สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 31 15 12 58 58 14 6 5 78
2 วัดทุ่งคอก 13 12 10 35 41 16 6 5 63
3 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 11 9 13 33 41 9 5 5 55
4 พลับพลาไชย 10 2 1 13 14 2 1 0 17
5 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 9 10 6 25 34 8 2 3 44
6 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 9 6 4 19 24 13 4 1 41
7 บ้านดอนตำลึง 9 1 5 15 16 6 1 1 23
8 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 6 8 3 17 24 4 4 2 32
9 วัดคีรีรัตนาราม 5 5 0 10 10 4 0 1 14
10 วัดไผ่โรงวัว 5 4 2 11 14 4 0 4 18
11 วัดเขาพนมนาง 5 4 2 11 13 3 3 2 19
12 บ้านหัววัง 4 7 2 13 11 9 6 5 26
13 บ้านทุ่งดินดำ 4 2 2 8 9 6 2 3 17
14 วัดไผ่ขาด 4 2 2 8 9 2 0 0 11
15 วัดหนองตาสาม 4 0 0 4 4 0 0 1 4
16 วัดทับกระดาน 3 4 5 12 20 6 3 5 29
17 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 3 2 4 9 11 3 2 0 16
18 วัดใหม่สิทธาวาส 3 0 0 3 4 0 1 0 5
19 ปรีดาวิทย์ 2 5 5 12 20 9 8 2 37
20 วัดทองประดิษฐ์ 2 4 4 10 12 4 3 0 19
21 วัดจำปา 2 3 2 7 8 7 2 1 17
22 รัตนศึกษา 2 2 0 4 8 1 1 0 10
23 วัดรางบัวทอง 2 1 2 5 4 2 1 0 7
24 วัดโพธิ์ทองเจริญ 2 1 1 4 4 2 0 1 6
25 วัดสระด่าน 2 1 1 4 3 1 1 3 5
26 บ้านหนองจิกรากข่า 2 1 1 4 2 3 2 0 7
27 บ้านหนองสานแตร 2 1 0 3 9 2 0 3 11
28 วัดใหม่บำรุงธรรม 2 1 0 3 3 0 0 1 3
29 วัดสระพังลาน 2 0 2 4 3 6 2 3 11
30 วัดดอนมะนาว 2 0 1 3 3 0 1 0 4
31 แม่พระประจักษ์ 2 0 0 2 5 2 5 6 12
32 วัดเขาพระ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
33 วัดยางสว่างอารมณ์ 1 4 1 6 2 6 6 3 14
34 บ้านเขากำแพง 1 3 2 6 11 5 1 8 17
35 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1 3 2 6 9 4 2 2 15
36 วัดปทุมวนาราม 1 3 0 4 5 0 0 0 5
37 วัดหนองแจง 1 3 0 4 4 2 0 0 6
38 วัดดอนมะเกลือ 1 2 0 3 7 2 1 2 10
39 วัดบางสาม 1 1 1 3 5 2 1 0 8
40 วัดบางสะแก 1 1 1 3 3 1 1 1 5
41 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 1 1 1 3 2 0 2 0 4
42 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 2 5 1 2 0 8
43 วัดท่าข้าม 1 1 0 2 2 0 3 0 5
44 วัดบ้านกรวด 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 วัดรางกร่าง 1 0 4 5 5 8 5 1 18
46 บ้านหนองวัลย์เปรียง 1 0 2 3 3 0 1 0 4
47 วัดเวฬุวัน 1 0 1 2 1 0 2 1 3
48 วัดยางยี่แส 1 0 0 1 3 2 1 0 6
49 บ้านสระหลวง 1 0 0 1 3 2 0 2 5
50 วัดใหม่นพรัตน์ 1 0 0 1 3 1 2 0 6
51 วัดนันทวัน 1 0 0 1 3 1 1 0 5
52 วัดเขาดีสลัก 1 0 0 1 3 0 0 0 3
53 วัดลาดประทุมทอง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
54 บ้านโคกหม้อ 1 0 0 1 2 1 0 2 3
55 วัดไชยนาราษฎร์ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
56 อนุบาลวัดดงตาล 1 0 0 1 2 1 0 0 3
57 วัดย่านซื่อ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
58 บ้านเขาชานหมาก 1 0 0 1 2 0 0 1 2
59 บ้านดอนกลาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านหนองสลัดได 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 วัดใหม่ปทุมสูตร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดใหม่พิบูลย์ผล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านหนองจิก 0 3 4 7 6 7 4 4 17
64 วัดบางบอน 0 2 1 3 3 4 0 5 7
65 บ้านจรเข้สามพัน 0 2 1 3 3 0 0 0 3
66 วัดปทุมสราวาส 0 2 0 2 3 4 0 0 7
67 วัดหนองหลุม 0 2 0 2 2 2 1 0 5
68 บ้านนเรศ 0 1 2 3 6 1 2 0 9
69 วัดสระยายโสม 0 1 1 2 7 3 0 0 10
70 รัตนไพศาล 0 1 1 2 4 1 1 4 6
71 อนุบาลเตือนจิตร 0 1 1 2 4 1 0 0 5
72 บ้านห้วยม้าลอย 0 1 1 2 4 0 0 0 4
