เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายทศพร ถือพุดซา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางจิรัฐยา ไชยสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางศรีทร สักลอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
17 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
18 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
19 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
20 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
21 นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
22 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
23 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
24 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
25 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
26 นางวราภรณ์ จึงสุวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
27 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
28 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
29 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
30 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
31 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
32 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
33 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
34 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
35 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
36 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
37 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙จังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
38 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
39 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
40 นางสาวศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
41 นายประสม เนาวบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
42 นางสาวเยาวลักษณ์ ไวยธารี ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
43 นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
44 นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
45 นายวิชัย สานคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
46 นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
47 นางสาวดวงหฤทธิ์ ภูแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
48 นางมีนา รอดคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
49 นางนิตยวรรณ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
50 นางนฤมล นามเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
51 นางสาวนันทิตา วงศ์หวุน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
52 นางสุภรณ์ บุญมีรอด ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
53 นางสาวพเยาว์ สุขเกษม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
54 นางรุ่งนภา จันทร์ตรา ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
55 นางสาววรรณพิมพ์ หนูมงกุฎ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
56 นางสมพร อธิปัตยกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
57 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
58 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
59 นางนฤมล แสงมาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
60 นางปริณดา มหาเกตุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
61 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
62 นางพรวิภา ศรไชย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
63 ว่าที่ร้อยตรีสุภกิณห์ สิทธิยศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
64 นายอนุชา คำจวง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
65 นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
66 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
67 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
68 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
69 นางสาวพนิดา ธนานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
70 นางสาววิริยา ชิดดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
71 นางศิราณี เรืองคง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
72 นางปราณี ประคำนอก ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
73 นายเอกพันธ์ เพชรศรีลักษณ์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
74 นางสาวอารีย์ สุวรรณพรม ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
75 นายธนกฤษ มวยทองดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
76 นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
77 นางธัญยธรณ์ ธำรงกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
78 นางสาววิภา ภาคีมิตร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
79 นางสาวธัญวรัชย์ ศิลปะวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
80 นางสาวศตายุ เมืองประทับ ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
81 นางสาวอารยา แก้วอร่าม ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
82 นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
83 นายจเร ฤทธิ์แก้ว ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
84 นางสาวพิมพ์ชญา ธนาพรพงษ์สถิต ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นางสาวปานระวี พุทธรักษ์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
86 นางนันทนา กลั่นบุศย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
87 นางสาวพรปรีณัน พสุนธราธรรม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นางสาวธัญญธร คงทน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นางสาวมลฤดี สีโน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นางปริณดา มหาเกตุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นางสาวเกศราภรณ์ พงษ์อริยทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
94 นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
95 นายอดุลย์ ทองทวี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
96 นางณัฐกุล กาบตุ้ม ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
97 นางสุธารัตน์ หมื่นสิทธิแพร่ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
98 นางสาวกุสุมา แสงประดิษฐ์ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
99 นางสาวณัฐนิช ขวัญเทศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
100 นายชัชวาลย์ ตั้งสกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
101 นายรัฐเขต จามรวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
102 นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
103 นางสาวธัญวรัชย์ ศิลปวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
104 นายวรวุต สุวรรณไชยรบ ครู โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
105 นายปิโยรส ปู่เถา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
106 นายอำพล เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
107 ว่าที่ร้อยตรีสุภกิณห์ สิทธิยศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
