รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายกฤษดา  พรมดี
2. เด็กหญิงกัญจนพร  สุทธิประภา
3. เด็กชายจักรนรินทร์  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชาวอุบล
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสุชานาท  อ้อมน้อย
7. เด็กหญิงสุพัตรา  สุดศรีทอง
8. เด็กหญิงอรปรียา  ดีสมบูรณ์
9. เด็กหญิงอาราภรณ์  อินทร์บำรุง
10. เด็กหญิงเมษยา  แจ่มโชว์
 
1. นายวีรภัทร์  อ่วมมา
2. นายณัฎฐพล  พรมทอง
3. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  วงศ์ทะเล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายกิตติคุณ  พุทธคุณ
2. เด็กชายจุมพลภัทร  สุริยพัฒนยศ
3. เด็กหญิงธัญจิรา  สายน้ำผึ้ง
4. เด็กหญิงปยุดา  กรองกลั่น
5. เด็กชายภูวเดช  ด้วงบุดดี
6. เด็กหญิงวราภรณ์  มีประการ
7. เด็กชายสงกรานต์  คุณแดงดี
8. เด็กหญิงสาวิตรี  แตงสีนวล
9. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่ำมาร
 
1. นายจารุวัตร  หัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  วงษ์ทะเล
3. นายเกรียงไกร  สังข์ทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายมุขพล  ศรีสุระ
 
1. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุระ
 
1. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ  แตงสีนวล
 
1. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุระ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชาวไร่
3. เด็กชายปรเมศวร์  ทองสุข
4. เด็กชายพงศภัค  แย้มนาม
5. เด็กชายมุขพล  ศรีสุระ
6. เด็กหญิงวทันยา  อ่วมประทุม
7. เด็กหญิงวริสา  สุขจ้อย
8. เด็กชายศรันย์  ถ้วยทอง
9. เด็กหญิงหทัยวรรณ  แตงสีนวล
10. เด็กชายอภิรักษ์  พุ่มพวง
11. เด็กหญิงอริสรา  พุ่มพวง
 
1. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายนนทกานต์  ศักดิ์เล็กประดู่
2. เด็กชายวีระชัย  สาดวอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  วงษ์ทะเล
2. นางสาวปาวีณา  พุทธอินทร์
 
รวม3512
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 1. เด็กหญิงพรรณิตา   มาลา
 
1. นายพรสุวัชร์   ไชยรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 1. เด็กหญิงหทัยพันธน์  สุมเมา
 
1. นายพรสุวัชร์   ไชยรัตน์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 1. เด็กชายขุนศึก   ครุฑทุ่ง
2. เด็กชายจีรพัฒน์   คำผุย
3. เด็กชายพงศธร   สัตย์ธรรม
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   หอมยา
5. เด็กชายพัทธนันท์   พูดจริง
6. เด็กชายสรวิชญ์  แพทอง
 
1. นายวิรุทธ์  สรวงท่าไม้
2. นางสาวสุนิสา  เข็มนาค
3. นางจงกล  ฤทธิศาสตร์
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 1. เด็กหญิงชนิสรา  บารมีชัย
2. เด็กหญิงณัฎนรี   ใจเย็น
3. เด็กชายสุรพัศ  ติเยาว์
 
1. นางสาวนุชจรินทร์   อยู่ดี
2. นางพรทิพย์   พลเยี่ยม
 
รวม117
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กชายชานนท์  สาคร
 
1. นายณัฐกิตติ์  นวลแสง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์  อัมภาวะ
2. เด็กหญิงราตรี  ขำสาคร
3. เด็กหญิงลัดดา  โยท
 
1. นางกฤษณา  ช้างน้อย
2. นางสาวอารีรัตน์  โมราชาติ
 
รวม43
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงชณพร  ปุ่นประโคน
2. เด็กหญิงชนิตาภัค  คำแก้ว
3. เด็กหญิงณิชาพร  กลมกล่อม
4. เด็กหญิงบัญฑิตา  เปรมปัดชา
5. เด็กหญิงวิรดา  ประทุมวงศ์
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
2. นางสาวชลธิชา  ดีบูชา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงกัญจิรา  ชาญวิชา
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  สมดี
3. เด็กหญิงมนิสรา  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงมิลตรา  ชูเดช
5. เด็กหญิงเบญญาภา  คำจันทรา
 
1. นายชัยกฤต  อินทรเกษม
2. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
รวม104
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กชายคะ   ด่านน้อย
2. เด็กชายเดชา   ปักน้อย
 
1. นายยุทธนา   รอดเชื้อจีน
2. นางสาวเบญญาภา  เอมโอช
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ธรรมศรี
2. เด็กชายปิยะพงศ์   วัยวิลา
3. เด็กหญิงพาขวัญ   ชายแก้ว
4. เด็กหญิงพุทธรักษา   เอกนะสิน
5. เด็กหญิงวันแลง   ลุงต๊ะ
6. เด็กชายวิวัฒน์   รัตนไชย
7. เด็กชายสรวิช   จงเทพ
8. เด็กหญิงอจิรภรณ์   มาระศรี
9. เด็กชายอมรเทพ   รักหอม
10. เด็กชายไกรสร   สายน้อย
 
1. นางสาวนวลนิตย์   สาสนะกูล
2. นางสาวฐิตาภา   กล่ำอินทร์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงกิ๊ฟ  -
2. เด็กหญิงภาวิณี   กอริยะ
3. เด็กหญิงอิน   สดใส
 
1. นางสาวดวงพร   จันทร์พรม
2. นางสาวศิรินทรา  กัญญาคำ
 
รวม156
19 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก 1. เด็กหญิงจีระปัท  คงวิจิตร
 
1. นางสาวปารมี  สิงหเดโชชัย
 
รวม11
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 1. เด็กหญิงวรัชญา  แง่มสุราช
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ชัยวิชิต
 
รวม11
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 1. เด็กหญิงกุ้ย  ปากน้อย
2. เด็กหญิงนี  จันดา
3. เด็กหญิงแสงยอด  ตามูล
 
1. นางสาวยุภาวาดี  รุ่งอินทร์
2. นางสาวผกามาศ  แสนคำ
 
รวม32
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล่องเหลื่ยม 1. เด็กชายพัชรพล  ศรีนิ่ม
2. เด็กชายยุทธวิชช์  โมบันดิษฐ์
 
1. นางศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ์
 
รวม21
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงวันศิริ  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงหล้าขิ่น  ลุงเงิน
3. เด็กหญิงอาทิตญา  ศรีโพธิ์งาม
 
1. นายภวัต  ปัญจาทรัพย์ทวี
2. นางสาววลัยรัตน์  ลุนนี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชาระวัน
2. เด็กชายกรัณยภาส  พรมนต์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญสิงห์
 
1. นางธัญญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายกมินทร์  รักธัญญการณ์
2. เด็กชายธนัชชา  ยามี
3. เด็กชายปาราเมศ  เที่ยงบุญ
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นายเจษฎา  เคารพ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกชกร  ตู้พิมาย
2. เด็กชายสุประวีณ์  สุดา
3. เด็กหญิงโยธิภา  ใจธรรม
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นางธัญญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  นาจะหมื่น
 
1. นางสาวพรวิภา  ปานวิเศษ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ชาติเชื้อ
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ฤทธิ์น้อย
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฤทธิ์น้อย
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงณฐิตา  ดาราพันธ์
2. เด็กหญิงปลายฝัน  ดำพลงาม
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ผิวขำ
 
1. นางสาววราภรณ์  พรมกระทุ่มล้ม
2. นางเยาวมาลย์  โสภา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปนสูงเนิน
2. เด็กชายมินเฮย  -
3. เด็กชายอนุวัตน์  สุทธิประภา
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นายสุวิทย์  สิงห์เทพ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงทิวากรณ์  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวประภัสสร  พันธุ์ทุมสาร
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชุติมน  แต้มสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรทิภา  สาลีเลิศ
3. เด็กหญิงเฌอวัลย์  ชูบูระ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
2. นางนาทลดา  ทองตีบ
 