73 สองพี่น้อง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
74 บ้านยมเบือ 0 1 1 2 1 3 0 0 4
75 วัดศรีเฉลิมเขต 0 1 0 1 5 1 0 0 6
76 วัดสำเภาทอง 0 1 0 1 3 2 1 0 6
77 วัดหนองยายทรัพย์ 0 1 0 1 2 2 2 1 6
78 บ้านสระกระโจม 0 1 0 1 2 1 0 1 3
79 วัดดอนสุโข 0 1 0 1 1 4 1 0 6
80 บ้านหนองแหน 0 1 0 1 1 2 0 0 3
81 วัดชีธาราม 0 1 0 1 1 1 1 4 3
82 วัดคีรีเจริญผล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
83 วัดทุ่งเข็น 0 1 0 1 1 0 2 0 3
84 วัดบ่อคู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 วัดเทพพิทักษ์ 0 0 3 3 5 2 2 1 9
87 วัดหัวกลับ 0 0 2 2 4 4 1 2 9
88 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 3 1 4 1 8
89 วัดจันทราวาส 0 0 1 1 2 3 2 1 7
90 วัดสองพี่น้อง 0 0 1 1 2 2 0 1 4
91 วัดหนองหลอด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
92 วัดโคกยายเกตุ 0 0 1 1 2 1 3 0 6
93 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
94 วัดโภคาราม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
95 วัดคลองตัน 0 0 1 1 1 0 3 3 4
96 วัดหัวโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
97 บ้านดอนพุทรา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 วัดเนินพระปรางค์ 0 0 1 1 0 3 1 0 4
99 วัดคณฑี 0 0 1 1 0 2 0 1 2
100 บ้านหนองกุฏิ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
101 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 0 1 1 0 1 1 0 2
102 บ้านหัวเขา 0 0 0 0 4 1 0 0 5
103 บ้านห้วยหิน 0 0 0 0 2 3 1 0 6
104 บ้านทะเลบก 0 0 0 0 2 1 3 1 6
105 บ้านโป่งพรานอินทร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 บ้านโคก 7 ลูก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 0 0 0 0 1 5 1 1 7
108 วัดกลางบ้านดอน 0 0 0 0 1 4 3 2 8
109 วัดสระกร่างเจริญธรรม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 วัดโคกสำโรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 บ้านโคกงูเห่า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
112 วัดท่ากุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 วัดท่าจัด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
114 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
115 บ้านบัวขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านสระบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านสะพังกร่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 อุภัยภาดาวิทยาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านบ่อสำราญ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
120 บ้านหนองกระทู้ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
121 วัดพรสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 3 2
122 วัดกกม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองฝ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านไผ่ตาโม้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านหนองเฝ้า 0 0 0 0 0 0 2 1 2
128 พานิชชีวอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
129 วัดดอนสงวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดสระศรีเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านรางโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านหนองกระดี่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 วัดห้วยคู้สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 วัดโพธิ์เขียว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 196 166 140 502 656 285 157 137 1,098