::sp-spb2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุคนธ์ สุขสุวรรณโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา อภิสิทธิเนตรโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางฉันทนา กานต์กัมพลโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ ภักดีวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
5. นายบุญชู เก็งสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
6. นางปัญจพร ช้างเขียวโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการ
7. นางสมจิต แจ้งใจโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางกิ่งดาว นาคเอกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งเรือง ตาดีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางสาวจารึก สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการ
4. นางชะเอม รัตนะโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการ
5. นางผุสดี เหลี่ยมดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
6. นางสาวนิภาพร แสนสีโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
7. นางดวงเดือน ชาวสวนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. พ.อ.อ.สุรชัย ชำนาญอักษรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เจริญหุนโรงเรียนวัดสำเภาทองกรรมการ
3. นางสมจิตร์ อุ่นศิริโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)กรรมการ
4. นางอาภรณ์ สมณวัฒนาโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
5. นางสาววรรณพร ระย้าทองโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
6. นางสาวน้ำผึ้ง วงทองโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ใจเที่ยงกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะนาวประธานกรรมการ
2. นางรจนา รักน้อยโรงเรียนวัดปทุมวนารามกรรมการ
3. นางสาวสุลักษณา จุสมใจโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นายเทพนม ปัตลาโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางพัทธ์ธรา หงษ์ศรีจันโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา ใจสุทธิ์โรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสุชิน สุขรักษ์โรงเรียนบ้านทะเลบกประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสราภรณ์ เกียรติคงนนท์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางเจริญรัตน์ เรือนเรืองโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ระวังงานโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
5. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างป่าดีโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางน้ำทิพย์ เปียศิริโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ คำเพ็งโรงเรียนวัดโคกยายเกตุกรรมการ
3. นางสาวอรณิชา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านโคกงูเห่ากรรมการ
4. นางกุสุมา ประสิทธิผลโรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
5. นายศุภกิจ มาลัยโรงเรียนวัดโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ แจ่มแจ้งโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
3. นางสุริยา ศรีชมภูโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
4. นางสีนวล โกสินทรโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคีกรรมการ
5. นางณัชฌาน์ เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ ผิวชะอุ่มโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
7. นางนวลฉวี นักฟ้อนโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางนริสา พรมหมื่นไวย์โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางวิมาลา ศรีสมเดชโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณพร สาลีผลโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
4. นางสาวแก้วใจ ยอดสมุทรโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการ
5. นางปวัณนัทธ์ ทับทองโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
6. นางสาวปรวี จันโอกุลโรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคณฑีประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ศรียาโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นายสุรัตน์ คำหอมรื่นโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางสาววรรณศิริ สารททองโรงเรียนวัดโคกสำโรงกรรมการ
5. นางสาวนันทภรณ์ สาวดีโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา แก้วเขียวโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พลเสนโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อินทร์พลับโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)กรรมการ
4. นางสาวบุญยาพร สีหะวงษ์โรงเรียนวัดบางบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายมีชัย นาคชัยยะโรงเรียนวัดทับกระดานประธานกรรมการ
2. นางวันทา น้อยแก้วโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. นางประนอม เสือคำโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ออระเอี่ยมโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางขวัญธนา ศรีบุญเพ็งโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลุมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรรณ บัวมีโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประณต หัตถะปะนิตย์โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นางสาวพิศสมัย กิจเจริญโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
5. นางอริศรา ชัยชวลิตโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสมศรี เสียงเพราะดีโรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางชลดา วริกูลโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวหฤทัย หมอนวลดีโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวกิตติยา ทวีสุวรรณไกรโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์กรรมการ
5. นางสาววัลย์วิสา แจ้งสว่างโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางอุทัยวรรณ หงษาวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา ครูฑธาพันธ์โรงเรียนวัดหัวโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวปุณิกา ยอดเพชรโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ฉิมวารีโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียงกรรมการ
5. นางสาวลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
6. นางสาวมนตรา แก้ววิชิตโรงเรียนวัดยางยี่แสกรรมการ
7. นางณิชกานต์ สารทองโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
8. นางสาวนางสาวสุชาดา การะเกตุโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งประธานกรรมการ
2. นายธวัช จิตต์ใจดีโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นางเพียงดาว กลิ่นหอมดีโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ สมัครเขตการณ์โรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
5. นางสาววิลัยพร ศรีฉ่ำโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
6. นางศิรินทร์ทิพย์ อินทะนามโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางธนพร จุลสุคนธ์โรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
8. นางสาวนงลักษณ์ แสงดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
9. นางสาวกัญญ์สิรี จีนขีโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางปทิตตา ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ชูวงษ์โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
3. นางสาวปวีณา พิมพ์ใหญ่โรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางชำเลือง กลิ่นลำดวนโรงเรียนวัดไชนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชาภัทร เขียวลือโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