36 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เนตวงค์
2. เด็กหญิงณีรนุช  อุปมาณ
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  แสงสีกรณ์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
2. นางนาทลดา  ทองตีบ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงญาณาธิป  จันทราโชติ
2. เด็กหญิงปูริดา  สุวรรณฤทธิ์เดช
3. เด็กชายสราวุฒิ  บัวไข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  กุญแจทอง
2. นางบุญส่ง  เปียรักษา
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พยุงตน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวรามัญ
3. เด็กชายวีระวุฒิ  หลาบหนองแสง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงคำ  นมแสง
2. เด็กหญิงนฤมล  วงศ์ดา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุ่มลักษณะ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
2. นางธัญญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
 
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงลลิตา  แก้วมุลตรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะเกษ
3. เด็กหญิงสิริธัญญ์  โฉมศรี
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  น่วมสวัสดิ์
2. นางสาวธีรนุช  เสวตะ
 
รวม4230
41 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  นามีผล
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เกิดศรี
 
1. นายทวีศักดิ์   เฮ้าเจริญ
2. นางวิภา  นันทะเส
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงการบุหนิง  ประจักรสุข
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ดง
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดาราเย็น
4. เด็กชายนัฐธชัย  สุนทรชื่น
5. เด็กหญิงปภัทชา  คลองเพ็ชร
6. เด็กชายปภินวิทย์  กอนดี
7. เด็กชายพัฒนา  ประมวล
8. เด็กหญิงศศิวิมล  นามีผล
9. เด็กหญิงสุพิชญา  หมื่นลภ
10. เด็กชายสุวัฒน์  บุดดาเคน
11. เด็กชายอภิชิต  แสงจันทร์
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาชาวนา
13. เด็กชายอาณัติ  แก่นโพธิ์
14. เด็กหญิงเกศแก้ว  โคมลอย
15. เด็กชายเจษฎา  จันทะศรี
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
3. นายณัฐธีร์  กิตติ์หิรัณย์
4. นางสาวปาริฉัตร  เอี่ยวเส็ง
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เผือกเทศ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  งามกาละ
 
1. นายทวีศักดิ์   เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เส็งสมุทร
2. เด็กหญิงสิรามล  แซ่จ๋าว
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงณัชชา  เกียรติกุลกังวาน
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศาสนสุพิน
 
1. นายทวีศักดิ์   เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
รวม2312
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคราย 1. เด็กชายคำทอง  แก้วดี
2. เด็กชายธนภัทร  ทรงเจริญ
3. เด็กชายสหชาติ  ลานวิชัย
 
1. นายธนกฤต  โพธิ์หล้า
2. นางสาวณัฐธยาน์  สมัญญา
 
รวม32
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1. เด็กหญิงบุตตรา   ไพบูลย์
 
1. นายสุรพล   หิรัญพต
 
รวม11
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงเข้ 1. เด็กชายณัฐวัตร   ปู่จันทร์
2. เด็กชายพนัทชัย    โชติสุวรรณกุล
 
1. นางสาวจรัสศรี  ประสงค์สุข
2. นายถาวร  สมบูรณ์
 
รวม22
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงฐิดาพร  ทิพพา
3. เด็กหญิงปารมี  ก่อเกียรติพงศ์
4. เด็กหญิงภัทรียา  ประฏิทานะโต
5. เด็กหญิงวรัญญา  โนนวงษา
6. เด็กหญิงอทิตยา  สังหร่าย
 
1. นางสาวศุภพาวี  ชัยศรี
2. นางวรนันต์  ชีพชุติอนันต์
3. นางประไพ  เย็นสบาย
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  งั่วสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ทรงรัตนา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ด้วงต้อย
 
1. นางวรนันต์  ชีพชุติอนันต์
2. นางศุภพาวี  ชัยศรี
 
รวม95
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังนกไข่ 1. เด็กชายปรัญชัย  เจริญเสม
2. เด็กชายป๊อก  -
3. เด็กชายฟิล์ม  ไชยสิน
 
1. นายอภิสิทธิ์  อาษาสนา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  พันชาตรี
 
รวม32
52 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระโจมทอง 1. เด็กชายสุทธิภัทร  จำปาทอง
 
1. นางสาวเกร็ดดาว  แซ่ตั้ง
 
53 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระโจมทอง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ยะตุ่น
2. เด็กชายวีราทร  มุทาวัน
 
1. นางสาวเกร็ดดาว  แซ่ตั้ง
2. นางสาวศรีรัตน  สินธุ์เกษมสุข
 
รวม33
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงชาธิตา  บุญโต
2. เด็กหญิงณภัสสรณ์   ทองทวี
3. เด็กหญิงปิยะดา  แดงสวัสดิ์
 
1. นางสาวอภิชญา  กานดา
2. นางสาวนิวรรณ  เติมพงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายญาณวุฒิ  ทองมุกดา
2. เด็กหญิงนภัสสร  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวจตุพร  วิรัตินันท์
2. นางนภัสกร  เหลืองอ่อน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีชัย
2. เด็กหญิงนันทิดา  บันจุน
 
1. นางศรันยา  ยุทธนาวี
2. นางสาวนิธิมา  ฑีระภัณฑ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายสิทธิชัย  รักชาติ
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  อุชุการ
 
1. นางสาวดุจเดือน  พวงไธสง
2. นางสาวอัญชลี  บัวชุม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  มาลี
2. เด็กชายชานนท์  จารุพรรัตน์
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์จำเริญ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  รัตนภักดี
5. เด็กชายนิธิกร  สุขสว่าง
6. เด็กชายพีรวัส  สุวรรณี
7. เด็กชายภาคินัย  คำแหง
8. เด็กชายศุภโชค  นิใจ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  สนิทประโคน
10. เด็กชายเฉลิมพงค์  วันงาม
 
1. นายวันเฉลิม  กลั่นเกิด
2. นายพชิระวัสส์  ศิวะโสภา
3. นางสาวสุภาวดี  พรมราช
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงลลิล  สินเส้า
 
1. นายสมพร  วงษ์วัน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายศุภกร  เซ็ง
 
1. นายพิษณุ  แน่นอุดร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายศุภกร  เซ็ง
 
1. นายพิษณุ  แน่นอุดร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขขา
 
1. นายกฤตภาส  ศิริเขตรกรณ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  คุ้มบัวบาน
2. เด็กหญิงแอ๊ปเปิ้ล  -
 
1. นางสาวสุนิสา  ดีพรม
2. นางฐิติรัตน์  สุวรรณวงษ์
 
รวม2517
64 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุทิศา  สุขแก้ว
 
1. นางกมลพร  เกตุแก้ว
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทอน  -
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เอี่ยมจินดา
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวิดส้มมณี  มีสุข
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เอี่ยมจินดา
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปริศนา  คำลัวะ
2. เด็กชายพงษ์ศิริปภา  เหมือนมณีภากร
 
1. นายนภดล  ฤกษ์สิริศุภกร
2. นางสาวปณิดา  ใจดี
 
68 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอมรเทพ  มิ่งหนองอ้อ
 
1. นางสาวอนุสรา  แก้วเพ็ชรพลาย
 
รวม66
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงกชกร  ภิรมย์พิน
2. เด็กชายกรชวัล  พรเจริญ
3. เด็กหญิงฐาปนี  ถินแพ
4. เด็กหญิงนฤมล  ท้วมงาม
5. เด็กหญิงน้ำหวาน  ตามัด
 