108 นายอนุชา คำจวง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
109 นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
110 นางสาวปนัดดา สายจันยูร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
111 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
112 นางสมใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
113 นางรุ้งลาวัลย์ ปัญญาดี ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
114 นางสาวพิชญาภา กลิ่นหอม ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
115 นางสาวฐรัชญา หมื่นหัส ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
116 นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
117 นางสาวอมรินทร์ คำห้อง ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
118 นางสาวปรัศนีย์ นนทะภา ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
119 นางสาวพิมพร จันต๊ะ ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
120 นายณัฐวุฒิ โพธิ์เงิน ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
121 นายธนพล ใจบุญ ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
122 นางสาวปัทมวรรณ ไหล่แท้ ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
123 นางสาวนารีรัตน์ กามะวิถี ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
124 นางสาวสุภาภรณ์ สุเมธรัตน์ ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
125 นางสาวอุษณี สว่างศรี ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
126 นางสาวรัติยาภรณ์ สิงห์โต ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
127 นายวิรัช ภู่เล็ก ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
128 นางสาววรางคณา รามฤทธิ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
129 นางสาวปิยสุดา พะหลวง ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
130 นางสาวชิชญาญ์ เซิบกลาง ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
131 นางสาวกาญจนา ภุมมา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
132 นางสาวนันทิตา วงศ์หวุน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
133 นางสาวจุฑามาศ บุญจริง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
134 นางสาวสุดคนึง สวัสดี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
135 นางสาววรรณนิษา โพธิบุตร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
136 นางกมลทิพย์ พุ่มดี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
137 นายนิกรานต์ ทิมเทศ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
138 นางสริณญา สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
139 นายณัฐภัทร นางแย้ม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
140 นางสาวบุศดี คุ้มบล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
141 นางวิทิตา สายด้วง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
142 นางสาวกมลรัตน์ สิงห์ศักดา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
143 นางสาวพรศิริ ชัยประเสริฐ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
144 นางสาวชลันธร สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
145 นางสาวจุรีรัตน์ คงด้วง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
146 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
147 นางนฤมล แสงมาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
148 นางสาวอนงค์ จันทร์สว่าง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
149 นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
150 นายก รร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
151 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
152 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
153 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
154 ว่าที่ร้อยเอกณัฎฐ์ชัยกรณ์ ทองปานพานิชกุล ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
155 นางสาวธราพัชร์ สุดทำนอง ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
156 นายอาทิตย์ ปัทมเศรษฐกุล ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
157 นายชินดนัย อินทชัย ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
158 นายวศิน โชติกสวัสดิ์ ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
159 นายไตรกฤษ วังคะฮาต ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
160 นายหัสดี ผาสุกตรี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
161 นายเด่นชัย มูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
162 นายวัชระศักดิ์ อยู่ภักดี ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
163 นายวัชระ หนูมงกุฎ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
164 นายอนุวัฒน์ ม่วงมา ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
165 นายพิษณุ เรืองสม ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
166 นางสาวรัชดาพร เวหน ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
167 นางสาวนรินทร์ สัตย์ซ้ำ ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
168 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
169 นายจรูญ วิเศษโวหาร ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
170 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
171 นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
172 นางสาวพิรุฬห์ภัค ศรีคุ้มเหนือ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
173 นางสาวจิราวรรณ ไชยมณี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
174 นางสาวขนิษฐา ชาญเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
175 นางสาวเกศสิณี อาจแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
176 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญนุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
177 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
178 นางบุญรัตน์ ฐิตยานุวัฒน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
179 นางสาวศรัณย์ญาพร พุ่มดียิ่ง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นายอนุวัฒน์ อินไธสง ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นางสุตตา ป้อมเด็ด ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
182 นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 นางสาวทิวาภรณ์ แก้วบัว ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นางสาวกนกวรรณ หมื่นพันธ์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
185 นางสาวณัฏฐนิชา ทับสว่าง ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
186 นางสาววิไลรัตน์ นาคสิงห์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
187 นางสาวสุภาพร ญาณประเสริฐ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
188 นายวัชระพงษ์ อาจคงหาญ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 นางสาวสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
190 นางสาวพรพรรณ แสนแปงวัง ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
191 นายชัยอนุชิต รักษ์กาญจนานนท์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
192 นางสาวน้ำฝน วงษ์พันธุ์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
