เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ปิยดา จันทร์เกตุ ครู โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) ผู้ดูแลระบบจัดการข่งขันระดับเขตพื้นที่
2 นา่งชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ผู้ดูแลระบบจัดการข่งขันระดับเขตพื้นที่
3 นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู็วิทยาศาสตร์
4 นางสุนันทา ตะพัง ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู็วิทยาศาสตร์
5 นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่
6 นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่
7 นายชัชวาล เปลี่ยนขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
8 นางชุติมา ภาคีญาติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
9 นางสาวสุกัญญา แสงรักษ์วงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
10 นางสาวสุกานดา สุขเกษมสุนทร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
11 นางสาวอุมาพรรณ คำนาดี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
12 นางสาวศิริพร เอี่ยมทราย ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
13 นางสาวชลธิชา ภาคีญาติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
14 นางสาวกชพร ยุพานิช ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
15 นางสาวสุพรรษา คุ้มเฟื่อง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
16 นางสาวศิริจิตร โททะรินทร์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
17 นางสาววรารัตน์ สกุลเนียม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
18 นางสาวนิศา ภู่แดง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
19 นางพัชนีย์ ศรีสำราญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
20 นางสาวอนุสรา พงษ์พากเพียร ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
21 นางสาววันเพ็ญ หงษา ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
22 นางสาวเกศกนก ตูบสันเทียะ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
23 นางยศวดี สมบูรณ์พันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
24 นางสาวโสภา ศิริแวว ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
25 นางเสาวณี จันทร์พาณิชระวี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
26 นางสุกัญญา ตุละยากรณ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
27 นางสาวกมลรัตน์ บุราณรมย์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
28 นางสาวเจษฎาวรรณ วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
29 นายซูการนัน เจ๊ะฮะ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
30 นางอังสนา สุภาพกุล ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
31 นางสาวนุชธิดา เพ็งปอภาร ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
32 นางสาววาสนา สุขเผือก ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
33 นางสาวอลิษา ผาลิชัย ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
34 นายวินัย เสร็จกิจ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
35 นางสาวเกษมณี สุขสมบัติ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
36 นางชมภู รัตนรังษี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
37 นางสาวสุภาภรณ์ สิทธิศร ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
38 นางสาวนงรัตน์ ม่วงอยู่ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
39 นางกัญชพร ผลผาเลิศ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
40 นางธัณย์จิรา พลายรัศมี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
41 นางสริยา จังศิริวัฒนา ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
42 นางสาวมาริษา ปานลา ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
43 นางจรรยา ตีระเมธี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
44 นางทิพย์วัลย์ นุ้ยเนียม ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
45 นางพรรณทิวา ศรีชนะ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
46 นางสาวศิริลักษณ์ กานต์กัมปนาท ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
47 นางสาววรางคณา เนื่องสุนัย ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
48 นายบันเทิง บุตรเทศ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
49 นางสาวสุวาณี จุติชอบ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
50 นายปรีชา นุชราชวงษ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
51 นางสาวกาญจนรัตน์ สัชฌุกร ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
52 นางสาวมารตี กลมมิตร ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
53 นางอัจฉรา ศรีงามผ่อง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
54 นางสาวพิชยา พูลบางยุง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
55 นางสาวนิสาชล ยิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
56 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสองดวง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
57 นางสาวสกุณา เกตนาวี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
58 นางกรกันยา โชคชาตรี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
59 นางสาวกาญจนา เทียนกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
60 นางสาวศรีพระจันทร์ สถาพรวินิจงาม ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
61 นายโกวิทย์ บ่างรักขิต ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
62 นางวรี บรรพงศา ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
63 นางอรทัย สุทธิจิตรานนท์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
64 นางสาวอัญชลี พิกุลศรี ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
65 นางสาวนริศรา บุญสอาด ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
66 นางบุษกร อนันตภุมิ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
67 นางสาวยุวภา ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
68 นางสาวนิภาพร พรมทา ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
69 นายปิยวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
70 นางชาลินี บุณยเกียรติ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
71 นายศรายุทธ เวฬุธนราชิน ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
72 นายธนกฤต พุ่มเกิด ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
73 นางสาวอรกาญจน์ น้อยเจริญ ธุรการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
74 นางสาวพลัลพร แก้วรักษาสิทธิภัค ธุรการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
75 นางสาววิลาวรรณ จิตจำนงค์ ธุรการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
76 นางสาวศุภมาศ สุขม่วง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
77 นายประวัติ มูสิกะเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
78 นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
79 นางเกษม เสือสืนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
80 นายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
81 นายไกรสร มีชูพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
82 นางรัชนีพร บุญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
83 นายเข็มเพชร ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคราย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
84 นายพีระวุฑฒ์ ยงมณี ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
85 นายสุทธิวัฒน์ บัวบาน ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
86 นางดรรชนีย์ อ้นมณี ครูโรงเรียนวัดอ่างทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
87 นางทิพย์เกสร ใช้บางยาง ครูโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
88 นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
89 นางจงกล ฤทธิศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
90 นางประไพ คงศรี ครูโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
91 นางสาวปริยนันท์ แจ่งกระจ่าง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
92 นางกฤษณา ประวาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
93 นางปุญชนา ธาดาวรภัทร์ ครูโรงเรียนเอกชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
94 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสองดวง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
95 นายธวัชชัย สิริฉัตรวัชรพล ครูโรงเรียนวัดอ้อมน้อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
96 นางศรีนภา ชาวปากน้ำ ครูโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
97 นางธนวรรณ เสือสีนวล ครูโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
98 นางสาวนิ่มนวล ศิริจันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนวัดปากบ่อ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
99 นางสาวอัญชลี นิ่มสอาด ครูโรงเรียนวัดอ้อมน้อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
100 นางโสมพรรณ สุภาพ ครูโรงเรียนเอกชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
101 นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
102 นางกนกพร สร้อยทะสิน ครูโรงเรียนวัดท่ากระบือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
103 นางกฤษณา ช้างน้อย ครูโรงเรียนบ้านคลองตัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
104 นางสาวสมฤทัย เกษรเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
105 นางสาววาสนา สุขเผือก ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
106 นางสาวพัชรีภรณ์ วีรศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
107 นางสาวสุคลธรส มิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
108 นางสาวอรวรรณ ปลื้มถนอม ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
109 นางสาวพรสา โชติช่วง ครูโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
110 นางศิริวรรณ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
111 นางสาวน้ำทิพย์ ประกอบเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านคลองแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
112 นางสาวดวงพร จันทร์พรม ครูโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
113 นายบันเทิง บุตรเทศ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ประถมศึกษา)
114 นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
115 นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
116 นางรัชนีพร บุญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
117 นายชาตรี ม่วงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ้า กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
118 นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
119 นางนงลักษณ์ สุขสมศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการและเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
120 นางกาญจนา นาคหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
121 นายชัยวัฒน์ บุญธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
122 นายธรา วัลลิภากร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
123 นายพงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
124 นางสาวชนชนก ว่องไว ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
125 นายวสันต์ ระเบียบ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
126 นายณัฐชัย ฮะมณี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
127 นายอนุชิต มลทาทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
128 นางกชมล เพ็งจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
129 นายยุทธนา อ่อนละมูล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
130 นางสาวนันทน์ณภัทร ท้วมสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
131 นางสาวอ้อยทิพย์ ไวยวุฒิ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
132 นาวสาวเจนจิรา คำจ๊ะ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
133 นางสุภัตรา ลีพรมมา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
134 นางสาวสมฤดี ปิ่นแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
135 นางสาวเนตรณภัทร ผ่องใส ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
136 นางสาวณัฐธิพรรณ เจียมประสูตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
137 นางสาวณัชชานิษฐ์ แถมมี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
138 นางสาวสิริธร เย็นศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
139 นางสาวภัชรีภรณ์ พงษ์เขตรกรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
140 นางอัญชนา จิตรเสงี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการรับรายงานตัวและรวบรวมผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
141 นางจรรยา ใจดีเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับและบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
142 นายอานุภาพ วิสิทธิ์ศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายต้อนรับและบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
