สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 6 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  คูชิตา
 
1. นางจรวยพร  แสนสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวปัทมา  แก้วบัวสังข์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชังขำ
 
1. นางจรวยพร  แสนสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  มากพิชัย
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  จันทีนอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญเกิด
 
1. นางรัตนาภรณ์  สันตะวาลิ้ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 24 1. เด็กหญิงณิชมน  รักการ
 
1. นางสาวปัทมา  แก้วบัวสังข์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงจิรานุช  ลุนศรี
2. เด็กหญิงดวงกมล  ใชโย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บัวหุ่ง
2. นางอาลัย  ศรีคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 72.39 เงิน 39 1. เด็กหญิงพิชญาพร  นามวงษ์
2. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ถนอมเชื้อ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บัวหุ่ง
2. นางสาวจุรีวรรณ  จันทีนอก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  เหมราช
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงพนิดา  นามเตียน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ยวงลำใย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 23.36 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงวริศรา  คงเนียม
2. เด็กหญิงสร้อยกัลยา  บุญพร้อม
 
1. นายภูมิพัฒน์  ตาปราบ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ยวงลำใย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงลักษมี  อ่อนคำ
 
1. นางสาวประภาภรณ์  สุวรรณเวียง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แจ่มมา
 
1. นางสาวศุภรานันท์  นาสะกาด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 88.1 ทอง 8 1. เด็กชายตันโจ  สามคำ
2. เด็กชายธาวิน  แซ่กก
 
1. นายภูมิพัฒน์  ตาปราบ
2. นางพิไลลักษณ์   เหมราช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 30 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงอนุธิดา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวประภาภรณ์  สุวรรณเวียง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายนครินทร์  พูนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนฏกร  หัสครบุรี
3. เด็กหญิงสุวพิชชา  กล่อมกลึง
 
1. นางพรทิพย์   สุดชาติ
2. นางสาวมาลินี  วันหมื่น
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปรัญญา  ประมูลศรี
2. เด็กชายวิษณุ  โพธิ์ศรี
 
1. นางพรทิพย์   สุดชาติ
2. นายธนกฤษ  เกษมสุขทวี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุตรเคน
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ไชยพร
 
1. นายธนกฤษ  เกษมสุขทวี
2. นางสาวมาลินี  วันหมื่น
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 21 1. เด็กชายชยุต  เขียวหวาน
2. เด็กชายภานุพงศ์  อ่อนตะวงศ์
 
1. นายธนกฤษ  เกษมสุขทวี
2. นางพรทิพย์   สุดชาติ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  กัณหทัต
2. เด็กหญิงจิรานุช  ลุนศรี
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ทัต
 
1. นางพรทิพย์   สุดชาติ
2. นางสาวมาลินี  วันหมื่น
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เชื่อมาก
2. เด็กหญิงกิตติยาพร  ผันผาย
3. เด็กหญิงดวงกมล  ใชโย
4. เด็กหญิงหยกชมพู  ธรรมา
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พันธ์คำภา
 
1. นางสาวณัฐวิภา  หลั่งแพ
2. นางสาวนันทินี  ชุ่มชื่น
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.25 เงิน 42 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วงาม
 
1. นางสาวณัฐวิภา   หลั่งแพ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.4 เงิน 47 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   อุ่นใจ
2. เด็กชายธนกร  วิลุนละหา
 
1. นางสาวนันทินี  ชุ่มชื่น
2. นางพิไลลักษณ์  เหมราช
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 49 1. เด็กชายธนกฤต   ชุ่มชูจันทร์
2. เด็กหญิงพนิดา  นามเตียน
 
1. นางสาวณัฐวิภา  หลั่งแพ
2. นางสาวประภาภรณ์  สุวรรณเวียง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  อะทะเทพ
2. เด็กหญิงสุภาพร  สายเส็น
 
1. นางสาวรัชฎาพร  ฟักโต
2. นายสุรชัย  สุขประเสริฐ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  โหมวัฒน์
 
1. นายพรพจน์  ภูผายาง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงอนุสรา  ชินชาด
 
1. นายพรพจน์  ภูผายาง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 23 1. เด็กหญิงแรนชิน  บรัน
 