193 นางสาวธมลวรรณ ใจไหว ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
194 นางสาวสุพาพร แก้วพงศา ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
195 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
196 นายอนุชา คำจวง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
197 ว่าที่ร้อยตรีสุภกิณห์ สิทธิยศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
198 นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
199 นายณนภจร สุจันทร์ศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
201 นายเอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
202 นางสาววรรณเพ็ญ พันธ์ฟัก ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
203 นางสาววัลลี จันทร์แจ้ง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
204 นางสุนทรี ปู่เถา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
205 นางจันทิมา เรือนแก้ว ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
206 นางสาวกัญจน์ฐิตา เจียมทะวงษ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
207 นางพิมพ์พร ชุมนุมพร ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
208 นางสาวโสภิตา อิ่มรักษา ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
209 ว่าที่ร้อยตรีนิกร คำมูล ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
210 นางสาวชลทรัพย์ เทพารักษ์ ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
211 นางสาวกรรณิการ์ สายจีน ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
212 นางสาววรัญญา พิมพ์เสนา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
213 นายณัฐนันท์ มูลสิน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
214 นายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
215 นางสาวกาญจนา ภูแช่มโชติ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
216 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา สุขสำราญ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
217 นางสาวอภิญญา บุณยเกียรติ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
218 นางสาวพิชญ์สินี กำพล ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
219 นางสาวนัทธ์หทัย คำยวง ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
220 นางสาวฐิติมา นิธิมหามงคล ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
221 นางสาวอรวินท์ พุ่มเข็ม ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
222 นางสาวอังศุมา ตาทอง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
223 นางสาวสุกัญญา นาคสุด ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
224 นางสาวดารินทร์ แสงสว่าง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
225 นางสาวกฤติกา ทะลิ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
226 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
227 นางพรวิภา ศรไชย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
228 นางสาวจิราวรรณ ไชยมณี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
229 นางสาวขนิษฐา ชาญเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
230 นางสาวเกศสิณี อาจแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
231 นางสาววิชชุลดา นามสง่า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
232 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
233 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
234 นางนิตยวรรณ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
235 นางสาวอารีย์ ศรีคำ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
236 นายพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
237 นายสุพัฒนพงศ์ ดงแก้ว ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
238 นายภาณุวัฒน์ พลอาชา ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
239 นายวัชรวีร์ อังกูรเกียรติยศ ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
240 นายชาตรี จูงาม ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
241 นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
242 นายธวัชชัย ศรีมาภัย ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
243 นายสวัสดิ์ บุ้งนาม ลูกจ้างประจำ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
244 นายจักรกฤษ สำราญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
245 ว่าที่ร้อยตรีสุภกิณห์ สิทธิยศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
246 นายณนภจร สุจันทร์ศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
247 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
248 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
249 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยราชรมณียเขต คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
250 นางสาวดารณี ดีทวี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
251 นางสาวรัชฎาภรณ์ สมประเสริฐ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
252 นางสาวอนงค์ภัทร์ วางโต ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
253 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
254 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
255 นางปริณดา มหาเกตุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
256 นางนิตยา คุณเส็ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
257 นางสาวขวัญมณี สิมสา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
258 นางสาวขนิษฐา ชาญเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
259 นางสาวเกศสิณี อาจแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
260 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
261 นางนิตยวรรณ อเนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
262 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
263 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
264 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
265 นางวราภรณ์ จึงสุวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
266 นางสาวบุษรินทร์ รอดสาย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
267 นางสาวนาตยา อิ่มน้อย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
268 นางสาวอรอุมา จันทนป ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
269 นางสาวยุพิน แก้วกำจรจายต ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
270 นางสาวธารฤทัย เวียงชัย ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
271 นางสาวรัฐิญา สุขสำราญ ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
272 นางสาวดวงสุดา พรหมมา ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
273 นางสาวเยาวเรศ ยืนยาว ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
274 นางสาวภัครดา นภกุลกิติบดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
275 นางวนิดา ตรงตระกูลเจริญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
276 นางสาวสุกัญญา วุฒิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
277 นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
278 นางสาวชนินทร์ธิดา ช่องชนิล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
