งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณๅบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

              กืิจกรรม                                                      หัวข้อ                          
1.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ป.1-ป.3
1. โรงเรียนในฝัน
2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. กิจวัตรประจำวัน
2.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 1. ท่องเที่ยวเมืองสุพรรณ
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
3.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 1. ฮีโร่ในดวงใจ
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาธิปไตย
4. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. พาหนะในอนาคต (สำหรับส่วนบุคคล)
2. ร้านขายลูกชิ้น (มีที่บังแดด มีที่นั่งกิน ไม่ถาวร มีเมนู)
3. ป้ายรถเมล์ในอนาคต (สะดวก ทันสมัย)
5. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ต้านยาเสพติด
3. เศรษฐกิจพอเพียง
6. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. รักษ์โลกร้อน
2. ประหยัดออมนิยมไทย
3. เศรษฐกิจพอเพียง
7.การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1. พลเมืองดิจิทัล
2. IOT (ไอโอที) Internet of Things อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
3. AI : Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์
8. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1. รัชกาลที่ 10
2. ภาวะโลกร้อน
3. ท่องเที่ยวเมืองสุพรรณ
9.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1. รัชกาลที่ 10
2. ภาวะโลกร้อน
3. ท่องเที่ยวเมืองสุพรรณ
   
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08:37 น.
หัวข้อการแข่งขัน IMPROMPTU SPEECH ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ะดับชั้น หัวข้อ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 1. Important Things about me.
  2. I love my school because....
  3. My free time activities.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 1. Healthy food and drink.
  2. Living a Healthy Lifestyle
  3. Proud to be Thai.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 1. My best experience.
  2. Suphanburi  tourism
  3. 21st Century Skills
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12:42 น.
โรงเรียนที่จะขอเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้สอน  ขอให้ดำเนินการดังนี้
1. ทำหนังสือถึงประธานศูนย์การแข่งขัน พร้อมแนบ เอกสาร Doc.5 
2. ยื่นเอกสารตามข้อ 1. ในวันแข่งขัน ณ จุดรับรายตัว
3. การขอแก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้สอน ต้องเป็นไปตามข้อ 10 ของประกาศ สพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ตัวอย่างหนังสือถึงประธานศูนย์การแข่งขัน Doc
2. แบบ Doc.5 
3. ประกาศ สพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
4. ตัวอย่างหนังสือถือประธานศูนย์การแข่งขัน pdf.
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14:23 น.
1.ภาษาไทย คลิก
2. คณิตศาสตร์ คลิก
3. วิทยาศาสตร์ คลิก
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิก
5. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิก
6.  ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คลิก
7. ศิลปะ - ดนตรี คลิก
8. ศิลปะ - นาฏศิลป์ คลิก
9. ภาษาต่างประเทศ คลิก
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิก
11. คอมพิวเตอร์ คลิก
12. หุ่นยนต์ คลิก
13. การงานอาชีพ คลิก 
14. ปฐมวัย คลิก
15. เรียนรวม - ภาษาไทย คลิก
16. เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิก
17. เรียนรวม - ศิลปะ คลิก
18. เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี คลิก
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13:38 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระ เบอร์โทรศัพท์
1. ปฐมวัย นางดวงทิพย์  เพ็ชรนิล 089-4547578
2. ภาษาไทย นางเกสรา  อารยะจารุ 081-7368561
3. วิทยาศาสตร์ น.ส.จิราภรณ์  โกพัฒน์ตา 062-5451453
4. นักบินน้อย น.ส.วราภรณ์  แป้นแจ้ง 095-9477878
5. คณิตศาสตร์ นายภัทรวัตฐ์  ซื่อตรง 081-9815169
6. สังคมศึษา น.ส.สคนธ์ทิพ  สำเนียงดี 085-2626836
7. สุขศึกษาและพลศึกษา น.ส.เมทินี  ตาตะสมิต 089-0300818
8. การงานอาชีพ น.ส.วราภรณ์  แป้นแจ้ง 095-9477878
9. คอมพิวเตอร์ นายชัยศักดิ์  ตั้งนิติพิฐจักร 095-9522828
10. หุ่นยนต์ น.ส.วราภรณ์  แป้นแจ้ง 095-9477878
11. ศิลปะ น.ส.กุลนิษฐ์  ทองเกลี้ยง 092-2761929
12. พัฒนาผู้เรียน น.ส.ภัทรัฒณ์  ศรีทองสุข 098-2498914
13. โรงเรียนเรียนรวม นายอนุชา  คะชาชัย 081-9953961
14. ภาษต่างประเทศ นางณัชนันท์ บุตรดาวงษ์ 062-1891914
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 13:06 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ที่ 1 1. windows 7  ultimate  64  bit
  2. CPU  Intel  Pentium  G860   3.00 GHz
  3. Memrory  Ram   2  GB
  4.VGA  On  board  64 MB
  5. Office 2010 64 bit
ห้องคอมพิวเตอร์ที่ 2 1. windows 7  ultimate  64  bit
  2. CPU  Intel  I5 Gen 4     3.00 GHz
  3. Memrory  Ram   4  GB
  4. VGA  On  board 64 MB
  5. Office 2010 64 bit
ห้องคอมพิวเตอร์ที่ 3 1. windows10 Pro 64  bit
  2. CPU  Intel  I3 Gen 8     3.60 GHz
  3. Memrory  Ram   4  GB
  4. VGA  On  board 128 MB
  5. Office 2013  64 bit
   
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 12:39 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 151
จำนวนทีม 1,326
จำนวนนักเรียน 2,987
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,972
จำนวนกรรมการ 684
ครู+นักเรียน 4,959
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,643
ประกาศผลแล้ว 211/271 (77.86%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 28
เมื่อวาน 43
สัปดาห์นี้ 245
สัปดาห์ที่แล้ว 244
เดือนนี้ 71
เดือนที่แล้ว 1,091
ปีนี้ 11,250
ทั้งหมด 110,258