143 นางเรณู คงเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายต้อนรับและบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
144 นายชีววัฒน์ พวงบุษบา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายต้อนรับและบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
145 นางเกษณีย์ จอกสมุทร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับและบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
146 นางสุรัตนา ใจบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ประธานกรรมการฝ่ายอาหารกลางวันและอาหารว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
147 นางอรพรรณ มณีประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันและอาหารว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
148 นางสาวอำภา เซ้งประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันและอาหารว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
149 นางสาวกะถิน สุสัณกุลธร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันและอาหารว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
150 นางสาวกัลยาณี ทองเปรม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันและอาหารว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
151 นางสาวประยูร แย้มโสภี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันและอาหารว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
152 นางสาวหทัยพันธ์ จันระวัตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันและอาหารว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
153 นางสาวนุดี ผลาโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันและอาหารว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
154 นางสุพรรณวดี นิลธานี แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายอาหารกลางวันและอาหารว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
155 นายวิทยา พิทักษ์เนติกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารกลางวันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
156 นางกาญจนา นาคหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ประธานกรรมการฝ่ายสรุปผลและบันทึกผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
157 นายปุณยกร แสงงาม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายสรุปผลและบันทึกผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
158 นายยุทธนา อ่อนละมูล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายสรุปผลและบันทึกผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
159 นางสาวรุ้งตะวัน ปานประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการฝ่ายสรุปผลและบันทึกผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
160 นางสาวพัชราภรณ์ สระบัว ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสรุปผลและบันทึกผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
161 นางสาวอนุสรา คุ้มสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
162 นางสาวอนุสรา คุ้มสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
163 นายสมเจตต์ พงษ์วิสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาหลง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
164 นางกัญญ์ณิชา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองซื่อ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
165 นายวิเชษฐ์ เสือภูมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขวาง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
166 นางสาวณัฐกาญจน์ นุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
167 นายกฤชสร ทับทิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำวน กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
168 นางสาวจุไรรัตน์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
169 นายสุรชัย ทวีชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
170 นางสาวปิยพร อินทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
171 นางสมพิศ นักรบ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
172 นายอภิชาติ หอมหวล ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
173 นางสาวอนุสรา คุ้มสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
174 นางสาววิรัตน์ อุบล ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
175 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
176 นางปรีดา รอดดารา ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
177 นายวัชระ เกรียงยงค์ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
178 นางสาวเดือนเพ็ญ หิรัญรัตน์ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
179 นางสาวศิรินันท์ มีน้อย ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
180 นางสมพิศ นักรบ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
181 นายอภิชาติ หอมหวล ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
182 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
183 นางสาวพิมพ์ชนก ฮวบประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
184 นางสาวรุ่งนภา รักสม ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
185 นางสาวนฤมล มะณุโชติ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
186 นางสาวศราลี เพิ่มรุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
187 นางสาวนลัทพร เติมประยูร ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
188 นางสาวสุวิมล พรมมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
189 นายอภิชาติ หอมหวล ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
190 นายวัชระ เกรียงยงค์ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
191 นายชูเกียรติ ตี่ด้วง ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
192 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
193 นายอภิชาติ หอมหวล ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
194 นายพิริยพงค์ ตุ้มไธสง ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
195 นายจักรินทร์ สินเจริญ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
196 นายพงษ์ศักดิ์ บุญตั้ง นัการภารโรงโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
197 ว่าที่ร.ต.วรวุฒิ สายศิริ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
198 นางสมพิศ นักรบ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
199 นางกรุณา ทองสุข ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
200 นางปรีดา รอดดารา ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
201 นางสาวอำภา คงพินิจ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
202 นางสาวศราลี เพิ่มรุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
203 นางสาวจิตรา กรังพานิช ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
204 นางสาวน้ำฟ้า สิทธิศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
205 นางสาวเจียระไน กาณจโน ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
206 นางกรรนิกา จิตประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
207 นางพรนิภา ฮะวังจู ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
208 นางสาวพันธ์ทิพย์ภา โคตะการ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
209 นางสาวเดือนเพ็ญ หิรัญรัตน์ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
210 นางปรีดา รอดดารา ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
211 นางสมพิศ นักรบ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
212 นางสาวนลัทพร เติมประยูร ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
213 นางสาวทิตยา ศรส่ง ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
214 นางสาวศิรินันท์ มีน้อย ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
215 นางสาวน้ำฟ้า สิทธิศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถมศึกษา)
216 นายขวัญชัย เปรียบยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
217 นายชวลิต กรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
218 นายบุญรอด สาดแฟง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
219 ดร.อมรศรี แสงส่องฟ้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
220 นางสาววาวรินทร์ พงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
221 นางสาวรพีวรรณ ชาวไร่อ้อย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
222 นายพงศ์ธร สามงามน้อย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
223 นางสาววิไลภรณ์ อ่ำกิม ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
224 นางสาวนุชธิดา ดวงดาวเล็ก ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
225 นางจินตนา สมบัติศิริ ธุรการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
226 นางสาวนิตยา คำถนอม ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
227 นางสาวสุภัคสร มั่นคง ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
228 นางสาวธวัลหทัย สำเภาทิพย์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
229 นางสาววาวรินทร์ พงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
230 นางสาวรสวดี ศรีสุกัญญา ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
231 นางสาววานิสสา จิตรพรวน ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
232 นางสุกัญญา ประกอบกิจ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
233 นางสาวพัชราภรณ์ โยมา ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
234 นางเบญจมาศ เกศสงเคราะห์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
235 นางสาวเรวดี คงพ่วง ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
236 นางสาววาวรินทร์ พงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
237 นางอุบล เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
238 นางสาวพิชามญชุ์ ต่างใจ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
239 นางสาวศศิธร กุนัย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
240 นางสาวอุรารัตน์ มิตรทอง ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
241 นางสาวเพชรัตน์ สิโนรัตน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
242 นางสาวนิศา สืบสุข ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
243 นางวรรณา อุทัยฉาย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
244 นางสาวภัคภิญญา บัวพันธ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
245 นายสุรชา บุญรักษา ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
246 นายธนากร ก้อนพันธ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
247 นายเอกพจน์ ภิรมย์เนตร ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
248 นางสาวธนกานต์ ร่วมทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
249 นางสาววรรณภา แจใจ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
250 นายไพฑูรย์ หินโน ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
251 นางสาวณัฐณิชา บุณโยดม ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
252 นายพงศ์ธร สามงามน้อย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
253 นางสาวนุชธิดา ดวงดาวเล็ก ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
254 นางสาวนิตยา คำถนอม ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถมศึกษา)
255 นางเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
256 นายสนอง สุภาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน่วมกานนท์ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
257 นางสาวสุนันทา จาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิสุทธาราม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
258 นางสาวสุภาพ จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
259 นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
260 นางสาวรุจาภา ภัทรมาลัยสิริ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
261 นางสาวกนกพร เทพอินทร์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
262 นายชัยรัตน์ ศรช่วย ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
263 นายนัฐพล อ่วมกระทุ่ม ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
264 นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
265 นางสาวพรรณี สังข์ทองงาม ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
266 นางสาวอัมพร รอดเจริญ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
267 นางสาวรุจาภา ภัทรมาลัยสิริ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
268 นางสาวอังคณา บุญลอย ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
269 นายศุภชัย ชำนาญกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
270 นางสาวปนิดา การฟุ้ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
271 นายนนทกร เนียมนะรา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
272 นางสาวชลธิชา หมอกยา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
273 นายสมบูรณ์ ชุบเลี้ยง นักการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
274 นายสุรินทร์ เทียนแก้ว นักการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
