รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงสิริกัญญา   แก้วกัณหา
 
1. นางสาวธัชชา  ไตรทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงภัทรา  นันทะศรี
 
1. นายชวิญ  ทวิอัจฉริยกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวอัฐญา  นุชพันธุ์
 
1. นางสิรี  ปานสมุทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวรพีพรรณ   พันสูงเนิน
 
1. นางสาวสุพาพร   แซ่ฮึง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงธารธรรม   ฉันทอุไร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   หงษาวดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาล 1. นางสาวเพชรไพฑูรย์  ไหลสกุล
 
1. นางวรางคณา  อื่มอาจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวจิรภาส   แซ่เจี่ย
 
1. นางสาวมัณฑิกา   วิชัยดิษฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวสุชาวดี  ขจรมา
 
1. นางนวรัตน์  วงษ์ชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายคณพศ   ปาริยะประเสริฐ
 
1. นางผกาวัลย์  แทบประสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้ววิรุฬ
 
1. นายธัชวิน  ยศเฉลิมวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวธนพร   ถนอมพุดซา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รักความสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตรีทิพย์
 
1. นางสาวเนตรนภา  สุวรรณ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวกชรัตน์   กรินทร์ทิพย์
 
1. นางสาวปานรดา   ชัยชญานันท์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงพัชมณฑ์   ภู่ศิริ
 
1. นางสาวภัทรรมณ  ทองลิบ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นางสาวกฤษตยานันท์  ปิติโภค
 
1. นางสาวรังสิยา พวงจิตร  พวงจิตร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวรวิวรรณ  คุ้มหอยกัน
 
1. นางอุไร  แก้วจินดา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  สีหะวงศ์วุฒิ
 
1. นางวรรณา  ราชเทวินทร์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายสรวิศ  กาฬกาญจน์
 
1. นางสาวอุไร  ทองรส
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายพงศภัค  เลิศศักดิ์พณิชย์
 
1. นางวรรณา  ราชเทวินทร์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวเกตุกนก  บุญรอง
 
1. นางสาวยุวดี  เปาอินทร์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. เด็กหญิงพนัชกร  ติรชุลี
2. เด็กหญิงอัยนา  ไวยศิลป์
 
1. นางสาวมณฑิรา  มาลารักษ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายณัฐพนธ์   บุญบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ไชยพิณ
 
1. นางสาวพนิดา   ผิวแดง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวสมิตานันท์  วิเศษศรี
2. นางสาวเกวลิน  คงตางาม
 
1. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง
2. นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายปริญญา   บุญค่ำ
2. นางสาวฟาติมะห์   แปลกหิง
 
1. นายภัทรวรรธ   ชวลิตนิติธรรม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายปภังกร   ศรีระษา
2. เด็กชายรัชตพงษ์   วัชระเรืองศรี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  บำรุงธรรม
2. นางสาวทิพย์ภาวรรณ   คำซองเมือง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายพลเอก   คงคาลัย
2. เด็กหญิงพัชธร   เมฆวิเชียรเจริญ
 
1. นางสาวเปรมฤดี   จรรยานันทจิต
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวขนิษฐา   มอญชื่น
 
1. นายณัฏฐกิตติ์   สุวรรณวัฒน์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธีรพันธ์  เอมลา
 
1. นางสาวอรณี  ขวัญตา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณัฏชนน  รัชฏะ
 
1. นางสาวสีนวล  มรุตกรกุล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช
 
1. นายชาคริต  แจ่มศรี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. นายรัชชานนท์  เพชรชู
 
1. นายเอกพล  กมลเพชร
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายณัฐวัตร  ธนาฤกษ์มงคล
 
1. นางสาวอัสมาร์  โต๊ะเอียด
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายธนกฤต  ธารดำรงค์
2. เด็กชายธีรภัทร  คณากรณ์
3. เด็กชายพูนพัฒน์  อ.ก้องเกียรติ
 
1. นางสาวเนตรชนก  พรมเคน
2. นายแสนคม  น้อยเจริญ
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงณิชาภัสสร   จันทร์โอ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์   พิทักษ์
3. เด็กหญิงไปรยา   สมคะเนย์
 
1. นายวรพชร   วงษ์ประทีป
2. นายอรินทร์   น่วมถนอม
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายกฤตพงษ์   กิจชัยพร
2. นายรพินทร์   พานทอง
3. นายรัฐธรรม   เอิบอิ่มฤทธิ
 
1. นางสาวมัณฑนา  พรมรักษ์
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายณัฐดนัย  ตรัยชิรอาภรณ์
2. นายวริศนันตร์  รัตนาชัยพงษ์
3. นายศรัณย์ภัค  เอื้อวรสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชื่นอารมย์
2. นางสาวปริญญาพร  บุบผาชาติ
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  ธนาประเสริฐ
2. เด็กชายศิริพงษ์  สมัครัฐกิจ
3. เด็กชายศิริเสฐียร  สมัครัฐกิจ
 
1. นางสาวกุลวงศ์  พุทธสังฆ์
2. นางสาวสราลี  วงศ์สุเพ็ง
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงธนัชพร  สงวนวงศ์วาน
2. เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์เดอรี
3. เด็กหญิงเมลานี  ชาญวิชัย
 
1. นางสาวชมัยพร  ใจสว่าง
2. นางสาววนัชพร  ชมชื่นใจ
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายนิธิ  มุณีแนม
2. นายสิรภพ  ฤกษ์ธรรมกิจ
3. นายเศรษฐ์  เอนกธนะเศรษฐ์
 
1. นายบัณฑิต  ปาริฉัตรกานน
2. นางสาวกานต์ธนาภา  พัฒน์ธนเศรษฐ์
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวชญากาญจน์  พนิชการ
2. นางสาวฐิตารีย์  วีรปฏิญญา
3. นางสาววิชญาพร  ทรัพย์โชคพูล
 
1. นายยตศวรรธน์  เลิศกิตติภักดิ์
2. นางสาวสมศรี  แจ้งสุทิมล
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายคณพศ  ชัยอำนวยสุข
2. เด็กชายตุลภัทร  ส่งศรีโรจน์
 
1. นางสาวณภัทร  ภิรมย์พานิช
2. นางปาทิตตา  นิธิสันถวะคุปต์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ฮั้นประเสริฐ
2. เด็กหญิงชุติมา  โอภาสสมุทรชัย
 
1. นางสาววิลาวัลย์   ทิมย้ายงาม
2. นางสาวทิพรดา   ลุขมาตย์
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกุลปริยา  ขยันดี
2. นายพีรพล  จันทร์อธิกุล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ศิริอมรพรรณ
2. นางสาวมาลัยวรรณ  แก้วอาสา
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายก้าว  จองสารทิศ
2. นายสิรภัทร  เฉลิมวัฒนไตร
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วารีสระ
2. นายนิพนธ์  เผือกเพี้ยน
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ชาญบรรยง
 
1. นางสาวภาวินี  กันตี
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงมุกมังกร  อัครไพศาลสิน
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสลิลรัตน์  กุลชัยไพบูลย์
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายทวีทรัพย์  จันมาทูล
 
1. นายรณฤทธิ์   คูศิริรัตน์
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงธนัชพร  พันธ์พานิช
2. เด็กหญิงปณาลี  พันธ์พานิช
 
1. นายปรัชญา  เจริญศิริ
2. นางสาวนฤมล  อบสุวรรณ
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายจิตรกร  เขียวอ่อน
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สารรักษ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  วงศา
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายภาณุพงศ์  ลีลาราษฎร์ไพบูลย์
 
1. นายลำพูล  คงทวี
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายพงศธร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธัมคูณ  นิธีกุลวัฒน์
 
1. นายดิษฐพล  ทรงงาม
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายชัยณกฤต  มานิตย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  จิตรตรง
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวศุภิสรา  เชาว์วีระประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิชญ์สิณี  ปิยภัทร์ภากร
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวสุพัชณี  ไชยศรี
 
1. นายดิษฐพล  ทรงงาม
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายณภัทร   บวรนิรัตติศัย
 
1. นางสาวสุนิสา  เถาจำปา
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฏฐากร   ธำรงค์อนันต์สกุล
2. เด็กชายวรเมธ  ไมตรี
3. เด็กชายสิรภัทร  แจ่มมี
 
1. นายพิทยา   ทองเงิน
2. นางสาวขนิษฐา  ญาสิทธิ์
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายธัญพัฒน์   ศิลป์สัมฤทธิ์
2. เด็กชายปราชญ์ปรีชา  เปลี่ยนกลิ่น
3. นางสาวโชติกา  แซ่แต้
 
1. นายกีรติ  โกบุตร
2. นางสาวอัฉรา  แสงศรี
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นายปัญญ์  พิศาลสงคราม
2. นายภูเมธ   วรรณปก
3. นายอนพัทย์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
 
1. นายสิขเรศ  อำไพ
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายชยุต  ไทยทวี
2. นายชิษณุพงศ์  วารินทร์ศิริกุล
3. นายศุภวิชญ์  แซ่ลิ่ว
 
1. นายณัฐพงศ์  สกุลกิจโภคานนท์
2. นางวรรณิสา  กุชโร
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายชยานันท์   แก้วพวง
2. เด็กหญิงณฐภัทร   ศรีไทย
3. เด็กหญิงอรรถมาตร   ชอบทำกิจ
 
1. นายพงศ์นที   คงถาวร
2. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยิ้มกุ่ย
2. เด็กหญิงอริสรา  ภูงามเงิน
3. เด็กหญิงอลิชา  มาดี
 
1. นางสาวรสมา  ลำพุทธา
2. นางสาวสุพรรณี  แผ่นทอง
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสนอุบล
2. นางสาวธีรกานต์  พหนการ
3. นางสาววิภานี  วิบุละเคาว์พันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีโฉม
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายกษมา  เจียมสง่า
2. นายนราธิป  อินบุญส่ง
3. นายวีรภัทร  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจันทร์หอม
2. นายสัญชาติ  ไพสิทธิ์
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัชชา  ปฏิมาประกร
2. เด็กชายณัฐพล  จันทราชา
3. เด็กชายสิปปกร  มานิตราช
 
1. นายณัฐพงศ์  มนต์อ่อน
2. นางสาวหฤทย์  อันไธสง
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เเสงทอง
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  เสรีเมธา
3. เด็กชายอัคคณัฐ  ดิษตระกูล
 
1. นางสาวสุพรรณี  เเผ่นทอง
2. นายปรัชญา  อาภาวัฒนาสกุล
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวฐิตารีย์  วัฒนศิลป์กุล
2. นางสาวทักษภรณ์  สุธิราธิกุล
3. นางสาววริษฐา  ลีลาปัญญาชน
 
1. นายอภิวัฒน์  ขุนสูงเนิน
2. นางสาวกนกวรรณ  มะลิลา
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายกาญพิภพ  สอนไตรแก้ว
2. นางสาวญาณา  ถนอมชาติ
3. นางสาวณิชารีย์  แสงกราม
 
1. นางศันสนีย์  พันธ์เรือง
2. นายเรวัตต์   นกสว่าง
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงจิรชยา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กันศิริ
3. เด็กหญิงสิรามล  โชติวัน
 
1. นางสาวชุติมา  ปานแพ
2. นายณัฏฐ์สุภณ  เนื้อศรี
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง   ธรรมคุณ
2. เด็กหญิงภาวิตา   แก้วมณี
3. เด็กหญิงศิริพร   สุทธิคีรี
 
1. นางสาวบุศรัตน์   รู้ยืนยง
2. นายอนันต์   เชื้อชีลอง
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นายต่อศักดิ์   มณีวรรณ
2. นายภูวดล  เริงรัตน์
3. นางสาวสุจิต  สอนแสง
 
1. นางสาวมณฑากานต์  หามะฤทธิ์
2. นางสาวแก้วขวัญยืน  มาลัยวรรณ์
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายกิตติพัชร์  พรนิธิธนากิตติ์
2. นางสาวนพวรรณ  ศรีนวลมาก
3. นางสาวสิดาพร  หนูประสงค์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขสว่าง
2. นางสาวนิดา  วัฒนเศรษฐานันท์
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. เด็กชายจิรกิตต์  โพธิ์เล็ก
2. เด็กชายโยธิน  พูลแก้ว
 
1. นางสาวพรสุดา  กรดสัน
2. นางสาวชนาพร  กลางแม
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายธนวัตร  ลบลม
2. เด็กชายวชิร  ชื่นรส
 
1. นางสาวชนากานต์  กาวกาย
2. นางสาวอารยา  อุ่นเจ้าบ้าน
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายณพวิทย์  เหมาะพิชัย
2. นายวสันต์  อุดมธนทรัพย์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  มูลคำ
2. นางสาวสาวิตรี  ตะวันอำไพ
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายพงศกร  ทิพยสมเดช
2. นางสาวอันนา  เสนาะจิต
 
1. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์สิงห์
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายอภิชัย  พัฒนโชติ
2. นายอิทธิพันธ์  น่วมน้อย
 
1. นางสุดา  พฤทธ์พาณิชย์
2. นางสุรินทร์ภรณ์  แสนหลวง
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงรุ้ง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วรรลยางกูร
 
1. นางสาวปาวีณา  การะเกษ
2. นางสาววัชรี  เลี่ยนบรรจง
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายดาวินท์  พลายแสง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทิลารักษ์
 
1. นายวีระวุธ  ศิริปุณย์
2. นางสาววรรณวิมล  ชลเทพ
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายธนภพ  สมบัติ
2. นายศุภมงคล  คงกล้า
 
1. นายสว่าง  พฤทธ์พาณิชย์
2. นางสาวพรรณี  บุญพิทักษ์
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายณภัทร  สอนจันทร์
2. นางสาวนพมาศ  บุญพักตร์
3. นายพิศวัส  ทักข์พิมาน
 
1. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์  แสงงาม
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายธนวัฒน์  สุขแสวง
2. นายนนท์ปวิธ  สุขแสวง
3. นายพงศภัทร  เชียงทอง
 
1. นายสว่าง  พฤทธ์พาณิชย์
2. นางสุดา  พฤทธ์พาณิชย์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญลยา  ระวังภัย
2. เด็กหญิงปาณิศากร  เงินกลม
3. เด็กหญิงหทัยชนก   ศรีสม
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กงสะกาง
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สารรักษ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  กล้าหาญ
2. นางสาวแคทรียา  สุหญ้านาง
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ฤทธิเรือง
2. เด็กหญิงชลลดา  ศุภพฤกษพงศ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ภู่สวัสดิ์
4. เด็กหญิงพีรดา  รัฐอนันต์พินิจ
5. เด็กหญิงภะคินี   ห่านหริรักษ์
 
1. นางจันทรา  เหรียญทอง
2. นายอนพัทย์   ปิ่นป้อง
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายธนกฤต   บุญเศรษฐ์
2. นางสาววัลยา    แก่นอ้วน
3. นางสาวสรัลพร   เครือคำอ้าย
4. เด็กชายอนันดา  มาลัย
5. นางสาวอักษราภัค   ผิวหอม
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน
2. นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวจังคนิภา  อัคเหลือ
2. นางสาวณัฐมน  อุ่มน้อย
3. นางสาวธนวรรณ  ศรีสมบัติ
4. นายนววิช  ชมภูแสง
5. นายศักดา  จูทะจันทร์
 