3. นางสาวอังคณา คล้ายกระแสโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชุติมณฑน์ ลาแพงดีโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสรินทร์ ศรีเงินงามโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนพพร ขาวประเสริฐโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐกิตติ์ เพชรีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางภรพิศ ภูไทยโรงเรียนวัดดอนสุโขกรรมการ
4. นางสาวดุษฎี เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
5. นางสาวภัณฑิรา โพธิพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพพร ขาวประเสริฐโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นายนัฏฐกิตติ์ เพชรีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางภรพิศ ภูไทยโรงเรียนวัดดอนสุโขกรรมการ
4. นางสาวดุษฏี เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
5. นางสาวภัณฑิรา โพธิพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี มากระจันโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ธนา เจริญวัยโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา มนต์ประสิทธิ์ชัยโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวมยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์โรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางขวัญใจ บุญลือโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี มากระจันโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ธนา เจริญวัยโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา มนต์ประสิทธิ์ชัยโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวมยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์โรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางขวัญใจ บุญลือโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายครรชิต ปานมุณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทุนทองประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ประกอบทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เย็นทรวงโรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรมกรรมการ
4. นางสุวิมล สุดโตโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา จันทร์เสียงเย็นโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายครรชิต ปานมุณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทุนทองประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ประกอบทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เย็นทรวงโรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรมกรรมการ
4. นางสุวิมล สุดโตโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา จันทร์เสียงเย็นโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางบรรจง แหยงกระโทกโรงเรียนวัดบ้านกรวดประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีรัตน์ วงษ์บุญส่งโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นาง้น้ำผึ้ง แช่มช้อยโรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
4. นางสาวมยุรฉัตร มูลละอองโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวกิตติยา แก้วสระแสนโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
6. นางสาววีรวรรณ ละอองบัวโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
7. นางนุชจรี จันทวาทโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
8. นางสาวอาภาพัชร์ ถั่วทองโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
9. นางสาวอรอุมา พิมพ์แก้วโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์กรรมการ
10. นายสรวิชญ์ ว่องสหตกุลชัยโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
11. นางสาวจีรภา ภิรมกาญจศักดิ์โรงเรียนวัดชีธารามกรรมการ
12. นายสงัด บุญทศโรงเรียนวัดหัวโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวิมลภา ไขแสงทองโรงเรียนวัดสระด่านประธานกรรมการ
2. นางสาววสุนิษา บุตรคล้ายโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายอนุชา นักพรานบุญโรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
4. นายจัตตุพล ดลศรีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ สุขเรือนโรงเรียนวัดปทุมวนารามกรรมการ
6. นายณรงค์ โอสธีรกุลโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
7. นางสาวประกายดาว ชุมภูบางโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
8. นางสาวปิยธิดา วริกูลโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
9. นางสาวสุวรรณีย์ เชื้อฉ่ำหลวงโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
10. นางสาวดวงพร มูลละอองโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
11. นางสาวกันยรัตน์ ระโฆฐานโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
12. นางสาวกาญจนา หอมกูลโรงเรียนวัดทุ่งเข็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขวัญดาว รุ่งวารินทร์โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าประธานกรรมการ
2. นายวันดี หาญกุดเลาะโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
3. นายพชรวรรษ มากระจันโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)กรรมการ
4. นายคมกริช สังขรัตน์โรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ เรียบเรียงโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
6. นางสาวพิลาวัลย์ ขาวสอาดโรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการ
7. นางสาวอภิญญา ชื่นอารมณ์โรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
8. นางสาวภัทรภร พลอยดอนคาโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
9. นางสาวจิรวรรณ สุพรรณวิวัฒน์โรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
10. นางสาวธิดารัตน์ เสนาะนิติโรงเรียนวัดไชนาราษฎร์กรรมการ
11. นางสาวกุลวดี ศรีมาลานนท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
12. นางสาวนิลุบล รูปหมอกโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายชีวกานต์ สายนุชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสานแตรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวดี โพธฺ์สุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
3. นางสาวหยาดรุ้ง กลีบเมฆโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นางสาวเยาวพร ใจตรงโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการ
5. นางสาวฐิติกานต์ บุญเกิดโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการ
6. นายผดุงศักดิ์ พุ่มเกตุแก้วโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ ทนุการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบอนประธานกรรมการ
2. นางอัมพร แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาววัณณิตา เรืองขจรโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสาวศิตาพร พิมพ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติศักดิ์กำธรโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายทฤษฎี มเหษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐาพร ปิ่นแก้วโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวฆนรส ผูกพยนต์โรงเรียนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นายสุชนมณิก ศรีดอกไม้โรงเรียนวัดไชนาราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวหัทยา ศณีเหราโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดี่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สวิพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. นายพาสกร สมัคราษฏร์โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศรีธรรมรัชต์โรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการ
5. นางสาวณิติยา พรมดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ขาดประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ เพ็ชรศรีโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางสาวภรณ์ชนก คำหอมกุลโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการ
5. นายณัฐพล สาระยิ่งโรงเรียนอนุบาลวัดตงตาล(วโรสุธาประชานุสรรค์)กรรมการ
6. นายคิมสัน เกตุมอญโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
7. นางสาวพนิดา แสงพันตาโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจารี ขำกล่ำโรงเรียนบ้านหนองกระดี่กรรมการ
3. นางรจนา รักน้อยโรงเรียนวัดปทุมวนารามกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ซ้อนเสียงดังโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ตันจริยภรณ์โรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
6. นายนิรุตติ รัตนโนสถโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
7. นางบุปผา ซ้อนใจโรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายอมร กิ่งมณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำเภาทองประธานกรรมการ
2. นายอัยการ ใจสัจจะโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
3. นางกาญจนา สดบัวงามโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
4. นางสาวสโรชา อดทนดีโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเจริญ ตาดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช นามปัญญาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
3. นางอาภรณ์ ช่างเรือนกุลโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ สว่างศรีโรงเรียนบ้านเขาชานหมากกรรมการ
5. นางสาวภัทรา สระศรีสมโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
6. นางสาวชบา ดอกพุฒโรงเรียนยมเบือกรรมการ
7. นางสาวจันดี จรเข้โรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ตันกสิกิจโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
3. นางสาวพรหมภัสสร ป่าสวนสักโรงเรียนวัดกกม่วงกรรมการ
4. นางปารีณา แสงฉายโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
5. นางปณิธาน หล่ำค้าขายโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
6. นายวัขระ เหยีบคายโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์กรรมการ
7. นางสาวณฐกร กรรณแก้วโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ ดีขำผู้อำนวยการโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน สุวรรณโทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นายชูชาติ ก้อนทองคำโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
5. นายธนิต ปะรินโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชรกรรมการ
6. นายสมหวัง คมขำโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
7. นายณัฐภัทร รักอยู่โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางณิชาพัฒน์ ดอกกุหลาบโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
9. นายชิษณุพงศ์ จันทรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ม่วงอร่ามโรงเรียนวัดสระด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวมนสิชา ตรีธัญญาโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอารยา แก้วบัวดีโรงเรียนบ้านหนองกระดี่กรรมการ
4. นายฉัตรดนัย เบ้าพรุมมาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
5. นางเพชรา เชื้อเพชรโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
6. นางสาวนลินี โพธิ์นุชโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
7. นางสาววรวลัญช์ มูลละอองโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
8. นางปนิศฐา เหรียญทองโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ม่วงอร่ามโรงเรียนวัดสระด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวมนสิชา ตรีธัญญาโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอารยา แก้วบัวดีโรงเรียนบ้านหนองกระดี่กรรมการ
4. นายฉัตรดนัย เบ้าพรุมมาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
5. นางเพชรา เชื้อเพชรโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
6. นางสาวนลินี โพธิ์นุชโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
7. นางสาววรวลัญช์ มูลละอองโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
8. นางปนิศฐา เหรียญทองโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสำเริง สุวาทโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรภา สำเนียงสูงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาววรมณ เจริญศรีโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นางสุปรียา ผิวดีโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
5. นายณรงค์ หมดทุกข์โรงเรียนวัดยางยี่แสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายสำเริง สุวาทโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรภา สำเนียงสูงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาววรมณ เจริญศรีโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นางสุปรียา ผิวดีโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
5. นายณรงค์ หมดทุกข์โรงเรียนวัดยางยี่แสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพิน วารีรัตน์โรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชริญา ม่วงน้อยโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวฐิติกัญญ์ โชคสุขนิรันดร์โรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นางสาวแคทรียา อภิเดชโรงเรียนอนุบาลวัดตงตาล(วโรสุธาประชานุสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวจีรพรรณ วงศ์วิรัตโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางดาวรุ่ง ตาลเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ศาลยาชีวินโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ พวงวรินทร์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
4. นางสาวมีน เกียรติสำรองโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการ
5. นางยุพดี โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ลัดดากุลโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นางบุญจิรา พุทธิวัยโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
4. นางวราภรณ์ สีดำนิลโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางศิรินภา เรือนทองดีโรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ลัดดากุลโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นางบุญจิรา พุทธิวัยโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
4. นางวราภรณ์ สีดำนิลโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางศิรินภา เรือนทองดีโรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวิภา หอมชื่นโรงเรียนบ้านหัวเขาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เงินวัลียโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการ
3. นางสาวจริยา แก้วสะอาดโรงเรียนวัดโคกยายเกตุกรรมการ
4. นางสาวกนกพร มูลละอองโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางสาววิริยา วงษ์มาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ สอาดเอี่ยมโรงเรียนวัดบางบอนประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว ศรีชมเชยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวอังคณา นาคทองโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นางสาวพัชรี นาคผงโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
5. นางสาวพรทิชา ผลทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนันทยา ใจตรงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิชญา เดชชายโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ อินทร์นิ่มโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ กล่อมอู่โรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