1. นางชุติญา  บุญอุปถัมภ์
2. นางสาวนันท์นภัส  แผนสมบูรณ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงชญานิศ  แตงจันทา
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงกฤตยา  มาลาศรี
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  บัวมีศรี
3. เด็กชายณัฐพล  มาประชุม
4. เด็กชายธีระเดช  ศรีบรรณสาร
5. เด็กหญิงธีริศรา  คำลือ
6. เด็กหญิงบันนิตา  ระถาพล
7. เด็กหญิงบุษกร  คันสร
8. เด็กหญิงผกามาศ  ศิริวาท
9. เด็กหญิงพรไพลิน  เอมคล้า
10. เด็กหญิงพักตร์พิมนต์  สินปรุ
11. เด็กหญิงรุ้ง  แสงงาม
12. เด็กชายศักรินทร์  เหมือนมณี
13. เด็กหญิงศุภรัศมิ์  น้อยพลอยเพชร
14. เด็กหญิงสี่  แสง
15. เด็กหญิงสุชาดา  บำเพ็ญศิล
16. เด็กหญิงสุวัจนีย์  จำปาจีน
17. เด็กหญิงอนิสา  ชุมทอง
18. เด็กหญิงอรพิน  มั่นคงดี
19. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นคง
20. เด็กหญิงแคทรียา  ตาปั้น
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
2. นางสาวพนิตนาฎ  เพชรรักษ์
3. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
4. นางสาวสมฤทัย  เกษรเพ็ชร
5. นายดนัย  ศรีบรรณสาร
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงปิยะดา  ด้วงเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์  ศรีนวล
3. เด็กหญิงมัณฑิกา  เมาทรง
 
1. นางสาวฆณพร  สุทัสน์มาลี
2. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
 
73 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงธนิดา  เสวิกา
2. เด็กชายศุปัญญา  เกตุทิม
 
1. นางสาวธีรดา  เจริญแก้ว
2. นางสาวเอื้อมพร  วิระสอน
 
74 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายกิตติกุน  ศรีแสงทรัพย์
2. เด็กชายอิทธิกร  พรหมศิริ
 
1. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
2. นางสาว อรรถพร  ภู่ประสิทธิ์
 
75 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายกิตติกุน  ศรีแสงทรัพย์
2. เด็กชายอัศวิน  สารีราช
 
1. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
2. นางสาวอรรถพร  ภู่ประสิทธิ์
 
76 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายพีรพล  รอดสุด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดฤทธิ์
3. เด็กชายศุภวิชกรณ์  มาทองคำ
 
1. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
2. นางสาวปิยดา   จันทร์เกตุ
 
รวม3818
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายบุญญวัฒน์  วงศ์พินิจ
2. เด็กชายวศิน  พร้อยพานิช
 
1. นางสาววารุณี  ศรีทรงเมือง
2. นางสาวธนวรรณ  พัฒสงค์
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ผลใหญ่
 
1. นางสาวศศิธร  สงภักดิ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายณัฐชนน  โพธิทัย
2. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นายโอวาท  วีระกุล
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิ่มวรรณัง
2. เด็กชายปรัชญากาญจน์  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นางสาวเกศสุดา  พงษ์บ้านแพ้ว
2. นายณัฐพล  รัศมียิ่งมงคล
 
รวม77
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขุด 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณเจริญ
2. เด็กชายนาวิน  ชมภูนุช
3. เด็กชายวัฒนะ  ฉ่ำมิ่งขวัญ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุยยาหาญ
5. เด็กชายอนุรักษ์  นาคทรัพย์
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  สินณรงค์
2. นางสาวรัฐตนา  บัวสี
 
รวม52
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เอี้ยงประโคน
 
1. นางสาวอัญชลี  ถวิลไพร
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงประกายจิต  พลอาชา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีปัญญา
3. เด็กหญิงสุตาภัทร์  พรมสามี
4. เด็กหญิงสุภิญญา  ไปแดน
5. เด็กหญิงแพรวา  ฉะภูมิรัตน์
 
1. นางสาวพุ่มพวง  สังข์วาลวงศ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  จิตรสมบุญ
 
รวม63
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กชายนิรันดร์  แพรกนัทที
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  อินกลับ
 
1. นางสาวสุกัญญา  แตงเกตุ
2. นางสาวมลฤดี  เกิดมี
 
85 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กชายจักรกฤต  วัดอ่อน
 
1. นางสาวฐิตา  ไชยอาษา
 
86 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กชายพริษฐ์  ศรีทอง
 
1. นางสาวภัชภิชา  บวรวราโชติ
 
87 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กชายคมสันต์  บุญเจ๊ก
2. เด็กชายพงศกร  อรัญยะนาค
 
1. นางสาวสุกัญญา  แตงเกตุ
2. นางสาวมลฤดี  เกิดมี
 
รวม66
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กลิ่นจันทร์
 
1. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
รวม11
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ไวยสิทธิ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  ดินปรางค์
3. เด็กหญิงอธิชา  วันเพ็ง
 
1. นางสาวดรุณี  เกษมสาร
2. นางสาวสุกัญญา  วงษ์ใหญ่
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ทองใบ
2. เด็กหญิงฟ้าใหม่  วงษ์สกุลไทย
3. เด็กหญิงมัตสริน  ทศบุศย์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมพ์โนนทอง
5. เด็กหญิงวริศรา  สีทะรับ
6. เด็กหญิงวันวิสา  อยู่เป๋า
7. เด็กหญิงสุธาสิณี  ดาวเรือง
8. เด็กหญิงเขมนิจ  ทองนาค
 
1. นางสาววรรณภา  กรังพานิชย์
2. นางสาววณิศรา  พันขันธ์
 
91 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายปฏิภาณ  เล็กประเสริฐ
2. เด็กชายปารมี  ถวิลหวัง
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  แตงใบอ่อน
 
1. นายอติพจน์  เติมประภัสสร์
2. นางสาวศรัญญา  พังจุนันท์
 
92 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายพิสุทธิ์  หงษ์สุนทร
2. เด็กชายสุวรรณนาคา  ช้อยวิเชียร
3. เด็กชายแสนดี  อิศรพานิช
 
1. นางสาวดาริน  นามปัญญา
2. นางสาวรติพร  รอดดี
 
93 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายณัฐพล  นรสิงห์
2. เด็กชายพิสิษฐ์ชัย  เธียรปวีณ
3. เด็กชายพีรพงษ์  มาชื่น
 
1. นายอภิวิชญ์  สนลอย
2. นางสาวศรัญญา  พังจุนันท์
 
รวม2010
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทอยิ่งยง
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  ฮวดศรี
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ช้างดำ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  สร้อยสมจิตร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขนันไทย
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางสาวเยาวนาถ  วินสน
 
96 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงนวนันท์  ผดุงจันทร์
2. เด็กชายพงศ์วรินท์  สังข์เสม
3. เด็กชายศรายุทธ  ทีดี
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
97 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์ุจินดา
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เมล์พ่วง
3. เด็กชายเพชร  จิตไพศาล
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  ลาธิโน
2. นางสาววรรณิศา  เกษศรีรัตน์
 
98 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายพาณุพัฒน์  คงสิน
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  ฮวดศรี
 
99 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายธนวินท์  คำศรี
2. เด็กชายสันติ  เชื้อสง่า
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางสาวอักษราภัค  นามไว
 
100 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายกล้าหาญ  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายพงศธร  มิตรพิทักษ์
3. เด็กหญิงพัชรี  งามยิ่ง
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  ลาธิโน
2. นางสาววรรณิศา  เกษศรีรัตน์
 
รวม1612
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรพงศ์   กงแก้ว
2. เด็กชายอาทิตย์   เจริญธรรม
 
1. นางสาวปวีณา   ปาทาน
2. นางสาวเกตุมณี    กินโนนกอก
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิติมา   รามคล้าย
 
