งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.1-ม.3 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายปภพ    เที่ยงสกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์    สัมพะวงศ์
3. เด็กหญิงอโนชา    บุญเลิศ
1. นางสาวพรรณ์ษา    นิจฉลาด
2. นางสาววลัยลักษณ์    ฉิมพลี
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์    มามะ
2. เด็กหญิงนูไรดา    สูดิง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดไซนูดีน    หะยีหะซา
1. นางสาวตูแวเปาะนารมา    ไซดอูเซ็ง
2. นางสาวยะห์มีน    ดาฮารี
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงน้ำมนต์    นวลมี
2. เด็กหญิงไมมูนา    เสละพัฒ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    นวลมี
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    เสนาทิพย์
2. นางอรรัตน์    เสนากัสป์
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวอักษราภัค    แซะอาหลี
2. นางสาวเสาวลักษณ์    สุภา
3. นางสาวเกวลิน    นุ่นเกลี้ยง
1. นางสาวธันยานี    โกบยาหยัง
2. นายสุเรนทร์    โต๊ะประดู่
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงอลีนา    สมสุริยวงศ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา    เจริญชัย
3. เด็กหญิงศิรประภา    ไม้ทิพย์
1. นางสาวตรีลฎา    สมบัติ
2. นางสาวสาลือมี    มาเละ
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงนิกัสมี    นิเซ็ง
2. เด็กหญิงรอบีอาตน    ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงอิลมีซาน    สาแม
1. นางสาวสุวรรณี    อับดุลรามัน
2. นายแวมาหดี    มาหะดุง
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงดาริกา    เพ็ชร์พรหม
2. เด็กหญิงมัณฑนา    เรืองมาศ
3. เด็กหญิงพรหมจารีย์    เสนพงศ์
1. นางสาวจันทร์จิรา    ผ่องใส
2. นายเอกชัย    จันทนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................