275 นายนัฐพล อ่วมกระทุ่ม ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียงศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
276 นายสนอง สุภาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน่วมกานนท์ ประธานกรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
277 นายชาตรี ม่วงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ้า ประธานกรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
278 นายธีรพงศ์ จงประเสริฐ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
279 นางสาวจริยา สุวรรณทา ครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
280 นางสาวนุสบา เตชะวัฒนารุ่งเรือง ครูโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
281 นายชัยรัตน์ ศรช่วย ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ เลขานุการคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
282 นางสาวสุภาพ จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
283 นางวันเพ็ญ กานดา ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
284 นางกานดา ชมภูนุช ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
285 นางสาวณัฐธยาน์ ปรีงาม ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
286 นางสาวกนกวรรณ เที่ยงธรรม ครูอัตรจ้าง โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
287 นางสาวแพรลดา ปราณีศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
288 นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
289 นางสาวจันทนี พุ่มพร ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
290 นางสาวลักคณา รักกุศล ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
291 นางสร้อย ชะริทอง ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
292 นางสาวรัตนา ชนะชัย ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
293 นางสาววิไลวรรณ รัตนวัน ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
294 นางสาวกาญจนา โสทธิสงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
295 นางสาวธัญญพัทธ์ กรังพาณิชย์สกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
296 นางเนตรนภา จงหมื่นไวย พี่เลี้ยงเด็กพิเศษโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
297 นางสาวธนพร ศุภเมธากุล พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
298 นางสาวปวีณา ศรีอ่อน พนักงานราชการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
299 นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร รายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
300 นางสาวอรอุมา นามคุณ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร รายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
301 นางสาวสุภาพร อินเสือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร รายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
302 นางสาวกนกพร เทพอินทร์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร รายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
303 นางสาวรติพร รอดดี ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการดำเนินการจัดการระบบคะแนนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีประถม)
304 นายอภิวิชญ์ สนลอย ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการดำเนินการจัดการระบบคะแนนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีประถม)
305 นางวิไลวรรณ บัวประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการดำเนินการประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีประถม)
306 นางสาวศรัญญา พังจุนันท์ ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการดำเนินการประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีประถม)
307 นางสาวอรอุมา ปิ่นวิถี ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการดำเนินการประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีประถม)
308 นายสรเดช ท่าใหญ่ ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม คณะกรรมการดำเนินการประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีประถม)
309 นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
310 นางสาวสมพิศ กอบจิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยกกระบัตร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
311 นายราเมศร์ รุ่งรวยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโรงเข้ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
312 นางอุไรวรรณ แย้มละออ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
313 ว่าที่ร้อยโทอรรถพล ห้วยกรุด ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
314 นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
315 นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
316 นางสาวญาวีรินจน์ ทองสุขเจริญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
317 นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
318 นางสาวขวัญดรุณ ทองสุข ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
319 นางสาววิไล ปรึกษากร ครูโรงเรียนวัดโรงเข้ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
320 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
321 นายกฤษฎาวิทย์ แก้วภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
322 นางสาวแวววิไล ไชยเสริม ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
323 นางสาวเกศสุดา พงษ์บ้านแพ้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
324 นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
325 นางมนิดา สถิรวรรธน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
326 นางสาวรอฮีม๊ะ ตะนิแร ครูโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายนำนักเรียนเข้าห้องสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
327 นางสาวณัฏฐนันท์ แก้วสันเทียะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายนำนักเรียนเข้าห้องสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
328 นางสาวนุชนาฎ เรือนคง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายนำนักเรียนเข้าห้องสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
329 นางสาวรุจีรา โยงรัมย์ ครูโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
330 นางสาวภัทราวรรณ ผ่องสุขสวัสดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
331 นางสาวอรอุมา แก้วมาก ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
332 นางสาวชัชญา ผิวขาว ครูอัตรจ้างโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
333 นางสาวตรีสุรางค์ บุญเต็ม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
334 นายชาญวุฒิ ภูยาธร ครูโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
335 นางสาวต้องตา จุดศรี พนักงานราชการโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
336 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีเหรา ครูอัตรจ้างโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
337 นางสาวคณิตตา เลาหบุตร ครูอัตรจ้างโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
338 นางสาวภคมน ใจกล้า พนักงานราชการโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
339 นางสาวอรประภา วิเศษสังข์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
340 นางสาวอัจจิมา อยู่เย็น ครูอัตรจ้างโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
341 นางสาวสุภาพรรณ โครตวงษ์จันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
342 นางสาวปวีณา ยกพล ครูอัตรจ้างโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
343 นางสาวณปภัช ชัยมงคล ครูโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
344 นางสาวปริญญา ยกพล ครูโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
345 นายเอกรัตน์ อภิชาติพงษ์ ครูอัตรจ้างโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
346 นายรุตชเดช คะตะวงษ์ ครูอัตรจ้างโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการประจำห้องแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
347 นายณัฐพล รัศมียิ่งมงคล ครูอัตรจ้างโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการประจำห้องแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
348 นางวรรณการญจน์ บุดดา ครูอัตรจ้างโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการประจำห้องแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
349 นางสาวอุสุมา บัวแก้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายประเมินรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
350 นางสาวศศิธร สงภักดิ์ ครูโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายประเมินรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
351 นางสาวมุกดา บัวใหญ่รักษา ครูโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการฝ่ายประเมินรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา
352 นางเพ็ญศิริ คีมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
353 นางสาวสายรุ่ง พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
354 นางสาวชนากานต์ แสงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
355 นางสาวพีชญาณ์ พานะกิจ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
356 นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
357 นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
358 นางสาวพีชญาณ์ พานะกิจ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
359 นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
360 นางสาวรัชนีวรรณ ออกประทุม ครูโรงเรียนวัดชีผ้าขาว กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
361 นางสาวรศนา สุวรรณน้อย ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
362 นายสิงหา ช้างขวัญยืน ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
363 นางนวลปอง ศรีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
364 นายภัทรพล จิตตรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
365 นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
366 นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
367 นางสาวหนึ่งฤทัย พยุง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
368 นางสาวศรีอุบล ทองจำรุญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
369 นางสาววรรษมน รู้เก็บ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
370 นางสาวสุกานดา บัวคำ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
371 นางสาวประภารัตน์ พันธเสน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
372 นางสาวภัณฑิรา พรมแพง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
373 นางสาวจิตมณีย์ ศรีพอ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
374 นางสาวอรสา สุดละม่อม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
375 นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
376 นางสาวฐิติมา สินทะเกิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
377 นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
378 นางลำยอง เอมอยู่ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
379 นางสาวมัทนา ชุนสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
380 นางสาวฐิติมา สินทะเกิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
381 นางสาวหนึ่งฤทัย พยุง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
382 นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
383 นางสาวณพัฐอร สุนทรชื่น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
384 นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
385 นายพรชัย แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
386 นางสาวปรียาภา แพทย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
387 นางสาวชเยศรา สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
388 นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
389 นายไพฑูรย์ ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
390 นายรุ่งวิทย์ พูลศรีสังข์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
391 นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
392 นางสาวบุณยาพร โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
393 นางสาวนันทิชา ชื่นสว่าง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
394 นางสาวแน็ตทรียา ชาวทะเล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
395 นางสาววิชานี เสมานารถ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
396 นางสาววาสนา ธัญญานนท์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
397 นายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
398 ว่าที่ ร.ต.กฤตนัน ศิระพึ่งเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
399 นางสาวรัตน์วิสาณ งามสม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
400 นายวัชระ ช้างพลาย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
401 นางสาวจินตนา วงชาลี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
402 นางสาวอารีย์ หมอยาดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
