การเปลี่ยนนักเรียน ครูผู้ควบคุม
หากโรงเรียนจะเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ควบคุม ให้ใช้ใบเปลี่ยนตัว โดยมึ ผอ.ร.ร.ลงนาม แล้วนำไปเปลี่ยนในวันแข่งขัน  สำหรับบัตรประจำตัวนักเรียนและครู ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนของแต่ละโรงเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
วันศุกร์ ที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:15 น.