สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 57 14 6 5 77
2 วัดทุ่งคอก 41 16 6 5 63
3 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 40 8 5 5 53
4 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 33 8 2 3 43
5 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 24 4 4 2 32
6 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 13 4 1 39
7 วัดทับกระดาน 20 5 3 5 28
8 ปรีดาวิทย์ 19 8 8 2 35
9 บ้านดอนตำลึง 16 6 1 1 23
10 พลับพลาไชย 14 2 1 0 17
11 วัดไผ่โรงวัว 13 4 0 4 17
12 วัดเขาพนมนาง 13 3 3 2 19
13 วัดทองประดิษฐ์ 12 4 3 0 19
14 บ้านหัววัง 11 9 6 4 26
15 บ้านเขากำแพง 11 5 1 8 17
16 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 11 2 2 0 15
17 วัดคีรีรัตนาราม 10 4 0 1 14
18 บ้านทุ่งดินดำ 9 6 2 3 17
19 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 9 3 2 2 14
20 บ้านหนองสานแตร 9 2 0 3 11
21 วัดไผ่ขาด 9 2 0 0 11
22 วัดจำปา 8 6 2 1 16
23 รัตนศึกษา 8 1 1 0 10
24 วัดดอนมะเกลือ 7 2 1 2 10
25 วัดสระยายโสม 7 1 0 0 8
26 บ้านหนองจิก 6 7 4 4 17
27 วัดรางกร่าง 5 8 5 1 18
28 แม่พระประจักษ์ 5 2 5 5 12
29 วัดบางสาม 5 2 1 0 8
30 วัดเทพพิทักษ์ 5 1 2 1 8
31 วัดสว่างอารมณ์ 5 1 2 0 8
32 บ้านนเรศ 5 1 2 0 8
33 วัดศรีเฉลิมเขต 5 1 0 0 6
34 วัดปทุมวนาราม 5 0 0 0 5
35 วัดรางบัวทอง 4 2 1 0 7
36 วัดโพธิ์ทองเจริญ 4 2 0 1 6
37 วัดหนองแจง 4 2 0 0 6
38 รัตนไพศาล 4 1 1 4 6
39 อนุบาลเตือนจิตร 4 1 0 0 5
40 บ้านหัวเขา 4 1 0 0 5
41 วัดใหม่สิทธาวาส 4 0 1 0 5
42 วัดหนองตาสาม 4 0 0 1 4
43 บ้านห้วยม้าลอย 4 0 0 0 4
44 วัดสระพังลาน 3 6 2 3 11
45 วัดหัวกลับ 3 4 1 2 8
46 วัดบางบอน 3 4 0 5 7
47 วัดปทุมสราวาส 3 4 0 0 7
48 วัดยางยี่แส 3 2 1 0 6
49 วัดสำเภาทอง 3 2 1 0 6
50 บ้านสระหลวง 3 2 0 2 5
51 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 3 1 4 1 8
52 วัดสระด่าน 3 1 1 3 5
53 วัดบางสะแก 3 1 1 1 5
54 วัดนันทวัน 3 1 1 0 5
55 บ้านหนองวัลย์เปรียง 3 0 1 0 4
56 วัดใหม่บำรุงธรรม 3 0 0 1 3
57 วัดเขาดีสลัก 3 0 0 0 3
58 บ้านจรเข้สามพัน 3 0 0 0 3
59 วัดยางสว่างอารมณ์ 2 6 6 3 14
60 วัดจันทราวาส 2 3 2 1 7
61 บ้านหนองจิกรากข่า 2 3 2 0 7
62 วัดลาดประทุมทอง 2 3 0 0 5
63 วัดหนองหลุม 2 2 1 0 5
64 บ้านห้วยหิน 2 2 1 0 5
65 วัดสองพี่น้อง 2 2 0 1 4
66 วัดหนองหลอด 2 2 0 0 4
67 บ้านทะเลบก 2 1 3 1 6
68 วัดโคกยายเกตุ 2 1 3 0 6