1. นางสาวธัญญา   ศรีบุญเรือง
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรภัทร   เนียมไธสง
2. เด็กชายธวัชชัย   ตากวาน
 
1. นางสาวปภาษา   พนมพานทอง
2. นางกฤษดารัตน์   สระแผง
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปิยวัฒน์    มณีบุตร
2. เด็กชายภาณุทัฒน์   ยางทรัพย์
 
1. นางสาวปภาษา   พนมพานทอง
2. นางสาวสุพรรณษา   วงศ์อนันต์
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดารุณี   ศรีภุมมา
2. เด็กหญิงพรพิมล   มาสดใส
3. เด็กหญิงวรรณภา   คลองหินลาด
4. เด็กหญิงอรทัย   ตาเปิน
5. เด็กหญิงอุทุมพร   ลอมไธสง
 
1. นางสรญา   สายพันธ์วรา
2. นางสาวสริตา   สมเกียรติกุล
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   แก่นจันท์
2. เด็กหญิงแก้วคำ   บุญยัง
 
1. นางณัฐชา   สหวิศิษฏ์
2. นายนรินทร   ประเทศ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอินธุอร   ห้องสวัสดิ์
 
1. นางเกษฎาพร   วีระกุล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงใบเตย   อิน
 
1. นายนรินทร    ประเทศ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงตาล  กานทอง
 
1. นายนรินทร   ประเทศ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฏิภาณ   ใยนนท์
2. เด็กชายสหรัก    เอี่ยมมี
 
1. นายนพดล   เข็มต้น
2. นางสาวธนาภา   สถาปิตานนท์
 
รวม1916
111 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสราวลี  ทองดี
2. เด็กชายอนุเดช   ค้างคีรี
3. เด็กหญิงอินทิรา   จันตุ
 
1. นางสาวประภารัตน์  พันธเสน
2. นายพรชัย  แก้วจันทร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงมนภรณ์  จิมรัมย์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เล็กจำปี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชวาเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวชมพูนุช  โม่งปราณีต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนภรณ์  นอสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนิวาริน  พรมมานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชวาเขียว
2. เด็กหญิงชลธิชา  เสาเมือง
3. เด็กชายชัชพล  ทองถม
4. เด็กหญิงธนพร  แจ่มนารี
5. เด็กชายธนภรณ์  นอสูงเนิน
6. เด็กชายธนาพิพัฒน์  เชียงเงิน
7. เด็กหญิงนันท์ธิดา  กัลปพฤกษ์
8. เด็กชายนิติภูมิ  ดีมิตร
9. เด็กหญิงนิวาริน  พรมมานนท์
10. เด็กหญิงปพิชญา  พุ่มพฤกษ์
11. เด็กหญิงพิชชาพร  ขมเล็ก
12. เด็กหญิงพิชญานันท์  สิงนิสัย
13. เด็กชายภานุพงศ์  บุตรฉ่ำ
14. เด็กหญิงศรัญญ่า  คงรอด
15. เด็กหญิงสวิชญา  นาจรัส
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  ว่าปราง
17. เด็กชายอรรถพล  ชุมปลา
18. เด็กชายเกียรติขจร  เพ่งผล
19. เด็กหญิงเขมนิจ  หาดประโคน
20. เด็กหญิงไพลิน  กรกฏกมล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  พูลศิลป์
2. นายวินัย  ผลจันทร์
3. นายไท  สมบัติวงษ์
4. นางสาวณัฐธิดา  ศิริประเสริฐ
5. ดร.พีชญาณ์  พานะกิจ
6. นายไพฑูรย์  ชูเชิด
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกอร   ท้าวนอก
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวลง
3. เด็กหญิงบุญสิตา   แสงชัย
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   สุดธง
5. เด็กหญิงสมฤทัย   มะลิงาม
6. เด็กหญิงเมธิณี   รัตนรุ่งกิจ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ศิริประเสริฐ
2. นางสาวมัลลิกา  กิจภัทรเกษม
3. นางสาวรมิดา  พรมพิมพ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  หมื่นขุนทด
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยนา
3. เด็กหญิงชิดชนก  บางสำราวจ
4. เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุตรงาม
5. เด็กหญิงมลชญา  ลือชาพูล
6. เด็กหญิงวาสนา   ไชยกุมาร
7. เด็กหญิงศุภนิดา  แก้วกันทา
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรติลา
9. เด็กหญิงเอจจีนไข่  -
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ศิริประเสริฐ
2. นางสาวมัลลิกา  กิจภัทรเกษม
3. นางสาวรมิดา  พรมพิมพ์
4. นางสาววิชานี  เสมานารถ
5. นางสาวปรียาภา  แพทย์ประเสริฐ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงวรพร  หมั่นจำรูญ
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เล็กจำปี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายคุณานนท์  โสไกร
2. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรจัน
3. เด็กหญิงนิรชา  คำประสบ
4. เด็กหญิงวันวิสา  บุญเม่ง
5. เด็กหญิงอลิสา  น้อยสุพรรณ์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เล็กจำปี
2. นางสาวน้องนุช  บุญชัยยะ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายกาญต์สิริ   เกลี้ยงสุวรรณ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ดุษฎีนิพนธ์
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สีชื่น
4. เด็กหญิงฐนิตา  สมรอด
5. เด็กชายณัฐพล  ก้อนแก้ว
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประโพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันตีเรือง
8. เด็กหญิงปิยพร  งาสาร
9. เด็กหญิงพัทยา  แสนราชบุตร
10. เด็กหญิงสุพัตตรา  เทียนไชย
 
1. นางสาวพีรยา  เมฆสงค์
2. นางสาวบุณยาพร  โพธิ์ทอง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  พยุง
 
