เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
2 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คณะอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
3 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คณะอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
4 นางบุปผา มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
5 นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
6 นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
7 นางลักขณา ใจเที่ยงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะนาว คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลุม คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางนวลฉวี นักฟ้อน โรงเรียนวัดปทุมสราวาส คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางรสธร พันธุ์เพชร โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางรุ่งเรือง ตาดี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นางนิภา เตียบฉายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นางสาวพิทยา บุญยเกตุ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางนันทิยา อภิสิทธิเนตร โรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นางศิรินทร์ทิพย์ อินทะนาม โรงเรียนบ้านเขากำแพง คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นางสมศรี เสียงเพราะดี โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 นายสำอางค์ เกิดโภคา โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นางสาวเสาวลักษณ์ คำเพ็ง โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 นางสาวหฤทัย หมอนวลดี โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 นางสาวปรวี จันโอกุล โรงเรียนวัดบ้านกรวด คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 นายอนุชา แสงอินทร์ โรงเรียนวัดดอนมะนาว คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 นางณัชฌาน์ เที่ยงธรรม โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 นายกิตติพงษ์ พลเสน โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 นางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 นางสาวนวรัตน์ พูนใย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
27 นายนิกร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
28 นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
29 นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
31 นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
32 นางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
33 นางชุติมา แผลงศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
34 นางสุมาลี สุธีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการกล่มการศึกษาปฐมวัย
35 นางสาวปราณีย์ เอกมอญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
36 นางลักษณา เทพเทียน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
37 นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดปทุมสราวาส กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 094-4939995
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193
Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]