สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 31 15 12 58
2 วัดทุ่งคอก 13 12 10 35
3 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 11 9 13 33
4 พลับพลาไชย 10 2 1 13
5 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 9 10 6 25
6 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 9 6 4 19
7 บ้านดอนตำลึง 9 1 5 15
8 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 6 8 3 17
9 วัดคีรีรัตนาราม 5 5 0 10
10 วัดไผ่โรงวัว 5 4 2 11
11 วัดเขาพนมนาง 5 4 2 11
12 บ้านหัววัง 4 7 2 13
13 บ้านทุ่งดินดำ 4 2 2 8
14 วัดไผ่ขาด 4 2 2 8
15 วัดหนองตาสาม 4 0 0 4
16 วัดทับกระดาน 3 4 5 12
17 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 3 2 4 9
18 วัดใหม่สิทธาวาส 3 0 0 3
19 ปรีดาวิทย์ 2 5 5 12
20 วัดทองประดิษฐ์ 2 4 4 10
21 วัดจำปา 2 3 2 7
22 รัตนศึกษา 2 2 0 4
23 วัดรางบัวทอง 2 1 2 5
24 วัดโพธิ์ทองเจริญ 2 1 1 4
25 วัดสระด่าน 2 1 1 4
26 บ้านหนองจิกรากข่า 2 1 1 4
27 บ้านหนองสานแตร 2 1 0 3
28 วัดใหม่บำรุงธรรม 2 1 0 3
29 วัดสระพังลาน 2 0 2 4
30 วัดดอนมะนาว 2 0 1 3
31 แม่พระประจักษ์ 2 0 0 2
32 วัดเขาพระ 2 0 0 2
33 วัดยางสว่างอารมณ์ 1 4 1 6
34 บ้านเขากำแพง 1 3 2 6
35 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1 3 2 6
36 วัดปทุมวนาราม 1 3 0 4
37 วัดหนองแจง 1 3 0 4
38 วัดดอนมะเกลือ 1 2 0 3
39 วัดบางสาม 1 1 1 3
40 วัดบางสะแก 1 1 1 3
41 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 1 1 1 3
42 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 2
43 วัดท่าข้าม 1 1 0 2
44 วัดบ้านกรวด 1 1 0 2
45 วัดรางกร่าง 1 0 4 5
46 บ้านหนองวัลย์เปรียง 1 0 2 3
47 วัดเวฬุวัน 1 0 1 2
48 วัดยางยี่แส 1 0 0 1
49 บ้านสระหลวง 1 0 0 1
50 วัดใหม่นพรัตน์ 1 0 0 1
51 วัดนันทวัน 1 0 0 1
52 วัดเขาดีสลัก 1 0 0 1
53 วัดลาดประทุมทอง 1 0 0 1
54 บ้านโคกหม้อ 1 0 0 1
55 วัดไชยนาราษฎร์ 1 0 0 1
56 อนุบาลวัดดงตาล 1 0 0 1
57 วัดย่านซื่อ 1 0 0 1
58 บ้านเขาชานหมาก 1 0 0 1
59 บ้านดอนกลาง 1 0 0 1
60 บ้านหนองสลัดได 1 0 0 1
61 วัดใหม่ปทุมสูตร 1 0 0 1
62 วัดใหม่พิบูลย์ผล 1 0 0 1
63 บ้านหนองจิก 0 3 4 7
64 วัดบางบอน 0 2 1 3
65 บ้านจรเข้สามพัน 0 2 1 3
66 วัดปทุมสราวาส 0 2 0 2
67 วัดหนองหลุม 0 2 0 2
68 บ้านนเรศ 0 1 2 3
69 วัดสระยายโสม 0 1 1 2
70 รัตนไพศาล 0 1 1 2
71 อนุบาลเตือนจิตร 0 1 1 2
72 บ้านห้วยม้าลอย 0 1 1 2
73 สองพี่น้อง 0 1 1 2
74 บ้านยมเบือ 0 1 1 2
75 วัดศรีเฉลิมเขต 0 1 0 1
76 วัดสำเภาทอง 0 1 0 1
77 วัดหนองยายทรัพย์ 0 1 0 1
78 บ้านสระกระโจม 0 1 0 1
79 วัดดอนสุโข 0 1 0 1
80 บ้านหนองแหน 0 1 0 1
81 วัดชีธาราม 0 1 0 1
82 วัดคีรีเจริญผล 0 1 0 1
83 วัดทุ่งเข็น 0 1 0 1
84 วัดบ่อคู่ 0 1 0 1
85 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 0 1 0 1
86 วัดเทพพิทักษ์ 0 0 3 3
87 วัดหัวกลับ 0 0 2 2
88 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1
89 วัดจันทราวาส 0 0 1 1
90 วัดสองพี่น้อง 0 0 1 1
91 วัดหนองหลอด 0 0 1 1
92 วัดโคกยายเกตุ 0 0 1 1
93 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 1 1
94 วัดโภคาราม 0 0 1 1
95 วัดคลองตัน 0 0 1 1
96 วัดหัวโพธิ์ 0 0 1 1
97 บ้านดอนพุทรา 0 0 1 1
98 วัดเนินพระปรางค์ 0 0 1 1
99 วัดคณฑี 0 0 1 1
100 บ้านหนองกุฏิ 0 0 1 1
101 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 0 1 1
102 บ้านหัวเขา 0 0 0 0
103 บ้านห้วยหิน 0 0 0 0
104 บ้านทะเลบก 0 0 0 0
105 บ้านโป่งพรานอินทร์ 0 0 0 0
106 บ้านโคก 7 ลูก 0 0 0 0
107 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 0 0 0 0
108 วัดกลางบ้านดอน 0 0 0 0
109 วัดสระกร่างเจริญธรรม 0 0 0 0
110 วัดโคกสำโรง 0 0 0 0
111 บ้านโคกงูเห่า 0 0 0 0
112 วัดท่ากุ่ม 0 0 0 0
113 วัดท่าจัด 0 0 0 0
114 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 0 0 0 0
115 บ้านบัวขาว 0 0 0 0
116 บ้านสระบัวทอง 0 0 0 0
117 บ้านสะพังกร่าง 0 0 0 0
118 อุภัยภาดาวิทยาลัย 0 0 0 0
119 บ้านบ่อสำราญ 0 0 0 0
120 บ้านหนองกระทู้ 0 0 0 0
121 วัดพรสวรรค์ 0 0 0 0
122 วัดกกม่วง 0 0 0 0
123 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 0 0 0
124 บ้านโป่ง 0 0 0 0
125 บ้านหนองฝ้าย 0 0 0 0
126 บ้านไผ่ตาโม้ 0 0 0 0
127 บ้านหนองเฝ้า 0 0 0 0
128 พานิชชีวอุปถัมภ์ 0 0 0 0
129 วัดดอนสงวน 0 0 0 0
130 วัดสระศรีเจริญ 0 0 0 0
131 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0
132 บ้านรางโพธิ์ 0 0 0 0
133 บ้านหนองกระดี่ 0 0 0 0
134 วัดห้วยคู้สามัคคี 0 0 0 0
135 วัดโพธิ์เขียว 0 0 0 0
รวม 196 166 140 502

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 094-4939995
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193
Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]