1. นายไพรฑูรย์  ขุนทอง
2. นายชยวีร์  กุ่นใจ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์   อุดมผล
2. เด็กหญิงบุญยานุช   บุญศักดิ์สิทธิ์
3. เด็กชายพันธกานต์   ดีศิริ
4. เด็กหญิงสุรัตน์วดี   พลวงษ์ศรี
5. เด็กหญิงเขมจิรา   ปิ่นทอง
 
1. นางสาวประภัสสร   แจ่มจำรัส
2. ว่าที่ร้อยตรีธันย์   สุวรรณ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงดลพร   สุริยสกุลลาภ
2. เด็กหญิงรินลักษณ์   สินธุ์โสภา
3. เด็กชายศรัณญู  ขันทอง
4. เด็กชายศุภวิชญ์   สิงห์ชู
5. เด็กหญิงอารียา   กาสกุล
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   ศักดิ์แสน
2. นางสาวพิมพ์ปวีณ์   มณีสวาท
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. นางสาวชณิดาพร   สังข์ทอง
2. นายธนกร   รอดด้วยธรรม
3. นายธรรมสรณ์   โตนน้ำขาว
4. นางสาวธันยพร   กนกวัฒนาวรรณ
5. นายนันทพัฒน์   ภูด่านงัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธันย์   สุวรรณ
2. นางสาวประภัสสร   แจ่มจำรัส
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายณัฐวุฒิ  อินปัญญา
2. นางสาวพิกุลรัตน์  แสงทองแจ่ม
3. นายวิษณุ  สุภาชน
4. นางสาวอินทิรา  อ่วมคล้าย
5. นางสาวเกศมณี  ศักดิ์สิรวณิช
 
1. นายณัฐพงศ์  แสงสิริไพศาล
2. นายนัฐพล  อ้นวิเศษ
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1. เด็กชายคณพศ  แย้มสงวนศักดิ์
2. เด็กชายจิธเดช  อ่อนจันทร์
3. เด็กชายชาคริตณัฏฐ์  กฤษณ์ฐิติรัตน์
4. เด็กชายณฐกฤต  ไมตรีจิตร
5. เด็กชายเมธัส  เงินทนงค์
 
1. นายสำราญ  เพ็ชร์ดี
2. นายสหพล  อุดม
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวกวินทรา  ยันตะบุศย์
2. นางสาวจิรนันท์​  แสงสกุล
3. เด็กหญิงฐิติภาวรรณ​  สนรักษา
4. เด็กหญิงพรกมล​  บัวอ่อน
5. นางสาวพัชรมัย  เพชรชนะ
 
1. นายเกษม​  ธัมมวารีกานต์
2. นายศุภชัย​  เพ็ชร์รัตน์
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นายคันธวัจน์  ระดาบุตร
2. นายติณณภพ  เวชกุล
3. นายธนวัฒน์  ชาปากดี
4. นายธีรพล  ห้วยใหญ่
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ที่รัก
 
1. นางสาวกุลธิดา  มานะดี
2. นางสุพัตรา  จิตต์เจริญ
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายติณห์โรจน์  หรรษานนท์
2. นายนธวัช  เฉลิมชวลิต
3. นายปวริศ  สัมมาชัย
4. นายสีห์พงศ์  พุทธิปิลันธน์
5. นางสาวสุประวีณ์  ภูติเกียรติขจร
 
1. นายศุภวัฒน์  มาศรี
2. นายประเสริฐ  ศรีพนม
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายกวิน  กุลนิธินนท์
2. เด็กชายกษิดิศ  ศรีชมภู
3. นายกันต์กวี  จรูญกิตติคุณ
4. เด็กหญิงจิราภา  สุขขี
5. เด็กหญิงชนากานต์  ขาวสอาด
6. เด็กชายชาตรี  รื่นรักษ์
7. นางสาวชไมพร  พรมวัง
8. นางสาวณัฎฐณิชา  พีระโสภณ
9. เด็กหญิงณัฐฐิญา  มงคลทรัพยา
10. เด็กชายบัณฑิตพงษ์  สมพงษ์
11. นางสาวปิยมาศ  โคตะมี
12. นางสาวพัชนิดา  ชินวงศ์
13. นางสาวรุจิรา  ไทยวิจิตร
14. เด็กชายวิชยนันท์  ไกรจันทร์
15. นายวีรวัฒน์  ศิลาอ่อน
16. เด็กชายสิงหา  ศรีสันติสุข
17. นายสุกิจ   จันทร์เพ็ญ
18. เด็กหญิงสุนทรีย์  มงคลคำ
19. เด็กหญิงสุภัสสร  สุรเวชสุนทร
20. เด็กชายอุดมเกียรติ  โพธิ์แก้ว
 
1. นายอัครวัฒน์   ยอแสง
2. นางขันทอง  ทองน้อย
3. นายจีรพงศ์   เกิดธูป
4. นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายกฤตานนท์  พึ่งเกษม
2. นายกฤษณ  ทิมรักษา
3. นางสาวกัญญารัตน์  ประเจริญ
4. นายชยางกูร  สาลีทอง
5. นายณฐพล  ติรกาญจน์
6. นางสาวณัฏฐริณีย์  ฝุ่นทอง
7. นายณัฐษธร  มูฮำหมัดซอและ
8. นายธนพล  กลิ่นสุคนธ์
9. นางสาวธันยรัตน์  พันธุ์นายัง
10. นายปัญญาวุฒิ  พุ่มแจ่ม
11. นางสาวพรชนก  บุญสอน
12. นางสาวพัณณิตา  สุธรรมราษฎร์
13. นายรัชชานนท์  กาทิพย์
14. นายวรายุทธ  พรมพาดี
15. นางสาววฤณฎา  ชมแก้ว
16. นายอชิตพล  ถนอมแหยม
17. นางสาวอรปรียา  กุมมาลา
18. นางสาวอรพรรณ  จันทรภา
19. นายเติมศักดิ์  แดงโชติ
20. นางสาวแพรวา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นายกฤษฎา  สังวรณ์
2. นายพชร  สายรัตน์
3. นางสาวดวงใจ  เพชรสารพรม
4. นางสาวธิดารัตน์  มีเพียร
5. นางสาวกิติยวดี  อุทรักษ์
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวกุลธิดา  มัดยะมา
2. นายฆเนศ  เนตรปัญจะ
3. นายธนาวุฒิ  ทำมาเกตุ
4. นายธันญบูรณ์  แต่งตามพันธ์
5. นายธีระพัฒน์  จูเฮง
6. นายประกฤษต์  ทองมาก
7. นางสาวปาริฉัตร  มูฮัมหมัด
8. นางสาวปาริชาติ  มูฮัมหมัด
9. นายปิยวัฒน์  ดีจันทึก
10. นางสาวมนัสวี  สมานเพ็ชร์
11. นางสาวมะลิวัลย์  คำมานิตย์
12. นางสาวยุพารัตน์  วงศ์เมฆ
13. นายระพีพล  จูเฮง
14. นายวรยศ  พรหมอารักษ์
15. นางสาวสริตา  ดีสำโรง
16. นายสุทธิชัย  ทองพันธ์
17. นายสุมงคล  สีพาชัย
18. นางสาวหทัยกาญจน์  นุชอร่ามเนตร
19. นายอภิสิทธิ์  สีเทา
20. นางสาวอิสริยา  เบ้าเที่ยง
 
1. นายสุภกิจ  กำลังคลี่
2. นางสุนันทา  ไกรน้อย
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสราวลี  สะดวก
4. นางสาวจรรญา  กระโจมทอง
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังกฤษ  บุรกสิกร
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวพรพิมล  มณีรัตน์
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงสุภาพร   ทักษ์ซาซ่า
 
1. นางสาวชนกพร   ยอดดี
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาววรัชญาญ์   อัครวัฒนาพงศ์
 
1. นายประพันธ์  ขจัดภัย
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์   เอี่ยมเศรษฐี
 
1. นางสาวจินตนา   อุทธบูรณ์
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายชนธัญ  ตั้งหลักดี
2. เด็กหญิงสุภัคจิรา  สมัชชัย
 
1. นายอนิรุทธ์  นิตยาภรณ์
2. นายกิตติศักดิ์  ศรีคำเบ้า
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงปณิตา   ถาวระสิงห์
2. เด็กชายพัฒน์ชนน   อินทรกมล
 
1. นายพิสิษฐ์   ศรีเตชากิตติ์
2. นางสาวจันทณาย์   บุญพัฒน์
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายณัฐพงศ์  ป่งแก้ว
2. นางสาวเสาวณิตา  สมัชชัย
 
1. นายเอกภพ  สาเหล่
2. นางสาวพิมพ์พร  สีขาว
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลพัชร  จั่นเพ็ชร
2. นายอชิตะ  จิตตางกูร
 
1. นางสาวชุณหภักดิ  ร้อยพิลา
2. นางสุพัตรา  จิตต์เจริญ
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  อรัญนุมาศ
2. เด็กหญิงคัคณางค์  เหง้ากอก
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิมป์ศุภวานิช
4. เด็กหญิงดวงหทัย  เฉินบำรุง
5. เด็กหญิงพิชามญธู์  อ่อนแก้ว
6. เด็กหญิงสิรยากร  ศรีกิจจานุรักษ์
7. เด็กหญิงอโนชา  ลดาวงศ์สุนทร
8. เด็กหญิงเกษกาน  ธนะลดาวงศ์
9. เด็กหญิงโชติกา  กุลศิริ
10. เด็กหญิงโยษิตา  ณ วันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเคลือวัลย์  เพชรเปี่ยม
2. นางสาวพิราวรรณ  ยืนยง
3. นางสาวจิรสุภรณ์  ทองคำดี
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มีมุข
2. นางสาวกวินทิพย์  ลิมปิตานนท์ชัย
3. นางสาวชณัญญา  เลี้ยงศรี
4. นางสาวณัฏฐณิชา  สายสีดา
5. เด็กหญิงปิยาภรณ์  มะลิวัลย์
6. เด็กหญิงพรทิพย์  วงษ์สงค์
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วังอาจ
8. เด็กหญิงภัทราพร  สอนคำหาร
9. นางสาวศุภนุช  อกอุ่น
10. เด็กหญิงโนรีรัตน์   นิลมาลา
 
1. นางสุพัตรา  ธรรมประดิษฐ์
2. นางสาวสกาวเดือน  การสรรพ์
3. นางสาวภิญญดา  ศรีธนาโสดา
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่ซื้อ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ณรงค์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิศรี
4. เด็กหญิงฐิชานนท์  ปทมาตย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   จันทร์ศิริ
6. เด็กหญิงมัชฌิมา  วิเศษกุล
7. เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีมุทริกานนท์
8. เด็กหญิงศศิธร  บุญมา
9. เด็กหญิงศุภสุตา  ไผ่งาม
10. นางสาวแสงดาว  สัตตัง
 
1. นางสาวภัครินทร์  อะโรคา
2. นายนาวิน  บัวถาวร
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงกนกพร  ผึ้งหวาน
2. นางสาวณัฏฐณิชา  จารุวนากุล
3. เด็กหญิงธนพร  วิชาเรือง
4. นางสาวปนัดดา  มุ่งจูงกลาง
5. นางสาวพรเพชร  ทันเพราะ
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชวงศ์
7. นายภูตะวัน  เจริญสุข
8. เด็กหญิงรยาพร  ปานกระโทก
9. นางสาวเนตรนภา  จั่นบุบผา
10. นางสาวเบญญาภา  ไชยสงค์
 
1. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร
2. นายวรกุล  นนทรักส์
3. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวกวินนา  นิ่มอนงค์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  วิริโยทัย
3. นางสาวชลิดา  โต๊ะซา
4. นางสาวญาธิกา  เจริญยิ่ง
5. นางสาวดวงกมล  ขุนวัง
6. นางสาวทิพยาภรณ์  ศรีสมร
7. เด็กหญิงธัญชนก  แก่งสันเทียะ
8. นางสาวสุภัทราวดี  ทางกระโทก
9. เด็กหญิงอาทิตติยา  บัวระภา
10. นางสาวเฟื่องฟ้า  เล็กคำ
 
1. นางสาวทิพปภา  อรุณเนตร
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นายคมธนณัฏฐ์  คล้ายกับคำ
2. นายชนาธิป  ไชยภักดี
3. นายณฐกร  ณ สกุล
4. นางสาวณิชากร  แตงอ่อน
5. นายนฉัตร  ณ ตะกั่วทุ่ง
6. นางสาวนิ่มนวล  พลโยธา
7. นายพีรพัชร์  สุภาพชุติพนธ์
8. นายภานุมาศ  ม่วงนุ่ม
9. นายอัครพงษ์  สุขขำ
 
1. นายเจตนิพัทธ์   หวังชอบ
2. นางสาวนันทิภา  แสงทอง
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายชอนวู  ลี
2. เด็กชายตระกูล  อินทรพานิช
3. เด็กชายทยากร  บุญศรี
4. เด็กชายธนวิน  อุ่นวัฒนนุกูล
5. เด็กชายธีรภัทร์  หมื่นหาวงค์
6. เด็กชายบาหลีพีโทรัส กิตติปวเรศ  เคอร์ทิส
7. เด็กชายปองภพ  อัชฌาโกมล
8. เด็กชายศุภกรณ์  กมลเชื้อ
9. เด็กชายอาทิตย์  โสมาเกตุ
10. เด็กชายแทนกาย  จันทร์เรือง
 
1. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร
2. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน
3. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กหญิง.ธัญชนก​   ช่างย้อม
2. เด็กหญิงกัลยาณี   บางชวด
3. เด็กหญิงจรรย์อมร   สิทธิศาสตร์
4. เด็กหญิงจิรนันท์   มากประคน
5. เด็กหญิงจีรนันท์   ปทุมทิพย์
6. เด็กหญิงณัฏฐนิชา   ตุ้มประโคน
7. เด็กหญิงธัญรดา    บุญสอน
8. เด็กหญิงธัญวรัตน์​   ช่างย้อม
9. เด็กหญิงยศวดี   วันทาลี
10. เด็กหญิงวริศราวดี​ ​   พรมมา
 
1. นางสาวเพ็ญพร  วงค์ศรีจันทร์
2. นายปิยะ  มีจันทร์
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกรกนก  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชญาดา  วงศ์ธาตุ
3. เด็กหญิงชลธิชา  รวมวงค์
4. นางสาวปริชาติ  ธรรมพาเจริญ
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  แสนตระกูล
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศิริบูรณะเกียรติ
7. นางสาวอาทิตยา  บุดดาโจม
8. นางสาวอิงลดา  บุญภาพ
9. นางสาวเยาวมาลย์  ตั่นวัฒนะ
10. นางสาวแพรวพรรณ  ปานมงคล
 