รวม5927
123 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
 
1. นางลักษณา  จีนแพ้ว
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
2. เด็กชายนวพล  ปานดำ
3. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
4. นายปรเมศร์  ธะสดวก
5. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
6. เด็กชายเกื้อพสิษฐ์  จันทร
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกษมา  เสงี่ยมงาม
2. เด็กหญิงกัลยกร  นกเกิด
3. เด็กหญิงกัลยาณี  งามกาละ
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชัยวิชิต
5. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์คลองตัน
6. เด็กชายจักรรินทร์  บางกรวย
7. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
8. เด็กหญิงชลธิชา  งามกาละ
9. เด็กชายชวนากร  วงค์แวววัลย์
10. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
11. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
12. เด็กชายธนกฤต  จิตต์อำไพ
13. เด็กชายนพรัตน์  ยมพูล
14. เด็กหญิงนภา  ยืนยง
15. เด็กชายนวพล  ปานดำ
16. เด็กชายนิธิกร  เฮงสกุล
17. เด็กหญิงบุษกร  ปานนิล
18. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
19. นายปรเมศร์  ธะสดวก
20. เด็กหญิงปัทมา  หลินลาโพธิ์
21. เด็กชายปาระพงษ์  สวัสดิโยธิน
22. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชทอง
23. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทอน
24. เด็กหญิงมันทนา  เชื้อรามัญ
25. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ทรงสุวรรณ์
26. เด็กหญิงวรรณิดา  โชดัง
27. เด็กชายวัชรินทร์  แข็งฉลาด
28. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
29. เด็กหญิงสิรภัทร  โชดัง
30. เด็กหญิงสุชานาถ  สอาดเล็ก
31. เด็กหญิงสุตาพรรณ  สนิดสัมพันธ์
32. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานนิล
34. เด็กหญิงอนันตพร  เดชปรารมย์
35. เด็กชายอนุชิต  สาวะรักษ์
36. เด็กชายอนุสรณ์  ปานนิล
37. เด็กชายอรรถพล  เนียมนาค
38. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
39. เด็กชายเกื้อพสิษฐ์  จันทร
40. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นายณัฐธชนพงศ์   มะลิแย้ม
3. นางลักษณา  จีนแพ้ว
4. นางสาวแพรวนภา  กมลรัตน์
5. นางสาวปวีณา   บางประยงค์
6. นางสาวพิมพ์ประภา  รุ่งเรือง
7. นางสาวศานต์ฤทัย  พรรณสุข
8. นางสาวจารุวรรณ  รางทัน
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. นายปรเมศร์  ธะสดวก
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์ใหญ่
2. เด็กชายกรวิชญ์  ตระกูลสุขศรี
3. เด็กหญิงกัญญปกรณ์  ปานแดง
4. เด็กหญิงกาญดา  ปานดำ
5. เด็กชายจักรรินทร์  บางกรวย
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสุ
7. เด็กชายชวนากร  วงค์แวววัลย์
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานดำ
9. เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  สมบูรณ์
10. เด็กชายณัฐกานต์  ตั้งกอบลาภ
11. เด็กชายณัฐนัย  ปานดำ
12. เด็กชายทิฐิพล  เกษมปาน
13. เด็กชายธนพล  เฉลยเพราะ
14. เด็กชายธีรพัฒน์  ประคองผล
15. เด็กหญิงนภัสนันท์  บัวเจียม
16. เด็กชายบุญรอด  บุญประเสริฐ
17. เด็กหญิงประภัสสร  สมบูรณ์
18. เด็กหญิงปัทมา  หลินลาโพธิ์
19. เด็กหญิงปาลดา  มาพันชวน
20. เด็กหญิงพรพรรณ  มากเปี่ยม
21. เด็กชายพรพิพัฒน์  โฉมงาม
22. เด็กชายพรศักดิ์  แก้วเกตุ
23. เด็กหญิงพฤกษา  จันทอน
24. เด็กชายพัชรพล  บัวเกิด
25. เด็กหญิงพิมพิศา  โฉมงาม
26. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  บุรพจิตร์
27. เด็กหญิงพิมรญา  ประคองผล
28. เด็กหญิงพีชญา  สมตน
29. เด็กชายยุทธพงษ์  บรรเทาทุคตะ
30. เด็กชายรพีพัฒน์  มากเปี่ยม
31. เด็กชายวัชรินทร์  แข็งฉลาด
32. เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์ใหญ่
33. เด็กชายศิวกร  ติงสะ
34. เด็กชายศิวโรจน์  หอมนาน
35. เด็กหญิงสุขธันวา  ดำดี
36. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
37. เด็กชายอนุชิต  สาวะรักษ์
38. เด็กหญิงอภัสสรณ์  ร้อยอำแพง
39. เด็กหญิงอรัญญา  ปานนาค
40. เด็กชายเจษฎา  เทียมมะณี
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นายณัฐธชนพงศ์  มะลิแย้ม
4. นางสาวศานต์ฤทัย  พรรณสุข
5. นายสุทธิเกียรติ์  เร่บ้านเกาะ
6. นางวาสนา  ฤกษ์สิริศุภกร
7. นางสาวรักษิณา  สำเภาทอง
8. นางสาวพิมพ์ประภา  รุ่งเรือง
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกฤษณ  แสงบ้านเหนือ
2. เด็กหญิงกษมา  เสงี่ยมงาม
3. เด็กหญิงกัลยกร  นกเกิด
4. เด็กหญิงกัลยาณี  งามกาละ
5. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชัยวิชิต
6. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์คลองตัน
7. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
8. เด็กหญิงชลธิชา  งามกาละ
9. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
10. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
11. เด็กชายตุลธร  ลิขนะจุล
12. เด็กชายธนกฤต  จิตต์อำไพ
13. เด็กชายนพรัตน์  ยมพูล
14. เด็กหญิงนภา  ยืนยง
15. เด็กชายนวพล  ปานดำ
16. เด็กชายนิธิกร  เฮงสกุล
17. เด็กหญิงบุษกร  ปานนิล
18. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
19. นายปรเมศร์  ธะสดวก
20. เด็กชายปาระพงษ์  สวัสดิโยธิน
21. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชทอง
22. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทอน
23. เด็กหญิงมันทนา  เชื้อรามัญ
24. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ทรงสุวรรณ์
25. เด็กหญิงวรรณิดา  โชดัง
26. เด็กชายวรเชษฐ์  ผาสุขศาสตร์
27. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
28. เด็กชายวิชญพล  วรรณอุบล
29. เด็กชายวีระวัฒน์  ภักดีวงษ์
30. เด็กหญิงสิรภัทร  โชดัง
31. เด็กหญิงสุชานาถ  สอาดเล็ก
32. เด็กหญิงสุตาพรรณ  สนิดสัมพันธ์
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานนิล
34. เด็กหญิงอนันตพร  เดชปรารมย์
35. เด็กชายอนุสรณ์  ปานนิล
36. เด็กชายอภิรักษ์  จิรัฐิวงษ์
37. เด็กชายอรรถพล  เนียมนาค
38. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
39. เด็กชายเกื้อพสิษฐ์  จันทร
40. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นางสาวแพรวนภา  กมลรัตน์
4. นายวชิระ  อ่อนจันทร์
5. นางสาวปวีณา   บางประยงค์
6. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
7. นางสาวจารุวรรณ  รางทัน
8. นางมนทกานติ  ล้วนประเสริฐ
 
รวม12829
129 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  เบิกบาน
 
1. นางสาวศรีพระจันทร์  สถาพรวินิจงาม
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปานแก้ว  แจงบำรุง
 
1. นางสาวนงรัตน์  ม่วงอยู่
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกอร  คนยั่ง
2. เด็กหญิงเขมนิจ  เรืองพรม
 
1. นางสาวนิภาพร  พรมทา
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสองดวง
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนุกูล  นาคผง
2. เด็กชายศักดิ์มงคล  แกมนิรัตน์
 
1. นางเสาวณี  จันทร์พาณิชระวี
2. นางจรรยา  ตีระเมธี
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดใจ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  นนทะศรี
 
1. นายธนกฤต  พุ่มเกิด
2. นางจรรยา  ตีระเมธี
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  แก้วไชยแสน
 
1. นางสาวพิชยา  พูลบางยุง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขัตติยาพร  หลายพา
2. เด็กหญิงอนันตญา  สระแสง
 
1. นางสาวเกษมณี  สุขสมบัติ
2. นางสาวกมลรัตน์  บุราณรมย์
 
136 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปภังกร  คุ้มจันทึก
 
1. นายบันเทิง  บุตรเทศ
 
รวม1212
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนุชธิดา  ดวงดาวเล็ก
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทุวิลา
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สีสด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วคำน้อย
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  มะปูเลาะ
5. เด็กหญิงลักขณา  ป่าไม้ทอง
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  นุ่นภักดี
7. เด็กหญิงสุเมษา  เติมประโคน
8. เด็กหญิงอรุณี  ดีใจ
9. เด็กชายอาย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุรชา  บุญรักษา
 
รวม102
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงณัฏฐนรี  เสื้อท้วม
2. เด็กชายธนาธิป  สังข์อยุทธ์
3. เด็กหญิงนันทิศา  สิทธิน้อย
4. เด็กหญิงวันวิสา  ไชยเชษฐ์
5. เด็กชายวีรภัทร  สิงห์บัว
 
1. นายณัฐพงศ์  วงษ์รักษา
2. นายวัชรพล  ดีกระจ่าง
 
รวม52
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กชายทรงพล  สาลี
2. เด็กชายเก๋า  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางมยุรา  ดวงศรี
2. นางสาวพรพรรณ  บุญวิไลวงศ์
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกมลชนก  จีนประดับ
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อมรพักตร์
3. เด็กหญิงชนิตา   สุขม่วง
4. เด็กหญิงดวงกมล  เต่าทอง
5. เด็กหญิงน้องเมย์  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กหญิงมาลินี  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กหญิงสกาวใจ  ไม่มีนามสกุล
8. เด็กหญิงสาว  ไม่มีนามสกุล
9. เด็กหญิงหนึ่ง  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงเกศินี  ผิวจันทร์
 