279 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
280 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
281 นางสาวชิชญาญ์ เซิบกลาง ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
282 นางสาวชนาภรณ์ กงเวียน ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
283 นางสาวมิรันตรี แก้วอาทะ ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
284 นางสุกัญญา สาจันทร์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
285 นายอำนาจ ชอ้อนชม ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
286 นางวยุรี การกระสัง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
287 นางสาววัชรี แสงกุล ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
288 นางสาวปรัศนี ฮองอุ้น ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
289 นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
290 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
291 นางสาวผจงจิตต์ ธรรมคำ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
292 นางนฤมล แสงมาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
293 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
294 นางสาวปนัดดา สายจันยูร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
295 นางสาวปูร์ภัสสร สุริยพงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
296 นายอนุชา คำจวง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
297 นางวราภรณ์ จึงสุวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
298 นางสาวปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
299 นางขวัญแพร สิทธินนท์วรกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
300 นางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ ครู โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
301 นางสาวสุชาดา กิจหว่าง ครู โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
302 นางสาวธนาภรณ์ อินจำปา ครู โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
303 นายจิตรชัย ชูกุศล ครู โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
304 นางสาวอัจฉรา สนขำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
305 นางสาวณัฐณิชา พุ่มงาม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
306 นางสาวสาธิยา วรรณะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
307 นางสาวอรนลิน ไกรนาชนม์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
308 นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน ครู โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
309 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
310 นางสาววิชชุลดา นามสง่า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
311 นางพรวิภา ศรไชย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
312 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
313 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
314 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
315 นายธานินท์ ขวนขวาย ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
316 นายจิรวัฒน์ จันทร์เอียด ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
317 นายวรวุฒิ สาระคร ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
318 นายราเชน สร้อยชื่อ ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
319 นายศักดิ์ดา เจตนเสน ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
320 นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดี ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
321 นายสัณฐิตพงษ์ โดดชัย ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
322 นายสมชาย ชอบหวาน ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
323 นางสุริยัน ซื่อสัตย์ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
324 นายจารุวัฒน์ ทิพย์โพธิ์ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
325 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
326 นายสดุดี ต่อวัฒนกิจกุล ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
327 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
328 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
329 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการล่ามภาษามือ
330 นางวราภรณ์ จึงสุวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
331 นางสาวศุภวรรณ เฮงประสาทพร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
332 นายบรรลือ สื่อเฉย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
333 นางสาวนันทิยา พวงทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
334 นางสาวลดาวัลย์ ปัญญาแก้ว ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
335 นางสาวจริน โพธิ์ตาด ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
336 นายมานะ เจริญลาภ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
337 นางสาววีณา จันทร์งาม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
338 นางสาวพรทิพย์ ผ่องสูงเนิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการล่ามภาษามือ
339 นางปริณดา มหาเกตุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
340 นางนฤมล แสงมาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
341 นางสาวดาวนภา ถานผดุง ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
342 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
343 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
344 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
345 นางนิตยวรรณ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการประเมินผล
346 นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
347 นางสาวปาลิดา สาธรณ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
348 นางสาวแพรวพรรณ แก่นทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
349 นางสาวรุ่งฤดี ดอนประศรี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
350 นายธนรัชต์ พลานุสนธิ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
351 นายอำพล เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการประเมินผล
352 นางสาววรรณเพ็ญ พันธ์ฟัก ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการประเมินผล
353 นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการประเมินผล
354 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการประเมินผล
355 นางนฤมล แสงมาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการประเมินผล
356 ว่าที่ร้อยตรีสุภกิณห์ สิทธิยศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการประเมินผล
357 นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการประเมินผล
358 นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการประเมินผล
359 นางวรวรรณ สมศรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการออกข้อสอบ
360 นางสาวปาลิดา สาธรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการออกข้อสอบ
361 นางสาวบังอร พรายประทีป โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการออกข้อสอบ