403 นางสาวเกตุมณี กินโนนกอก ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
404 นายนพดล เข็มต้น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
405 นายปรีดา ชื่นชนม์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
406 นายวรณัฐ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
407 นายคณพัทธ์ แสงอรุณ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
408 นายทศพล กระสันต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
409 นายนิวัฒน์ เอี่ยมภักตร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
410 นายวัชระ ช้างพลาย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
411 นายสมยศ กระสันต์ นักการภารโรงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
412 นายชิน จันทร์หร่าย นักการภารโรงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
413 นายชัชชวัฒน์ กุ้ยรักษา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
414 นางสาวอำภา สุขสราญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
415 นางกฤษดารัตน์ สระแผง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
416 นางสาวอนันต์ อัมภาวะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
417 นางสาวปวีณา ปาทาน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
418 นางสาวปลายฟ้า เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
419 นางสิริกร ประสาทเขตรการ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
420 นางสาวขวัญพร ดีแก้ว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
421 นางสาวธิดาพร สว่างจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
422 นางสาวชฎาธช ครุธาโรจน์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
423 นายนรินทร ประเทศ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
424 นางสาวกิตติยา บุติมาลย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
425 นางสาวดวงกมล ก้องเกียรติคุณ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
426 นายวัชระ ช้างพลาย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
427 นางสาวกรรณิกา วิศวินกุล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
428 นางณัฐชา สหวิศิษฏ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
429 นางสรญา สายพันธ์วรา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
430 นางสาวสุมินตรา สลุงอยู่ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
431 นางประสาน ชอบวิชา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
432 นางเกษฎาพร วีระกุล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
433 นางสาวสุพรรณษา วงศ์อนันต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
434 นางสาวอารีย์ หมอยาดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
435 นางสาวญาวีรินจน์ ทองสุขเจริญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
436 นายนพดล เข็มต้น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
437 นางสาววราวรรณ อังกุลานนท์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
438 นางสาวภาวินี เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
439 นางสาวดารุณี ลัมมะวิชัย พนักงานธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
440 นายนพดล เข็มต้น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
441 นางสาวรัตน์วิสาณ งามสม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
442 นางสาวธนาภา สถาปิตานนท์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
443 นางสาวสริตา สมเกียรติกุล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
444 นายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
445 นางสุวรรณา ศิริเบ็ญนรัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
446 นางสาวสุรีพร ขาวฉลาด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
447 นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
448 นางสาวดวงสมร อ่องแสงคุณ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
449 นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
450 นายชัยวัฒน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
451 นางเฉลียว นาคอ่อน ครูโรงเรียนบ้านสันดาบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
452 นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
453 นางปัทมา ธโนปจัย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
454 นางเฉลียว นาคอ่อน ครูโรงเรียนบ้านสันดาบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
455 นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
456 นางปัทมา ธโนปจัย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
457 นางเฉลียว นาคอ่อน ครูโรงเรียนบ้านสันดาบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
458 นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
459 นางปัทมา ธโนปจัย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
460 นางเฉลียว นาคอ่อน ครูโรงเรียนบ้านสันดาบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
461 นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
462 นางปัทมา ธโนปจัย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
463 นางสาวอัปษร จันสุตะ ครูโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
464 นายทวี หลำเพิกสืบ ครูโรงรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
465 นางคำนึง คงศรี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
466 นางสาวอัปษร จันสุตะ ครูโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
467 นายทวี หลำเพิกสืบ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
468 นางคำนึง คงศรี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
469 นางคำนึง คงศรี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
470 นางอัปษร จันสุตะ ครูโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล คณะกรรมการตัดสินนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ปรเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
471 นายทวี หลำเพิกสืบ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ปรเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
472 นางคำนึง คงศรี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ปรเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
473 นางอัปษร จันสุตะ ครูโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
474 นายทวี หลำเพิกสืบ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
475 นางคำนึง คงศรี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
476 นางปรารถนา โอตตัปปะวงษ์ ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการประกวดจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
477 นางวิมลลักษณ์ มงคลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ คณะกรรมการประกวดจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
478 นางสาวสุกานดา บัวคำ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการประกวดจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
479 นางอมรทิพย์ แสนทวีสุข ครูโรงเรียนบ้านโคก คณะกรรมการตัดสินประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
480 นางฉัฐธร แป้มเกษม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการตัดสินประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
481 นางสาวณัฎฐาพิมพ์ รัตนวัชรากร ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการตัดสินประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
482 นางชนุตาพร อ่วมเครือ ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ คณะกรรมการตัดสินประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
483 นางสาวรัตนา โพธิ์มี ครูโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล คณะกรรมการตัดสินประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
484 นางอมรทิพย์ แสนทวีสุข ครูโรงเรียนบ้านโคก คณะกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
485 นางฉัฐธร แป้มเกษม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
486 นางณัฎฐาพิมพ์ รัตนวัชรากร ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
487 นางชนุตาพร อ่วมเครือ ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ คณะกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
488 นางสาวจิยา อินทร์ดา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
489 นางสาวจิยา อินทร์ดา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
490 นางสาวรัตนา โพธิ์มี ครูโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล คณะกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
491 นายวันชัย แบบสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสันดาบ คณะกรรมการประกวดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6
492 นางสาวนิลวรรณ คงมณี ครูโรงเรียนเอกชัย คณะกรรมการประกวดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6
493 ว่าที่ร้อยตรี กฤตภาส ตรีมาโนช ครูโรงเรียนบ้านโคก คณะกรรมการประกวดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6
494 นายวันชัย แบบสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสันดาบ คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
495 นางสาวนิลวรรณ คงมณี ครูโรงเรียนเอกชัย คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
496 ว่าที่ร้อยตรี กฤตภาส ตรีมาโนช ครูโรงเรียนบ้านโคก คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
497 นายวันชัย แบบสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสันดาบ คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
498 นางสาวนิลวรรณ คงมณี ครูโรงเรียนเอกชัย คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
499 ว่าที่ร้อยตรี กฤตภาส ตรีมาโนช ครูโรงเรียนบ้านโคก คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
500 นายวันชัย แบบสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสันดาบ คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
501 นางสาวนิลวรรณ คงมณี ครูโรงเรียนเอกชัย คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
502 ว่าที่ร้อยตรี กฤตภาส ตรีมาโนช ครูโรงเรียนเอกชัย คณะกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
503 นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ คณะกรรมการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
504 นายวิชยุตม์ ดวงศรี ครูโรงเรียนบ้านแคราย คณะกรรมการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
505 นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่ ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
506 นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ คณะกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรุู้ ป.1-6
507 นายวิชยุตม์ ดวงศรี ครูโรงเรียนบ้านแคราย คณะกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรุู้ ป.1-6
508 นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่ ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรุู้ ป.1-6
509 นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ คณะกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
510 นายวิชยุตม์ ดวงศรี ครูโรงเรียนบ้านแคราย คณะกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
511 นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่ ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
512 นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ คณะกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
513 นายวิชยุตม์ ดวงศรี ครูโรงเรียนบ้านแคราย คณะกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
514 นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่ ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6
515 นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ คณะกรรมการประกาดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปรเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
516 นายวิชยุตม์ ดวงศรี ครูโรงเรียนบ้านแคราย คณะกรรมการประกาดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปรเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
517 นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่ ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการประกาดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปรเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6
518 นางสุวรรณา ศิริเบ็ญนรัต ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-
519 นางสาวเสาวนีย์ กรอบุมข ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-
520 นางสาววรารัตน์ สิทธิการ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-
521 นางสุวรรณา ศิริเบ็ญนรัต ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
522 นางสาวเสาวนีย์ กรอบมุข ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
523 นางสาววรารัตน์ สิทธิการ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
524 นางอุบล เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
525 นางสาวชวนพิศ เอียดมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
