งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวต่วนปัทมาวาตี    มีรู
2. นางสาวนูรียานา    ดือราแม
3. นางสาวฟาเวีย    ยูโซ๊ะ
1. นางสาวตูแวเปาะนารมา    ไซดอูเซ็ง
2. นางสาวยะห์มีน    ดาฮารี
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวอังคนา    ซุ้ยขาว
2. นายสรายุทธ    พัฒน์แป้น
3. นางสาวพรรษพรรษา    บุญราช
1. นายนพดล    สุทธิมา
2. นางปุณณภา    ตะกรุตแก้ว
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวซูไฮลา    กาเดร์
2. นางสาวนูรฮีดายะห์    ปอแฉ่
3. นางสาวอัสเซียน    ฮาแว
1. นางสาวซารีนา    ดานอ
2. นางสาวอาอีด๊ะห์    ดือราแม
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวนูรูลนาเดีย    สะอะ
2. นางสาวทิพย์กมล    วนวงษ์
3. นางสาวกนกพร    พูลทรัพย์
1. นางสาวซะวาณีย์    สะแม
2. นางมารีเยาะ    บุญแต่ง
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวดวงจันทร์    แสงศรี
2. นางสาวสุธางรัตน์    คงแก้ว
3. นายพงศกร    ณ นคร
1. นางสาวจินตนา    พลมา
2. นางวรารัตน์    แก้วสวาท
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวทิพย์สุวรรณ    แก้วเกิด
2. นางสาวหยาดพิรุณ    อุดม
3. นางสาวรุจิรา    ชูศรี
1. นางสาวจิรังรัก    ทองดี
2. นางสาวธิดารัตน์    ตันสกุล
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายศตวรรษ    หวัดเลี่ยน
2. นายทินกร    อักษร
3. นายปรเมศวร์    ศรีแก้ว
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    เสนาทิพย์
2. นางสุพัตรา    ชูลิกร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................