งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.4-ม.6 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายอิบรอฮีมห์    เอกา
2. นายธนาวุธ    เป็นมิตร
3. นางสาวปริญญา    เนาว์ไพร
1. นางมารีเยาะ    บุญแต่ง
2. นางสาวอัสมะ    ดือเร๊ะ
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวพรธิตา    คงดี
2. นางสาววนิดา    แคว้นดอนสิม
3. นางสาวเบญจวรรณ    รัตนบุรี
1. นางสาวธัญชนก    ปานโชติ
2. นางสาวสุกัญญา    อุพัมมา
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายจักรภัทร    ศิลากิจ
2. นางสาวกาญจนา    เจิดพงศ์พิสัย
3. นางสาวพลอยแก้ว    พลสมสาย
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    เสนาทิพย์
2. นางสุพัตรา    ชูลิกร
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวนูรฮาฟีซา    มะโย๊ะ
2. นางสาวเกษริน    บือราเฮง
3. นางสาวรอฮายู    เจะสนิ
1. นางสาวมารียา    อาแด
2. นางสาวอูมมี    มาทวี
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวปิยะมาศ    จันทร์ไพลิน
2. นายวีรภัทร์    แสงทิ้ง
3. นายกฤตภาส    ไพสิฐวรกุล
1. นางสาวพรรณ์ษา    นิจฉลาด
2. นางสาววลัยลักษณ์    ฉิมพลี
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวซูไมยะห์    อาแย
2. นางสาวสุรัยนี    สุวรรณนิมิตร
3. นายซอและ    หามะ
1. นางสาวตูแวเปาะนารมา    ไซดอูเซ็ง
2. นางสาวยะห์มีน    ดาฮารี
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายธราดล    ศรีรักษ์
2. นางสาวอุษา    นางสันเทียะ
3. นางสาวชัชฎาภรณ์    แสงใส
1. นายบดินทร์    ตาสินธุ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ฝึกหัด
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวปิ่นมณี    เสนา
2. นางสาววรางคณา    แก้วทองมา
3. นางสาวเสาวลักษณ์    งามขำ
1. นางสาวณัฐณิชา    หลงสมัน
2. นางสาวอาอีฉ๊ะ    กาเส็มส๊ะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................