5. นางสาวขวัญดาว พูลสำราญโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ หิรัญอ่อนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางสาวยิ่งลักษณ์ อินทร์ทองขาวโรงเรียนอนุบาลวัดตงตาล(วโรสุธาประชานุสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวณิชาพัฒน์ พงษ์คำพันธ์โรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวบุณฑริกา จำปาเงินโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอรนุช ยอดอ่อนโรงเรียนบ้านเขากำแพงประธานกรรมการ
2. นางนิภา ชนะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา อินทร์สุขโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี ม่วงพรวนโรงเรียนวัดสำเภาทองประธานกรรมการ
2. นางนันทนา อริยสัจจะธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ปั้นทองสุขโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ คำดีโรงเรียนบ้านยมเบือประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ขำดีโรงเรียนวัดทุ่งเข็นกรรมการ
3. นางจิราพร บุญครองโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัย ทิพย์พานทองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สระทองยอดโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวอัญชนา พลายละหารโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวราตรี มาตรวิจิตรโรงเรียนวัดจำปาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เสถียรอินทร์โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางชุติมา แผลงศรีศึกษานิเทศก์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกำธร เกตุแก้วโรงเรียนวัดหนองแจงประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ผลิเจริญสุขโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวพิมบงกช โทรจุฬานนท์โรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางนิภา เตียบฉายพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายโยธิน ผานิาจโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญญติ พิมทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุจินดา หมอยาดีโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ โลหะโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
5. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายโยธิน ผานิจโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ พิมทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุจินดา หมอยาดีโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ โลหะโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
5. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางจิตรลดา เกิดเรืองโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี มาตรวิจิตรโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
3. นายสำเนา ธนากูลโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
4. นางชุติมา แผลงศรีศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางนงเยาว์ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววิมล กัญญาคำโรงเรียนวัดบางสามประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร สุขช่วยโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายกมล เกิดสมบุญโรงเรียนบ้านโคกหม้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ จันทร์เสวกโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณพร สาลีผลโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรักษ์ จำปาสักโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายจักรี มาช่วยโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
3. นางนภาวรรณ ศรีกงพานโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกนกอร นิยมญาตโรงเรียนบ้านดอนตำลึงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร บุญมากโรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ มิ่งมีสุขโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวัชราภรณ์ พุ่มขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ หมดทุกข์โรงเรียนวัดยางยี่แสกรรมการ
3. นางสาวสมถวิล เชียงโยโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน ชาวสวนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นางอมรา วิลัยทิงโรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
3. นางทินรกรณ์ ใจกล้าโรงเรียนวัดดอนสุโขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสุนัย วงศ์ทองโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางจิราพร บุญครองโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางรวีวรรณ เรืองวิเศษโรงเรียนวัดชีธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัตติยา รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา เพชรธำมรงค์โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางวิภาวี นาคศรีโภชน์โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจิราพร ปานสุวรรณโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลประธานกรรมการ
2. นายชลิต โพธิ์พันธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายธิวา ดิษฐ์กระจันโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการ
4. นายประสาร ดาวล้อมโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วสระแสนโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการ
6. นางสาวอโนชา ทนกล้าโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลประธานกรรมการ
2. นายชลิต โพธิ์พันธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประสาร ดาวล้อมโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วสระแสนโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการ
5. นายธิวา ดิษฐ์กระจันโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการ
6. นางสาวอโนชา ทนกล้าโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลประธานกรรมการ
2. นายชลิต โพธิ์พันธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประสาร ดาวล้อมโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วสระแสนโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการ
5. นายธิวา ดิษฐ์ฏระจันโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการ
6. นางสาวอโนชา ทนกล้าโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางชวนพิต อุ่นกองโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิเษินี แจ่มบูชาโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายเกรียงไกร โมราโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ พิภัทรเจริญกุลโรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ด้วงต้อยโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา สูรโรคาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายกมล เกิดสมบุญโรงเรียนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นายสุขสันต์ แสงดาวโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางศศินันท์ เสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางศศินันท์ เสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศศินันท์ เสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นางพิชาพร รามัญอุดมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางศศินันท์ เสนแก้วผู้อำนวยโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านหัวยม้าลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางศศิธร เสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร แก่นจันทร์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางศศินันท์ เสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ จันทร์โอกุลโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางศศินันท์ เสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เกตุนวมโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางศศินันท์ เสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เกตุนวมโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภาพร ภิรมย์เมืองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนันต์ธนา สามพุ่มพวงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพร ภิรมย์เมืองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนันต์ธนา สามพุ่งพวงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ภิรมย์เมืองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนันต์ธนา สามพุ่มพวงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางศศินันท์ เสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา น่วมศิริโรงเรียนหรรษสุจิตต์วิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางศศินันท์ เสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางศศินันท์ เสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นางสาวชนนิกานต์ แสงทองดีโรงเรียนหรรษสุจิตต์วิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นายทนง ผ่องศิลป์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นายประยงค์ สำราญสุขโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์กรรมการ