1. นายสนอง  คุณมี
2. นายณัฐภัทร  จันทยา
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ   หวังและ
2. นายณัฐพล   สีสังข์
3. นางสาวดาริศรา   ไชยหาวงษ์
4. นางสาวนุชญานันท์  โรจนะบุรานนท์
5. นางสาวปภานัน   แขสว่าง
6. นางสาวมุทิตา   อินทร์มี
7. นางสาวศศิวิมล   บุญอ่อน
8. นางสาวสิริรัตนา   นิธิสุวรรณ
9. นางสาวสุภามาศ   นภีตะภัฏ
10. นางสาวอิสริยา   สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวนันทิภา  แสงทอง
2. นายเจตนิพัทธ์   หวังชอบ
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงประวีณ์นุช  พันธ์มุข
2. เด็กหญิงวิมุตติ  ไชยพุฒ
 
1. นายเกรียงไกร  เทียมแสน
2. นางสาวบุษบา  ห้าวหาญ
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญเรือน
2. เด็กหญิงสุพรรณวดี  พาคำวงค์
 
1. นางสาวลภัสนันท์  เสาวนะจิตรานนท์
2. นายวิทวัส  พุ่มพฤกษ์
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายกานต์  ปาลภิบาล
2. นายเสฎฐวุฒิ  เฉลิมวัฒน์
 
1. นายวัชรพงศ์  หอมนาน
2. นายดนัย  นาเมือง
 
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. นางสาวนริศรา  ศรีสง่า
2. นายสิทธิศักดิ์  แนบสันเทียะ
 
1. นายชลศรันย์  มีดี
2. นายศิริศักดิ์  กงทอง
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวสุดารัตน์  นรทัต
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่เต็ง
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายอมรเทพ  โหลแก้ว
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายอัฐพล  เหล่าประชา
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นางสาวภยุภัทร  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางสาวกรกนก  น้อยเล็ก
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายประสิทธิ์  สิงชิว
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงธนัทพร  ปฐมทองทวีชัย
 
1. นายมณเฑียร  สุขสวัสดิ์
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวณัชชาภัทร  โชคชินวงษ์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวธัญญชนก   กิจหาญ
 
1. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรพรรณ  แก่นไชย
 
1. นางสาวสุพิชยา  ช่วงชัยยะ
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายธีรเบศ  บุดดาห์
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวชมพูนิกข์  เวชกุล
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวญาดา  จันทร์โท
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายอานุรักษ์  ขอโคกกรวด
 
1. นายพีรพัฒน์  สุรียธนาภาส
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มูกายามะ
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาววารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวพิมพ์มาดา   แม้นมินทร์
 
1. นายสร้างสรรค์  พุ่มบุญทริก
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงฐานิตา   ถารีพันธ์
2. เด็กหญิงสิตา   เจริญรัตน์
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
2. นางสาวณัฐริณีย์  ใจสวัสดิ์
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กหญิงพรรณนภา  ศุภมาตย์
2. เด็กหญิงอัญยุรี  สุขมี
 
1. นางสาวสีวลี  ยืนยาว
2. นางสาวมัทนา  สมโภชน์
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กชายทิพากร  จันทรนันท์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยมงคล
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วงสุวรรณ
 
1. นางสาวสีวลี  ยืนยาว
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวนัฐภรณ์  อุทัย
 
1. นายปัญญา  จันทวงษ์
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. นางสาวศุภนุช  ศิริญาติ
 
1. นางสาวอรพินท์  สาธุจรัญ
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เเซ่เฉ่า
2. เด็กหญิงนัทธ์ศลิษฏา   เศวตภาณุวงศ์
3. เด็กหญิงอินธิรา   ทองวิเศษ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิโญทรัพย์
2. นายปฏิภาณ  เคี่ยมทองคำ
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงพลอย  คงจูด
2. เด็กหญิงศศิธร  แก้วเนียม
3. เด็กหญิงอริสรา  หรุ่มวิสัย
 
1. นางสาวปวรวรรณ  สีนาคล้วน
2. นายธีรสวัสดิ์  ต๊ะปาง
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวจิรภิญญา   มาตย์เฮือง
2. นายชยุตม์   กมลนัตร์
3. นายปรัชญา  ใจช่วง
 
1. นายสร้างสรรค์  พุ่มบุญทริก
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายชัยวัฒน์  หลักคำ
2. นางสาวพัชรพร  ประเสริฐพงศ์
3. นางสาวเบญญา  ราษี
 
1. นายไตรภพ   สุทธกุล
2. นายพัชรพล   จันทร์ศรี
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายกันตภณ   สูงเพีย
2. เด็กชายคชา   สวัสดิพิศาล
3. เด็กชายชิฑากร   ภักดีวัฒนะกุล
4. เด็กชายติณณภพ   คำผล
5. เด็กหญิงพชิรา   ปัญญาศรีวินิจ
6. เด็กชายวิชชากร   มีนะโยธิน
 
1. นายวาทิต  ชาติไทย
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทองหลาง
2. เด็กชายธนกฤต  นามสมมิตร
3. เด็กหญิงพาทินธิดา  โลหากาศ
4. เด็กหญิงสิริพัชชา  สุปรีดิ์วรกิจ
5. เด็กชายเพชรรุ่ง  มหาวัง
 
1. นายวิรัตน์  สินชู
2. นายนายวิษณุ  ธิรามนต์
3. นายฑีฆภัส  สนธินุช
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายฐิติกานต์  จุลเกษม
2. นายณฐภัทร์  พูนทรัพย์ยั่งยืน
3. นายธนกฤต  คุ้มวงษา
4. นายธรรมานุวัติ  จอกแก้ว
5. นางสาวพิชญนันท์  ศิราวิริยานนท์
6. นายศุภกรณ์  ทศวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
2. นายพิษณุ  พูลเสมา
3. นางสาวสุภัทรา  ยมตะโก
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายกฤษฎ์  ตากาลา
2. นายชาญนิธิ  สุขลักษณ์
3. นายธนพงศ์  ยืนยง
4. นายธันวา  ปัญญา
 
1. นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวกมลชนก   มัณฑนานนท์
2. นายกษิดิ์เดช    สีหอน
3. เด็กหญิงกาญจนาวดี    แสงเกียรติยุทธ
4. นายคีตภัทร   ภักดีสังข์
5. นายจริยวัฒน์  โพธิ์ทอง
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สีนวน
7. นางสาวชนิกานต์    ประทุมติง
8. นายชลสิทธิ์    เปรมปรู
9. นายชัยรัชต์    ภักดีผล
10. เด็กหญิงฐิติมา   รักษี
11. เด็กหญิงณัฐฐากร   ยุดสูงเนิน
12. นายณัฐพร   ภูเหมือนบุตร
13. เด็กหญิงธมลวรรณ    วิศิษฐ์ดุลรัตน์
14. นางสาวนงนภัส   สุขสบาย
15. เด็กหญิงนวรัตน์   หวังผล
16. เด็กชายนัทธพงศ์   กงแก้ว
17. นางสาวนาฏอนงค์   พุ่มไสว
18. เด็กชายนิธิศ    เฝ้าหัน
19. เด็กหญิงบัณฑิตา   บุญเลิศ
20. นางสาวพรรณพษา   แนวโสภา
21. เด็กหญิงพัดชา    สำรวย
22. เด็กชายพีรภัทร   ศรีหนองแสง
23. นายภควา  น้ำทิพย์
24. เด็กหญิงภัคสิตา    บุญกลาง
25. นางสาวภัณฑิลา   ทองประดับ
26. เด็กหญิงมินท์ธิตา   ศิริวิภาโรจน์
27. นางสาวมุฑิตา  โทสวัสดิ์
28. นางสาววิชาดา   บุญเฉลิม
29. นางสาววิลาสินี    ม่วงเจริญ
30. นายศราวุธ   ฤทธิ์สุวรรณ
31. เด็กหญิงศศิวิมล   จันทร์ศรี
32. นายสพลดนัย   ดีงาม
33. นางสาวสุกัญญา   โทนทอง
34. นางสาวสุธิดา   แสงศิริ
35. เด็กหญิงสุธีตา  บุญจูบุตร
36. เด็กหญิงสุมิตรา    สีดามาตร์
37. นางสาวสุวัจนี  เป็งคำ
38. นางสาวอรอุมา    แสงจันทร์
39. นางสาวอรอุมา    ลุงไธสง
40. นายเฉลิมชัย  ผิวผ่อง
 
1. นางวิรัลรุ้ง  ไชยเลิศ
2. นายภัทรพงษ์  จิตบรรจง
3. นางสาวภัสสร  หมั่นตะคุ
4. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
5. นางสาววณิชวรรณ  รัตนจารุพิทักษ์
6. นายปองพล  ทิพย์สันเทียะ
7. นายณัฐพงษ์  สาครขันธ์
8. นางสาวภคมน  นิธิศวรดา
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤตยชญ์   สงวนวงษ์
2. เด็กชายกฤษกร  นามประสิทธิ์
3. นางสาวกานต์ญาดา   คำมูล
4. นางสาวกุลจิรา  สุริยา
5. เด็กหญิงจีรนันท์   จันทร์แฝง
6. เด็กหญิงชลดา   หัตถบูรณ์
7. นางสาวชลธิชา   มาลาเล็ก
8. เด็กหญิงชุตินันท์  เจริญดี
9. นายณภัทร  ศิลปี
10. นางสาวณัชวิภา   เทพจันที
11. นางสาวณัฐลิณี   หมัดสมาน
12. นางสาวณาจารีย์   ดวงบุปผา
13. เด็กชายทักษ์ดนัย  อูเอกิ
14. เด็กหญิงทัศญาพร  เห็นสมัคร
15. นายธนิน   ฐิติวัสส์นิพัทธ์
16. นางสาวปัณฑารีย์  ศรีศิริกุล
17. นางสาวปัณณ์   ธีระคำศรี
18. นายพงค์ภาวี  ภัทรรุ่งเรืองกุล
19. เด็กชายพันธ์กุล  พันธ์โกศล
20. นางสาวพิมพ์ชนก   อูเอกิ
21. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   ธีรพิริยากรณ์
22. นางสาวพิลาวรรณ   จันทเชิต
23. เด็กชายภคพล  มาศรี
24. นางสาวภาวิดา   จันทร์แรม
25. เด็กหญิงลานดาว   วิชาดี
26. นางสาววัลย์ลดา   วรโชติธนากุล
27. นางสาวศิรดา   กิตติพงศ์โกศล
28. นายอนุทัต   ปานพ่วง
29. นายอภิสักข์   สุภวราหะสุนทร
30. เด็กหญิงอัญชิสา  คำบุดดี
31. เด็กชายอาชวิน  เอ็นดู
32. นางสาวอาทิตตา  เตียอำรุง
33. นางสาวอุรชา   อภิวิศาลกิจ
34. นางสาวเกวลี  กุนา
35. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายศิริธัญญา   ตันสกุล
2. นายสุพจน์  เจนณะสมบัติ
3. นางสาวบุษราคัม   จรรย์นาฏย์
4. นางสาวกนกพิชญ์  วันนำ
5. นางสาวจุฑาภรณ์  ทิมธนสาร
6. นายเข็ม   กลั่นใสสุก
7. นายคมเดช  พรมนาค
8. นายพิษณุ  เพชรน้อย
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ  ปิ่นสำอางค์
2. เด็กหญิงกนิษฐา  อูอ้น
3. นางสาวกัญญาภัค  ไชยศรี
4. นางสาวขวัญฤทัย  ยงคง
5. นางสาวคีตภัทร  ลิ้มสกุล
6. เด็กหญิงชลระวี  คงรอด
7. นางสาวญาณิศา  ช้างสีแปลก
8. นางสาวญาณิศา  พลดงนอก
9. นางสาวณหทัย  วัชรามัยเมธา
10. นางสาวณัชชา  ปาแสนกุล
11. นางสาวณัฐธิดา  ลออพิสุทธิ์
12. เด็กหญิงณัฐวดี  เวียงสมุทร
13. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
14. นางสาวธมนวรรณ  ยอดธรรมมา
15. นางสาวธันย์ชนก  ไชยวรรณ
16. เด็กหญิงนภัสสร  จิตรจันทร์
17. นางสาวนริศรา  โสภณศรีสุข
18. เด็กหญิงนาตาชา  เพียรเขตกิจ
19. นางสาวน้ำทิพย์  สิทธิ์ขุนทด
20. นางสาวปณิดา  ยศกิตติภัทร์
21. เด็กหญิงปริญสิริ  รัตนวิชิต
22. นางสาวพรทิพย์  ทาวัน
23. นางสาวพรรณพัสสา  ห่วงนาค
24. เด็กหญิงพลอยชมพู  น้อยไพลิน
25. เด็กหญิงพัณณ์ชารัตน์  ห่วงนาค
26. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ห่วงนาค
27. นางสาวภัทรวดี  ยศกิตติภัทร์
28. นางสาวมณฑิตา  ไชยทิพย์
29. นางสาวรัมภา  ขามช่วง
30. เด็กหญิงรุ่งวรารัตน์  ช่วยรัมย์
31. นางสาวรุ่งไพลิน  รันระนา
32. นางสาวลดาวัลย์  วาปีเท
33. นางสาววิรากานต์  คามินทร
34. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
35. นางสาวศิริรัก  จันทร์ลา
36. นางสาวศุทธินี  ประเสริฐกังวาล
37. นางสาวศุภารมย์  พูลเพิ่ม
38. เด็กหญิงอริสรา  สิงห์คลีวรรณ
39. นางสาวอลิสา  หงษ์มา
40. นางสาวอารดา  แสนภูวา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นายคธาวุธ  ทั่งจันทร์
4. นางสาวตรีชฎา  ไชยโพธิ์
5. นายศิริชัย  อาษามั่น
6. นายเกรียงไกร  ตาลทอง
7. นายปริญญา  คำภิวัลย์
8. นายประวุฒิ  อ่ำพุทรา
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกฤติกา  มุมทอง
2. นายกิตติภูมิ  ก้อนเพชร
3. นายก้องภพ  อาจวงค์ทอง
4. นางสาวขนิษฐา  คงพารา
5. นางสาวขวัญฤทัย  ธนิกกุล
6. นายจิรวัฒน์   ฉิมพาลี
7. นางสาวจุธาทิพย์  ห้อยโหน
8. เด็กหญิงญาณธิติ  แก้วมาลา
9. นายณัฐวุฒิ  แน่นอุดม
10. เด็กชายต้นธันวา  วงศ์อภัย
11. นายธนวัฒน์  ลายนอก
12. เด็กหญิงนงนภัส  ปุยสาลี
13. นางสาวนลิน  พุฒพันธ์
14. นายนันทิพัฒน์  การันต์
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนังเจริญสุข
16. เด็กหญิงปพิชญา  อัมรานนท์
17. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  อัมรานนท์
18. นางสาวพรนัชชา  ไชยธงรัตน์
19. นางสาวพัชรา  งามยิ่ง
20. นายพีรฉัตร  พรหมอินทร์
21. นายภูมิศักดิ์  ดอกบัว
22. นางสาวรสกร  ดินขุนทด
23. เด็กหญิงวรางคณา  ชูอ่อน
24. เด็กหญิงวลัญช์รพี  วรวุฒิเกษม
25. เด็กหญิงวิณารัตน์  วงศ์ธนาวัฒนกิจ
26. เด็กชายศรัณย์พร  อาษา
27. เด็กหญิงศิวรรณรดา  จิตวิริยนนท์
28. นางสาวสิริกร   อุดมผล
29. เด็กหญิงสิรินดา   ลาภศิริผล
30. นางสาวสุพรรษา  ศักดิ์ทอง
31. นางสาวหญิงรัตตะ  สอนจันทร์
32. นายอภิชาติ  พลรักษา
33. เด็กชายอัครพล  บุรผากา
34. เด็กหญิงอัญชนานันท์  มุ่งกลาง
35. นางสาวอิสรีย์  ดำขำ
36. นายเกียรติคุณ  การินทร์
37. นายเจตน์  แจ้งใจ
38. นายเวหา  ศิริเทพ
39. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พัฒนกิจสุนทร
40. นายไชยภัทร  โพธิ์ดำรงชัย
 
1. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
2. นายจิรเดช  สังข์ขาล
3. นายวิษณุ  กลีบรักซ้อน
4. นายประเวช  ผสมงาม
5. นายสายปัญญา  อินทะรังษี
6. นายสาธิต  เพ็งอร่าม
7. นายจตุภัฑร  สารีกิจ
8. นายอานนท์  ผลพรวิทูร
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายชัชพล  เรืองนารายณ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายอธิป  โสดา
 
1. นางสุวรรณี  แย้มศิริ
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายนฤภัทร  ถาวรศิริ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์  ทศวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  น้อยไพลิน
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวชนาภรณ์   ทวีชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  วงษ์ปัญญา
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนฤมล  ชุ่มรอด
 
1. นายประดับ  บุษบา
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิดาภา  ลัดดี
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายชัยนรินทร์  สมนึก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายวชิรวิทย์   อารีสมาน
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายนฤภัทร  ถาวรศิริ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์  ทศวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสรวีย์  ธนพูนหิรัญ
 
1. นางสาวเบญจพร  ศรีน่วม
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แสงอาภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  วงษ์ปัญญา
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวพัชราพร   ดำเนินเกษม
 
1. นายสุรพงษ์  ไกรษา
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวชนิดาภรณ์  ปาลวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายชัชพล  เรืองนารายณ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายไชยสรรพ์   รินทะ
 
1. นายอภิญญ์   ภาณุศานต์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายชญานนท์  สมานเขตกิจ
 
1. นายวีรชัย  เจริญชาติ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายจีรภัทร  เชี่ยวเชิงงาน
 
1. นายพลวัชร  สำเรียนรัมย์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงธนัชศลักษณ์  ฮัดสัน
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. เด็กหญิงศุภภร  บารมีแสงเพชร
 
1. นางสาวรัตติยา  บุญหลง
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชา  ชื่นสุขสินทรัพย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศุภสิริโรจน์
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวสุพิชชา   คำนาค
 
1. นายสันติ   แสวงวงศ์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายธนธรณ์   ประวาลปัทม์
 
1. นายวาทิต  ชาติไทย
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 1. เด็กชายกิตติพศ  แก่นนาคำ
 
1. นายธีรศักดิ์  ภูมิเจริญ
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายชิติสรรค์  ร่มเย็น
 
1. นางจิราภรณ์  อิสสะอาด
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 1. นายกฤษดา  แสงใส
 
1. นายธีรศักดิ์  ภูมิเจริญ
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แสงอาภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  วงษ์ปัญญา
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสรวีย์  ธนพูนหิรัญ
 
1. นางสาวเบญจพร  ศรีน่วม
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวรอยพิมพ์ใจ  กาญจนศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  วงษ์ปัญญา
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวสรัญธร  หย่ำวิลัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงกมลชนก อลิซ  อิเบอาคามา
2. เด็กชายกิตติพงศ์  หอมชื่น
3. เด็กหญิงกิตติมา  ค้อยชัยภูมิ
4. เด็กหญิงญาณิศา  ส่งแสงขจร
5. เด็กชายธนวิทย์  สมร่าง
6. เด็กชายพงษ์ศกร  เสงี่ยมงาม
7. เด็กชายพิษณุ  มลิซึ่ง
8. เด็กชายพุฒิพงศ์   คัชมาตย์
9. เด็กชายภานุมาศ  สุทธิบุญ
10. เด็กหญิงภาวิดา  ชีวขนาน
11. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  เชียวเกตวิทย์
12. เด็กชายเอกฤทธิ์  สิงห์แก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์
2. นายรุ่งรดิศ  จันทร์จำปา
3. นายโสภณ  เติมโชคทรัพย์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงนิตานุช  ธารณรักษ์
2. เด็กหญิงนุดี  เสาเเก้ว
3. เด็กชายปรินทร  บดีศรีสกุล
4. เด็กชายพศิน  โหมดนอก
5. เด็กหญิงพุธิตา  ตันติราพันธ์
6. เด็กชายวรพล  ภักดีอุธรณ์
7. เด็กหญิงสุภัชชา  เคนไชยวงค์
8. เด็กหญิงอัยยาวีร์  กายาสมบูรณ์
9. เด็กหญิงอาณัญชา  พรรนธารางกูล
 
1. นายเจตสิทธิ์  สว่างเอี่ยม
2. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวกชพร   ทามโคกสูง
2. นายชีวิน   เทศชื่น
3. นายณัฐกรณ์   ภาดี
4. นายผจงพงศ์   ลิ่มศิลา
5. นายยุทธนา   หลักคำศรี
6. นายศิรัณฐ์   อ่อนพร้อม
7. นายสรวิชญ์   โสภณคณาสาร
8. นางสาวสุภาวดี   สังข์เงิน
9. นายเกรียงไกร   ประสารพวง
10. นายเจษฎาภรณ์   เงินสลุง
11. นางสาวเพียงออ   พูลเจริญ
 
1. นางแก้วใจ   เหมือนอินทร์
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. นางสาวกฤตษภรณ์  เลี่ยวสมบูรณ์
2. นางสาวกานต์รวี   พรายพัทธยา
3. นางสาวชนิกานต์    พันธ์หล้า
4. นางสาวดวงทิพย์   วณิชย์วโรดม
5. นางสาวธัญชนก   พยุหนาวีชัย
6. นางสาวนันต์ณพัชร   อินทรสิงห์
7. นางสาวพิมพ์ปวีณ์   อิริยาภิชาติ
8. นางสาวลภดา  สถาปัตย์พัฒนา
9. นางสาวลัลนา   หนูเรขา
10. นางสาววิมาลา  สิทธิมลดา
11. นางสาวอรพัศสรณ์  สุดถาวรเจริญ
12. นางสาวเกศราพัชร์  หุตายน
 
1. นางสาววิสา  นิลพุดซา
2. นายภาคภูมิ  ดวงแก้ว
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1. เด็กหญิงAvril Lavigne  Pagalan
2. เด็กหญิงกสิณา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงจิดาภา  ประเสริฐยิ่ง
4. เด็กชายจิรภัทร  ชีพจิตรตรง
5. เด็กชายชนชนก  ธัญบูรณพงศ์
6. นายชินภัค  มหาโภคา
7. เด็กหญิงซันชีณี  โรดริเกส
8. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสงชนะ
9. เด็กชายธีระวัช  พุกดี
10. เด็กหญิงนันทวัน  เรกล่า
11. เด็กหญิงปทิตตา  นบนอบ
12. เด็กชายปพนธีร์  เกศทับทิม
13. เด็กหญิงปุณยนุช  ว่องวรานนท์
14. เด็กหญิงปุณยวีร์  กลิ่นดอกแก้ว
15. เด็กหญิงพชรพร  หวังดี
16. เด็กชายพัชรพล  บุญเจริญ
17. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วสุวรรณ
18. เด็กชายภูรินทร์  คชชัญญา
19. เด็กหญิงรวิพร  ประโรกิจจักร์
20. เด็กชายวสพล  ตุ้มท่าไม้
21. เด็กหญิงศรินรัตน์  บัวหลวง
22. เด็กชายสรณ  ซุกลา
23. เด็กหญิงสุชญา  บุญเหลือ
24. เด็กหญิงอรุณโรจน์  ครองสินเสาวภาค
25. เด็กหญิงเขมิสรา  จินนุกูล
26. เด็กหญิงแองจีลี  โรดริเกส
27. เด็กชายไทคิ  นากามิชิ
 
1. นายสุคณัชญ์  โพธิ์ศรีสุข
2. นางสาวอลิสา  เจสกุล
3. นางจันทร์อำพร  ปิงยศ
4. นายวิญญู  ชาประดิษฐ
5. นายนันทพัทธ์  เกิดแก้ว
6. นางสาวทรรศนีย์  เอี่ยมจรูญ
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายกษิดิศ  ปัญญาคม
2. นางสาวจุฑาณัฐ  นาอัก
3. เด็กหญิงจุลลักษณ์  บัวบุญ
4. นางสาวชาลินี  อินทร์งาม
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญแจ่ม
6. นางสาวณภัทร  จิตภิรมย์
7. เด็กหญิงณภัทรธนัช  เดชกิตติกร
8. นางสาวณัชชานภา  ดีวรกิจ
9. เด็กหญิงณัฐญาดา  สายเชื้อ
10. เด็กชายณโรดม  โลเกตุ
11. นางสาวทรายแก้ว  แดนนค์เมือง
12. เด็กหญิงทฤทัย  ศิริพันธุ์
13. นางสาวทิฆัมพร  สุขสอาด
14. เด็กชายธนกฤต  วริสาร
15. นายธนพัฒน์  ม่วงพูล
16. เด็กชายนนทพัทธ์  แซ่เตียว
17. นางสาวนวลนภา  มณีวัณณ์
18. เด็กชายนิติพัฒน์  บัวแตง
19. เด็กชายปวริศ  เยาวจิตต์
20. นายพรชัย  พึ่งงาม
21. เด็กหญิงพรรณพนัช  เกิดมงคล
22. เด็กชายพิชญุตม์  สุระเทพ
23. เด็กชายพุฒิพงศ์  เที่ยงหนู
24. เด็กหญิงภูริชา  วงศ์ถิรวัฒน์
25. เด็กชายภูวเดช  ศรีวารินทร์
26. เด็กหญิงมัลลิกา  มุกดาประกร
27. เด็กชายยศทัศน์  หัตถกิจวิไล
28. เด็กหญิงรังสินี  ฐิตะฐาน
29. นางสาววิปัสสนา  ทองช่วง
30. นางสาวศรุตา  ทองรอด
31. นางสาวศิริกัญญา  ทองพันธ์หยู่
32. เด็กหญิงษรรัศมิ์  บุญมา
33. นายสรยุทธ์  อยู่แก้ว
34. เด็กหญิงสุภัสสร  สุขสำราญ
35. เด็กหญิงสุภิญญา  บุญมี
36. นายอนันฐพร  บัวงาม
37. นางสาวอาทิมา  พรมนัส
38. เด็กหญิงเจติยา  แสงกิตติกร
39. เด็กชายเมธาภัทร  ชินอ่อน
40. เด็กหญิงเอมอัชฌา  โปร่งจิตร์
 
1. นายยุทธศักดิ์  โพธิรุกข์
2. นายณพล  จันทร์เที่ยง
3. นายชูชาติ  อุ้ยหา
4. นางสาวจิดาภา  อินทะคง
5. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1. นายKei Wee  Kong
2. นายจักรภัทร  สาดะระ
3. นางสาวชนเนษฎ์  ดำรงมหาสวัสดิ์
4. นายชานล  อัคระธนพล
5. นายชินดนัย  ไวแสง
6. นางสาวฐิติยาภรณ์  บุญมี
7. นางสาวณัฐมน  ธิติมาพงศ์
8. นายทักษิณ  จาง
9. นายทีฆทัศน์  ปรางแก้ว
10. นายธนพัชร์  สำโรงทอง
11. นายธนาธิป  ศรีวัฒน์
12. นางสาวธนิษฐา  ทองดี
13. นางสาวธัญพรพรรณ  เกิดสวัสดิ์
14. นายธัญเทพ  อัศวพิสิฐกุล
15. นายธีรเมธ  พระพินิจ
16. นางสาวนพรดา  ณัฎฐาชัย
17. นายนฤมิต  ฤทธิกุล
18. นางสาวบุษกร  โมริยะ
19. นางสาวปิ่นมนัส  พอกสนิท
20. นางสาวพชรพร  โพธิ์จันทร์
21. นางสาวพิชยา  หาญสถิตย์
22. นางสาวภาณิศา  บุญเจริญสมบัติ
23. นายภูริเมศ  บุญประเสริฐ
24. นางสาวมิเชล  แองเกิลมอร์
25. นางสาวมุขสุดา  ถาวร
26. นางสาววรินทร  ว่องวรานนท์
27. นายศมา  แสงเวช
28. นางสาวศิลป์ศุภา  พิทยจำรัส
29. นายสิปปวิชญ์  สายธัญญา
30. นายสิรวิชญ์  นนทรีย์
31. นางสาวอัญชิสา  พิบูลย์วัฒนวงษ์
32. นายไฟซาล  งามสมชาติ
 
1. นายสุคณัชญ์  โพธิ์ศรีสุข
2. นางสาวอลิสา  เจสกุล
3. นางจันทร์อำพร  ปิงยศ
4. นายวิญญู  ชาประดิษฐ
5. นายโยธิน  ลิขิตปภาพงศ์
6. นางสาวกนกจอม  บุญมาเลิศ
7. นายขุนพล  เคนพรม
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นายกรธวัช  ศรีพยัคฆ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชูแก้ว
3. นางสาวกานต์พิชชา  ชูชื่น
4. นายคมสันต์  ก๋าปัญญา
5. นายจิรสินณ์  พิชญเวชช์
6. นายจิรัฏิ  แดงขาว
7. นางสาวชญานี  มั่นจิต
8. นายฐณะวัฒน์  มยุเรศ
9. นางสาวณัฐชานันท์  วงศ์ประเสริฐ
10. นางสาวณัฐวรรณ  บังเกิด
11. นางสาวณิชา  พรมรักษ์
12. นางสาวตวงขวัญ  จางวางคง
13. นายปฐมรัฐ  แตรไชย
14. นางสาวปภศร  พ่วงเเสง
15. นายปิยพัทธ์  สุวินัยวงศกร
16. นางสาวพรปิย  อินภูวา
17. นางสาวพรรณภสร  คำภักดี
18. นายพีรวัส  เพ็งโคตร
19. นายภวัตสุข  ปิ่นเจริญ
20. นางสาวภัทรนันท์  จารัตน์
21. นายยุคนธร  บุญมาทัน
22. นางสาวรัตนาภรณ์  ประกวด
23. นางสาววชิราภรณ์  ยางศรี
24. นายวิฑูรย์  แก้วกลม
25. นายศักดิพัฒน์  ภู่นคร
26. นายศิริพงษ์  มรเวก
27. นางสาวศิริวรรณ  พาศิริ
28. นางสาวศิโรธร  ชาวสวน
29. นางสาวสมปรารถนา  บุญตวง
30. นางสาวสุพรรษา  เพ็ชรดี
31. นางสาวสุมาวตี  ไกรศรี
32. นางสาวสโรชา  เสถียรศรี
33. นางสาวหฤทัย  มุงคำภา
34. นางสาวอริสา  อิฐคลองครุ
35. นายอิทธิพล  ขอสืบ
36. นางสาวเก็จมณี  อิฏฐิผล
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
2. นายวิษณุ  เอี่ยมบุญเสริฐ
3. นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายรัชชานนท์   บุญผาสุข
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายธัชชัย  ยวงเงิน
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นายจักรภัทร  จันทรโชติ
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายภรัณยู   อิงควระ
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายรัตนวุฒิ  อุทัย
 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายณัฐวัตร  ธรรมเจริญ
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวปณิดา  สอนสุภาพ
 
