งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

[ ทั้งหมด   27 ต.ค. 2562   28 ต.ค. 2562   29 ต.ค. 2562   30 ต.ค. 2562   31 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
4 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
5 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
6 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
7 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
8 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
9 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
10 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
11 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
12 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
13 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
14 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
2 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 หอประชุม โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 29 ต.ค. 2562 08.00
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 หอประชุม โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 29 ต.ค. 2562 08.00
5 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
6 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
7 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
8 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
3 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
5 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
6 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
7 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
8 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ห้องวิชาการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
9 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ห้องวิชาการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
10 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ห้องวิชาการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
11 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ห้องวิชาการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
12 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ห้องวิชาการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
13 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ห้องวิชาการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
14 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ห้องวิชาการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 08.00
15 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 13.00
16 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 13.00
17 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 13.00
18 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 29 ต.ค. 2562 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง 29 ต.ค. 2562 08.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
3 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00
4 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 29 ต.ค. 2562 08.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
4 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
6 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
2 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
3 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
5 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 094-4939995
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193
Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]