สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจำนงค์  เอียม
 
1. นางจินตนา  สุทธิมาลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังวาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณณพร  แจ้งประจักษ์
 
1. นางสาวมัสทนา  ชอบธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรษ  จินตกานนท์
 
1. นางสาวปวีณา  จันทร์เรือง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลำดวน  เพีย
2. เด็กหญิงสุธินี  ธรรมวาจา
3. เด็กหญิงสุธิมา  ธรรมวาจา
 
1. นางสาวกรรณิกา  บุญช่วย
2. นางสาวสุมินตรา  สอนวิจิตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุวิวัส  ฉ่ำทอง
 
1. นางสาวรัตนา  แสงจันทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวริศ  เพ่งจินดา
 
1. นางสาวกรรณิกา  บุญช่วย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  สาคร
 
1. นางสาวปวีณา  จันทร์เรือง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญวัต  ศรีเบญจรัตน์
2. เด็กหญิงสริมา  ทองมี
3. เด็กชายสุเมธ  ศิริลาพ
 
1. นางพิชาวีร์  จันทรจำนง
2. นางสาวสุภาพร  ศรีรักษา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินกฤต  เขตอนันต์
2. เด็กชายวโรดม  กองแก้ว
 
1. นายตีรวิทย์  ตรีสัตยตระกูล
2. นางสาวสุภาพร  ศรีรักษา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายชยันยุทธ  อำนวยผล
2. เด็กชายวาสิน  แจ่มสมบูรณ์
3. เด็กชายโชย  สุภา
 
1. นายตีรวิทย์  ตรีสัตยตระกูล
2. นางสาวสุภาพร  ศรีรักษา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอ
2. เด็กชายเสาร์ห้า  สุดบูรพา
 
1. นางสาวถนอมพรรณ  มารูปหมอก
2. นางสาวอมรรัตน์  ปั้นขอม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงฌณิษา  คำเพชร
 
1. นางสาวถนอมพรรณ  มารูปหมอก
2. นางสาวอมรรัตน์  ปั้นขอม
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันตพร  แก้ว
2. เด็กหญิงณภาภัช  หยกจินดา
3. เด็กหญิงน้องเปิ้ล  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงลีนา  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงศศิธร  ทองมี
7. เด็กหญิงสุพรรณา  ช้อน
8. เด็กหญิงหมวย  ราชา
9. เด็กหญิงอภัสรา  คุ้มปลี
10. เด็กหญิงอรชร  เรียม
 
1. นายวีระพันธ์  เขียวเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์  ปั้นขอม
3. นายณัฐนันท์  ทองดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สิงห์เขียว
 
1. นายธงธวัช  กฤตยาธร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานดา  คนเพียร
2. เด็กหญิงหนูนา  เจริญสุข
 
1. นายธงธวัช  กฤตยาธร
2. นางสาวธนัชชา  พรหมสุภา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนี  นาง
2. เด็กหญิงวิรดา  สุภา
3. เด็กหญิงแก้ว  แงด
 
1. นายธงธวัช  กฤตยาธร
2. นางสาวธนัชชา  พรหมสุภา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิกร  ตระกูลวงค์
 
1. นางสาวรัตนา  แสงจันทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวุฒิ  บุญช่วย
 
1. นางสาวจรรพร  มณีรัตน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินนภา  จันทร
 
1. นางสาวจรรพร  มณีรัตน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เลี้ยงถนอม
2. เด็กชายกฤษณชัย  มาลี
3. เด็กหญิงกัญจน์ชญา  วิทยาคม
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  พอลลา
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุขถาวร
6. เด็กชายจาตุรงค์  วงษ์ไพศาล
7. เด็กหญิงจินนภา  จันทร
8. เด็กหญิงจุฑาเพชร  ปะแอ๋
9. เด็กหญิงชนกนันท์  เกตุแก้ว
10. เด็กหญิงฐาณิตา  เผ่าจินดา
11. เด็กหญิงณัฐชยภรณ์  อำนวยศิลป์
12. เด็กหญิงทักษพร  วิเศษแสงจันทร์
13. เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญยัง
14. เด็กหญิงนงนภัส  สังข์ทอง
15. เด็กหญิงนันทณัฐ  ศรีวิไล
16. เด็กหญิงปุณยานุช  พูลเกษม
17. เด็กหญิงฝน  โบว์
18. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยอรรถ
19. เด็กหญิงรจนา  รา
20. เด็กหญิงรินลดา  สายาใน
21. เด็กหญิงลำดวน  เพีย
22. เด็กหญิงวรกานต์  ทองแสง
23. เด็กหญิงวรดา  บุญช่วย
24. เด็กหญิงวรวรรณ  สิงห์เสน่ห์
25. เด็กชายวรวุฒิ  บุญช่วย
26. เด็กหญิงวริสรา  สาธราลัย
27. เด็กหญิงวิภาวี  หอยสังข์
28. เด็กชายวุฒิกร  ตระกูลวงค์
29. เด็กหญิงศลิษา  ราชรักษ์
30. เด็กหญิงสิริกร  บรรดาศักดิ์
31. เด็กหญิงสุวนันท์  พรมดี
32. เด็กชายสุวิวัส  ฉ่ำทอง
33. เด็กหญิงอติกานต์  ภู่มณี
34. เด็กหญิงอนุธิดา  หอยสังข์
35. เด็กหญิงอริสา  พรายงาม
36. เด็กหญิงเปาวลี  ประสมทรัพย์
37. เด็กชายแทน  แก้ว
38. เด็กหญิงโอนสาวเทพ  หมม
39. เด็กชายไชยา  เซิน
 