362 นางสาวธัญวรัชย์ ศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการออกข้อสอบ
363 นางสาวชิดารัตน์ ไทยสมัคร โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการออกข้อสอบ
364 นางสาววรรณเพ็ญ พันธ์ฟัก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการออกข้อสอบ
365 นางจันทิมา เรือนแก้ว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการออกข้อสอบ
366 นางนิธินันท์ บุญญะพรนิวัฒน์ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร คณะกรรมการออกข้อสอบ
367 นายมนัส กล่อมกุล โรงเรียนสอนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี คณะกรรมการออกข้อสอบ
368 นายธนากร สุวรรณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ในพระราชูปถัมภ์ฯ พัทยา คณะกรรมการออกข้อสอบ
369 นางสาวกาญจนา ภุมมา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการออกข้อสอบ
370 นางสาวนันทิตา วงศ์หวุน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการออกข้อสอบ
371 นางสุภรณ์ บุญมีรอด โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการออกข้อสอบ
372 นางสาววรรณพิมพ์ หนูมงกุฏ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการออกข้อสอบ
373 นางรุ่งนภา จันทร์ตรา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการออกข้อสอบ
374 นางสมพร อธิปัตยกุล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการออกข้อสอบ
375 นางสาวพเยาว์ สุขเกษม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการออกข้อสอบ
376 นายศุภณัฐ หันสมร โรงเรียนประชาบดี คณะกรรมการออกข้อสอบ
377 นายปิยะณัฐ พ่อตาแสง โรงเรียนประชาบดี คณะกรรมการออกข้อสอบ
378 นางสาวเยาวลักษณ์ ไวยธารี โรงเรียนประชาบดี คณะกรรมการออกข้อสอบ
379 นางสิริพร อุทัย โรงเรียนศรีสังวาลย์ คณะกรรมการออกข้อสอบ
380 นางสาวสุจิตตา สิสุวอ โรงเรียนศรีสังวาลย์ คณะกรรมการออกข้อสอบ
381 นายจาตุรงค์ ถูสินแก่น โรงเรียนศรีสังวาลย์ คณะกรรมการออกข้อสอบ
382 นางสาวนนทิยา ปาสาเน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คณะกรรมการออกข้อสอบ
383 นายเจิดศิลป์ สุขุมินท โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คณะกรรมการออกข้อสอบ
384 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการออกข้อสอบ
385 นางพรนภา ธนโชติหิรัญ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการออกข้อสอบ
386 นายอดุลย์ ทองทวี โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการออกข้อสอบ
387 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
388 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
389 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
390 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
391 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
392 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
393 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
394 นางนิตยวรรณ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
395 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
396 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
397 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
398 นายชนาธิป กาละพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
399 นางสาวดารณี ปานทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
400 นางสาวอรณี ม่วงศักดิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
401 นายสริยา สายธนู ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
402 นางสาวสุรัตนา นวนบริบูรณ์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
403 นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
404 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วิสาระ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
405 นางสาวปัทมา นามปัญญา ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
406 นางสาวกรรณิกา เล้าประเสริฐ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
407 นางสาวธัชนนท์ ละม่อม ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
408 นางสาววริศรา มูหะหมัด ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
409 นางสาวิตรี ผลเจริญพงษ์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
410 นายสุคนธ์ อาจยาทา ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
411 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
412 นางวรนุช ปานบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
413 นายชาญวิทย์ ศรีอุดม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
414 นางสาววิชุวดี สุริยวงศ์ ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
415 นางสาวชนาธินาถ สุทโธ ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
416 นายศรัณย์ ทิพย์แปง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
417 นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
418 นางสาวนฤมล สถานอุ่น ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
419 นางสาวสุกานดา สุภิษะ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
420 ว่าที่ร้อยตรีสุภกิณห์ สิทธิยศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
421 นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
422 นายอาทิตย์ รอดแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
423 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
424 นางวรนุช ปานบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
425 นายประเทือง พรพุทธศรี ครู โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
426 นายอร่าม มัธยะมังกูล ครู โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
427 นายวรวุฒิ ไชยสุ้ย ครู โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
428 นางสาวสุพรรณิการ์ ปั้นโต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
429 นางสาวภคินี ดวงแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
430 นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
431 นางสาวณัฐกฤตา วงค์ก๋า ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
432 นายธณัสกฤช แสนบุญ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
433 นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
434 นางสาวทิพยดา ศิลากุล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
435 นางสาวอรกิตติ์ ผ่องศรี ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
436 นางสาวพวงพันธ์ คุปติสุวรรณ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
437 นายพีระพงษ์ ฐิตะฐาน ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
438 นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
439 นางสาวเมษารัตน์ ช่วยจิ๋ว ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
440 นางศิริพร โทขันธ์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
441 นางสาวสุไฮล่า ใบหา ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
442 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
443 นายประกิต อัญชลีเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
444 นายสมศักดิ์ ใจครัว ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
445 นายอุดม อินถา ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
