สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 58 14 6 5 78
2 วัดทุ่งคอก 41 16 6 5 63
3 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 41 9 5 5 55
4 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 34 8 2 3 44
5 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 24 13 4 1 41
6 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 24 4 4 2 32
7 ปรีดาวิทย์ 20 9 8 2 37
8 วัดทับกระดาน 20 6 3 5 29
9 บ้านดอนตำลึง 16 6 1 1 23
10 วัดไผ่โรงวัว 14 4 0 4 18
11 พลับพลาไชย 14 2 1 0 17
12 วัดเขาพนมนาง 13 3 3 2 19
13 วัดทองประดิษฐ์ 12 4 3 0 19
14 บ้านหัววัง 11 9 6 5 26
15 บ้านเขากำแพง 11 5 1 8 17
16 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 11 3 2 0 16
17 วัดคีรีรัตนาราม 10 4 0 1 14
18 บ้านทุ่งดินดำ 9 6 2 3 17
19 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 9 4 2 2 15
20 บ้านหนองสานแตร 9 2 0 3 11
21 วัดไผ่ขาด 9 2 0 0 11
22 วัดจำปา 8 7 2 1 17
23 รัตนศึกษา 8 1 1 0 10
24 วัดสระยายโสม 7 3 0 0 10
25 วัดดอนมะเกลือ 7 2 1 2 10
26 บ้านหนองจิก 6 7 4 4 17
27 บ้านนเรศ 6 1 2 0 9
28 วัดรางกร่าง 5 8 5 1 18
29 แม่พระประจักษ์ 5 2 5 6 12
30 วัดเทพพิทักษ์ 5 2 2 1 9
31 วัดบางสาม 5 2 1 0 8
32 วัดสว่างอารมณ์ 5 1 2 0 8
33 วัดศรีเฉลิมเขต 5 1 0 0 6
34 วัดปทุมวนาราม 5 0 0 0 5
35 วัดหัวกลับ 4 4 1 2 9
36 วัดรางบัวทอง 4 2 1 0 7
37 วัดโพธิ์ทองเจริญ 4 2 0 1 6
38 วัดหนองแจง 4 2 0 0 6
39 รัตนไพศาล 4 1 1 4 6
40 อนุบาลเตือนจิตร 4 1 0 0 5
41 บ้านหัวเขา 4 1 0 0 5
42 วัดใหม่สิทธาวาส 4 0 1 0 5
43 วัดหนองตาสาม 4 0 0 1 4
44 บ้านห้วยม้าลอย 4 0 0 0 4
45 วัดสระพังลาน 3 6 2 3 11
46 วัดบางบอน 3 4 0 5 7
47 วัดปทุมสราวาส 3 4 0 0 7
48 วัดยางยี่แส 3 2 1 0 6
49 วัดสำเภาทอง 3 2 1 0 6
50 บ้านสระหลวง 3 2 0 2 5
51 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 3 1 4 1 8
52 วัดใหม่นพรัตน์ 3 1 2 0 6
53 วัดสระด่าน 3 1 1 3 5
54 วัดบางสะแก 3 1 1 1 5
55 วัดนันทวัน 3 1 1 0 5
56 วัดดอนมะนาว 3 0 1 0 4
57 บ้านหนองวัลย์เปรียง 3 0 1 0 4
58 วัดใหม่บำรุงธรรม 3 0 0 1 3
59 วัดเขาดีสลัก 3 0 0 0 3
60 บ้านจรเข้สามพัน 3 0 0 0 3
61 วัดยางสว่างอารมณ์ 2 6 6 3 14
62 วัดจันทราวาส 2 3 2 1 7
63 บ้านหนองจิกรากข่า 2 3 2 0 7
64 บ้านห้วยหิน 2 3 1 0 6
65 วัดลาดประทุมทอง 2 3 0 0 5
66 วัดหนองยายทรัพย์ 2 2 2 1 6
67 วัดหนองหลุม 2 2 1 0 5