526 นางสาวสิริ ลีแสน ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
527 นางอุบล เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
528 นางสาวชวนพิศ เอียดมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
529 นางสาวสิริ ลีแสน ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
530 นางอุบล เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
531 นางอุบล เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
532 นางสาวชวนพิศ เอียดมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
533 นางสาวสิริ ลีแสน ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
534 นางอุบล เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
535 นางสาวชวนพิศ เอียดมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
536 นางสาวสิริ ลีแสน ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัดสุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
537 นางอุบล เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชามนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
538 นางสาวชวนพิศ เอียดมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชามนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
539 นางสาวสิริ ลีแสน ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชามนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
540 นางอุบล เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม คณะกรรมการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
541 นางสาวชวนพิศ เอียดมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
542 นางสาวสิริ ลีแสน ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
543 นางสาวอังคณา ศรีสันต์ ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
544 นางสาวณิชนันท์ ชนกกุล ครูโรงเรียนบ้านโคก คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
545 นางสาวทวีพร บุญรอด ครูโรงเรียนวัดบ้านไร่ คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
546 นายนคร ภาคสุภาพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
547 นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
548 นางสาวอังคณา ศรีสันต์ ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
549 นางสาวณิชนันท์ ชนกกุล ครูโรงเรียนบ้านโคก คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
550 นางสาวทวีพร บุญรอด ครูโรงเรียนวัดบ้านไร่ คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
551 นายนคร ภาคสุภาพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
552 นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
553 นางสาวอังคณา ศรีสันต์ ครูโรงเรียนวัดโคกขาม คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย x.1-6
554 นางสาวณิชนันท์ ชนกกุล ครูโรงเรียนบ้านโคก คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย x.1-6
555 นางสาวทวีพร บุญรอด ครูโรงเรียนวัดบ้านไร่ คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย x.1-6
556 นายนคร ภาคสุภาพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย x.1-6
557 นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย x.1-6
558 นางสาวศุจินันท์ อุ่นจิต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
559 นางสาวบุญปลูก ศรีสันต์ ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
560 นางสาวอรรถพร ภู่ประสิทธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
561 นางสาวศุจินันท์ อุ่นจิต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
562 นางสาวบุญปลูก สนเพชร ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
563 นางสาวอรรถพร ภู่ประสิทธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
564 นางสาวสุรีพร ขาวฉลาด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
565 นางสาววรารัตน์ สิทธิการ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
566 นางสาวชวนพิศ เอียดมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
567 นางสาวสาลินี แสนโสม ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
568 นางสาวปิยวรรณ พยุงแสนกุล ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
569 นางสาวญาณิศา เช็งศรี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
570 นางสาวสุกัญญา อินวิชัย ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
571 นางสาววิลาสินี จิตเจริญ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
572 นางสาวนันทิดา ทรงพระ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
573 นางสาวปณิดา รอดทัศนา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
574 นางสาวเสาวนีย์ กรอบมุข ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
575 นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร แผน IEP
576 นางสุวรรณา ศิริเบ็ญนรัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และนำนักเรียนแข่งขัน
577 นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และนำนักเรียนแข่งขัน
578 นายชัยวัฒน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และนำนักเรียนแข่งขัน
579 นายปณต พูวัฒนาธนสิน ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และนำนักเรียนแข่งขัน
580 นายอรรถพล ตันเจริญ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และนำนักเรียนแข่งขัน
581 นายปฐมบุตร กลุ่มยา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และนำนักเรียนแข่งขัน
582 นายวิทวัส สุขสละ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และนำนักเรียนแข่งขัน
583 นายภาณวัฒน์ รามี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และนำนักเรียนแข่งขัน
584 นายภาณวัฒน์ รามี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และนำนักเรียนแข่งขัน
585 นายนเรศ อุดมศรี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และนำนักเรียนแข่งขัน
586 นายนพรุจ โลหิตศิริ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และนำนักเรียนแข่งขัน
587 นางสาวสุรีพร ขาวฉลาด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบจัดการแข่งขัน ประมวลผลการแข่งขัน
588 นางสาวเปมิกา นิยมอุดมวัฒนา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบจัดการแข่งขัน ประมวลผลการแข่งขัน
589 นางสาวปาลิตา ชื่นใจ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบจัดการแข่งขัน ประมวลผลการแข่งขัน
590 นางสาวนุสรา น้ำสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบจัดการแข่งขัน ประมวลผลการแข่งขัน
591 นายปฐมบุตร กลุ่มยา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบจัดการแข่งขัน ประมวลผลการแข่งขัน
592 นางสาวสุนิต้า คูราเน ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบจัดการแข่งขัน ประมวลผลการแข่งขัน
593 นางสาวรุ่งนภา ร้อยแพง ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบจัดการแข่งขัน ประมวลผลการแข่งขัน
594 นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์เอิบจิตร ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
595 นางสุวรรณ กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
596 นางสาวณัฐรัญญา ฉันทกุล ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
597 นางสาวกชณิชา มังกรทอง ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
598 นางสาวสุดารัตน์ กลัดโภคา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
599 นางสาวนันทิดา ทรงพระ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
600 นางสาววิลาสินี จิตเจริญ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
601 นางสาวปิยวรรณ พยุงแสนกุล ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
602 นางสาวญาณิศา เช็งศรี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
603 นายชัยวัฒน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
604 นายปณต พูวัฒนาธนสิน ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
605 นายปณต พูวัฒนาธนสิน ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
606 นายอรรถพล ตันเจริญ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
607 นายปฐมบุตร กลุ่มยา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
608 นายวิทวัส สุขสละ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
609 นายภาณุวัฒน์ รามี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
610 นายนเรศ อุดมศรี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
611 นางสาวปณิดา รอดทัศนา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
612 นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประมวลผลกิจกรรม
613 นางสาวดวงสมร อ่องแสงคุณ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประมวลผลกิจกรรม
614 นางสาวรุ่งนภา ร้อยแพง ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประมวลผลกิจกรรม
615 นางสาวเปมิกา นิยมอุดมวัฒนา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประมวลผลกิจกรรม
616 นายนพรุจ โลหิตศิริ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
617 นายปณต พูวัฒนาธนสิน ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
618 นายอรรถพล ตันเจริญ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
619 นายอรรถพล ตันเจริญ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
620 นายภาณุวัฒน์ รามี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
621 นายนเรศ อุดมศรี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
622 นายชัยวัฒน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัย
623 นายปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) ประธานศูนย์การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ นักเรียนเรียนรวม
624 นางพรทิพย์ พิบูลเวชพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ
625 นางสาวเปมิกา นิยมอุดมวัฒนา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ
626 นางสาวสุรัสวดี เลิกบางพลัด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ
627 นางสาวดวงสมร อ่องแสงคุณ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) รองประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ
628 นางสาวนุสรา น้ำสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
629 นางสาวปาลิตา ชื่นใจ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
630 นางสาวสุนิต้า คูราเน ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
631 นางสาวสุดารัตน์ กลัดโภคา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
632 นางทิพวรรณ พราหมณนันท์ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
633 นายอารี ทิศสุวรรณ ครูโรงเรียนเอกชัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
634 นางปราณี ทวีศิริเวทย์ ครูโรงเรียนเอกชัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
635 นางสาวพรรณศรี ปทุมสิริ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
636 นางสาวพิทธิพร ไตรบุตร ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
637 นางสาวธารารัตน์ หาริพันธ์ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
638 นางสาววรรณพร ศรีหร่าย ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
639 นางสาวภัทรนิษฐ์ รำไพ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
640 นางสาววราภรณ์ แหลมทอง ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
641 Mr. Nyondwa Ben ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
642 Ms. Lovely G. Ocampo ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
643 Mrs. Rosemarie Guibincan Sinon ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
644 Ms. Charity Felicitas Hinacay ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
645 Ms. Catherine May Cadilo Quiniquito ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
646 นางสาวนภาพร ธนาสมุทร ครูโรงเรียนเอกชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
647 นางนิลวรรณ คงมณี ครูโรงเรียนเอกชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
648 นางสาวกนกวรรณ ศรีสุข ครูโรงเรียนเอกชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
649 นายสมพร ฤทธิ์สมพงศ์ ครูโรงเรียนเอกชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
650 นายอารี ทิศสุวรรณ ครูโรงเรียนเอกชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
651 นางสาวกนกวรรณ ศรีสุข ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
652 นางสาวกัญญรัตน์ สิงห์คำ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
653 นางนันทพร กิตติธรรม ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
654 นางสาวสุภาวรรณ พุ่มกัน ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
655 นางสาวฐิติรัตน์ ท้วมทับลาภ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
656 นางสาวเพชรรัตน์ คงแพทย์ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
657 นางสาวพรรณศรี ปทุมสิริ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
658 นายปวเรศ พึ่งรอด ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
659 นางสาวปราถนา สาตแฟง ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
660 นางสาววราภรณ์ แหลมทอง ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