69 วัดหนองยายทรัพย์ 2 1 2 1 5
70 วัดใหม่นพรัตน์ 2 1 2 0 5
71 บ้านโคกหม้อ 2 1 0 2 3
72 อนุบาลวัดดงตาล 2 1 0 0 3
73 วัดย่านซื่อ 2 1 0 0 3
74 บ้านสระกระโจม 2 1 0 0 3
75 วัดโภคาราม 2 1 0 0 3
76 วัดท่าข้าม 2 0 3 0 5
77 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 2 0 2 0 4
78 วัดเขาพระ 2 0 1 0 3
79 วัดดอนมะนาว 2 0 1 0 3
80 บ้านเขาชานหมาก 2 0 0 1 2
81 วัดบ้านกรวด 2 0 0 0 2
82 บ้านดอนกลาง 2 0 0 0 2
83 บ้านโป่งพรานอินทร์ 2 0 0 0 2
84 บ้านโคก 7 ลูก 2 0 0 0 2
85 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1 5 1 1 7
86 วัดดอนสุโข 1 4 1 0 6
87 วัดกลางบ้านดอน 1 3 3 2 7
88 บ้านยมเบือ 1 3 0 0 4
89 บ้านหนองแหน 1 2 0 0 3
90 วัดชีธาราม 1 1 1 4 3
91 สองพี่น้อง 1 1 1 0 3
92 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 0 1 2
93 วัดไชยนาราษฎร์ 1 1 0 1 2
94 วัดคีรีเจริญผล 1 1 0 0 2
95 วัดสระกร่างเจริญธรรม 1 1 0 0 2
96 วัดโคกสำโรง 1 1 0 0 2
97 วัดคลองตัน 1 0 3 3 4
98 วัดเวฬุวัน 1 0 2 1 3
99 วัดทุ่งเข็น 1 0 2 0 3
100 วัดหัวโพธิ์ 1 0 1 0 2
101 บ้านโคกงูเห่า 1 0 1 0 2
102 วัดท่ากุ่ม 1 0 0 1 1
103 วัดท่าจัด 1 0 0 1 1
104 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1 0 0 1 1
105 บ้านหนองสลัดได 1 0 0 0 1
106 วัดใหม่ปทุมสูตร 1 0 0 0 1
107 วัดใหม่พิบูลย์ผล 1 0 0 0 1
108 วัดบ่อคู่ 1 0 0 0 1
109 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 1 0 0 0 1
110 บ้านดอนพุทรา 1 0 0 0 1
111 บ้านบัวขาว 1 0 0 0 1
112 บ้านสระบัวทอง 1 0 0 0 1
113 บ้านสะพังกร่าง 1 0 0 0 1
114 อุภัยภาดาวิทยาลัย 1 0 0 0 1
115 บ้านบ่อสำราญ 0 2 1 2 3
116 บ้านหนองกระทู้ 0 2 1 1 3
117 วัดเนินพระปรางค์ 0 2 1 0 3
118 วัดพรสวรรค์ 0 2 0 3 2
119 วัดคณฑี 0 2 0 1 2
120 บ้านหนองกุฏิ 0 2 0 0 2
121 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 1 1 0 2
122 วัดกกม่วง 0 1 1 0 2
123 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 1 1 0 2
124 บ้านหนองฝ้าย 0 1 0 0 1
125 บ้านไผ่ตาโม้ 0 1 0 0 1
126 บ้านหนองเฝ้า 0 0 2 1 2
127 พานิชชีวอุปถัมภ์ 0 0 1 2 1
128 วัดดอนสงวน 0 0 1 0 1
129 วัดสระศรีเจริญ 0 0 1 0 1
130 วัดสามัคคีธรรม 0 0 1 0 1
131 บ้านรางโพธิ์ 0 0 0 1 0
132 บ้านหนองกระดี่ 0 0 0 1 0
133 วัดห้วยคู้สามัคคี 0 0 0 1 0
134 วัดโพธิ์เขียว 0 0 0 1 0
135 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0
รวม 642 271 157 134 1,204