1. นางรัตนาภรณ์  สันตะวาลิ้ม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุตรเคน
 
1. นางรัตนาภรณ์  สันตะวาลิ้ม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  เทียนส้ม
2. เด็กหญิงจิรประภา  มาตรา
3. เด็กหญิงลลิตา  สุขโภคา
 
1. นายพรพจน์  ภูผายาง
2. นางรัตนาภรณ์  สันตะวาลิ้ม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 30 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรส
2. เด็กหญิงสุธาดา  หวานเย็น
3. เด็กหญิงอลิสา  ไชยวงษ์
 
1. นายพรพจน์  ภูผายาง
2. นางรัตนาภรณ์  สันตะวาลิ้ม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 18 1. เด็กชายธนากร  ปั้นช้าง
 
1. นางฐิติรัตน์  เนาวภาส
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอองฏา  สุภาพ
 
1. นางสาวอมรา  แก้วทราย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงณิชา  เจริญสุข
 
1. นางสาวอมรา  แก้วทราย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 1. เด็กชายธนาพันธ์  วีระกุล
 
1. นายนพดล  ลีเลิศยานนท์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงหงส์หยก  เหมทรัพย์
 
1. นางสาวสุชาดา  จงกลณี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงณิชา  เจริญสุข
 
1. นางสาวอมรา  แก้วทราย
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 61.67 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วัฒนชัยวรรณ์
 
1. นางสาวรัชฎาพร   ฟักโต
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงประภัสสร  อุ่นลุม
 
1. นางสาวสุชาดา  จงกลณี
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงนภัสนันท์   สุดตา
2. เด็กหญิงพนิดา  นามเตียน
 
1. นางนิภากร  หิงสันเทียะ
2. นายนพดล  ลีเลิศยานนท์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพงษ์  พุ่มเจริญ
2. เด็กชายนพดนัย  กีรติโกศล
3. เด็กชายภูชิต  พวน
4. เด็กชายมกรา  บน
5. เด็กชายลินดา  มุณี
6. เด็กชายไชยา  ชม
 
1. นายธนกฤษ  เกษมสุขทวี
2. นางสาวรัชญา  เทียนอร่าม
3. นายสุรชัย  สุขประเสริฐ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงดวงกมล  ใชโย
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  วีระโช
3. เด็กหญิงพลอยนภัส  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  จันทีนอก
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ยวงลำใย
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงบุญยาพร  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงรัศมี  คำภูมี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บูราณศรี
2. นางรัตนาภรณ์  สันตะวาลิ้ม
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายธนโชค  พิมพ์ศรี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญทัน
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บูราณศรี
2. นางสาวศุภรานันท์  นาสะกาด
 
45 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  อุ่นลุม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ห้องดอกไม้
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สีหาพล
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บูราณศรี
2. นางสาวอมรา  แก้วทราย
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77.6 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ยุบุญชู
3. เด็กหญิงอริสา  ชัยเชื้อ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บูราณศรี
2. นางสาวรัชญา  เทียนอร่าม
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์พระจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำมูล
3. เด็กหญิงณัชชา  สิริวัฒน์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บูราณศรี
2. นางสาวศุภรานันท์  นาสะกาด
 
48 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 34 1. เด็กหญิงคนเลียน  นา
2. เด็กชายจิรายุ  พวงจันงาม
3. เด็กชายสายนำ้  เนเม้ง
 
1. นางสาวพิชญ์ชญาภา  เหลาแก้ว
2. นางสาวจริยา  บุตรศรี
 
49 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 5 1. เด็กชายพุฒิพัฒน์  ชุมชัย
2. เด็กหญิงภัคทิยา  แสวงสุข
3. เด็กหญิงยุสา  ทองคำ
 
1. นางสาวศศิธร  สุทิพัฒนโมฬี
2. นางสาวณัฐทิมา  สมัครเขตรกิจ
 
50 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนัญพร  หมัดกอเซ็ม
 
1. นายภูมิพัฒน์  ตาปราบ
 
51 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกพร  เสาร์วงษ์
 
1. นางสาวโศภิตา  ทัดบุบผา