งหมดจึงจะปรากฎหน้าเว็บ ขณะนี้หน้าเว็บเขตจะว่างเนื่องจากลบข่้อมูลเดิมยังไม่หมด เมื่อลบหมดแล้วจึงจะรับโอนข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องจากกลุ่มเพียวช่องทางเดียว   แอดมินกลุ่มกรุณาบันทึกข้อมูลผ่านช่องทางของกลุ่มโรงเรียนเท่านั้นค่ะ   https://group69.sillapa.net/sp-rbr2/​    ขอขอบคุณแอดมินทุกกลุ่มค่ะ
วันจันทร์ ที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 10:32 น.