4. นายอานุภาพ สถลนันทน์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นายประยงค์ สำราญสุขโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์กรรมการ
4. นายอานุภาพ สถลนันทน์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นายประยงค์ สำราญสุขโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์กรรมการ
4. นายอานุภาพ สถลนันทน์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นายประยงค์ สำราญสุขโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์กรรมการ
4. นายอานุภาพ สถลนันทน์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นายประยงค์ สำราญสุขโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์กรรมการ
4. นายอานุภาพ สถลนันทน์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองสานแตรประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นายประยงค์ สำราญสุขโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์กรรมการ
4. นายอานุภาพ สถลนันทน์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นายประยงค์ สำราญสุขโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์กรรมการ
4. นายอานุภาพ สถลนันทน์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นายประยงค์ สำราญสุขโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์กรรมการ
4. นายอานุภาพ สถลนันทน์โรงเรียนวัคดอกวัวกรรมการ
5. นางสาวจินตนา หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นายฐิติพงศ์ เอกฉันท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวบุญฑริกา การะเกตุโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางสาวบุญฑริกา การะเกตุโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
6. นายฐิติพงศ์ เอกฉันท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางสาวบุญฑริกา การะเกตุโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
6. นายฐิติพงศ์ เอกฉันท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ เอกฉันท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญฑริกา การะเกตุโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
3. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ เอกฉันท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญฑริกา การะเกตุโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
6. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางสาวบุญฑริกา การะเกตุโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
6. นายฐิติพงศ์ เอกฉันท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ เอกฉันท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
5. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
6. นางสาวบุญฑริกา การะเกตุโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสุวิชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นายฐิติพงศ์ เอกฉันท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวบุญฑริกา การะเกตุโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นายฐิติพงศ์ เอกฉันท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวบุญฑริกา การะเกตุโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นายฐิติพงศ์ เอกฉันท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวบุญฑริกา การะเกตุโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายณัฐ น้อยอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นายฐิติพงศ์ เอกฉันท์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวบุญฑริกา การะเกตุโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา คำเทศโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา มั่นช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางโสภา นาคแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางสาวนินัญญา พวงดอกไม้โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์อู่ทองกรรมการ
5. นางสาวสุชารัตน์ ล้อมมหาดไทยโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
6. นางสาววัชราพร สุขสมวงศ์โรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
7. นางสาลินี พละเลิศโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววารุณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน จันทร์สระคูโรงเรียนปรีดาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ นาคฉายโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นางสาลินี พละเลิศโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวนฤมล บงพูเขียวโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสาววัชราพร สุขสมวงศ์โรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางทิพวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกงูเห่าประธานกรรมการ
2. นางสายฝน จันทร์สระคูโรงเรียนปรีดาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนฤมล บงพูเขียวโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพิมลพรรณ นาคฉายโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางสาวสุชารัตน์ ล้อมมหาดไทยโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาววารุณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรประธานกรรมการ
2. นางโสภา นาคแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร คงณศิริโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
4. นางสาวสายฝน จันทร์สระคูโรงเรียนปรีดาวิทย์กรรมการ
5. นางสาววัชราพร สุขสมวงศ์โรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
6. นางมาลัย จิ๋วเจริญโรงเรียนบ้านหนองสลัดไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาววารุณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรประธานกรรมการ
2. นางศุภิกา ชุสินธ์ราดลโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการ
3. นางมาลัย จิ๋วเจริญโรงเรียนบ้านหนองสลัดไดกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร คงณศิริโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
5. นางสาววัชราพร สุขสมวงศ์โรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
6. นางสาลินี พละเลิศโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางจิราพร ฟ้าเฟื่องวิทยกุลโรงเรียนวัดเขาพนมนางประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา ระวังไพรโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาส ปัชชาโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการ
4. MissLauren Beaversโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางสาวมณฑาทิพย์ เส็งดอนไพรโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี อนันตสุขโรงเรียนวัดทับกระดานประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา ขุนพรหมโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอนุวรรณ แผนสมบูรณ์โรงเรียนวัดนันทวันกรรมการ
