สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 18 26 19
2 002 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 7 9 9
3 003 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 39 100 66
4 004 โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 11 27 18
5 005 โรงเรียนธรรมิกวิทยา 12 17 14
6 006 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 5 16 9
7 007 โรงเรียนประชาบดี 28 61 30
8 008 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 9 22 15
9 009 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 37 77 59
10 010 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 31 69 50
11 011 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 41 104 69
12 012 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 33 58 44
13 013 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 23 38 32
14 014 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 25 53 39
15 015 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 12 34 20
16 016 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 0 0 0
17 017 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 41 96 69
18 018 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 47 96 71
19 019 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 33 70 51
20 020 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 41 108 70
21 021 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 25 56 40
22 022 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 44 114 74
23 023 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 27 58 44
24 024 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 32 57 48
25 025 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 33 89 54
26 027 โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ 6 11 9
27 029 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา 4 20 9
28 030 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 6 27 11
29 031 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 3 9 6
30 032 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 5 23 11
31 033 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 5 51 17
32 034 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 5 21 10
33 035 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี 4 15 8
34 036 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 5 56 14
35 037 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด 0 0 0
36 038 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 5 19 10
รวม 702 1707 1119
2826

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีสุภกิณห์ สิทธิยศ เบอร์โทรศัพท์ 085-2110427
นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 092-3985198 นายอนุชา คำจวง เบอร์โทรศัพท์ 0910642049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]