1. นางสาวหทัยชนก  รสหอม
2. นางสาวสุนิสา  หงษ์พญา
3. นางมยุรา  ดวงศรี
4. นางสาวสารี  นพรัตน์
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงจันทิมา  มีทองคำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สงัด
3. เด็กหญิงนกชนาถ  ยศภูมิ
4. เด็กหญิงพัชรี  แก้วด้วง
5. เด็กหญิงภัทราพร  ธงอุดมชัย
6. เด็กหญิงมะลิ  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กหญิงศรญา  กลิ่นนิล
8. เด็กหญิงอัญมณี  ไตรศรี
 
1. นางสาวหทัยชนก  รสหอม
2. นางสาวสุนิสา  หงษ์พญา
3. นางสาวสารี  นพรัตน์
4. นางมยุรา  ดวงศรี
 
รวม2010
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 1. เด็กหญิงน้ำหวาน   บุญธรรม
2. เด็กหญิงฝน   สีทอง
3. เด็กหญิงพลอย   ตาคำ
 
1. นางสาวณัฐรินีย์   เชี่ยวชาญชูกุล
2. นางสาวนพมาศ  ตันตระกูล
 
รวม32
144 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายกฤษฎา  ไวยฉาย
2. เด็กหญิงนฤมล  เอี่ยมวีระวัฒน์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ขาวทอง
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
2. นางสาวสุพัตตรา  วงศ์วรรณ
 
145 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงพรแก้ว  ประพัฒน์รังษี
2. เด็กหญิงศีริภรณ์  หนูจันทร์
3. เด็กหญิงศุภนุช  ทองพันช่าง
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
2. นางสาวนิศาลักษณ์  คงหนู
 
รวม64
146 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงชลิดาวรรณ  ชัยสิริกมล
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวศศิมา  เฉยดี
2. นางอุไรวรรณ  วันทา
 
รวม22
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงคำเสาร์    ตาย้อย
2. เด็กชายทุน  แสงชาย
3. เด็กหญิงศศิรัชน์    แซ่กี้
4. เด็กหญิงสุรัตยา   ลาวงศ์เกิด
5. เด็กหญิงเสอ   เยเส่อ
6. เด็กชายใหม่   พนมพร
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นายยศธนา  พรมมาโฮม
3. นายวศิน  พันธุ์ชงค์
 
รวม63
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงจีรนุช  แพงสินสร้าง
2. เด็กหญิงนภัสกร  นรชาญ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  คามราช
4. เด็กหญิงอริสา  ศรีสุขใส
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ปั่นยวง
 
1. นางสาววิชัญญา  เฮี้ยนชาศรี
2. นางสาวประไพพร  บัวอ่อน
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  มะเยอะ
 
1. นายกิตติภัค  วรชินา
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คำจันทร์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  นาแซง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนสุข
 
1. นางสาวญาโนทัย  ชินภาพ
2. นางจุไรรัตน์  แอ่นสกุล
 
รวม95
151 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 1. เด็กชายกมลชัย  ไชยะเลิศ
2. เด็กชายจักริน  จวนอาจ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเมือง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสดเสาร์
5. เด็กชายธนภัทร  สาครบุรี
6. เด็กชายวศิน  สุขเสริม
7. เด็กชายสกลพัฒน์  กำมะหยี่เงิน
8. เด็กชายสาครชัย  โชติ
9. เด็กชายอาชา  พันศิริ
10. เด็กชายเอกรัตน์  บุตรพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ  สายศิริ
2. นายจักรินทร์  สินเจริญ
3. นางสาววัชราภรณ์  จันทร์คง
 
รวม103
152 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สุทธิ
 
1. นางสาวสุทธิพรรณ  แก่นคำ
 
รวม11
153 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองเต็ม
 
1. นายเขมณัฏฐ์  ทองงามขำ
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายไกรวุฒิ  เขียวคำ
 
1. นายอารีย์  ชาติบุดศรี
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. นายธนภัทร  รักราษฎร์
2. นายสุพัฒน์  ศิริสมบัติ
 
1. นายอารีย์  ชาติบุดศรี
2. นางสาวเทียนฤทัย  ทองใบอ่อน
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายวรกาย  ทรงประเสริฐ
 
1. นางสาวเทียนฤทัย  ทองใบอ่อน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงกัลยา  ทรัพย์ศิริ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูทรัพย์
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  ตั้งสายัณห์
 
1. นางสาวณัฐกุล  เปินสมุทร
2. นางสาวสาวิกา  มั่งมี
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายอรรถพล  สนจุมภะ
 
1. นางสาวรศนา  สุวรรณน้อย
 
รวม98
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิการัตน์  แสนดี
2. เด็กชายกรรยาซุน  สุนทราวิรัตน์
3. เด็กหญิงกรวรรณ  โลหิตศิริ
4. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ชัยพิพัฒน์
5. เด็กหญิงณัฐชา  ชุ่มปลั่ง
6. เด็กหญิงธนพร  คำมุก
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ทิพย์บุตร
8. เด็กชายภาคภูมิ  บัวศรี
9. เด็กหญิงสิริพร  อ่อนแสง
10. เด็กหญิงสิวลี  สิงห์อาจ
 
1. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
2. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
3. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนาตยา  แก้วจาเครือ
 
1. นางสาวนันทิดา  ทรงพระ
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษฎา  ฮะสม
2. เด็กชายธนากร  ศรีไทยวัฒนา
3. เด็กชายแดนดนัย  พุกนิลฉาย
 
1. นางสาวเสาวนีย์  กรอบมุข
2. นางสาวสุกัญญา  อินวิชัย
 
162 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชัยชนะ  รูปงาม
2. เด็กหญิงดรันรัตน์  สมจิตร
 
1. นางสาวเปมิกา  นิยมอุดมวัฒนา
2. นางสาวนุสรา  น้ำสุวรรณ
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีมงคล
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจตุรภัทร  ฤทธิ์เทพ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  เลิกบางพลัด
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลดา  แก้วอุ่น
2. เด็กหญิงวิสา  ภูเงิน
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แก้วเถิน
4. เด็กหญิงศศิวิมล  เอติรัตนะ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  สินธู
 
1. นางสาวนันทิดา  ทรงพระ
2. นางสาวสาลินี  แสนโสม
3. นางสาววิลาสินี  จิตเจริญ
 
166 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนกร  ตาลพันธ์
2. เด็กชายวชิราวุธ  มาชื่น
3. เด็กชายวีรวิชญ์  คงพุกา
 
1. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
2. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธันวา  ทองหล่อ
2. เด็กชายมงคลชัย  สล่อ
3. เด็กชายอำนาจ  สุ่มแก้ว
 
1. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
2. นางสาวญาณิศา  เช็งศรี
 
รวม2917
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงวรรณพร  รัตนชัย
 
1. นางสาวนันทนา  จามจุรีย์
 
รวม11
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกนกพร  บรมสุข
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ผู้ผึ้ง
3. เด็กหญิงขวัญสุดา   ชินคำ
4. เด็กหญิงจารุณี  เล้าประเสริฐ
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  จินดาสมุทร
6. เด็กชายตะวันฉาย  ธรรมาวาสน์
7. เด็กชายธราเทพ  ชาศรี
8. เด็กหญิงนาตี  -
9. เด็กชายปฏิภาณ  พุทธา
10. เด็กหญิงปภิญญา  น้อยสมยศ
11. เด็กชายพัทธพล  โสมจินดา
12. เด็กหญิงพิมลรัตน์  อาจโนนลา
13. เด็กชายพีรวีร์   สำเภาทอง
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ทัศนากร
15. เด็กชายศักรินทร์  จามจุรีย์
16. เด็กชายสราวุฒิ   เย็นเจริญ
17. เด็กชายสราวุธ  ปลีงาม
18. เด็กชายสันติชัย  พูลสวัสดิ์
19. เด็กหญิงสุภาวดี  เลิศขุนทด
20. เด็กชายโมริน   -
 