1. นายปริทัศน์  เรืองยิ้ม
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวแพรพลอย   สมานมิตร์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายณัฐภาพ  โฉมศรี
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายศิรฐาป์  บุญปลูก
 
1. นางสาวบุษราคัม   จรรย์นาฏย์
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายจุลจักร  ไชยจักร
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงสมฤดี  นวลกระโทก
 
1. นายจักรี  ภูมิบูรณ์
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายไกรวิชญ์   จงใจ
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวชนิกานต์  ต้องดี
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางสาวบุษราคัม   จรรย์นาฏย์
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายปัณณทัต  นราแก้ว
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายก้องภพ  บุญเต็ม
 
1. นายทศพร  เกิดออมทรัพย์
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายภาณุทัช  แก่นวงศ์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายศุภวัฒน์  เสริมสร้าง
 
1. นายทศพร  เกิดออมทรัพย์
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวธฤตมน   บูรณวัฒนาโชค
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายติณห์  แถวพินิจ
 
1. นายไวยวุฒิ  ธนบัตร
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายพุฒิพงศ์  อนุเคราะห์ดิลก
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ไมตรีธรรม
 
1. นายทศพร  เกิดออมทรัพย์
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายนภธีป์  แซ่เอี้ยว
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  วิชายา
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวดลลดา  โรจน์ณุภา
 
1. นางสาวชลิตา  บุญรักษา
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวนัท  ทองแสง
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงชวิศา  กุลณาวรรณ
 
1. นายรวิภาส  พยุงวงษ์
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงวาศิณี   สุวรรณแพทย์
 
1. นางสาวบุษราคัม   จรรย์นาฏย์
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. นางสาวพชรพร  วิสุทธิไพฑูรย์
 
1. นางสาวนาฏยา  งามเสงี่ยม
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงรวิกานต์  ปิ่นเวหาส์
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อูเอกิ
 
1. นางสาวบุษราคัม   จรรย์นาฏย์
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายฉัตรชัย   เทียมแสน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายชยพัชร์  เสริมรัฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีบูลย์  นามแสน
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงอรชนา  กุตนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีบูลย์  นามแสน
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 1. เด็กชายกิตติพศ  แก่นนาคำ
 
1. นายธีรศักดิ์  ภูมิเจริญ
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวพรหมภัสสร   พัชรนิธิภัทร์
 
1. นางนุชรีย์พร   วิชาเดช
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นายจักรภัทร  จันทรโชติ
2. เด็กหญิงชัญนัน  ศรีสมุท
3. นายณภัทร  สุจินดามณีชัย
4. นายธนา  ตั้งจิตรถาวรกุล
5. เด็กชายปัณณทัต  นราแก้ว
6. เด็กหญิงปาลิตา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
7. เด็กหญิงรวิกานต์  ปิ่นเวหาส์
8. นางสาวลลิตา  วิไลวัลย์
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
2. นางสาววิสุดา  อีเกิลแซม
3. นายธีรศักดิ์  คชสาร
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  อูเอกิ
3. เด็กหญิงธนวดี   ทองทา
4. เด็กหญิงนภัสกรณ์  วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กชายพงค์ภาวี   ภัทรรุ่งเรืองกุล
6. นางสาวพิมพ์ชนก  อูเอกิ
7. นายสุริยา   แสงจันทร์
8. เด็กหญิงอิสรีย์  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางสาวบุษราคัม   จรรย์นาฏย์
2. นายเข็ม   กลั่นใสสุก
3. นายศิริธัญญา   ตันสกุล
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายชนวีร์    ถัวทอง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์มณี
3. นางสาวดลลดา  โรจน์ณุภา
4. นายนราวิชญ์   ตุ่มใสย์
5. นางสาวนัชชา    ชอยประเสริฐนภา
6. นายปัญญาธร   ถัวทอง
7. เด็กชายปัณณทัต   ปทุมวัน
8. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์    ครุฑดำ
9. นางสาวพิมพกานต์  เพ็งพรม
10. เด็กชายภูตะวัน    เฉียดกลาง
11. นางสาวมยุรินทร์   บุตรเพ็ชร
12. นางสาววรรณศิลป์  บัวทอง
13. เด็กหญิงสายป่าน   สุขพัทธี
14. เด็กชายสุริยพงษ์  คงประเสริฐ
15. นางสาวอารียา  คำภีระ
 
1. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์
2. นางสาวชลิตา  บุญรักษา
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายกฤษพล   ยะราช
2. เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  อูเอกิ
4. เด็กหญิงธนวดี  ทองทา
5. เด็กหญิงนภัสกรณ์  วงศ์สวัสดิ์
6. เด็กชายพงค์ภาวี   ภัทรรุ่งเรืองกุล
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ออกช่อ
8. นางสาวพิมพ์ชนก  อูเอกิ
9. เด็กชายพีรธัช  ด้วงช่วย
10. เด็กหญิงวาดทราย  ขันดา
11. เด็กหญิงวาศิณี   สุวรรณแพทย์
12. เด็กชายศิรฐาป์  บุญปลูก
13. เด็กชายสรวิศ  ธงชัย
14. นายสุริยา   แสงจันทร์
15. เด็กหญิงอิสรีย์  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางสาวบุษราคัม   จรรย์นาฏย์
2. นายเข็ม   กลั่นใสสุก
3. นายศิริธัญญา   ตันสกุล
4. นางสาวจุฑาภรณ์  ทิมธนสาร
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายกฤษพล   ยะราช
2. เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  อูเอกิ
4. นายธนกร   ชื่นประดิษฐ์
5. เด็กหญิงธนวดี   ทองทา
6. นางสาวพิมพ์ชนก  อูเอกิ
7. เด็กชายพีรธัช  ด้วงช่วย
8. เด็กหญิงวาศิณี   สุวรรณแพทย์
9. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงหรัตน์
10. เด็กชายศิรฐาป์  บุญปลูก
11. เด็กชายสรวิศ  ธงชัย
12. เด็กหญิงอิสรีย์  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางสาวบุษราคัม   จรรย์นาฏย์
2. นายเข็ม   กลั่นใสสุก
3. นายศิริธัญญา   ตันสกุล
4. นางสาวจุฑาภรณ์  ทิมธนสาร
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายกิตติธัช   ผลราศรี
2. เด็กชายขจรเกียรติ  เสียงยิ่ง
3. เด็กชายจุลจักร  ไชยจักร
4. เด็กชายชินวัตร  น้อยแสงสี
5. เด็กชายณัฐภาพ  โฉมศรี
6. เด็กชายณัฐวัตร  ธรรมเจริญ
7. เด็กชายทักษิณ  นาด้วง
8. เด็กชายธนาดุล  คงยอด
9. เด็กชายรพีวิทย์  เรืองอยู่
10. เด็กชายวันเฉลิม  พิมยา
11. เด็กชายสิรวิชญ์    อุดมวัจนศักดิ์
12. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สีภา
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  รักสอน
3. เด็กหญิงฐิติชญา  จันนวล
4. นางสาวฐิติวรดา  วงศิริ
5. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
6. เด็กหญิงนิรชา  สลับเพชร
7. เด็กหญิงนิรชารัตน์  สุธีรพรานนท์
8. เด็กหญิงปนัดดา  มุระดา
9. เด็กหญิงประกายเนตร  ชาวนาฮี
10. เด็กหญิงปาลีรัตน์  แสงอรุณ
11. เด็กหญิงปิยะพร  เหมือนท่าไม้
12. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
13. เด็กหญิงรุ้งนภา  ใจฉลาด
14. เด็กหญิงลลิตา  ยิ้มแย้ม
15. เด็กหญิงวรรณวิสา  มั่งคั่ง
16. เด็กหญิงวริศรา  พรสุข
17. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
18. นางสาวสุทธิดา  แก้วคำมา
19. เด็กหญิงสุพิชา  ไกรศรี
20. เด็กหญิงอรกมล  สากลวารี
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นายประวุฒิ  อ่ำพุทรา
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ยี่หว้า
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองโสม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รตนบุญโท
4. เด็กชายณัฐพันธุ์  เชื้อตาพระ
5. เด็กชายทิวา  หาญสาคู
6. เด็กชายธนาวุฒิ  ปรีเปรม
7. นางสาวนวนันส์  แก้วคำ
8. นางสาวนัท  ทองแสง
9. เด็กหญิงนิศารัตน์  ล้ำลอง
10. นางสาวบุษราคัม  เชื้อประสาท
11. เด็กชายพรเทพ  สิงหนารถ
12. เด็กหญิงมาริษา  บุณฑริกนววิธ
13. เด็กหญิงลลิดา  ลดามณี
14. นายวงสวัสด์  สุริยะชัยวัฒนะ
15. นายวชระ  สิงหนารถ
16. เด็กหญิงวิภาดา  เกษพอง
17. เด็กชายวีร์รัชน์  กลมเกลี้ยง
18. เด็กชายศราวุท  แจ่มแหยม
19. นายสิทธิชัย  มิตรชู
20. เด็กหญิงสุนิษา  ห้องชา
21. เด็กชายอนันตสิน  หลิว
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิชายา
3. นายพลวัชร  สำเรียนรัมย์
 
243 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   แก้วกันยา
2. เด็กหญิงชนานา   สมพงษ์พันธ์
3. เด็กชายชัยธวัช    อาภรศรี
4. เด็กชายชุติพงศ์   โชติพิพรรธน์
5. เด็กชายณรากร   ขุนอาจ
6. เด็กหญิงปพิชญาพร    แก้วมี
7. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน    แช่มนก
8. เด็กชายสิปปวิชญ์    สุขบุญรัตน์
9. เด็กหญิงสุมิตรา    สีดามาตร์
10. เด็กชายเอกวุฒิ   อัศวภูมิ
 
1. นางวิรัลรุ้ง  ไชยเลิศ
2. นางสาวภคมน  นิธิศวรดา
 
244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เฉลาจินดารัตน์
2. เด็กหญิงฐิตาภา  พลางวัน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขตรัตน์
4. เด็กชายทักษิณ  ศรีประสงค์
5. เด็กหญิงพรประภา  ไวยรัตน์
6. นายภูพดล  มลิวัน
7. เด็กหญิงศศิธร   กอกุลชั่ง
8. เด็กชายสนธยา  กุลเสน
9. เด็กชายอดิศร  แสงศรี
10. เด็กหญิงเพชรชนก  ตั้งทวีปัญญาทิพย์
 
1. นางสาววิลัลดา  มณีสม
2. นายคีตวัฒน์  ภู่ขาว
3. นายณัฐวงศ์  พัฒนวรภาคย์
 
245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวคณิตา  พรรณา
2. นางสาวจันทิมา  จิตรนุ่ม
3. นางสาวชมพูนุท  อิ่มอุรา
4. นางสาวชลธิชา  หาสนนท์
5. นางสาวพรชนก  บุตรพรม
6. นายวัชระ  แก้วงาม
7. นายสุธี  พีมะผล
8. นายหิรัญ  แก่นสาร
9. นายอชิตพล  เอ่นไชย
10. นายอธิป  เอกบัว
 
1. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
2. นางนันท์สินี  อุปพงศ์
 
246 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวกชกร  ชูเมือง
2. นางสาวจิดาภา  ธาราไทย
3. นางสาวจิรดา  กาดำ
4. นางสาวณิชา  ถาวรอนิวรรต
5. นายพชรพล  เกาะแก้ว
6. นางสาวพลอย  บุ้งทอง
7. นายพุทธิพงศ์  ตีระเจริญ
8. นายรณกร  ราศรี
9. นายสาทร  แก้วพวง
10. นายไพรสน  สินชัย
 
1. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
2. นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนประทุม
 
247 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หอดขุนทด
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  ปานแก้ว
3. เด็กหญิงนันทภัค  คำเปลว
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ก่อเกิด
5. เด็กหญิงพฤกษ์ริกา  มีแก้ว
6. เด็กหญิงพิชชาภา  สารธิราช
7. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ปุยละเทิม
8. เด็กหญิงศุภชัญญา  บุญอ่อน
 
1. นางนิษฐกานต์  รุจิราศักดิ์ธรรม
2. นางสาวนันทญา  ขาวสระคู
 
248 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นาพัว
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สักกัจนนทวุฒิ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมาก
4. เด็กหญิงสุคนธ์ฑา  สุมัจฉา
5. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร์ทอง
6. เด็กหญิงสุพรทิพย์  สุดตา
7. เด็กหญิงอัญพัชร์  เสรีบรรลือวุฒิ
8. เด็กหญิงเขมจิรา  นาพัว
 
1. นางนุชนาถ  จั่นงาม
2. นายดลวาการ  ลิ้มระหงษ์
3. นายสัณหภาส  อุทธา
 
249 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชาลิสา  นาชัยนาค
2. นางสาวณัฐพร  สาคร
3. นางสาวสุทธิกานต์  นุวงค์
4. นายอภิชัย  หนูโมระ
5. นางสาวอมรรัตน์  รัชตรังสี
6. นางสาวอรปรียา  บุญกล้า
 
1. นางสาวมุกดา  คุ้นประเสริฐ
 
250 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวคุณัญญา   เสียงใส
2. นางสาวจันทกานต์  อมรบดี
3. นางสาวจิดาภา  ครีบภูบุตร
4. นางสาวชวิศา  ปะอิกูล
5. นางสาวธัญชนก   พันเลิศวัฒน
6. นางสาวสิริยากร  กันตุ่ม
 
1. นางสาวกฤษณา  เพชรซ้อน
 
251 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กหญิงจิตติพรรณ  ช่วยแสง
2. เด็กหญิงธนพชร  รัตนพงศ์พร
3. เด็กหญิงปาญาดา  เดชแสง
4. เด็กหญิงพรทิพา  เพชรมี
5. เด็กหญิงสิรากร  นิลกำแหง
6. เด็กหญิงอนิสา  ดีรัมย์
 
1. นางสาววนิชา  พฤกษากร
 
252 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงณัชยา  สาขำ
2. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองมีสุข
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  มณีรัตน์
4. เด็กหญิงนันทกานต์  จันตา
5. เด็กหญิงปูรณ์ภัสสร  ธนาทวีพงศ์
6. เด็กหญิงภควดี  พูลมา
7. เด็กหญิงสิรินาถ  มาลาวงษ์
 
1. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก
2. นางกนกอร  รื่นวุฒิ
3. นางสาวทิพยรัตน์  ปั้นขาว
 
253 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกมลพรรณ  มาสุ่ม
2. นางสาวชนัญญา  โชคชัยเจริญลาภ
3. นางสาวชลลดา  มัชฌิมรัตน์
4. นางสาวปพิชญา  จันทร์ศรี
5. นางสาวปาลิตา  สายุปถัมภ์
6. นางสาวมนต์นภา  สวนศรี
7. นางสาวสุธิดา  บัวสุวรรณ
8. นางสาวแพรวา  โสภณรัตน์
 
