งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   9 ก.ย. 2562   10 ก.ย. 2562   11 ก.ย. 2562   12 ก.ย. 2562   13 ก.ย. 2562   17 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.6/1 10 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 10 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 10 ก.ย. 2562
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชั้นล่าง อาคารเฉลิงพระเกียรติ 10 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 10 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมครู 10 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมครู 10 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 10 ก.ย. 2562
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 10 ก.ย. 2562
10 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 10 ก.ย. 2562
11 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 10 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองครุ อาคาร อบจ.สมุทรสาคร (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ประชุมรามคำแหง 10 ก.ย. 2562 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
2 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองครุ สนามฟุตบอล / สนามหลังคาโค้งหลังอาคารสีชมพู 10 ก.ย. 2562 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
3 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองครุ สนามฟุตบอล / สนามหลังคาโค้งหลังอาคารสีชมพู 10 ก.ย. 2562 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองครุ อาคาร อบจ.สมุทรสาคร (สีเขียว) ห้อง ห้องสมุด 10 ก.ย. 2562 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
5 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองครุ อาคาร อบจ.สมุทรสาคร (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 101 10 ก.ย. 2562 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
6 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองครุ อาคารหอประชุมโรงเรียน 10 ก.ย. 2562 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
7 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองครุ อาคาร อบจ.สมุทรสาคร (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 102 10 ก.ย. 2562 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร ศาลาลานไทย ชั้น 1 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
5 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร หลังคาโค้ง ชั้น 1 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารห้องประชุมพิเศษตู้จินดา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมพิเศษตู้จินดา 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
8 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
9 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเอกชัย ห้องวิชาการปฐมวัย(ห้องอาเซียน) ชั้น 1 10 ก.ย. 2562 09.00-15.30
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย อาคารพัฒนาบุคลากร ชั้น 1 10 ก.ย. 2562 09.00-15.30
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องวิชาการ 10 ก.ย. 2562 09.00-16.30
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย ห้องสมุด ชั้น 1 10 ก.ย. 2562 09.00-15.30
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 10 ก.ย. 2562 09.00-16.30
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคารอเนกประสงค์ 10 ก.ย. 2562 09.00-16.30
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเอกชัย อาคารเอกชัย ชั้น 5 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 10 ก.ย. 2562 09.00-15.30
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรักชัย 10 ก.ย. 2562 09.00-16.30
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์ Peer Center 10 ก.ย. 2562 09.00-15.30
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 10 ก.ย. 2562
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 10 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032696 นางสาวปิยดา จันทร์เกตุ โทร 061-5366261 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]