1. นางสาวพิยะภา  ใจซื่อสมบูรณ์
2. นายนาวิน  แกละสมุทร
3. นายอภิสิทธิ์  จิตรสมควร
4. นายกิตติธัช  จารุวัฒน์
5. นางสาวปนิดา  การฟุ้ง
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อัศวกาญจน์
2. เด็กหญิงธนพร  บุญทวี
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีคัทนา
4. เด็กหญิงปนัดดา  สายเย็น
5. เด็กหญิงปารมี  ทองจำนงค์
6. เด็กหญิงวรัญญา  ทองมาก
7. เด็กหญิงวริศา  อุบลแย้ม
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวอนน์
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดาศักยกุล
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สระศรีสม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  กานดา
2. นายนาวิน  แกละสมุทร
3. นางสาวพรรณี  สังข์ทองงาม
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์   ทองมาก
2. เด็กหญิงดวงกมล   มอชัยสงค์
3. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีแพรศรี
4. เด็กหญิงนฤมล  โพธิแย้ม
5. เด็กหญิงภัชราภา   คมสันเทียะ
6. เด็กหญิงศรีวรรณ  เฉิดฉายพนาวัลย์
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์   โพธิ์แย้ม
8. เด็กหญิงอาจารีย์  สว่างบรรเจิดทวี
9. เด็กหญิงอาลิสา   ไม้เกตุ
10. เด็กหญิงเนาวรัตน์   ทองมาก
 
1. นายนาวิน  แกละสมุทร
2. นางสาวพิยะภา  ใจซื่อสมบูรณ์
3. นางวันเพ็ญ  กานดา
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   ประทุมแย้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มสำนัก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รุ่งเรืองณัฐกุล
3. เด็กชายพสุธร  ผลนิกร
 
1. นางสาวรัตนา  ชนะชัย
2. นางสาวกาญจนา  โสทธิสงค์
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โภควัฒน์
 
1. นายนาวิน  แกละสมุทร
 
รวม4515
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายสิริวัฒน์  ชินเกตุ
 
1. นางสาวสุกัลยา  แก้วมณี
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายธีธัช  คะมิ
 
1. นางสาวปนัดดา  ดีสดใส
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายจิรเดช  เรืองวิเศษ
 
1. นายกันต์กนิษฐ์  วีระจินตนา
 
รวม33
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 1. เด็กชายชรินทร์  ปัญญาฉลาด
2. เด็กหญิงประภัสสร   สร้อยสาวะ
3. เด็กชายปรีชา  ธรรมเหม
 
1. นางสาวภทพร  ชาวหญ้าแพรก
2. นายพรเทพ  สมปองใจทำ
 
รวม32
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 1. เด็กหญิงพัธวรรณ  แสงงาม
 
1. นายสามารถ  จานประเสริฐ
 
รวม11
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงนรมน  ศิริรัตน์
 
1. นางสาววณัฎฐวรรณ  คำฉิ่ง
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงปภาดา  เฮงสิริพัฒน
 
1. นางธมนกัญรัชต์  หนูรักธนวงศ์
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงปิณฑิรา   แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงภควดี   ชาวเมืองทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะปะเสง
2. MissWan  Chunxia
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอกเผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงวรินทร  ชงโค
3. เด็กหญิงวิภาวี  ผะเดียงครบุรี
 
1. นางธมนกัญรัชต์  หนูรักธนวงศ์
2. นางสาวเพชรา  ปุริวัน
 
รวม76
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงภูรินทร์  สีตวรรณมาศ
 
1. นายสมรักษ์  ใจยา
 
รวม11
185 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศรัณญ์รัชต์  สังข์ขาว
 
1. นายปองพล  ชาติชัย
2. นางสาวพรสา  โชติช่วง
 
รวม22
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพิอู  พม่า
2. เด็กชายวรรทกานต์  จันทร์เพ็ชร
3. เด็กหญิงอัมพร  พม่า
 
1. นายชยธร  วโรตมะกุล
2. นางสาวภัทธิญา  โมกแก้ว
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอโณทัย  พรพิชิตนาวี
 
1. นางสาวภัทธิญา  โมกแก้ว
 
รวม43
188 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงณัชชนากร  จรมา
2. เด็กชายปฐมพงศ์  จิวสุวรรณ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทองพาศน์
 
1. นางสาวปณิตฐา  ชาวดร
2. นางสาวฐิติพร  คล้อยเหลือ
 
189 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กชายวรินทร  ใจเอื้อ
2. เด็กชายสชกร  ปล่อยยิ้ม
 
1. นายธรา  วัลลิภากร
2. นายชัยวัฒน์  บุญธรรม
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงชุติมา  เหนี่ยวองอาจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแดง
3. เด็กหญิงณัฐนรีย์  ลาภมงคลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงยุวดี  แตงเจริญ
5. เด็กหญิงศศิกาญณ์   พิมพะนิตย์
 
1. นายยุทธนา  อ่อนละมูล
2. นางสาวรุ้งตะวัน  ปานประเสริฐ
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรพรวัฒนา
 
1. นางสาวนภา  ดีสวาสดิ์
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งสายัณห์
2. เด็กหญิงเจดีย์ภู่  -
 
1. นางสาวปริยนันท์  แจ่มกระจ่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัชรีภรณ์   พงษ์เขตรกรณ์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มะคำไก่
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์สุวรรณ์
 
1. นางสาวนภา  ดีสวาสดิ์
2. นางสาวปริยนันท์  แจ่มกระจ่าง
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงณฐพร  ศรีสกุล
 
1. นางสุภัตรา  ลีพรมมา
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงวศินี  มณีประเสริฐ
 
1. นางสาวนภา  ดีสวาสดิ์
 
รวม1713
196 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี   สาวันดี
 
1. นางพวงพยอม  แสงจันทร์
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงญาณาธิป   ศรุตวรพร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญจวง
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายชนกันต์   ปราโมทย์สิริ
 
1. นางสาวพรรณิสา  แก้วจันทร์
 
199 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปภัชญา   เตชะเศรษฐกุล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สมวงค์
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤกษ์งาม
 
1. นายสมเจตน์   เจริญผล
2. นางสาววรัญญา  เสือขำ
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล
2. เด็กชายธีรพงศ์    จิระสินสมบัติ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์    สกุลพาณิชย์
2. นางสาววรัญญา  เสือขำ
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายศิระพงศ์   พานิชเจริญ
 
1. นางสาวยุวดี  ปัดภัย
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายวิวรรธน์   ยิ่งพุทธิรัตน์
 
1. นายธรวิทย์  จิตต์สุวรรณ
 
203 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายกันตพงษ์   ไทรทอง
2. เด็กชายภูรินท์  ภายะพิงค์
3. เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  หนูรักธนวงศ์
 
1. นางสุนันทา  ตะพัง
2. นางสาวนิภาพร  นิลเพ็ชร
 
204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายธวัลชัย  ยงไสว
2. เด็กหญิงวริศรุตา   ชาวจีน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวจีน
 
1. นางสาวสุุพรรษา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวพรรณราย  เลิศพลังเวทย์
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ต่างประเสริฐ
2. เด็กหญิงรริศรา  ชาวสมุทร
 
