งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์


การแก้ไขและกรณีเปลี่ยนตัว ของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2562
ลำดับการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา 
สถานที่ และผู้ประสานงานการแข่งขัน สพม. 
ข้อมูลที่พักในจังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลที่พักในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์จัดการแข่งขัน
ข้อมูลที่โรงเรียนที่สามารถเข้าพักในจังหวัดสมุทรปราการ
 
การจัดการค่ายพักแรม กลุ่ม 1
การจัดการค่ายพักแรม กลุ่ม 2
การสร้างอุปกรณ์ให้บริการ กลุ่ม 1
การสร้างอุปกรณ์ให้บริการ กลุ่ม 2
อัลบัมภาพ
 


.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1-15 ตุลาคม 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  15 ตุลาคม 2562 เวลา 24.01น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 16-18 ตุลาคม 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 1-14 พฤศจิกายน 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคกลาง)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-16 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขเปลี่ยนตัว นักเรียน ครู ระดับชาติ 18-24 พฤศจิกายน 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธันวาคม 2562
---อัพเดท 27 กันยายน 2562---
ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
ขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. ค่ะ
................
1. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 และการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบภาพฉาย 3 ด้าน ลงในกระดาษ A3 เท่านั้น พร้อมทั้งทำใบงานให้เสร็จเรียบร้อย และนำมาส่งให้คณะกรรมการตัดสินตรวจในวันแข่งขัน
2. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบภาพฉาย 3 ด้าน ลงในกระดาษ A3 เท่านั้น และนำมาส่งให้คณะกรรมการตัดสินตรวจในวันแข่งขัน
3. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแผ่นรองตัดมาด้วย (ทุกทีมการแข่งขันต้องมีแผ่นรองตัด) ส่วนโต๊ะ หากผู้เข้าแข่งขันต้องการใช้ขอให้เตรียมมาเอง
4. เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 - 08.00 น.
 
ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ค่ะ
 
หลักเกณฑ์การแข่งขันกำหนดให้มีผู้แสดงบนเวทีจำนวน 3 คนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นประกอบการแสดงบนเวที (ยกเว้น! ผู้ชมที่ถูกเชิญขึ้นไป ในช่วงเวลาการมีส่วนร่วมของผู้ชม) และอนุญาตให้มี
ผู้ช่วยทำการควบคุมระบบเสียงให้กับผู้แสดงบนเวทีได้ แต่ต้องเป็นนักเรียนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ครูหรือบุคคลอื่นทำการควบคุมระบบเสียง
วันเสาร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:20 น.
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:11 น.
เนื่องจากขณะนี้ระบบการจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส่วนกลางมีความขัดข้อง เป็นระยะ ทำให้โรงเรียนไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันได้ และบัตรครูผู้ฝึกสอนได้ จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหา(หากระบบยังไม่สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ ทันเวลาการแข่งขัน) ขอให้ดำเนินการดังนี้ 1. ขอให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าแข่งขัน 2. หากนักเรียนไม่ได้พกบัตรมา ให้คุณครูผู้ฝึกสอน หรือคุณครูผู้ควบคุมทำบันทึกรับรองว่าเด็กได้ลงทะเบียนในระบบและเป็นผู้เข้าแข่งขันจริง บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ขออภัยในความไม่สะดวก ; ผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.1
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:31 น.

 

 

 

 

 
วันศุกร์ ที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:37 น.
(กรุณาส่งแบบฟอร์มไปยังศูนย์การแข่งขัน ก่อนวันแข่งขัน เพื่อความสะดวกในวันแข่งขัน
ทั้งนี้สามารถส่งในวันแข่งขันได้เช่นกัน)
1. แบบฟอร์มหนังสือขอแก้ไขคำผิด แก้ไขชื่อ สกุล
2. แบบฟอร์มหนังสือการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน /ครูผู้ฝึกสอน 
3.แบบฟอร์มหนังสือขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
4.แบบฟอร์มหนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน - กรณีเพิ่มผู้เกณฑ์ขันให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวยึดตามประกาศ สพฐ. ข้อ10 หน้า2
วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13:55 น.
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 14:36 น.
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:53 น.
.: ประกาศการแข่งขัน :.
ประกาศแบ่งโซนการแขงขัน     ดาวน์โหลด
ประกาศการจัดงานของ สพฐ.   ดาวน์โหลด