661 นางสาววรรณพร ศรีหร่าย ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
662 นางสาวภัทรนิษฐ์ รำไพ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
663 นางสาวพิทธิพร ไตรบุตร ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
664 นายสุรชัย พฤกษ์วิบูลย์ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
665 นายภาคินัย ศิริวารินทร์ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
666 นายธีระชัย ฉันทวัฒนา ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
667 นายธงชัย จันทร์ศรี นักการโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
668 นายอารี ทิศสุวรรณ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
669 นายภาคินัย ศิริวารินทร์ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
670 นายธีระชัย ฉันทวัฒนา ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
671 นายธงชัย จันทร์ศรี นักการโรงเรียนเอกชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
672 นายสุธี คชรัตน์ ครูโรงเรียนเอกชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
673 นางสาวกนกวรรณ ศรีสุข ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
674 นางสาววรรณพร ศรีหร่าย ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
675 นางสาวภัทรนิษฐ์ รำไพ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
676 นางสาววราภรณ์ แหลมทอง ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
677 นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
678 นายสมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย ประธานศูนย์ส่งเสริมฯ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
679 นายอารี ทิศสุวรรณ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
680 นางปราณี ทวีศิริเวทย์ ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประถมศึกษา)
681 นายสายชล ชื่นภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
682 นางวรนุช ตุนทกิจ ที่ปรึกษาทางวิชาการกลุ่มนิเทศฯ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
683 ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ห้วยกรุด ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทสาคร คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
684 นางสาวสารี นพรัตน์ ครูโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
685 นายบรรจบ ทองตีบ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
686 นายนาวิน แกละสมุทร ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
687 นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ประธานคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
688 นางสาวณัฐกุล เปินสมุทร ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
689 นางสาวอิฐพรรณ ครุธแก้ว ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
690 นายอารีย์ ชาติบุดศรี ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
691 นายมาโนช แสงทอง ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
692 นายเขมณัฏฐ์ ทองงามขำ ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
693 นายกอบชัย พุกผาสุข ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
694 นายสันต์ ปิยะสอน ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
695 นายสายชล ชื่นภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
696 นายปวีณ สาแหรกทอง ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
697 นางสาวสาวิกา มั่งมี ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
698 นางสาวสำเภา เครื่องกัณฑ์ ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
699 นางสาวสิริกร รอดบุญเกิด ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
700 นางสาวณิชาพร ชาวทะเล ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
701 นางสาวมะลิษา ศรีบุรมย์ ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
702 นางสาวอมรรัตน์ กุลราช ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
703 นางวาสินี บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
704 นางจีรปวีณ์ วิภาปิยโรจน์ ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
705 นางสามใจ และล้ำเลิศ ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
706 นางสาวศศิตา ทับไกร ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
707 นางภนารัตน์ นพคุณ ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
708 นาวสาวณัฐกุล เปินสมุทร ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
709 นางสาวอิฐพรรณ ครุธแก้ว ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
710 นางสาวอมรรัตน์ กุลราช ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
711 นางสาวอภิญญา มาตเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
712 นายกษิดิ์เดช พรมทอง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
713 นางเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
714 นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์ โรงเรียนวัดท่าเสา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
715 นายถวิล แซ่ตั้ง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
716 นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ ศิกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
717 นายสมภพ ออกกิจวัตร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
718 นายอนิรุตย์ ดีนพเก้า โรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
719 นางสาวดวงนภา ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
720 นางสุพรรษา เกตุแก้ว โรงเรียนวัดท่าเสา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
721 นายอารีย์ ชาติบุดศรี โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
722 นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภกร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
723 นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
724 นายอานนท์ นุแรมรัมย์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
725 นายบัณฑิต วิชาชู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
726 นายวีรภัทร อ่วมมา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
727 นายจารุวัต หัสดี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
728 นายณัฐพล โรจนเวทิน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
729 นายณัฏฐพล พรมทอง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
730 ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ วงศ์ทะเล โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
731 นายเกรียงไกร สังข์ทอง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
732 นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
733 นางสาววรรณภา คำสระคู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
734 นางขวัญเรือน อินทร์กล่ำ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
735 นางพรทิพา แย้มประเสริฐ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
736 นางสาวสุชาดา สุนทรชื่น โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
737 นางสาวพชรพรรณ นิมิตมั่น โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
738 นางสาวกนกพร ก้านบัวไชย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
739 นางสาวกฤตินี กลิ่นอยู่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
740 นางสาวนันท์ธิดา เทียมวงษ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
741 นางสาวสมศรี ขำสุนทร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
742 นางเยาวลักษณ์ นุชกรรณ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
743 นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
744 นางสาววรรณภา คำสระคู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
745 นางวชิราภรณ์ พันธุ์ไทย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
746 นายเกรียงไกร สังข์ทอง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
747 นางสาวปาวีณา พุทธอินทร์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
748 นางสาววราภรณ์ เสาร์โพธิ์งาม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
749 นายไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
750 นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการฝ่ายอำนวยการ
751 นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
752 นางน้ำผึ้ง เจริญขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
753 นางสาวสาลิกา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
754 นายชานนท์ อำไพ ครูโรงเรียนบ้านโรงเข้ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
755 นางกฤษดารัตน์ สระแผง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
756 นายปิติพงศ์ ฮะเจริญ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการฝ่ายอำนวยการ
757 นางพัฒนมณี เฮ้าเจริญ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
758 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
759 นางวนิดา ชาวน้ำวน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
760 นางสมวลี เขียวมณี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
761 นางสาวสิรชา ประทุมวัตร ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
762 นางสาวอภิชญา กานดา ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
763 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา ไชยโภคา ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
764 นางสาวสุนิสา ดีพรม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
765 นางพัชรินทร์ จันทร์เต็ม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
766 นางทรงพิษ ธรรมจะดี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
767 นายสราวุธ ไขโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
768 นายศุภมิตร วงศ์นิมิตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
769 นายสมพร วงษ์วัน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
770 นายพิษณุ แน่นอุดร ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
771 นายศักดิ์ดา มาพิบูรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
772 นายกฤตภาส ศิริเขตรกรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
773 นายพชิระวัสส์ ศิวะโสภา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
774 นายอนิรุตย์ ดีนพเก้า ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
775 นางศรันยา ยุทธนาวี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีกร
776 นายอนิรุต ทองชิว ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายพิธีกร
777 นางวลัย มารุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
778 นางสาวรุจิรา ควบคุม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
779 นางนฤมล ประหยัดทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
780 นางสาวจตุพร วิรัตินันท์ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
781 นางสาวจิราวัลย์ วงค์ษาเนา ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
782 นางฐิติรัตน์ สุวรรณวงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
783 นางสาวกาญจนา ซื่อสัตย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
784 นางนภัสกร เหลืองอ่อน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
785 นายเจตนา เกิดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
786 นางสาวสุภชานันท์ ชายเเก้ว ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร ประธานคณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
787 นายศุภโชค แตงทอง ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
788 นายชูศักดิ์ ทองสาสุข ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
789 นายเจตนา เกิดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายรายงานผล
790 นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบันทึกคะเเนนการแข่งขันลงระบบ
791 นางฐิติมา แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยกกระบัตร ประธานศูนย์สังคมศึกษาฯ (ขยายโอกาส)
792 นางดวงใจ โกสินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ รองประธานศูนย์สังคมศึกษาฯ (ขยายโอกาส)
793 นายราเมศร์ รุ่งรวยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโรงเข้ รองประธานศูนย์สังคมศึกษาฯ (ขยายโอกาส)
794 นายศุภโชค แตงทอง ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการและเลขานุการ ศูนย์สังคมศึกษาฯ (ขยายโอกาส)
795 นางสาววรรณิศา เกษศรีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์สังคมฯ (ขยายโอกาส)
796 นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์ ครูโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง กรรมการศูนย์สังคมศึกษา (ขยายโอกาส)
797 นายชญานิน มั่งมี ครูโรงเรียนบ้านโรงเข้ กรรมการศูนย์สังคมศึกษา (ขยายโอกาส)
798 นายเจตนา เกิดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการศูนย์สังคมศึกษา (ขยายโอกาส)
799 นางชัชฎา หวานชะเอม ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการศูนย์สังคมศึกษา (ขยายโอกาส)
800 นางสาวนัยน์พร พญาชน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการศูนย์สังคมศึกษา (ขยายโอกาส)