4. นางสาวกิ่งแก้ว นพคุณโรงเรียนบ้านหนองกระทู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ธัญญการโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
3. นายวันเฉลิม รูปสูงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวกรรมการ
4. นางสาวหัทยา สุดยอดโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวเกสรา ธนาเมธากรณ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอารมณ์ ธาราเสาวรภย์โรงเรียนวัดพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร โมลาดุกโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวพรรณิภา เกิดพงษ์โรงเรียนวัดหัวกลับกรรมการ
4. นางสาวกมลฉัตร ละม้ายเมืองโรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวธัญชนก เนียมแตงโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านนเรศประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ช่างดำริโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นางดวงแข ภัทรารักษ์โรงเรียนบ้านสระหลวงกรรมการ
4. นางสาวเปรมิณทร์ กล้าหาญโรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
5. นางสาวฐปนี สำเนียงล้ำโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวมณีนุช ดอกกระถินโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสัณธนีย์ เนียมเพราะโรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวปรางทิพย์ ศรีจันดีโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)กรรมการ
4. นางสาวตติยาภรณ์ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
5. นายต่อศํกดิ์ จันทร์เจริญโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวหฤทัย ดวงทิพย์โรงเรียนวัดจำปาประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏอนงค์ ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
3. นางสาวบุหลัน หนูหนุดโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองกุฏิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา เมฆอากาศโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าประธานกรรมการ
2. นายรัฐศรัณย์ ธรรมวิชิตโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นายรชต พิกุลเงินโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
4. นางสาววิจิตตรา สีตองอ่อนโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นางสุจิณณา ชื่นทรวงโรงเรียนวัดทุ่งเข็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดตงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการ
3. นายรณชัย ทิพย์อุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสลัดไดกรรมการ
4. นางสมทรง นิลยานข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางนิภา จิราโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางลัดดา ปาจรียพงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายออม ใจซื่อโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวปิยวรรณ ถาวรกูลโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
9. นางแพรวพรรณ นวมนิ่มอนงค์โรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
10. นางสาวฐิติยา รัตนายนโรงเรียนวัดไชนาราษฎร์กรรมการ
11. นางวิมลภา ไขแสงทองโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
12. นางวาสนา แก้วเขียวโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา จันทร์เสียงเย็นโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
14. นายจงรัก เย็นใจดีโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. สิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร กลิ่นเกษรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรมกรรมการ
3. นายอุดม คำเรียงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบรรยง มากสอนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
5. นายสมชาย เกตุมาสโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราชโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ ซ้อนเสียงดังโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
8. นายภาสกร สมัครราษฎร์โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
9. นายนิฏฐกิตติ์ เพชรีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
10. นายกมล เกิดสมบุญโรงเรียนบ้านโคกหม้อกรรมการ
11. นางสาวธัญชนก เนียมแตงโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
12. นายอดุลย์ จันทร์แจ้งโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
13. นางบรรจง แหยงกระโทกโรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเทพพนม ปัตลาโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายสุวิชชา หอละเอียดโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
4. นางสาวภัทรภร พลอยดอนคาโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
5. นายพิสิฐษ์ แก่นทองผู้อำนวยการโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเทพพนม ปัตลาโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายสุวิชชา หอละเอียดโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
4. นางสาวภัทรภร พลอยดอนคาโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
5. นายพิสิฐษ์ แก่นทองผู้อำนวยการโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเทพพนม ปัตลาโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายสุวิชชา หอละเอียดโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
4. นางสาวภัทรภร พลอยดอนคาโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
5. นายพิสิฐษ์ แก่นทองผู้อำนวยการโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลุมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร เนตรพระโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวคณัสนันท์ เพียรสุวรรณโรงเรียนวัดโคกสำโรงกรรมการ
4. นางสาวจินดา ประชุมพันธุ์โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา สีเกตุสุขโรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
6. นางนวลฉวี นักฟ้อนโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
7. นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขตนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งประธานกรรมการ
2. นางสมพร พลไกรโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
3. นางบุญเลิศ อาจคงหาญโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
4. นางปรางทอง รุ่งเรืองโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางสาวอมรา พิกุลแกมโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่กรรมการ
6. นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขตนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ แก้ววิชิตโรงเรียนวัดโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางวีรนุช สอดสีโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร พิมพ์ชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกรวดประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์โชติ คุรุเกียรติการณ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายรพี ศรีวิเชียรโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ พฤกษชาติโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
5. นางสาวสมฤดี ศรีบรรเทาโรงเรียนวัดหัวกลับกรรมการ