1. นางสาวรัตนา  แสงจันทร์
2. นางสยาม  รุ่งหิรัญวัฒน์
3. นางสาวจรรพร  มณีรัตน์
4. นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย
5. นางสาวจตุพร  อึ้งประเสริฐ
6. นางสาวปวีณา  จันทร์เรือง
7. นางสาวโสภิดา  กนกวลี
8. นายณัฐนันท์  ทองดี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตเมธ  แว่นแก้ว
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายโส  ปุ๋ย
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  มณี
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา  ภาระพันธ์
 
1. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลำดวน  เพีย
 
1. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตเมธ  แว่นแก้ว
2. เด็กชายจงเจริญ  เจริญศรี
3. เด็กชายจิตรา  พรม
4. เด็กชายดำ  เท่งเยง
5. เด็กชายตะวัน  มณี
6. เด็กชายนนทกร  อุดรธรรมรังสี
7. เด็กหญิงนรินทร์พร  สังข์ทอง
8. เด็กหญิงพลอยณภัส  พูลสวัสดิ์
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีไพร
10. เด็กหญิงลำดวน  เพีย
11. เด็กชายอภิรุจ  ชยาวาณิชกุล
12. เด็กชายโส  ปุ๋ย
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
2. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
3. นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรษ  จินตกานนท์
 
1. นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยภรณ์  อำนวยศิลป์
 
1. นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  หอมกระโทก
2. เด็กหญิงณภาภัช  หยกจินดา
3. เด็กหญิงณัฐชยภรณ์  อำนวยศิลป์
4. เด็กหญิงนิด  เพราะนิยม
5. เด็กหญิงผกามาศ  ขนรกุล
6. เด็กหญิงพัว  เจน
7. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เจริญสุข
8. เด็กหญิงภริษา  คำเพชร
9. เด็กชายวศิน  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงสุพรรณา  ช้อน
 
1. นายวีระพันธ์  เขียวเงิน
2. นางสาวสิรินาถ  ดอกจันทร์
3. นางสาวกรรณิกา  บุญช่วย
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิชญ์  ขันนาค
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไพฑูรย์เลิศ
 
1. นางอาภากร  สัพบุรุษ
2. นายมงคล  โยธาภิรมย์
 
32 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลชญา  อำนวยผล
2. เด็กหญิงพลอยนภัส  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุฐิตา  กะยุตา
 
1. นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย
2. นางเสาวนีย์  รอดพิเศษ
 
33 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ทรัพย์ขำ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังวาล
 
34 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิ้น  ฮงณี
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  กรามทอง
3. เด็กชายอาณัติ  เหรียญเกาะปอ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังวาล
2. นางจตุพร  ศรีสรวล
 
35 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลภัสรินทร์  หินขาว
2. เด็กชายไชยา  นาวี
 
1. นางสาวถนอมพรรณ  มารูปหมอก
2. นางจตุพร  ศรีสรวล
 
36 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ทองแสง
 
1. นางสาวจรรพร  มณีรัตน์
 
37 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะวงศ์  กุลวงศ์
2. เด็กชายพุทธินันต์  ศรีอนงค์
3. เด็กชายมงคล  แก้วเกิด
4. เด็กชายวีรศักดิ์  แก่นปัดชา
5. เด็กชายศุภกิตต์  ธรรมเกษร
6. เด็กชายสมเดช  ดี
7. เด็กชายโรจนศักดิ์  สมนึก
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาวจรรพร  มณีรัตน์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรเลิศ
 
38 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินวุฒิ  หลวงจันทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หลวงจันทร์
 
1. นายมงคล  โยธาภิรมย์
2. นางอาภากร  สัพบุรุษ
 
39 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยอรรถ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  หอยสังข์
3. เด็กหญิงเส่ย  เพียะ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปั้นขอม
2. นางจตุพร  ศรีสรวล
 
40 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุนทร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญ
3. เด็กชายดาวเทียม  เทพสมบูรณ์
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาวกชพร  วรรณศิลป์
 
41 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรชัย  รุ่งมณี
2. เด็กชายพุทธินันท์  ศรีอนงค์
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  หอยสังข์
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาวสวรรยา  สุทธิ