1. นายพงษ์พันธ์  กะนีทะ
2. นางสาวมณฑา  ทูลยอดพันธุ์
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายกันตวิชญ์  อุ่นเมือง
2. เด็กชายชัชพล  รุ่งมณีกุล
3. เด็กชายณัฎฐชัย   รุ่งพัฒนาชัยกุล
4. เด็กชายนภดล  เฉลิมวรรธนะ
5. เด็กชายนฤพนธ์  อิ่มคำ
 
1. นายภคภาค  ปานสาคร
2. นางวงษ์อนันต์  ป้านประดิษฐ์
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน
 
1. นางสาวบุปผา  รอดเนียม
 
รวม2418
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงกรวิภา  พ่มสุวรรณ์
2. เด็กชายกันตเมศฐ์  กุลเพชรงามไมตรี
3. เด็กชายคุณานนท์  รังมาตย์
4. เด็กชายจตุพร  โยชะกาล
5. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ภูนุภา
6. เด็กชายชัยรัตน์  นุชศิริ
7. เด็กหญิงฐิตาภา  รักษาเขต
8. เด็กชายธนชัย  ประจันทะศรี
9. เด็กชายธนพงษ์  แสนคาร
10. เด็กชายนพพิพัฒน์  นุชน้อย
11. เด็กชายพลพิทักษ์  สงสัย
12. เด็กหญิงภัทราวดี  เพ็ชรคง
13. เด็กหญิงภัทร์พิชชา  พิลา
14. เด็กหญิงศุภัชญา  แก้วเขียว
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  -
16. เด็กชายอัครธีร์  ภิรมย์โชติภัทร์
17. เด็กหญิงเบญญาภา  ทิพย์ดวงรัตน์
 
1. นางสาวอริสรา  สมพงษ์
2. นายสุโลธร  ธนาวิชิตฤกษ์
3. นายจารึก  ฤทธิสุข
4. นางสาววรรณภา  มีสายบัว
5. นางสาวกาญจนา  กะบังตน
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายจิตรกรณ์  คารทรัพย์
2. เด็กหญิงชยุดา  ลาสแดง
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อ่างทอง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์ปาน
5. เด็กชายธนกร  ฐาปนสมบูรณ์
6. เด็กชายธฤต  สุกรีวัฒนะ
7. เด็กชายนันทิพัฒน์  ยอดสิน
8. เด็กชายปฏิภาณ  คงสำราญ
9. เด็กหญิงปุณณิศา  ยอดสิน
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  มะโหรี
11. เด็กหญิงลลิตา  กล้าไพรินทร์
12. เด็กชายศุปกร  ดวงแสง
 
1. นายเจษฏาพร  เกษโกศล
2. นายนพดล  บุญนันท์
3. นางสาวณัฐนันท์  ด้วงมูล
4. นายพีรพงษ์  วัจนะรัตน์
 
รวม299
210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1. เด็กชายปณิชา  กิจภิญโญชัย
2. เด็กชายปิยศักดิ์  จันทภักดี
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมายชัย
 
1. นางสาวมาฆมาศ  ละม้าย
2. นางกรุณา  เอมอยู่
 
รวม32
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กชายธัญศิษฐ์   เบญจธัญจวัฒน์
 
1. นางสาวสุภธีรา  ค่อยประเสริฐ
 
รวม11
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายพุฒิพงษ์   ถึงล้อม
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงชนกวนัน  สลางสิงห์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
รวม22
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 1. เด็กชายกฤษตเมธ  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ไทรทอง
3. เด็กชายชัชวาลย์  ลิมะตระกูล
4. เด็กชายดนุพร  นาคทิพย์
5. เด็กหญิงดลพร  ทวีสูตร
6. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันจุ้ย
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  อังคะลา
8. เด็กหญิงนฐิภา  กิจบำรุง
9. เด็กหญิงปานไพลิน  เกิดแก้ว
10. เด็กหญิงปิยฉัตร์  อยู่จ้า
11. เด็กหญิงศิริพร  นาคทิพย์
12. เด็กชายศุภกฤต  จันทร์ทอง
13. เด็กชายเจริญ  เจริญยิ่ง
 
1. นายสิทธิชัย  ปานประทีป
2. นายพิชพงศ์  ชุมนา
3. นายวุฒิชัย  สิงห์ถ้ำ
4. นางสาวญาณินี  จุมพรหม
5. นางสาวนิตยา  สวัสดี
 
215 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 1. เด็กชายธีรนนท์  ขันบุรี
2. เด็กชายธีรยุทธ  จันทอง
3. เด็กชายสุทธิมนต์  โฉมศรี
 
1. นายณัฐพล  เพ็งศิริ
2. นายเกษม  พุทธยะรักษ์
 
รวม167
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 1. เด็กชายธานินทร์  เหลืองอ่อน
 
1. นางสุนทรี  สวัสดี
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นิจจะยะ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่อนแสง
3. เด็กชายธนวัต  ประสพสุวรรณ
4. เด็กหญิงธัญพร  รัชตะสมบูรณ์
5. เด็กหญิงพรเพชร  ทองอ่อน
6. เด็กชายพุฒิพงศ์  พุ่มยี่หวา
7. เด็กหญิงอธิชา  ทุมรัตน์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  รุ่งหิรัญ
9. เด็กชายเฉลิมชัย  ธีระนาวินวรกุล
10. เด็กชายเนติพงศ์  กำเนิดผล
 
1. นายกฤษณ์ดนัย  กลิ่นโสภณ
2. นางสาววิมลรัตน์  จำปาหอม
3. นางสาวจุฑาพรย์  ภาโนมัย
 
รวม114
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 1. เด็กหญิงทรัพย์ชมพู  ลงคำ
 
1. นางสาวอังสนา  อุตมูล
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 1. เด็กหญิงโศภิต  นามสม
 
1. นายสันติชัย  กลอยยิ่ง
 
220 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 1. เด็กหญิงชุลีพร  นุชเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐทิชา   ปานเผื่อน
3. เด็กหญิงรัตนา  ทองถม
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  วงษ์นาค
2. นางสาววีกมล  จรรยาดิลก
 
221 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 1. เด็กหญิงกฤติภร  เรืองกฤษ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เชื้อจันทร์
3. เด็กหญิงสุกานดา  จำปาดง
 
1. นายทศพร  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวมณฑาทิพย์  วงษ์นาค
 
รวม86
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1. เด็กชายศักยะ  ทองผาสุข
 
1. นางทองแท้  จุ้ยเจริญ
 
รวม11
223 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1. เด็กชายธันวา  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายนนทกาญจน์  มัจฉา
3. เด็กหญิงวาสิตา  กอหาญ
4. เด็กหญิงวิรัญญา  ดวงนอก
5. เด็กหญิงสุนิษา  อื้อกงฮะ
6. เด็กหญิงเมธาพร  เจริญสุข
 
1. นายกิตติพัฒน์  ลิมป์สุชาลี
 
รวม61
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงอรอนงค์  แสงจันทร์
 
1. นายปวเรศ  พึ่งรอด
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายคุณากร  โถบำรุง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุข
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงปริยากร  ปริยเมฆินทร์
2. เด็กชายศิลาดน  แสงแจ้
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วีระสถิตย์
2. นางปิยะวดี  เดชอุดม
 
227 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายรัชช์ภู  เจนทะเล
2. เด็กชายอัฐกฤต  เจนทะเล
3. เด็กหญิงอุษารัตน์  บุญโต
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นางสาวรุ่งนภา  แสนวิโลหา
 
228 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  หินนท์
2. เด็กหญิงนภัชชา  บุญช่วย
3. เด็กชายพงศ์ศลี  พรพิมลโสภณ
4. เด็กหญิงสิริกร  องอาจ
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นางปิยะวดี  เดชอุดม
 
รวม118
รวมทั้งหมด822425