สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม 0 0 0
2 002 โรงเรียนตลาดขุนขยัน 0 0 0
3 051 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 19 28 23
4 013 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 3 3 3
5 014 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 0 0 0
6 015 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 2 6 3
7 016 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 27 65 45
8 017 โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 1 2 2
9 018 โรงเรียนบ้านทะเลบก 7 13 9
10 019 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 25 39 36
11 020 โรงเรียนบ้านนเรศ 10 25 15
12 022 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1 1 1
13 021 โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 5 11 10
14 023 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 0 0 0
15 027 โรงเรียนบ้านยมเบือ 4 21 10
16 028 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 1 2 1
17 029 โรงเรียนบ้านสระกระโจม 5 7 6
18 030 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 1 5 2
19 031 โรงเรียนบ้านสระหลวง 8 16 10
20 032 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 1 1 1
21 033 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1 1 1
22 034 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 4 16 7
23 035 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 2 3 3
24 038 โรงเรียนบ้านหนองจิก 22 37 24
25 037 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 24 46 25
26 039 โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 1 1 1
27 042 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 4 12 9
28 043 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 2 13 5
29 044 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 18 32 26
30 040 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 3 6 3
31 036 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
32 045 โรงเรียนบ้านหนองแหน 3 3 3
33 041 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 4 5 5
34 049 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 0 0 0
35 050 โรงเรียนบ้านหัววัง 34 58 52
36 048 โรงเรียนบ้านหัวเขา 5 17 11
37 046 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 4 4 4
38 047 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 6 12 10
39 008 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 30 58 39
40 009 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 3 6 4
41 010 โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 2 4 3
42 011 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 2 5 4
43 012 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 5 9 8
44 024 โรงเรียนบ้านโป่ง 2 6 4
45 025 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 3 6 5
46 026 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1 1 1
47 052 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 40 105 69
48 053 โรงเรียนพลับพลาไชย 19 69 34
49 054 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 3 6 5
50 055 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 61 139 94
51 057 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 16 28 23
52 059 โรงเรียนรัตนศึกษา 10 13 12
53 058 โรงเรียนรัตนไพศาล 10 24 15
54 060 โรงเรียนวัดกกม่วง 2 5 4
55 061 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 11 15 14
56 065 โรงเรียนวัดคณฑี 3 6 6
57 066 โรงเรียนวัดคลองตัน 7 9 8
58 067 โรงเรียนวัดคอกวัว 0 0 0
59 069 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 15 40 24
60 068 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 2 3 2
61 072 โรงเรียนวัดจันทราวาส 14 19 19
62 073 โรงเรียนวัดจำปา 20 37 28
63 075 โรงเรียนวัดชีธาราม 7 8 8
64 074 โรงเรียนวัดช่องลม 0 0 0
65 078 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 4 11 7
66 077 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 13 30 21
67 079 โรงเรียนวัดดอนสงวน 1 1 1
68 080 โรงเรียนวัดดอนสุโข 6 12 9
69 081 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 25 58 42
70 082 โรงเรียนวัดทับกระดาน 35 55 49
71 088 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 69 140 103
72 087 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 3 7 4
73 083 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 3 4 4
74 084 โรงเรียนวัดท่าข้าม 5 14 8
75 085 โรงเรียนวัดท่าจัด 2 4 3
76 086 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 86 175 134
77 090 โรงเรียนวัดธัญญวารี 0 0 0
78 091 โรงเรียนวัดนันทวัน 5 10 9
79 094 โรงเรียนวัดบางบอน 13 24 22
80 095 โรงเรียนวัดบางสะแก 9 18 13
81 096 โรงเรียนวัดบางสาม 8 17 14
82 093 โรงเรียนวัดบ่อคู่ 1 1 1
83 097 โรงเรียนวัดบ้านกรวด 2 9 6
84 098 โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 0 0 0
85 100 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 5 20 11
86 101 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 7 21 14
87 104 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 5 10 8
88 108 โรงเรียนวัดยางยี่แส 7 12 11
89 109 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 21 53 37
90 110 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 3 6 4
91 111 โรงเรียนวัดรางกร่าง 19 33 29
92 112 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 7 10 9
93 113 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 0 0 0
94 114 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 5 9 8
95 117 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 0 0 0
96 116 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 6 14 11
97 118 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 2 3 3
98 119 โรงเรียนวัดสระด่าน 13 29 21
99 120 โรงเรียนวัดสระพังลาน 14 25 21
100 121 โรงเรียนวัดสระยายโสม 10 19 11
101 122 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1 2 2
102 123 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8 15 12
103 124 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 5 11 9
104 125 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1 1 1
105 126 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 6 9 9
106 128 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 6 14 8
107 129 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 0 0 0
108 130 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 7 11 9
109 131 โรงเรียนวัดหนองหลอด 4 8 6
110 132 โรงเรียนวัดหนองหลุม 5 19 10
111 127 โรงเรียนวัดหนองแจง 6 11 9
112 134 โรงเรียนวัดหัวกลับ 11 36 20
113 135 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 3 13 3
114 133 โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 1 2 2
115 062 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 3 4 4
116 063 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 22 59 36
117 064 โรงเรียนวัดเขาพระ 3 4 3
118 089 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 10 12 11
119 092 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 4 9 8
120 115 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 6 20 11
121 070 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 6 8 7
122 071 โรงเรียนวัดโคกสำโรง 2 4 3
123 099 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร 0 0 0
124 106 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 7 15 11
125 105 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 1 1 1
126 107 โรงเรียนวัดโภคาราม 3 10 6
127 136 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 6 17 10
128 137 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 4 10 7
129 138 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 2 6 4
130 139 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 2 8 4
131 141 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 5 12 5
132 140 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 0 0 0
133 076 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 4 6 4
134 102 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 11 27 19
135 103 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 23 53 40
136 142 โรงเรียนสมถวิลอนุบาล 0 0 0
137 143 โรงเรียนสองพี่น้อง 5 7 7
138 144 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 0 0 0
139 146 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 45 144 84
140 147 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 47 109 78
141 148 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 4 8 5
142 149 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 2 16 6
143 145 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร 5 6 6
144 150 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 1 10 3
145 151 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 4 13 8
146 152 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1 2 2
147 003 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 34 54 39
148 004 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 2 6 4
149 005 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 12 17 15
150 006 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 8 15 10
151 007 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 2 4 4
152 153 โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์ 0 0 0
153 056 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 18 29 23
รวม 1337 2863 2035
4898

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 094-4939995
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193
Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]