หัวข้อในการแข่งขัน
กำหนดการแข่งขัน


จากศูนย์แข่งขัน​คณิตศาสตร์​ โรงเรียนศึกษานารี

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
ให้ส่งรูปเล่ม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562. เวลา 16.30 น. จำนวน 5 เล่ม ที่กสร.คณิตศาสตร์ รร.ศึกษานารี ส่วนข้อมูลต่างๆ ที่จะนำเสนอ เช่นแผ่นพับ หรือ วีดีทัศน์ ฯลฯ ที่จะนำเสนอ ให้นำมาในวันแข่งขัน ส่วนการแข่งขัน A-Math ให้รร.ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เตรียมกระดาน A-Math. มาด้วยครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 ครูสมบัติ โทรศัพท์ 087-043-5999

ลำดับการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ในวัน​ อ.5​ พ.ย.62 ที่ศูนย์​รร.ศึกษานารี
รร.ใดมาลงทะเบียนก่อน​ จะให้จับสลาก
แต่การจับสลาก​ ต้องมีรร.อย่างน้อย​ 3 รร.​เพื่อเป็นสักขีพยาน​ ในการจัดลำดับการนำเสนอโครงงานทุกประเภท
แล้วนำบอร์ดโครงงานไปวางตั้งไว้​  ตามโซนและลำดับการนำเสนอที่จับสลากได้(แจ้งในสูจิบัตร​ และบอร์ดปชส.)

ขออภัยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
แล้วเมื่อถึง​ คิวลำดับของรร.ตนเอง​ จึงค่อยยกบอร์ดโครงงาน​ มานำเสนอ​ต่อกรรมการ​ ตามจุดที่กำหนดไว้​ นะครับ

1.​ เรื่องการจอดรถ​ เนื่องจาก​ รร.ศึกษานารี​ มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
รถโรงเรียนที่พานร.มาส่ง​ สามารถจอดรถได้ที่ลานหน้า​ รร.​และบริเวณถนนอรุนอัมรินทร์​ ทั้ง​ 2​ ฝั่ง
2.​ รร.ที่ส่งนร.เข้าร่วมแข่งขัน​ A-Math.ให้นำกระดาน​ A-Math.มาด้วยนะครับ
3.​ นร.และครูที่เข้าร่วมการแข่งขัน​ มีน้ำดื่มแจก​ที่กองอำนวยการ  ส่วนอาหารสามารถซื้อทานได้ที่โรงอาหาร

สูจิบัตร
แผนผังการจัดห้อง
แผนผังการนำเสนอโครงงาน

หมายเหตุ ทุกรายการ​ลงทะเบียน​ถึงเวลา​ 8.30 น.
 


เปลี่ยนวันแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)yes

ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ในกิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ซึ่งกำหนดการแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00-16.30 น. สนาม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการแข่งขันไปเป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ขอแจ้งในผู้เข้าแข่งขันทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาส นี้  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ครู อัญชลี โทรศัพท์ 0819809705


แนวปฏิบัติในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
แนวปฏิบัติในการแข่งขันคิดเลขเร็ว
แนวปฏิบัติในการแข่งขันเวทคณิต
 
ด่วน

ศูนย์การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญตัวแทนครูผู้ควบคุมวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก. และประเภท ข. (ด้านดนตรี 1 คนและแดนเซอร์ 1 คน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ครู ปิยดา  โทรศัพท์ 0830456141ศูนย์skit สตรีวิทยา น.ส.อณัญญา พิเชษฐ์ธนโภคิน 080-456-5199เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 115
จำนวนทีม 6,989
จำนวนนักเรียน 17,029
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 10,843
จำนวนกรรมการ 1,130
ครู+นักเรียน 27,872
ครู+นักเรียน+กรรมการ 29,002
ประกาศผลแล้ว 230/232 (99.14%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 11
เมื่อวาน 136
สัปดาห์นี้ 257
สัปดาห์ที่แล้ว 1,052
เดือนนี้ 4,085
เดือนที่แล้ว 4,090
ปีนี้ 4,085
ทั้งหมด 718,967