6. นางสาวศรีสุดา อุตมังโรงเรียนบ้านสระหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ พิภัทรเจริญกุลโรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พรรณ สุขสุวรรณโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นายชนินทร์ สุขสำราญโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ พิภัทรเจริญกุลโรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นายรพี ศรีวิเชียรโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายชนินทร์ สุขสำราญโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางถนอมจิตต์ ธรรมวัตร์โรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์โรงเรียนบ้านนเรศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมปอง สุภาภาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นันทะไสยโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ สุพรรณคำโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นางหัชญา สุวรรณดีโรงเรียนวัดทุ่งเข็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสิรวิชญ์ ศิลปผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดองกะเชาประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวสาวิตตรี ทับทิมโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสิรวิชญ์ ศิลปผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดองกะเชาประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวฐิติยา รัตนายนโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์กรรมการ
4. นายสุริยะ คนสูงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมปอง สุภาภาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นางหัชญา สุวรรณดีโรงเรียนวัดทุ่งเข็นกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นางพัชรี รุ่งกาญจพันธ์โรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
5. นางแพรวพรรณ นวมนิ่มอนงค์โรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี กาฬอินทร์โรงเรียนวัดนันทวันกรรมการ
7. นางสาวสาวิตตรี ทับทิมโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา นิลจักร์โรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นันทะไสยโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา นิลจักร์โรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์โรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา นิลจักร์โรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ สุพรรณคำโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นันทะไสยโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
3. นายสุเทพ นวมทองโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางสาวนิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
3. นายสุเทพ นวมทองโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางสาวนิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายบุญฌลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
3. นายสุเทพ นวมทองโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางสาวนิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายบุญฌลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
3. นายสุเทพ นวมทองโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางสาวนิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสมพร แสงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงูเห่าประธานกรรมการ
2. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ ดามาพงษ์โรงเรียนวัดคณฑีกรรมการ
4. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางเบญจมาศ อินโตโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมพร แสงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงูเห่าประธานกรรมการ
2. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ ดามาพงษ์โรงเรียนวัดคณฑีกรรมการ
4. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ อินโตโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายทฤษฎี มเหษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำประธานกรรมการ
2. นายอดิศร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนวัดโคกยายเกตุกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี จำปีเรืองโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นางมานิตย์ ทิพย์สภาพกุลโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นายปัญญา ทองสุกใสโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทวีวรรณ ห้อยแดงโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ งามเหมือนโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
4. นางอังสฎา ศรีกัลยาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
5. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาววรัรญภร ขยันคิดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสงวนประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ บุญส่งดีโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
3. นางสาวเมทินี มากสอนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นางพวงใบ คุ้มฉายาโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางมณี รักราษฎร์โรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญภร ขยันคิดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสงวนประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ บุญส่งดีโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
3. นางสาวเมทินี มากสอนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นางพวงใบ คุ้มฉายาโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางมณี รักราษฎร์โรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายศิริ ไทยทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทู้ประธานกรรมการ
2. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางสาวนงค์นภัทร ชาวบ้านคอยโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พลีดีโรงเรียนบ้านหนองกระทู้กรรมการ
5. นางประภัสสร แจ้งโพธิ์โรงเรียนวัดยางยี่แสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศิริ ไทยทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทู้ประธานกรรมการ
2. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางสาวนงค์นภัทร ชาวบ้านคอยโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พลีดีโรงเรียนบ้านหนองกระทู้กรรมการ
5. นางประภัสสร แจ้งโพธิ์โรงเรียนวัดยางยี่แสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรัชฎา พงษ์ประยูรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา ทองสุกใสโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ลีสุขสามโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปิยะมาศ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัชฎา พงษ์ประยูรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา ทองสุกใสโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ลีสุขสามโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางปิยะมาศ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายทศพร รุ่งแสงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผลประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย พระสุทาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าจัดกรรมการ
3. นางมาลี ขวัญเมืองโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการ
4. นางช่อมณฑา บุญชอบโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นางสุกัญญา สนธิเณรโรงเรียนวัดลาดประทุมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายทศพร รุ่งแสงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผลประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย พระสุทาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าจัดกรรมการ
3. นางมาลี ขวัญเมืองโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการ
4. นางช่อมณฑา บุญชอบโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นางสุกัญญา สนธิเณรโรงเรียนวัดลาดประทุมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางมะลิ แก้ววิชิตโรงเรียนวัดคณฑีประธานกรรมการ
2. นางวิไล อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางนภาพร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางศรีนาถ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิ แก้ววิชตโรงเรียนวัดคณฑีประธานกรรมการ