1. นางสาวกมนนิษฐ์  สมรวิบูลย์
2. นางสาวสุภัทรา  ยมตะโก
3. นางสาวปาฌิกา  พันธรักษ์กุล
4. นางสาวนิชานันท์  จันท์กะพ้อ
 
254 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวชนิดาภา  เกาะกลาง
2. นางสาวณัชญา  วงค์ญาติ
3. นางสาวณัฐธยาน์  สุภากร
4. นางสาวดรุณี  ศรีขุนทด
5. นางสาวธารารัตน์  ขำเพ็ง
6. นางสาวปิ่่นสุดา  อุทัยวรรณศรี
7. นางสาววิมลรัตน์  พอใจ
8. นางสาวศิริวรรณ  ลักษร
 
1. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
2. นางสาวเมทิตา  ชัยมา
 
255 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1. เด็กชายกันติชา  เสวกวงษ์
2. เด็กชายจักรภัทร  พานิชพงค์
3. เด็กหญิงณภัทร  พูลศิริ
4. เด็กชายณัฐชนน  แก้วใส
5. เด็กชายธนเทพ  นันทเดชวิทยาคม
6. เด็กชายปฏิญญา  กัณเกตุ
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  นิติมงคลชัย
8. เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  จารุศิริเปรมสกุล
9. เด็กหญิงวนิชพร  ชมสวัสดิ์
10. เด็กชายวรัญญู  แนวพานิช
11. เด็กชายวรุณ  รุ่งสุวรรณ์
12. เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณวิทย์
13. เด็กชายสุรพัศ  อัญญะมณี
14. เด็กชายอัครพงษ์  วงค์หนองหว้า
 
1. นายสุวรรณธรณ์  ใจยนต์
2. นางสาวตวงพร  มีทรัพย์
3. นายปรัชญา  กลิ่นสุวรรณ
4. นางสาวเกศนี  มีศรีผ่อง
5. นางสาวพรฟ้า  ทองสุข
 
256 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายกันตพงศ์  น้อยนิล
2. เด็กชายคามิน  แสงสุขงาม
3. เด็กหญิงจั๊สมินทร์  อินทร์ดนตรี
4. เด็กหญิงชนิตา  ศิริวิทยากุล
5. เด็กหญิงธันยพร  ประทุมแย้ม
6. เด็กชายนรินธรณ์  เถื่อนวรรณา
7. เด็กหญิงนัฐอนันตา  ฮวดพงษ์วิทย์
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  อ่อนคง
9. เด็กหญิงภัทราวดี  แสนทวีสุข
10. เด็กหญิงวันวิสาข์  เอี่ยมอ่อน
11. เด็กหญิงศิลา  พาภักดี
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีตระเวร
13. เด็กหญิงสิวาภรณ์  อัปกาญจน์
14. เด็กหญิงอนัญญา  ซานอก
15. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  พงษ์เนตร์เตชากร
16. เด็กหญิงแสนดี  จำปาหวาย
 
1. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
2. นางสาวมานิตา  ปานทอง
3. นางสาวสกรานตา  ภูยาธร
 
257 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกานตรัตน์  พุ่มโพธิ์
2. นางสาวณภัทร  ณะศรี
3. นางสาวณิชาภัทร  หน่ออ้าย
4. นางสาวนภัสสร  เขม้นกิจ
5. นางสาวปาณมิตา  อิ่มโอชา
6. นางสาวพรรนิภา  รักธรรมสกุล
7. นางสาววิกันตา  จันทร์ดวง
8. นางสาวสิริมนพินญ์  ทีปต์สิริ
9. นางสาวสิริยาภรณ์  แซ่ย่าง
10. นางสาวอริศรา  อภิบาล
11. นางสาวอริสา  โสหินกอง
12. นางสาวเปมิกา  สมนึก
 
1. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
2. นายประเวช  ผสมงาม
3. นางสาวนิชานันท์  จันท์กะพ้อ
4. นายสายปัญญา  อินทะรังษี
5. นายสาธิต  เพ็งอร่าม
 
258 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายกฤษฏิพงศ์  บุษบา
2. นายชาติวัฒน์  ชาวไธสง
3. นายธนกร  ทัดรอง
4. นางสาวนวรัตน์  อรุณศรี
5. นายปิยะพันธ์  ยิ้มสงบ
6. นางสาวสุทธดา  เชยศรี
7. นางสาวสุพิชญา  ยัดไธสง
8. นางสาวอัญชลี  เมืองนุช
9. นายเจษฎา  อินปนาม
10. นายเมธิน  โฉมสันเทียะ
 
1. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
2. นางสาวมานิตา  ปานทอง
3. นางสาวสกรานตา  ภูยาธร
 
259 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายณัฐวุฒิ  ตระกูลจำปา
2. นายธีรภัทร  มาลัง
3. นายยิ่งคุณ  อริยสุนทร
4. นายเมธพนธ์  บัวดำ
 
1. นายศตวรรษ  กล่อมวิเศษ
2. นายณยศ  สงวนสิน
 
260 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชลดา  ชนูนันท์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เอี่ยมปรีชา
3. เด็กชายมนตรี  ขำเจริญ
4. นางสาวสุพัตรา  รูปสวย
5. นางสาวเกศณภา  วาไธสง
 
1. นางสาววิลัลดา  มณีสม
2. นายณัฐวงศ์  พัฒนวรภาคย์
 
261 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายบุญวัชร  สังข์เสวก
2. นายอลังการ  ปะอาว
 
1. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์
2. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงเวอร์จีเนีย พิชญา  โอลิเวอร์
 
1. นางสาววิลาสินี  ลิขิตชัยศักดิ์
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงศิรดา  ภวภัค
 
1. นางสาวพิรญาณ์  มณีพันธุ์
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายณพวิทย์  เหมาะพิชัย
 
1. Mr.Padmore Carl Kwame  Fiakpoey
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวกมลพัชร  โตการค้า
 
1. นางสาวสุภาลัย  สายคำภา
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวมัสยา  โทกุล
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกันติยา  โรจน์ประเสริฐสุด
 
1. นายศุภชัย   พุทธกุล
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวธารีญา  พฤฒิธรรมกูล
 
1. นายธีรพงษ์  ทับทิมบัว
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวจินตอัมพร   เดชาไพบูลย์
 
1. Mr.Alberto  Gutierrez
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงฐานุตา  จิตรานุกิจกุล
2. เด็กหญิงณฐพร  ศรีจันทร์
3. เด็กชายธีรเดช  ไชยมงค์
4. เด็กหญิงปวริศา  บัวลอย
5. เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์ทิน
 
1. นางสาวปวรวรรณ  ณ ตะกั่วป่า
2. Mrs.Girlie  Briones
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เงินนาค
2. เด็กหญิงปุญนิสา   จันทรทิพย์
3. เด็กหญิงปุณณภา   ปัญจวรรณ์
4. เด็กชายวรชน  เติมวิทย์ขจร
5. เด็กหญิงวรวรรณ   พัดสูงเนิน
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  ชวนมงคลเจริญ
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายบุณยาดิเรก  บุณยะโหตระ
2. นายพัฒนายุ  บุณยรังค
3. นางสาวรัตน์เกล้า  อร่ามเรือง
4. นายศุภกิจ  จวงสอน
5. นายเกียรติพงศ์  อาษา
 
1. นางมนทกานติ  เตชะสวัสดิ์วิทย์
2. Mr.Jo D  Yee
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวขวัญชนก   ไชยหาวงค์
2. นางสาวธัญวลัย   มณีพันธ์
3. นางสาวนันทพร   คำแสนโคตร
4. นางสาวสุกัญญา   บุญภิญโญ
5. นางสาวอารยา ซาร่า   โทมัส
 
1. นางสาวภาวิณี   แถบหอม
2. Mrs.Elizabeth   Lamprea
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายภคิน  โลหชิตรานนท์
2. เด็กชายวิศวะ  แซ่ฮุ่ย
 
1. นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวจันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายภาสกร  วราจิตติชัย
2. เด็กชายอัลโทนิโอ   คาร์โล ฮูซาริ
 
1. นางสาวภาวิดา  สุหร่ายเพชร์
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายสิทธิชัย  ทองสุข
 
1. นางสาวรองรัตน์  ผู้พัฒน์
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายธีรภัทร   อรอรรถ
 
1. นายวิพุธ  แซ่แต้
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ผกามาศ
 
1. นางสาวดวงพร  เถอะจ๋า
2. นางสาวพรทิพา  จันทะรี
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กชายนวพรรธน์  ลีสิริวัฒน์
2. เด็กหญิงนิลยา  ราชธานี
 
1. นายกิตติคุณ  เเซ่หยาง
2. นางสาวศิริรักษ์  ปินใจ
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวนิจจารีย์  ดอนคงดี
2. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวธนิสรา  ภู่ไพบูลย์
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวอัจฉริยา  เดชประเสริฐ
2. นางสาวเบญญาภา  แบ้งกลาง
 
1. นางสาวสุชาดา  สายแก้ว
2. Miss Ai Xia  Li
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปริณดา   นกเล็ก
2. เด็กหญิงมณฑกานต์   มอญขาม
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เขียวน้อย
2. นางสาวจิราพร   ไชยวรรณ
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงธัญมน  อำนวยสาร
2. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  สุทธิพงษ์
 
1. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ
2. นายกอปรคุณ   ชุมวรรณศรี
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวณัฏฐ์พรินดา  พาสนไกรศร
2. นางสาวพรชนิตว์  พุฒินาถ
 
1. Mrs.Yuki  Matsuoka
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายพิสิษฐ์  นิลกิจศรานนท์
2. นายเศรษฐ์  วงศ์เมือง
 
1. นายเดียร์  สุขเพ็ชรี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญขวัญ
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวประภาวัลย์  หมีวิเชียร
2. นางสาวอรวรรณ  บัวไพร
 
1. นายธงเมธัส   รักสกุลใหม่
2. นางสาวซูยอน   ยัง
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวณิชารีย์   นิลชาติ
2. นางสาวปุลพร  จินดา
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
2. MissDayeon  Gil
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวจิราภรณ์  เรืองคำศิลป
2. นายสุพัฒนชัย  สีหานาม
 
1. นางสาววาสนา  คำอุดหนุน
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวรัฐญา  รื่นพิทักษ์
2. นางสาวอาภัชสรากรณ์  จันทรางศุ
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน
2. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายกิตติวัฒน์  นภากร
2. นางสาวณฐกร  พืชโรจน์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ชื่นชม
2. นายจิณณวัตร  ปานจีน
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายสราญ  แวงวรรณ
2. นายสืบศักดิ์  อนันตา
 
1. นางสาวพัชรพร  พิมลภัทรกุล
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวกมลชนก  มัณฑนานนท์
2. นางสาวศศิกาญจน์  สุดหนองบัว
 
1. นางสาวสิริพร  เฉลิมชุติเดช
2. นางสาวนุสบา  นพศิริ
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวณัฐพร  เอกชน
2. นางสาวประภาลักษณ์  เดชนำบัญชาชัย
 
1. นายรชต   ทองสมบูรณ์
2. MissMa  Xiangyuan
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นายกฤตพัฒน์   สว่างจิตร
2. นายนันทภัทร   สกุลดำรงเกียรติ
 
1. นางสาวอัศวินี   กิติกุล
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายพัฒน์  แสงสง่าพงษ์
2. นางสาวศศิธร  โพธิ์ลี้
 
1. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
2. นางสาวธนัญชนก  พลาวุธ
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวธัญชนก   จิตมงคลทอง
2. นางสาวเบญจวรรณ   ฉันท์ศิริรักษ์
 
1. นางสาวภัทร์ลภา  ฟักบาง
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวขัตติยานี   มารอด
2. นางสาวณิชนันทน์   ลือสายวงศ์
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
2. MissDayeon  Gil
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวนิรมล  เตตะนัง
2. นายสรวิชญ์  ยงสวัสดิ์
 
1. นายสรศักดิ์  เจริญการค้า
2. นางสาวนันทนา  นันทภัทรพานิช
 
299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวธัญวรินทร์  สุรพัฒน์ชุติกุล
2. นางสาววันวิสา  สัพโส
3. นางสาววิษราพร  เหมบุตร
4. นายศวัสกร  นะมาตร์
5. นางสาวอาทิตยาพร   พานประสี
 
1. นายพิริยพันธุ์  พุ่มสุวรรณ
2. นางสาวประภัสสร  พันธุมัย
 
300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวชลธิชา  นางทะราช
2. นางสาวณัฐชา  โกพุทธชาติ
3. นางสาวพิมศิริ  ปรีทอง
4. นางสาววจนะพร  ตะเภาพงษ์
5. นางสาวอภิชญา  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวนันทรัตน์  เจริญสุข
2. นางสาวศิโรรัตน์   ชัยศิริ
 
301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายกัญต์ธีภพ  ศรีเจริญ
2. นายจิรายุทธ  ตือเจริญ
3. นายธนวัช  ปิ่นทอง
4. นายวีรวิชญ์  สิริพงศ์เมธี
5. นายสิริ  หงษ์เจริญ
 
1. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ
2. นายกอปรคุณ   ชุมวรรณศรี
 
302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวกัญญาพัชร  เข็มคง
2. นางสาวชนากานต์  ทัศนพงศ์
3. นางสาวบุษยารินทร์  แก้วทอง
4. นางสาวพรหมพรม  ตันธนสมบัติ
5. นางสาวรัญชิดา  ศิริกาญจนสุข
 
1. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
2. นางวีดารัตน์  พานทอง
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวญาณิศา  มีมั่งคั่ง
2. นายธนกร  สิริกุลธนาชัย
3. นายธาราธร  โยธาวิจิตร
4. นางสาวปิญชาน์  ชุมภู
5. นางสาวสิรภัทร  เนตรเชวียง
 
1. นายจิณณวัตร  ปานจีน
2. นายกรองกาญจน์  ชื่นชม
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายกันต์กวี  บุญพุ่ม
2. นายธนบดี  จันทะสิงห์
3. นางสาวธนารีย์  เรืองฤทธิ์
4. นายภูริเมศวรก์  บัวทอง
5. นายศุภณัฐ  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง
2. นางสาวธัญชนก  ถาวรศรีสกุล
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวพรชนนี  กาญจนประทุม
2. นางสาวศิริขวัญ   เจริญศิลป์
3. นางสาวสุทธิกานต์   สอดจิตต์
4. นางสาวอริสรา   พราหมณ์แก้ว
5. นางสาวอัญลิปรียา  ศุภรังษีวราธรณ์
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
2. MissDayeon  Gil
 
306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายก้องเกียรติ  สง่างาม
2. นางสาวฐิติมา  พันธุ์
3. นางสาวณิชกานต์  ขำเมือง
4. นางสาวทิพย์วิภา  ยงพัฒนาสิริกุล
5. นางสาวอภิญญา  อรุณโอภาส
 
1. นางสาวลาวัณย์  แสงเย็นพันธุ์
 
307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวโสภาพรรณ  จันโททัย
 
1. นางสาวนิจจารีย์  โหตระการศรี
 
308 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวมาทวี  พงศ์สุพัฒน์
 
1. นางสาวจันทิรา   รัตนเรืองวิโรจน์
 
309 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาววิภาวี  ทองเล็ก
 
1. นางอจารีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์
 
310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพัณณิตา   หวันลา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เขียวน้อย
 