801 นายดลภูมิ สุริยันต์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการศูนย์สังคมศึกษา (ขยายโอกาส)
802 นางสาวเยาวนาถ วินสน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการศูนย์สังคมศึกษา (ขยายโอกาส)
803 นางสาวเยาวนาถ วินสน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการดำเนินงานฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
804 นายดลภูมิ สุริยันต์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการดำเนินงานฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
805 นายทินภัทร จงจิตร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
806 นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
807 นางสาวนัยน์พร พญาชน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
808 นายนิติวัฒน์ ปกติ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
809 นายศุภโชค แตงทอง ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
810 นางสาววรรณิศา เกษศรีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน
811 นางจิระดา ปานอยู่ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
812 นางสาววันนิสาข์ แสงสาคร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
813 นางสาวนงนุช สอนน้อย ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
814 นางเบญจรัศมิ์ กิตติธรรม แมนเลย์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
815 นางสาวนัยน์พร พญาชน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
816 นางสาวเยาวนาถ วินสน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
817 นางสุรีลักษณ์ สุภาโชค ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
818 นางชนานันท์ จุลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ
819 นายดลภูมิ สุริยันต์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายรายงานผล
820 นายศุภโชค แตงทอง ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายรายงานผล
821 นายดลภูมิ สุริยันต์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการดำเนินงานฝ่ายบันทึกคะเเนนการแข่งขันลงระบบ
822 นางสาวเยาวนาถ วินสน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการดำเนินงานฝ่ายบันทึกคะเเนนการแข่งขันลงระบบ
823 นางสาววรรณิศา เกษศรีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานฝ่ายบันทึกคะเเนนการแข่งขันลงระบบ
824 นายขวัญชัย เปรียบยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
825 นายสมนึก ปรัญชาเกรียงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
826 นายกษิด์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
827 นายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
828 นายธนากร ก้อนพันธ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
829 นางสาววาวรินทร์ พงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
830 นางสาวรพีวรรณ ชาวไร่อ้อย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
831 นายพงศ์ธร สามงามน้อย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
832 นางสาววิไลภรณ์ อ่ำกิม ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
833 นางสาวนุชธิดา ดวงดาวเล็ก ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
834 นางจินตนา สมบัติศิริ ธุรการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
835 นางสาวนิตยา คำถนอม ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
836 นางสาวสุภัคสร มั่นคง ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
837 นางสาววาวรินทร์ พงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
838 นางสาวรสวดี ศรีสุกัญญา ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
839 นางสาววานิสสา จิตรพรวน ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
840 นางสุกัญญา ประกอบกิจ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
841 นางสาวพัชราภรณ์ โยมา ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
842 นางเบญจมาศ เกศสงเคราะห์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
843 นางสาวธวัลหทัย สำเภาทิพย์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
844 นางสาวเรวดี คงพ่วง ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
845 นางสาววาวรินทร์ พงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
846 นางอุบล เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
847 นางพรนิภา ฮะวังจู ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
848 นางสาวพิชามญชุ์ ต่างใจ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
849 นางสาวพิชามญชุ์ ต่างใจ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
850 นางสาวศศิธร กุนัย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
851 นางสาวอุรารัตน์ มิตรทอง ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
852 นางสาวเพชรัตน์ สิโนรัตน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
853 นางสาวพันธ์ทิพย์ภา โคตะการ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
854 นางสาวนิศา สืบสุข ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
855 นางวรรณา อุทัยฉาย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
856 นางสาวภัคภิญญา บัวพันธ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
857 นายสุรชา บุญรักษา ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
858 นายธนากร ก้อนพันธ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
859 นายเอกพจน์ ภิรมย์เนตร ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
860 นางสาวธนกานต์ ร่วมทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
861 นางสาววรรณภา แจใจ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
862 นายไพฑูรย์ หินโน ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
863 นางสาวณัฐณิชา บุณโยดม ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
864 นายพงศ์ธร สามงามน้อย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
865 นางสาวนุชธิดา ดวงดาวเล็ก ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
866 นางสาวนิตยา คำถนอม ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยมศึกษา)
867 นางเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
868 นายอำนาจ เส็งเรียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระซ้าขาว รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
869 นายชาตรี ม่วงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ้า รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
870 นางสาวสุภาพ จงเห็นจิตต์ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
871 นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
872 นางสาวรุจาภา ภัทรมาลัยสิริ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
873 นางกีรติ ช่างสัก ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
874 นางสาวทิพวรรณ จันทรา ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
875 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
876 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
877 นางสาวลักขณา กำแพงแก้ว ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
878 นางกีรติ ช่างสัก ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
879 นายกิตติธัช จารุวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
880 นางสาวปนิดา กางฟุ้ง ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
881 นายนาวิน แกละสมุทร ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
882 นายอภิสิทธิ์ จิตรสมควร ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
883 นางสาวจันทนี พุ่มพร ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
884 นางสาวลักคณา รักกุศล ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
885 นางสร้อย ชะริทอง ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
886 นางสาวรัตนา ชนะชัย ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
887 นางสาววิไลวรรณ รัตนวัน ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
888 นางสาวกาญจนา โสทธิสงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
889 นางสาธัญญพัทธ์ กรังพาณิชย์สกุล ครูอัตรา โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
890 นางเนตรนภา จงหมื่นไวย ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
891 นางธนพร ศุภเมธากุล ครูอัตรา โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
892 นางสาวปวีณา ศรีอ่อน พนักงานราชการ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
893 นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาะิการจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
894 นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขัน
895 นางดวงใจ โกสินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
896 นายณัฐธีร์ กิตติ์หิรัณย์ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
897 นายณัฎฐกร สุขนิล ธุรการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
898 นายนพดล แจบ้านเกาะ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
899 นางนิดา คงเจริญ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
900 นายทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
901 นางพัฒนมณี เฮ้าเจริญ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
902 นายจักรพงศ์ ฮะเจริญ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
903 นายธนุ บุญญกนก ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
904 นายวีระพงษ์ ศิริผล ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
905 นายฉลอง หุ่นสม ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
906 นางนพมาศ วิมานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
907 นางสาวธัญชนก ชิ้นจอหอ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
908 นายวรายุทธ วังเวงจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
909 นางสาวดวงนภา ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
910 นางศิวรัตน์ สมยาประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
911 นางสาวอนัญญา พละสรร ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
912 นางเพ็ญศรี พุกโฉมงาม ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
913 นางสุธิตา กิยะแพทย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
914 นางสาวสุนทราภรณ์ เส็งสมุทร ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
915 นางสุรีรัตน์ กิจหวัง ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
916 นางสาวสิรภัทร ลองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
917 นางสาวปาริฉัตร เอี่ยวเส็ง ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
918 นางอุมาภรณ์ บำรุงสุข ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
919 นางสาวขวัญเรือน พรมจันทึก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
920 นางวิภา นันทะเส ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
921 นายวีระกิจ พรรัชภูมิ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
922 นายอรรถพล วะชุม ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
923 ว่าที่ ร.ต.โอฬาร เหลืองจันทร์แรม ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
924 นายจิรายุ ไม้เกตุ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
925 นายชัยยุทธ์ พันธุ์ไทย ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
926 นายวีระพงษ์ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
927 นายขวัญชัย เปรียบยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
928 นางสาวสายรุ่ง พุทธา โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
929 นางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
930 นางมยุรา เลขพร ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
931 นางสาววิชุดา ลุยตัน ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
932 นางสาวรัตนีย์ บุญช่วย ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
933 นางสาวศศิวรรณ เรืองอำพันธุ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
934 Miss Shyne Rose Malaluan ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
935 นางสาวอุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
936 นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุล ครูโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการเล่านิทาน(Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
937 Miss AilenDela Cruz ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการเล่านิทาน(Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
938 นางสาววีร์ธิมา ครองยุติ ครูโรงเรียนวัดบางปลา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการเล่านิทาน(Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
939 นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล ครูโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
940 Miss Catherine May Cadilo ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
941 นางนุชรี นาชัยดี ครูโรงเรียนวัดชัยมงคล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