446 นายพีระ เจริญวงษ์ศา ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
447 นายสุระเดช บุตะเขียว ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
448 นายทองสุข ฉันพินิจ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
449 นายจวด แซ่ซ้ง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
450 นายภูริพงษ์ เต้บำรุง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
451 นายนพดล ทองสุ่น ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
452 นายวิวัฒนา ระวังพาล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
453 นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
454 นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
455 นางกฤตยา อรุณเวช ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
456 นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
457 นางสาวนริศรา ดิษบรรจง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
458 นางสาวสุวรรณี แซ่เล้า ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
459 นางสุปาณี ผ่องพูลใส ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
460 นางสาวบังอร พ้นภัยพาล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
461 นางสุกานดา ขำเสงี่ยม ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
462 นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
463 นางสาวนิตยา นิลคูหา ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
464 นางเครือวัลย์ กิปัญญา ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
465 นายทวี จันหนู ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
466 นายกานต์รัฐ จันทรมาศ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
467 นายสมเกียรติ บุ่งนาม โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
468 นายสวัสดิ์ บุ่งนาม โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
469 นายสมัย มันหนองแวง โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
470 นายสุชัย คัมภีระวงค์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
471 นายสมพร คงไชย โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
472 นายอนุรัญ แก้วสะแสง โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
473 นายพัฒนะ จงเลขา โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
474 นางดวงธมล คัมภีระวงค์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
475 นางสาวยุมลรัฏณ์ คุ้มเทศ ึโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
476 นางสาวจิดาพัฒน์ ศรีเพชร โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
477 นางธนิดา ดำเนินงาม โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
478 นางสาวสว่าง ขันต์แก้ว โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
479 นางสุภาพ อาชวกิจโกศล โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
480 นางสายตา ขวัญเมือง โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
481 นายบุญโฮม ดึกรัมย์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
482 นางสุรีมาตย์ สุรพัฒน์พิศิษฐ์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
483 นางสาวรัชนี ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
484 นางนิศากร ขาวเกตุ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
485 นางภิรมยา วงษาหิต โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
486 นางสาวจารุจรรย์ จีรวิทย์ขจร โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
487 นางสาวปนัดดา กุตตสี โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
488 นางเบ็ญจมาศ เกิดพุฒ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
489 นางสาวจุรินทร บุตรเนียร โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
490 นางสาวอุษณา จงสกุล โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
491 นางสาวรัชตนา ปรีชาเดช โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
492 นางสรวีย์ ทองมี โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
493 นางสาวพิมพา ครุฑสุวรรณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
494 นางจงรักษ์ วิหงสกุล โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
495 นางสาวสุวนันท์ โชติ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
496 นางสาวแอ๋ม แก้วมาลา โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
497 นางสาวกนกวรรณ แสงซ้าย โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
498 นางสาวณฐินี กลางบุรัม โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
499 นางสาวจุฑาทิพ สุขพันธ์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
500 นางรัชดา อุทัยแสง โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
501 นางสาวจุไรรัตน์ เปรมะชัยโรจน์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
502 นางฐิติกาญจน์ คัมภีระวงค์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
503 นางสาววาสนา บำรุงแจ้ง โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
504 นางสาวจินตนา พืชนุกูล โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
505 นางสุกัญญา หนูแป้น โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
506 นางณัฐมล สร้อยนาค โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
507 นางสาวพรจักรี ช้างขาว โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
508 นางนิศารัตน์ รัตนหน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
509 นางพรเพ็ญ บุ่งนาม โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
510 นางสาวสุจีมาศ แก้วมุกดา โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
511 นายพงษ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
512 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
513 นางประสิทธิ์พร สืบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
514 นายวรรณศักดิ์ กมลรัตนพิสุทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
515 นายไมตรี เสนคราม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
516 นายธัญญวัตร มะทียา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
517 นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
518 นายสุรศักดิ์ มูลสธูป ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
519 นายพิชญ์ วรรณทวี ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
520 นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
521 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
522 นางเอื้อมพร สมิติษเฐียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
523 นางวรรณา แก้วกัลยา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
524 นางสาวยุธาดา ศรีบุรมย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
525 นายจักรกฤษ สำราญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
526 นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
527 นางวิไล ประเสริฐเตชาโต ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
528 นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
529 นางนิภาพัณณ์ สอนเสนาะ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
530 นางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