311 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวณิชมน  ศรีวังไพร
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
 
312 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวอารดา   วงษ์มณี
 
1. นางสาวภัทร์ลภา   ฟักบาง
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กชายชนนพงศ์  สังวรณ์
2. เด็กชายฐิตามร  ปั้นศิริ
3. เด็กหญิงณัฐสินี  หอมขจร
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  สร้อยทอง
5. เด็กชายภูมิภัทร  พูลผล
6. เด็กชายรพีภัทร  ไชยศิริ
7. เด็กชายวาคิม  แสงวงศ์
8. เด็กชายเสรี  บุญกองชาติ
 
1. นายพชร  สายรัตน์
2. นายทวีพล  สารินทรานนท์
3. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายชินภัทร  สิมมาจารย์
2. เด็กชายณัฐวัช  สีวีระ
3. เด็กชายพิชญนันท์  พวงเพชร
4. เด็กชายพีระภัทร  เชื้อทอง
5. เด็กชายวรธน  จารุสุขวิเศษ
6. เด็กชายศรัญย์  พะเนาไธสง
7. เด็กชายศุภกฤต  จิตราศาสนจิต
8. เด็กชายสองนคร  คำนวณศิลป์
 
1. นายธีรวัต  นวลภักดิ์
2. นางสาวอักษราภัค  วงศ์อนันต์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  กล้าหาญ
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชมพูนุช  ขำเจริญ
2. นางสาวณัฏฐรีณา  มีฮาต
3. นางสาวพรรณกาญจน์  ก้อนแก้ว
4. นางสาวมนัสวี  ฤทธิ์เชาวนะ
5. นายศราวุฒิ  พุทธรักษา
6. นางสาวอัลฟะห์  เปาะจิ
 
1. นางจารุวรรณ   ทองมี
2. นายคีตวัฒน์  ภู่ขาว
3. นางสาวสมพร  อ่อนอ้วน
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 97.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวกมลชนก  นิ่มนวล
2. นายชานนท์  อนุหนายนน์
3. นายธชสม  ตั้งเจริญ
4. นายปัฐญา  มูเราะ
5. นางสาวลักษิกา  เรืองศรี
6. นายสยามรัฐ  จันทร์ศรี
 
1. นายกฤษฎา  สังวรณ์
2. นายวิศิษฏ์  หนาแน่น
3. นางสาวชนกานต์  ศิรินิกร
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชามาส  ทองมี
2. นางสาวกุลธิดา  ศุภกิตติปัทมา
3. นายธเนตร  ธรรมแก้ว
4. นางสาวนภัสวรรณ  พงษ์สมุทร
5. นายปฐมพงศ์  ศรีพลัง
6. นางสาวพชรวรรณ  ยัญญพงศ์
7. นางสาวมัยรัตน์ดา  นาเขียว
8. นางสาวมาติกา  หนูสาย
9. นางสาวสุพัตรา  พาทอง
10. นางสาวอลิศรา  วังเย็น
 
1. นายสมบัติ  ไชยศร
2. นางจารุชา  ไชยศร
3. นางสาววันวิสาข์  เทพกรรณ์
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายจิรภัทร  สุขวิมลไพศาล
2. นางสาวฐิติวรร  ฉุยฉาย
3. นางสาวทิพย์รัตน์  ว่องไว
4. นายพงศกร  เหลืองทอง
5. นางสาวพิชญาภัค  สร้อยสุวรรณ
6. นายภูริณัฐ  สุขดี
7. นายรุ่งสุริยา  กัญญามา
8. นางสาวศศิธร  จงจิตร์
9. นายอานันท์  แม้นนุสิท
10. นายเศวตฉัตร  เกษมญาติ
 
1. นายวิวรรธน์  อึ๊งพิมชยกุล
2. นายพิพัฒน์  ภู่ถาวร
3. นายชาตรี  ไชยรัตน์
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจิรชยา   จันทร์พิพัฒน์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   ดำรงนิธิกุล
3. เด็กหญิงพิชชนก   หงษ์สำโรง
4. เด็กหญิงภัทรา   กำทองดี
5. เด็กหญิงวรวลัญช์  จินดามณี
 
1. นางสาวพรรวินท์   ชมภู
2. นางสาวพนิดา  คุณพล
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณฐา  เวชเดชานนท์
2. เด็กหญิงภัททิยา  โอถาวร
3. เด็กหญิงสไบนาง  พิริยะอนันตกุล
4. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ์   บำรุง
5. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พันธ์มุง
 
1. นางชินานาฎ  ปาณิกวงษ์
2. นางสาวปภานันท์  ฟักเจริญ
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวชฎารัตน์   พลรักษ์
2. นางสาวธนภรณ์   คีบสูงเนิน
3. นายนิติศาสตร์  กะการดี
4. นางสาวพรทิพย์   มานิกบุตร์
5. นางสาวพิมลรัตน์   อักษรศักดิ์
 
1. นางสาววันวิษา  เสนาแสง
2. นางสาวบุษราคัม  รักพวก
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวณิชากร   โพธิ์อ่ำ
2. นางสาวตรียาภรณ์   สายประยงค์
3. นางสาวศุภกานต์   ทองสร้อย
4. เด็กชายหนึ่งหทัย   แซ่เฮง
5. นางสาวอรณิชา   รอบคอบ
 
1. นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ
2. นายมิติ  โอชสานนท์
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  กิจโอภาส
2. เด็กหญิงปณิชา   วรรณสวัสดิ์กุล
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  พร้อมวงศ์
 
1. นางสาวเรณุกา   มีสุข
2. นางสาวปิยฉัตร  มั่นคุณากร
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงทวิรัสมิ์  เจริญสาร
2. เด็กหญิงปลวัชร  เอกอุฬาร
3. เด็กชายอนันดา  สายสีทอง
 
1. นางมลิวรรณ์  มูลพรม
2. นางสาวมะลิสา  ศรีนอก
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวจิรญา  คลังทิพรัตน์
2. นางสาวริสรา  วิเศษยิ่ง
3. นางสาวศุภิสรา  เลิศวรจักรพงษ์
 
1. นางสาวมะลิสา   ศรีนอก
2. นางมลิวรรณ์  มูลพรม
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวนันท์นภัส  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวพิสุทธิดา  เสาวรส
3. นางสาวอารยา  จันทร์รุ่งอนันต์
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุนทรมนูกิจ
2. นางสาวปิยฉัตร  มั่นคุณากร
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงณัฐชยาพร   เตชะวัชราภัยกุล
2. เด็กชายธรรศณ  หลวงเมือง
3. เด็กชายศิลป์  สการันต์
 
1. นางสาวเรณุกา   มีสุข
2. นางสาวปิยฉัตร  มั่นคุณากร
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายกองทัพ  วงศ์คำเหลา
2. เด็กหญิงพัชรีพร  สุวะเลิศ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สังข์ทอง
 
1. นางกุลวดี  วิมะลิน
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายก้องภพ  รัตนสัมฤทธิ์กุล
2. นางสาวธันยวี  เวลุตัง
3. นายเอกภูมิ  สิริยศโสภณ
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุนทรมนูกิจ
2. นางสาวเรณุกา  มีสุข
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายกฤตยชญ์  สุพรรณ
2. นางสาวนงนภัส  ชัยทอง
3. นางสาวอุบลรัตน์  เฟื่องฟูลอย
 
1. นางกุลวดี  วิมะลิน
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
331 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวธนพรรณ  เรืองสุข
2. นายปริญญา  เติมกสิพาณิชย์
 
1. นายภานุวัตร  ชูบัวขาว
 
332 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายกฤษกร   พยัคฆ์มะเริง
2. นายฤทธิไกร   กุลพัฒน์
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
 
333 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. นายวิชญ์พล  เกษตรตระการ
2. นายไกรวิชญ์  จรสโรจน์กุล
 
1. นางสาวพรวิภา  อ่อนละมูล
2. นางสาวชญาภา  ประเสริฐ
 
334 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวนันทินี  แสวงโชคพาหะ
2. นายศุภกฤต  ปะมาคะมา
 
1. นายวีรยุทธ์  คุ้มโภคา
2. นางสาวจินตากรณ์  อิ่มรัง
 
335 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กชายปงศ์ปณต  ยืนยัง
2. เด็กชายภูวิศ   ลือดารา
3. เด็กชายยชญ์ศรัณย์  ผิวผ่อง
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายธนานุวัฒน์  แก้วทอง
 
336 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิเศษ
2. นายปวิช   รุ่งฐานอุดม
3. นายภวัต   สุขปรุง
 
1. นายรัชพล  ไชยวงค์
2. นางสาวปาณญดา   โมราวรรณ์
 
337 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวมลนภา  ไชยเลิศ
2. นางสาวสายหทัย  ดีประเสริฐ
3. นางสาวเกษราพร  พิมเสน
 
1. นางสาววัฒนา  มะปรางค์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ถูกเหมาะ
 
338 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวจริยาภรณ์  อัมพรพันธ์
2. นายภีรภาคย์  บุญญนสินีเกษม
3. นายศุภกิตติ์  ลิมวิภูวัฒน์
 
1. นายลัทธพล  ด่านสกุล
2. นางสาวชลนิชา  โคตรสีหา
 
339 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 1. นายธนบดี   สิงเกื้อ
2. นายภูพิงค์   คำแสง
 
1. นางณัฐริกานต์   โล้ววัฒนกุล
2. นางสาวกตัญชลี  พงศ์ทองมี
 
340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายธนาธิป  ชัยวัฒนพิพัฒน์
2. นายศุภกร  เนตรสุวรรณ
 
1. นายกิตติภูมิ  เรืองเสน
2. นายนันทพัทธ์  สุดตา
 
341 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุดสะ
2. เด็กหญิงพิรดา  จูงงาม
 
1. นางสาวรัชนู  รุ่งเรือง
2. นางสาวภิราภรณ์  ฝ่นเรือง
 
342 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงศสิพัชร  ชรารินทร์
2. เด็กชายไชยสรรพ์  รินทะ
 
1. นางสาววิลาสินี  โกศิลป์สุข
2. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
 
343 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ยะโส
2. เด็กชายอานันท์  นัยเนตร์
 
1. นางสาวละมุล  เสนานุฤทธิ
2. นางสาวคณิตา   ซากัน
 
344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กหญิงกัลยา  วิวัฒน์ชัยทรัพย์
2. นางสาวศิริอาภา  วงษาเภา
 
1. นางสาววิภาดา  คงเมือง
2. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพชรฤาชา
2. เด็กหญิงเมธาวี   เพิ่มพูล
 
1. นายทัศนันต์  หงษ์ทอง
2. นางสาวกุลธิดา   ศรีเสมอ
 
346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงสุพิชา  หวังยงกุลวัฒนา
 
1. นางสาวประไพพร  วิวัฒนาเจริญกุล
2. นายคมกริช  อุดารักษ์
 
347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายวชระ  สิงหนารถ
2. นางสาวไอรดา  ชมกิจ
 
1. นายอนรรฆ  สาสุข
2. นางสาวสุนิสา  เทียนประเสริฐ
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวณัฏฐณิชา   สีดา
2. นายภูมิวัชริศ  พรัดขำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมหาดไทย  บุษยเหม
2. นางยุภาพร  บุษยเหม
 
349 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงปิยะฐิฤตา  บรรลือสินธ์ุ
2. เด็กชายสุเมธ  พิมพ์ชัยศรี
 
1. นายเอราวัณ  ดำภูผา
2. นางวัฒนาศิริ  ชุ่มธิ
 
350 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทรานุรักษ์
2. เด็กชายเกียรติคุณ  ขวัญกิจวรุณ
 
1. นายสุริยา  ทรัพย์เฮง
2. นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์
 
351 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นายวทัญญู  สุวรรณนัง
2. นายอรรถพล  ครุทธะสาร
 
1. นายฐิติ  วงษ์ไพร
2. นายปรัชญา  หาญประสพ
 
352 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นายกร   โรจน์รัตนปัญญา
 
1. นายณรัช   มีนมณี
2. นางสาวนิรอสือนิง   นิดือมอง
 
353 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 83.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปล้องอ้วน
2. นายศุภณัฐ  แก้วกุลศรี
 
1. นายอนรรฆ  สาสุข
2. นางสาวศิวนารถ  ชื่นตา
 
354 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นายธนกร  พุมวงศ์
2. นางสาวธัญพิชฌา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาววัชรวีร์  ธนกิจชัยสิทธิ์
2. นางสาวรัชนู  รุ่งเรือง
 
355 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กชายพหล  ยั่งยืน
2. เด็กชายภูมิรินทร์   สุขเจริญ
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายสมพร  กรินทะ
 
356 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  ผิวคราม
2. เด็กชายสุรวิช   จิรภัทรสกุล
 
1. นายเชษฐา   บุญสมยา
2. นางสาวละมุล  เสนานุฤทธิ
 
357 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายนันทภัทร์  จันทชูศักดิ์
2. เด็กชายอมรเทพ  พุฒศิริ
 
1. นายอนรรฆ  สาสุข
2. นางสาวศิวนารถ  ชื่นตา
 
358 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงสุนิภา  แก้วพิสดาร
2. เด็กหญิงโสภิศนภา  นาพระยัพ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย  พิพิธกุล
2. นางยุภาพร  บุษยเหม
 
359 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายธนากร  องอาจ
2. เด็กชายรณกร  อุ่นวงศ์
3. เด็กชายรัศชานนท์  คำเลิศ
 
1. นายมงคล  ประเสริฐสังข์
2. นายอภิสิทธิ์  ภูระวงษ์
 
360 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายกฤตเมธ  ศรีคำเวียง
2. เด็กชายปรเมศวร์  จาดแจ่ม
3. เด็กชายพงศธร  มะภู่ทอง
 
1. นายมนตรี  สังข์โต
2. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
 
361 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. นายชัชชล  กาญจนมุสิก
2. นายธิบดินทร์  แสงนารี
3. นายเอกรินทร์  อุดมพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ศุภลักษณ์
 
362 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ขุ่ยเฟือง
2. นายวุฒิชัย  จรุงกัน
3. นายอาจณรงค์  เต็มสุข
 
1. นายธเดช  ทิสานนท์
2. นางสาวภิราภรณ์  ฝ่นเรือง
 
363 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายฉลองรัช  หอมทวนลม
2. เด็กชายณิณรพัชร์  สุทธินวล
3. เด็กหญิงมนสิชา  โยธมาตย์
 
1. นายชำนาญ  เปตามะนัง
2. นางสาววิมล  สายทองมี
 
364 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ยางสูง
2. เด็กชายไวกูณฐ์นาถ  จริยสุธรรมกุล
 
1. นายพิศิษฐ์   บุญประเสริฐศักดา
2. นายชวลิต  มะสำอินทร์
 
365 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายธนาธิป  สิงหานนท์
2. นายภัทรพงษ์  เชื้อทอง
3. นางสาวรณิษฐา  ถือความตรง
 