942 นายอดิศักดิ์ รอดนุช ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
943 นางสาวอภิญญา เลขพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท กรรมการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
944 นางสาวตรีนุช พงษ์ฉาย ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม กรรมการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
945 นางสาววรรณพร ศรีหร่าย ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
946 นางสาวลัดดาภรณ์ ฤกษ์ดี ครูโรงเรียนวัดบางปลา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
947 นายอดุลย์ ชัยคำภา ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
948 นายทวน พุ่มมณี ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
949 นางสาวเสาวนี ศรีจันทึก ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
950 นายพงศธร พุ่มมณี ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
951 นายบุญเลิศ ขำฟุ้ง นักการภารโรงโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
952 จ.ส.ต.ธนิษฐ์นันท์ วราสินธุ์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
953 นางสาวบุญอนันต์ สว่างใจ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
954 นางสาวฐิตา ไชยอาษา ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
955 นางสาวทิพย์วิมล สุขเสาร์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
956 นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
957 นางสาวรัตนีย์ บุญช่วย ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
958 นางสาวทิพย์วิมล สุขเสาร์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาลศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
959 นางสาวนัตยา สาลาสุตา ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครืองดื่มศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
960 นางสาวฐิตา ไชยอาษา ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครืองดื่มศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
961 นางสาวเสาวนี ศรีจันทึก ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครืองดื่มศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
962 นางสาวรัตนีย์ บุญช่วย ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
963 นางสาวณัฐกานต์ บุญเสริฐ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
964 นางสาวรุ่งทิวา หอมทอง ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
965 นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
966 นางสาวสุพรรษา ไม้สังข์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
967 นางสาววิชุดา ลุยตัน ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
968 นางสาวรุ่งทิวา หอมทอง ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครืองดื่มศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
969 นางสาวรัตนีย์ บุญช่วย ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอน
970 นายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
971 นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
972 นายขวัญชัย เปรียบยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
973 นายวัชระ ช้างพลาย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
974 นายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
975 นายนพดล เข็มต้น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
976 นายปรีดา ชื่นชนม์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
977 นายชัชชวัฒน์ กุ้ยรักษา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
978 นายวรณัฐ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
979 นายคณพัทธ์ แสงอรุณ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
980 นายทศพล กระสันต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
981 นายนิวัฒน์ เอี่ยมภักตร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
982 นายวัชระ ช้างพลาย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
983 นายสมยศ กระสันต์ นักการภารโรงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
984 นายชิน จันทร์หร่าย นักการภารโรงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
985 นางสาวอำภา สุขสราญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
986 นางกฤษดารัตน์ สระแผง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
987 นายนรินทร ประเทศ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
988 นางสาวอนันต์ อัมภาวะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
989 นางสาวปวีณา ปาทาน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
990 นางสาวปลายฟ้า เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
991 นางสิริกร ประสาทเขตรการ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
992 นางสาวขวัญพร ดีแก้ว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
993 นางสาวธิดาพร สว่างจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
994 นางสาวชฎาธช ครุธาโรจน์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
995 นางสาวกิตติยา บุติมาลย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
996 นางสาวดวงกมล ก้องเกียรติกุล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
997 นายวัชระ ช้างพลาย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
998 นางสาวกรรณิกา วิศวินกุล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
999 นางณัฐชา สหวิศิษฏ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1000 นางสรญา สายพันธ์วรา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1001 นางสาวสุมินตรา สลุงอยู่ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1002 นางประสาน ชอบวิชา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1003 นางเกษฎาพร วีระกุล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1004 นางสาวสุพรรณษา วงศ์อนันต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1005 นางสาวอารีย์ หมอยาดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1006 นายนพดล เข็มต้น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1007 นางสาววราวรรณ อังกุลานนท์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1008 นางสาวดารุณี ลัมมะวิชัย พนักงานธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1009 นางสาวภาวินี เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1010 นายนพดล เข็มต้น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1011 นางสาวรัตน์วิสาณ งามสม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1012 นางสาวธนาภา สถาปิตานนท์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1013 นางสาวสริตา สมเกียรติกุล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1014 นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม โรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำห้องแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1015 นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส))
1016 นายราเมศร์ รุ่งรวยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโรงเข้ รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส))
1017 นางอุไรวรรณ แย้มละออ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1018 ว่าที่ร้อยโทอรรถพล ห้วยกรุด ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1019 นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1020 นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1021 นางสาวญาวีรินจน์ ทองสุขเจริญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1022 นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1023 นางสาวขวัญดรุณ ทองสุข ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1024 นางสาววิไล ปรึกษากร ครูโรงเรียนวัดโรงเข้ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1025 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1026 นายกฤษฎาวิทย์ แก้วภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1027 นางสาวแวววิไล ไชยเสริม ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1028 นางสาวเกศสุดา พงษ์บ้านแพ้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1029 นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1030 นางมนิดา สถิรวรรธน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1031 นางสาวรอฮีม๊ะ ตะนิแร ครูโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายนำนักเรียนเข้าห้องสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1032 นางสาวณัฎฐนันท์ แก้วสันเทียะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายนำนักเรียนเข้าห้องสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1033 นางสาวนุชนาฎ เรือนคง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายนำนักเรียนเข้าห้องสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1034 นางสาวรุจีรา โยงรัมย์ ครูโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส))
1035 นางสาวภัทราวรรณ ผ่อสุขสวัสดิ์ พนักงานธุรการโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1036 นางสาวอรอุมา แก้วมาก ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1037 นางสาวชัชญา ผิวขาว ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1038 นางสาวตรีสุรางค์ บุญเต็ม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1039 นายชาญวุฒิ ภูยาธร ครูโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1040 นางสาวต้องตา จุดศรี พนักงานราชการโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1041 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีเหรา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1042 นางสาวคณิตตา เลาหบุตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1043 นางสาวภคมน ใจกล้า พนักงานราชการโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1044 นางสาวอรประภา วิเศษสังข์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1045 นางสาวอัจจิมา อยู่เย็น ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1046 นางสาวสุภาพรรณ โคตรวงษ์จันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1047 นางสาวปวีณา ยกพล ครูครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1048 นางสาวณปภัช ชัยมงคล ครูโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1049 นางสาวปริญญา ยกพล ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1050 นายเอกรัตน์ อภิชาติพงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1051 นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1052 นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1053 นายราเมศร์ รุ่งรวยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโรงเข้ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1054 นางสาวสุวพร ทิมพิทักษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายนำนักเรียนเข้าห้องสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1055 นางสุพัตรา วรรณวิกุล ครูโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1056 นางสาวฐิติรัตน์ เชี่ยวชูกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1057 นายต่อศักดิ์ ยังสอน ครูโรงเรียนวัดนางสาว ปรธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1058 นางสาวเอมอร ปั้นแก้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1059 นายรณกร รักษ์ศิลป ครูผู้ช่วยโรงเรียนโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1060 นางสาวธนวรรณ พัฒสงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1061 นางสาววิลาสินี สมานวรศักดิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1062 นางสาวณปภัช ชัยมงคล ครูโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1063 นางสาวปริญญา ยกพล ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1064 นางอุไรวรรณ แย้มละออ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1065 ว่าที่ร้อยโทอรรถพล ห้วยกรุด ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1066 นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1067 นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1068 นางสาวญาวีรินจน์ ทองสุขเจริญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1069 นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1070 นางสาวขวัญดรุณ ทองสุข ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1071 นางสาววิไล ปรึกษากร ครูโรงเรียนวัดโรงเข้ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1072 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1073 นางสาวเกศสุดา พงษ์บ้านแพ้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1074 นายทรงวุฒิ จิตรประเสริฐ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1075 นางสาวแวววิไล ไชยเสริม ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)
1076 นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา ประธานศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม มัธยม

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032696 นางสาวปิยดา จันทร์เกตุ โทร 061-5366261 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]