531 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
532 นายชนาธิป กาละพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
533 นายวัชรวีร์ อังกูรเกียรติยศ ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
534 นายภานุวัฒน์ พลอาชา ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
535 นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
536 นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
537 นายธวัชชัย ศรียาภัย ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
538 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
539 นางประสิทธิ์พร สืบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
540 นางวิภาพร เอกจิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
541 นางสาวพรนิภา ปิติธนะภัทร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
542 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขดอนยวน ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
543 นางสาวอธัญญา ตันสุ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
544 นางวันดี สุขห่วง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
545 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
546 นางสาวสุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
547 นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
548 นางนิสากร ทองคง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
549 นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
550 นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
551 นางกนกพร บุญพรหม ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
552 นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
553 นายประกิต อัญชลีเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
554 นางสาวสุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการโรงเรียพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
555 นายสมศักดิ์ ใจครัว ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
556 นายพีระ เจริญวงษา ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
557 นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
558 นายทองสุข ฉันพินิจ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
559 นายจวด แซ่ซ้ง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
560 นายภูริพงษ์ เต้บำรุง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
561 นายกานต์รัฐ จันทมาศ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
562 นายพงษ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
563 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
564 นางสาวสุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
565 นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
566 นางขวัญใจ โพธิ์อยู่ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
567 นางรัชดา ไกรธรรม ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
568 นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
569 นางสาวจิดาพัฒน์ ศรีเพชร ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
570 นางธนิตา ดำเนินงาม ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
571 นางทิพวรรณ อนรรฆมณีไพสิฐ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
572 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
573 นายประกิต อัญชลีเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
574 นายธนาวัฒน์ กู่จาน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
575 นายศักยกฤต ตะวงษ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
576 นายทองสุข ฉันพินิจ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
577 นายจวด แซ่ซ้ง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
578 นายกานต์รัฐ จันทมาศ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
579 นายภูริพงษ์ เต้บำรุง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
580 นายโกวิท อารยะรังสี ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
581 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
582 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
583 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
584 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
585 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
586 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
587 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
588 นางนิตยวรรณ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
589 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
590 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
591 นางนิตยวรรณ อเนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการประเมินผล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
592 นางสาวสุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
593 นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
594 นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
595 นางสาวกนกพิชญ์ กิติศักดิ์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
596 นางนิสากร ทองคง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
597 นายสุรศักดิ์ มูลสถูป ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
598 นางสาวธิดารัตน์ พลอยศรี ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
599 นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
600 นางปทุมมาศ ครองกิติชู ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินผล (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
601 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
602 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
603 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
604 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
605 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
606 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ที่ปรึกษา (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
607 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
608 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
609 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
610 นางจิรัฐยา ไชยสาร ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
611 นางศรีทร สักลอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
612 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
613 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
614 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
615 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
616 นายประกิจ ถิ่นนา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
617 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีสุภกิณห์ สิทธิยศ เบอร์โทรศัพท์ 085-2110427
นางสาวปูรณ์ภัสสร สุริยพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 092-3985198 นายอนุชา คำจวง เบอร์โทรศัพท์ 0910642049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]