68 วัดสองพี่น้อง 2 2 0 1 4
69 วัดหนองหลอด 2 2 0 0 4
70 บ้านทะเลบก 2 1 3 1 6
71 วัดโคกยายเกตุ 2 1 3 0 6
72 สองพี่น้อง 2 1 1 0 4
73 บ้านโคกหม้อ 2 1 0 2 3
74 วัดไชยนาราษฎร์ 2 1 0 1 3
75 บ้านสระกระโจม 2 1 0 1 3
76 บ้านหนองโพธิ์ 2 1 0 1 3
77 อนุบาลวัดดงตาล 2 1 0 0 3
78 วัดย่านซื่อ 2 1 0 0 3
79 วัดโภคาราม 2 1 0 0 3
80 วัดท่าข้าม 2 0 3 0 5
81 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 2 0 2 0 4
82 วัดเขาพระ 2 0 1 0 3
83 บ้านเขาชานหมาก 2 0 0 1 2
84 วัดบ้านกรวด 2 0 0 0 2
85 บ้านดอนกลาง 2 0 0 0 2
86 บ้านโป่งพรานอินทร์ 2 0 0 0 2
87 บ้านโคก 7 ลูก 2 0 0 0 2
88 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1 5 1 1 7
89 วัดกลางบ้านดอน 1 4 3 2 8
90 วัดดอนสุโข 1 4 1 0 6
91 บ้านยมเบือ 1 3 0 0 4
92 บ้านหนองแหน 1 2 0 0 3
93 วัดชีธาราม 1 1 1 4 3
94 วัดคีรีเจริญผล 1 1 0 0 2
95 วัดสระกร่างเจริญธรรม 1 1 0 0 2
96 วัดโคกสำโรง 1 1 0 0 2
97 วัดคลองตัน 1 0 3 3 4
98 วัดเวฬุวัน 1 0 2 1 3
99 วัดทุ่งเข็น 1 0 2 0 3
100 วัดหัวโพธิ์ 1 0 1 0 2
101 บ้านโคกงูเห่า 1 0 1 0 2
102 วัดท่ากุ่ม 1 0 0 1 1
103 วัดท่าจัด 1 0 0 1 1
104 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1 0 0 1 1
105 บ้านหนองสลัดได 1 0 0 0 1
106 วัดใหม่ปทุมสูตร 1 0 0 0 1
107 วัดใหม่พิบูลย์ผล 1 0 0 0 1
108 วัดบ่อคู่ 1 0 0 0 1
109 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 1 0 0 0 1
110 บ้านดอนพุทรา 1 0 0 0 1
111 บ้านบัวขาว 1 0 0 0 1
112 บ้านสระบัวทอง 1 0 0 0 1
113 บ้านสะพังกร่าง 1 0 0 0 1
114 อุภัยภาดาวิทยาลัย 1 0 0 0 1
115 วัดเนินพระปรางค์ 0 3 1 0 4
116 บ้านบ่อสำราญ 0 2 1 2 3
117 บ้านหนองกระทู้ 0 2 1 1 3
118 วัดพรสวรรค์ 0 2 0 3 2
119 วัดคณฑี 0 2 0 1 2
120 บ้านหนองกุฏิ 0 2 0 0 2
121 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 1 1 0 2
122 วัดกกม่วง 0 1 1 0 2
123 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 1 1 0 2
124 บ้านโป่ง 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองฝ้าย 0 1 0 0 1
126 บ้านไผ่ตาโม้ 0 1 0 0 1
127 บ้านหนองเฝ้า 0 0 2 1 2
128 พานิชชีวอุปถัมภ์ 0 0 1 2 1
129 วัดดอนสงวน 0 0 1 0 1
130 วัดสระศรีเจริญ 0 0 1 0 1
131 วัดสามัคคีธรรม 0 0 1 0 1
132 บ้านรางโพธิ์ 0 0 0 1 0
133 บ้านหนองกระดี่ 0 0 0 1 0
134 วัดห้วยคู้สามัคคี 0 0 0 1 0
135 วัดโพธิ์เขียว 0 0 0 1 0
รวม 656 285 157 137 1,098