งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2562

 

001 ภาษาไทย

1.  220 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2.  221 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
3.  222 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 4.  223 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
5.  224 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 6. 225 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
7.  226 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 8.  227 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
9.  228 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 10.  229 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
11.  230 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 12.  231 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
13.  232 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 14.  233 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
15.  234 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 16.  235 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
17.  236 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 18.  237 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
19.  238 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 20.  239 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
21.  240 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 22.  283 การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
23.  284 การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 24.  285 การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
25.  241 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 26.  242 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
27. 243 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 28.  244 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
29.  245 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30. 246 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1.  247 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2. 248 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6

003 วิทยาศาสตร์

1.  249 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  250 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2.  251 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3.  252 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 4.  253 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
5.  254 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 6.  255 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
7.  256 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 8.  257 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
9. 258 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 10.  259 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
11.  260 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  261 การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 2.  262 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
3.  263 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 4.  264 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
5.  265 การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น

006 ศิลปะ

1.  218 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2.  219 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
3.  194 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 4.  049 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
5.  216 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 6.  058 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
7.  059 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 8. 272 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
9.  069 การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 10.  077 การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
11.  060 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 12.  079 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
13.  070 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 14.  072 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
15.  073 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 16.  088 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
17.  074 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 18.  075 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
19.  080 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 20.  081 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
21.  084 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 22.  085 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
23.  086 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 24.  082 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
25.  089 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 26.  091 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
27.  093 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 28.  094 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
29.  095 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30.  096 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
31.  092 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 32.  097 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
33.  098 การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 34.  100 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
35.  202 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 36.  101 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
37.  102 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 38. 273 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
39.  103 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 40.  105 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
41.  106 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 42.  108 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
43.  109 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 44.  110 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
45.  289 การแข่งขันวงดนตรีสตริง ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.1-ม.3 46.  290 การแข่งขันวงดนตรีสตริง ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.4-ม.6
47. 291 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง (ประเภท ข) ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ป.1-ม.3 48.  292 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง (ประเภท ข) ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.1-ม.6

007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 147 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 2.  148 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
3.  149 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 4.  151 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
5.  152 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 6.  153 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
7.  274 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 8.  155 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
9.  156 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 10.  158 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
11.  159 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 12.  054 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
13.  277 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 14.  278 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
15.  066 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 16.  275 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
17.  276 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 18.  214 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
19.  076 การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 20.  078 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
21.  279 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 22. 185 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
23. 215 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 24.  083 การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
25.  280 การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 26.  111 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
27.  113 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 28.  115 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
29. 117 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 30.  130 การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
31.  131 การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 32.  133 การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
33.  137 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 34.  141 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
35.  142 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 36.  143 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
37.  144 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 38.  212 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
39.  145 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 40.  186 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
41.  146 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 42.  213 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
43.  281 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 44.  286 การประกวดโครงงานอาชีพ ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ป.4-ป.6
45.  287 การประกวดโครงงานอาชีพ ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.1-ม.3 46.  288 การประกวดโครงงานอาชีพ ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.4-ม.6

008 ภาษาต่างประเทศ

1.  266 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 2.  267 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
3.  268 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 4.  269 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
5.  270 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 6.  271 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6

009 ปฐมวัย

1.  061 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 2.  062 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
3.  205 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 4.  206 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
5.  063 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 6.  065 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
7.  204 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 8.  067 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
9.  068 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 10.  282 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย
11.  293 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ - การจัดการค่ายพักแรม (Pre - Camping) ( โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ) ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีสุภกิณห์ สิทธิยศ เบอร์โทรศัพท์ 085-2110427
นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 092-3985198 นายอนุชา คำจวง เบอร์โทรศัพท์ 0910642049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]
 
Realtime - Update: 2020-08-03 21:28:00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีสุภกิณห์ สิทธิยศ เบอร์โทรศัพท์ 085-2110427
นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 092-3985198 นายอนุชา คำจวง เบอร์โทรศัพท์ 0910642049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]