สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป. สระบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 24 1. เด็กชายพงศกร  แก้วจรูญ
 
1. นางอรอุมา  นอกกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวใบ
 
1. นางสาววรรณภา  เงินพุ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  โกศลจิต
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ไกล่กลาง
 
1. นางดริญญา  ชัยปัญญา
2. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธวัชชัย  แดงพงษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุรวัญญู  อ้วนแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษฎากร  มะยมทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายดรัณภพ  ไกล่กลาง
2. เด็กชายธีรพล  กลั่นภักดี
 
1. นางดริญญา  ชัยปัญญา
2. นางสาวรัตนพัฒ  ทองหะรา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลพล  บัวคลี่
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  มงคลกิจ
 
1. นางดริญญา  ชัยปัญญา
2. นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กงเพชร
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  ธรรมสุทธิ
 
1. นางอรอุมา  นอกกลาง
2. นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปิยะณัฐ  อำพันรัตน์
 
1. นางสาวรัตนพัฒ  ทองหะรา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุวิมล  บุญเกิด
2. เด็กชายอัศม์เดช  ลิ่มแก้ว
 
1. นางดริญญา  ชัยปัญญา
2. นางขนิษฐา   การะเกตุ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปลายฝน  พรมสร
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  ทัศนา
 
1. นางดริญญา  ชัยปัญญา
2. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธารวิมล  พริ้งดี
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  คงพันธุ์
3. เด็กชายเอกปพันธ์  ปลอดฤทธิ์
 
1. นางอรอุมา  นอกกลาง
2. นางสาววรรณภา  เงินพุ่ม
 
14 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภา  หอมกระแจะ
2. เด็กหญิงชิดชนก  เมฆา
3. เด็กหญิงศรัณยาภรณ์  แจ่มสว่าง
 
1. นางสาววรรณภา  เงินพุ่ม
2. นางอรอุมา  นอกกลาง
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรภพ  มีทวี
 
1. นางสาววรรณภา  เงินพุ่ม
 
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายธรานนท์  โสภี
2. เด็กหญิงวันนิสา  รุณจำรัส
 
1. นางสาวรัตนพัฒ  ทองหะรา
2. นางสาววรรณภา  เงินพุ่ม
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  เฉลิมวัฒน์
2. เด็กชายสิงหา  ทองบุญ
 
1. นางดริญญา  ชัยปัญญา
2. นางสาววรรณภา  เงินพุ่ม