2. นางวิไล อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางยุพิน พงษ์เพ็งโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางนภาพร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางศรีนาถ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรดาพัชร ไทยทวีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพนมนางประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา สันตกิจโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตาโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางเบญจมาศ เอี่ยมภูมิโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
5. นางบังอร สัญญะเขตต์โรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรดาพัชร ไทยทวีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพนมนางประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา สันตกิจโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตาโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางเบญจมาศ เอี่ยมภูมิโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
5. นางบังอร สัญญะเขตต์โรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพัฒนีพร ทองลิ้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมากประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านสระหลวงกรรมการ
4. นางนฤวรรณ เกษสงครามโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี มารูปหมอกโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
6. นางทศวรรณ สีเหลืองโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ตู้แก้วโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการ
3. นางรัชนีกร แก้วแกมเกษโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
4. นางสาวสุชาวลี บุญช่วยโรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
5. นางเกตุวรางค์ รัตนวันโรงเรียนบ้านหัวเขากรรมการ
6. นางเสาวณีย์ อุ่นประเสริฐสุขโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางไพลินทร์ ใจแจ้งโรงเรียนวัดหัวโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวพจนี ปางเภาโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์กมล ชาติมนตรีโรงเรียนวัดชีธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางไพลินทร์ ใจแจ้งโรงเรียนวัดหัวโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวพจนี ปางเภาโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์กมล ชาติมนตรีโรงเรียนวัดชีธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อคู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ เชาว์ไวพจน์โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พวงขาวโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อคู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ เชาว์ไวพจน์โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พวงขาวโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ เชาว์ไวพจน์โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พวงศุภวิวัฒน์โรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ พวงขาวโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถนอม จิตไวโรงเรียนพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดีโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา สุนทรโรจน์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ ศรีเหราโรงเรียนหรรษสุจิตต์วิทยา 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา เกียรติเมธีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ ศรีเหราโรงเรียนหรรษสุจิตต์วิทยา 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา เกียรติเมธีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ ศรีเหราโรงเรียนหรรษสุจิตต์วิทยา 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา เกียรติเมธีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ ศรีเหราโรงเรียนหรรษสุจิตต์วิทยา 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา เกียรติเมธีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ ศรีเหราโรงเรียนหรรษสุจิตต์วิทยา 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา เกียรติเมธีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เกมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวสุวิชญา แก้วดีโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบงกชชนก กุลชนะเชาวน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกรวดประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา อุตมังโรงเรียนบ้านสระหลวงกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์โรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นายนรินทรโชติ คุรุเกียรติการณ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ พฤกษชาติโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
6. นายรพี ศรีวิเชียรโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกรวดประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา อุตมังโรงเรียนบ้านสระหลวงกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์โรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นายนรินทรโชติ คุรุเกียรติการณ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ พฤกษชาติโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
6. นายรพี ศรีวิเชียรโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกรวดประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา อุตมังโรงเรียนบ้านสระหลวงกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์โรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นายนรินทรโชติ คุรุเกียรติการณ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นายรพี ศรีวิเชียรโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศิริ ไทยทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทู้ประธานกรรมการ
2. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางสาวนงค์นภัทร ชาวบ้านคอยโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พลีดีโรงเรียนบ้านหนองกระทู้กรรมการ
5. นางประภัสสร แจ้งโพธิ์โรงเรียนวัดยางยี่แสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศิริ ไทยทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทู้ประธานกรรมการ
2. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางสาวนงค์นภัทร ชาวบ้านคอยโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พลีดีโรงเรียนบ้านหนองกระทู้กรรมการ
5. นางประภัสสร แจ้งโพธิ์โรงเรียนวัดยางยี่แสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมะลิ แก้ววิชิตโรงเรียนวัดคณฑีประธานกรรมการ
2. นางศรีนาถ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการ
3. นางวิไล อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
4. นางนภาพร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฝ้ายประธานกรรมการ
2. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ ดามาพงษ์โรงเรียนวัดคณฑีกรรมการ
4. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ อินดตโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฝ้ายประธานกรรมการ
2. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
3. นางวารีรัตน์ ดามาพงษ์โรงเรียนวัดคณฑีกรรมการ
4. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ อินโตโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทวีวรรณ ห้อยแดงโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ งามเหมือนโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการ
3. นางอังสฎา ศรีกัลยาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 094-4939995
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193
Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]