1. นายอารักษ์  ทันใจชน
2. นายศุภชัย  ตนภู
 
366 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายพัสกร   ทองอุ่น
2. นายวราดล   ใจยะ
3. นางสาวอรจิรา   เกกินะ
 
1. นายอภิสิทธิ์   ภูระวงษ์
2. นายสิทธิ  อารีพงษ์
 
367 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายพงศ์อิทธิ์  ขันธวิสูตร
2. เด็กชายอภิพล  สุวรรณชัยสกุล
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
2. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
 
368 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยศิริ
2. เด็กหญิงอารียา  แซ่เอี้ยว
 
1. นายพิศิษฐ์  บุญประเสริฐศักดา
 
369 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายณรรฐสิทธิ์  บุญญกามะ
2. นางสาวพิชญาวี  ฐานมงคล
3. นายสมเกียรติ  ไกรกล
 
1. นายเรวัตต์   นกสว่าง
2. นายคมสัณห์  จันสอน
 
370 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายจิรายุ  สุขบุตร
2. นายสัจภูมิ  ไกรเลิศรัตน์
3. นายอภิสิทธิ์  กิตติเรืองอร่าม
 
1. นางสาวเพ็ญพิทยา  ทองรัตน์แก้ว
2. นายจิรพงศ์  กรมน้อย
 
371 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายพสธร   คงชู
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  สงนำมา
4. เด็กชายสรวิศ  กลัดแขก
 
1. นายนิวัตร   ชูโชติ
2. นางสาวปาณญดา   โมราวรรณ์
 
372 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กหญิงกรลักษมณ์   ชัยรักษ์สิริกุล
2. เด็กชายกิตติภณ   หลำพงษ์
3. เด็กชายจักรนรินทร์   สุขศรีโรจน์
4. เด็กชายพลพร   ชิณศรี
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวปวีณา   หรั่งมา
 
373 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายประพันธ์   พ่วงจริญ
2. นายสพลเชษฐ์  มหาพรม
3. นางสาวอชิรญา   มีล้อม
4. นายอโนทัย   คงสวัสดิ์
 
1. นายรัชพล  ไชยวงค์
2. นายพันทูร   บุญยัง
 
374 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวนารีรัตน์  พึ่งพุก
2. นายพาทิศ   อิ่มสุดจิตร์
3. นายสิปปกร  ศิรินภากาศ
4. นางสาวอรณิชา  เกกินะ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ภูระวงษ์
2. นางสาวอัญชลี  สารนา
 
375 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพัศ  ทรงเลี่ยม
2. เด็กหญิงวิชุดา  สารศิริ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุ้มสิน
 
1. นางเสริมสุข  เปลี่ยนเดชา
2. นางสาววิราวรรณ  สายแก้ว
 
376 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กชายธนโชติ  ภวชุติวงศ์
2. เด็กชายยศวิชญ์  จ้ายหนองบัว
3. เด็กชายวิโรจน์  ดำรงบุญตระกูล
 
1. นายจักรวัฒน์  ชุมแดง
2. นายพิชนนท์  สมานรักษ์
 
377 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายจิตติพัฒน์  รอดสิริ
2. นางสาวรุจิรา  จิตอาษา
3. นายอดิศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายศรันดร์  คำเรืองฤทธิ์
2. นายศุภชัย  ตนภู
 
378 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นายณฤบดินทร์   ภักดีผล
2. นายธีรพงศ์   ส้มเช้า
3. นายสรวุฒิ   พาณิชย์พันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์   สังข์แย้ม
2. นางสาวศรวณีย์   มณีศรี
 
379 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กหญิงชวิศา  ตันธีระพลชัย
2. เด็กหญิงนิพัชชา   บุญมีสนม
3. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวแววดาว  เขียวภา
2. นางสาวอินทิรา  ทรงรัฐ
 
380 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงนิภาพร   หนูเผือก
2. เด็กหญิงพิชชาภา   ตั้งวัฒนาศิน
3. เด็กหญิงสุธีกานต์   คำฟู
 
1. นายอนุวัฒน์    เพร็ชรัตน์
2. นายอภิชาต  บุญเพิ่ม
 
381 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวฉัตรพร  แซ่ย่าง
2. นางสาวน้ำทิพย์  ภูหมื่น
3. นางสาววิภาวดี  พาลี
 
1. นายธนกร  หวนขุนทด
2. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
382 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวมนทกานต์   ไชยภักดี
2. นางสาวมารีย์   มากผาสุข
3. นางสาวอภิชญา  ขำเปลี่ยน
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
2. นางสาวธนาภรณ์   ทองเสริม
 
383 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กชายกวีธรรม   กรรณรัตน์
2. เด็กหญิงชุดาพรรณ  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงณิชารีย์  เสมาวัด
4. เด็กชายนันทกร  แสงพิสาร
5. เด็กชายพลพจน์  ขอเสริมศรี
6. เด็กหญิงเปรมมิกา  ขออินกลาง
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ตติยสกุลเลิศ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พิพิธกุล
3. นางสาวอภัสรา  อุตระธิยางค์
 
384 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มาเหลน
2. เด็กหญิงพรรษา  พัวพันหงส์
3. เด็กหญิงศิริยากรณ์  บุญส่ง
4. เด็กหญิงสุธิตา  ดีน้อย
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนทวีสุข
6. เด็กหญิงอุษณี  วรวงศ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
385 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นายธนกร  มนขุนทด
2. นายนพรุจ  หอยสังข์
3. นางสาวลดาวรรณ  เสาทอง
4. นางสาวสกาวดี  สะอิ้งทอง
5. นายเจษฎาภรณ์  คำเจริญ
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ละอองศรี
 
1. นางสาวสาวิณี  ทีวงศ์
2. นางพรสุดา   คนตรง
3. นางสาวณัฐาศิริ  สุวรรณกลาง
 
386 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวจรรยา  หัดกันยา
2. นางสาวศิริรัตน์  ศิริเลี้ยง
3. นางสาวศิลนวรรณ  พันธ์ขัน
4. นางสาวสุวรรณา  มะหังสา
5. นางสาวอัจฉรา  เสน่หา
6. นางสาวอาทิตยา  กฐินทอง
 
1. นายวรพจน์  อิทธิยาภรณ์
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์โม้
3. นางสาวลีลาภัสร์  ไชยณรงค์
 
387 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงติณณา   กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภัสสร   วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงศุภิสรา   ปราชญ์ปิติ
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์   เอี่ยมรัมย์
2. นางหฤทัย   วงศ์จอม
 
388 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายขันติ  อู่รัตนมณี
2. เด็กชายธนากร  ขำทัพ
3. เด็กหญิงรดาวัน  แย้มทับ
 
1. นางสาวอารียา  นุชอนงค์
2. นางสาวศิริพันธุ์  มัครา
 
389 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายพีพิชญ์  พุ่มลอยฟ้า
2. นางสาวภัทรียา  สมบูรณ์
3. นางสาวสายธาร  หาโล๊ะ
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  สีวิกะ
2. นางสาวประทิน  ตรีถัน
 
390 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกัญญาภัค   แก้วใจ
2. นางสาวกุลธิดา   เอื้ออรุณชัย
3. นางสาวธัญมัย   แฝงสกา
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์   เอี่ยมรัมย์
2. นางสาวศรวณีย์   มณีศรี
 
391 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงปุณณลักษณ์  สุธิราธิกุล
2. เด็กหญิงภรณ์มณี  เพชรหลายสี
3. เด็กหญิงศิริพิชญา  จันปัญญา
 
1. นางสาวฐิติมา  แทนกลาง
2. นางสาวนุชนารถ  พรมโท
 
392 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวชนัญธิดา  จงเพิ่มกลาง
2. เด็กหญิงวริยดา  บุญคุ้มครอง
3. นางสาววิชญาดา  ราศรี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา
2. นายสหรัถ  อาสา
 
393 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาว เอมสมร   อายุยืน
2. นางสาวธันยนันท์  ภานุพัฒน์ธนโชติ
3. นางสาวปิยาภัสร์   รังสิมันตุชาติ
 
1. นางสาวนฤภัทร  กุชวัฒนะ
2. นางสุดารัตน์  โคสูงเนิน
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวกิตติมาพร  สิมแสง
2. นายธัชพล  สติธรรม
3. นางสาวปณิฏฐา  จันวงเดือน
 
1. นางสาวฐิติมา  แทนกลาง
2. นางสาวนุชนารถ  พรมโท
 
395 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงณัชชา  บุตรกำพี้
2. เด็กหญิงศิรินภา  ขันทะวุธ
3. เด็กหญิงอมรลดา  อัชชะสวัสดิ์
 
1. นางสาวซารินา  ขำมิน
2. นางสาวสุดาพร  จำปาทอง
 
396 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   คมจตุรัส
2. เด็กหญิงมลจิรา   ชูสุข
3. เด็กหญิงอารยา   แสงนพรัตน์
 
1. นางสาวสุจิตตรา   กลิ่นสุคนธ์
2. นางศศิธร   ศรีทรัพย์
 
397 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวณัฐนันท์  บัวงาม
2. นางสาวประกายวรรณ   นุชเปล่ง
3. นางสาววีรภัทรา   ดอนเตาเหล็ก
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
2. นางสาวธนาภรณ์   ทองเสริม
 
398 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกฤติยานี   มานะศิลป์
2. นายอรัญชัย   ประทุมชาติ
3. นายเดชาวัต   สอนแก้ว
 
1. นางศศิธร   ศรีทรัพย์
2. นางสาวสุจิตตรา   กลิ่นสุคนธ์
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงธนารีย์  โรจน์ประเสริฐกุล
2. เด็กหญิงปรียากร  บุดดีคง
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  ภูษิต
 
1. นางสาวจิราพร  สร้อยอำภา
2. นางสาวศุภรัตน์  กว้างขวาง
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   ลิ้มทองประดิษฐ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา   ลิ้มทองประดิษฐ์
3. เด็กหญิงพิชญา  มณีเนตร
 
1. นายสุริยันต์   ใหม่โสภา
2. นางสาวจิรสุดา   อิ่มอ้วน
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวนัฐชยา  พงษ์ภาพ
2. นางสาวพัชรีภรณ์  บุญยิ่ง
3. นางสาวโยษิตา  ทองใส
 
1. นางนภัสนันท์  สิงห์เพียง
2. นางสาวทิพย์สราวัลย์   หวังปรุงกลาง
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายณัฐพัชร์  คงนอก
2. นายวรัทยา  วงค์พาดกลาง
3. นายศิวพงศ์  เจริญศรี
 
1. นางสาวภรภัทร  ชัยสุริยะเดชา
2. นางสาวรัชนีพร  ไชยฤกษ์
 
403 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงนรีกมล  ชัยธงรัตน์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอังคณา  ไชยศุภนาถ
 
1. นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี
2. นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา
 
404 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจิณณะ  ลีสิรวงศ์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พิพัฒนสุภรณ์
3. เด็กหญิงรินรดา  ดังพิมาย
 
1. นายณัฐพงษ์  ทรงผูกจิตต์
2. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
 
405 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. นางสาวนวพรรษ  ถนอมจิตร
2. นางสาววันวิสา  สมุททัย
3. นายเพชร  นาคประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา  ณ นคร
2. นายสิทธิเดช  เสมอภักดิ์
 
406 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายสงกรานต์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นายอนุชา  พิมพ์ตระการ
3. นายอรรถเศรษฐ์  เกตน์สิรินารา
 
1. นางสาวภรภัทร  ชัยสุริยะเดชา
2. นางสาวจุฑามณี  กรกมลชนก
 
407 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กชายทรรศนริศพันธ์   เอี่ยมเขียว
2. เด็กหญิงวราภรณ์   จูสิงห์
3. เด็กหญิงวารุณี  คงคาหลวง
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
2. นางสาวธนาภรณ์   ทองเสริม
 
408 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาววรรณภา  สวัสดิชัย
2. เด็กหญิงสารินท์  สุทธสนธิ์
3. เด็กหญิงเยาวพา  สานุจิตร
 
1. นางจิรัฐิติกาล  ก้อนเพชร
2. นางสาวเมธินี   สอนแปง
 
409 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวณัฐพร  ทองลอย
2. นางสาววิรชา  วิชางาม
3. นางสาวเต็มดวง  สุริยจันทราทอง
 
1. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
2. นายสุพัฒน์  กลัดสมบุญ
 
410 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวญาณิศา  สนธิ์จันทร์
2. นางสาวณภัทร  อิ่มสมบัติ
3. นางสาวลดาวัลย์  อินทรีย์
 
1. นางรัตนาภรณ์  วชิรญานนท์
2. นางสาวพรเพ็ญ  ตติยสกุลเลิศ
 
411 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายเรืองฤทธิ์  หุ่นโต
 
1. นางกฤตยา  อรุณเวช
 
412 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ชัยศิริ
 
1. นางอาภาภรณ์  อริวัน
 
413 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   ปัทมพรหม
 
1. นางสาวนภสร  สิทธิไกรพงษ์
 
414 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงทรายแก้ว  พีรพัฒน์ดิษฐ์
 
1. นางสาวอรินทร  เหล่าทอง
 
415 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กชายศิวัษ  เทพวาที
 
1. นางสาวมัลลิกา คุณสุข  คุณสุข
 
416 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กชายปิยะพัตร์  ไตรบวรภัสร
 
1. นางสาวพิรงรอง  บุญจักษุ
 
417 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายอัครเดช  แน่นอุดร
 
1. นายศราวุธ   คารมหวาน
 
418 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. เด็กชายอรรถพงษ์  ไพบูลย์อัตถกิจ
 
1. นางอัจฉรา  ลีลาทัศนาวิจิตร
 
419 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีสุธรรม
2. เด็กชายพัชรพล  แซ่ฉั่ว
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีสนิท
 
1. นางสาวอัยด้า  สะมะแอ
2. นางสาวกัญญาภัค  เสนจันตะ
 
420 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายพัลลภ  มารยาตร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โพวิชัย
3. เด็กหญิงม่านน้ำ  วงศ์นาค
 
1. นางสาวนัฐฐยา  ธนทรพงศ์สิริ
2. นางสาวปรัชญา  โคสาดี
 
421 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ทรงทอง
2. นายวัชรพล  แสงสิน
3. นางสาววาสิตา  ภักดีเตล็บ
 
1. นางสาวอัยด้า  สะมะแอ
2. นางหนูเพียร  โกมลสุรกุล
 
422 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นายชเลศวร  เวียงสาม
2. นายณัฐพล  รุจิระพงศ์
3. นายณัฐวัฒน์  สุทธิสน
 
1. นางสาวอริศรา  บัวเจริญ
2. นางสาวสุพรรณี  แย้มศรี
 
423 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ลอยลม
 
1. นางธัญดา  ศรีวิชัย
 
424 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คหบดีกุล
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
425 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวันวิสา  หุ่นทอง
 
1. นางสาวหัฏฐวรรณ  พรวนต้นไทร
 
426 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นางสาวณัฐปภัสร์  พงศ์เลิศวุฒิ
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
427 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่คู
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
428 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงริญญาภัทร์   โชติอนันต์วุฒิ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
 
429 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  มธุพจน์
 
1. นางสาวหัฏฐวรรณ  พรวนต้นไทร
 
430 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงอัญมณี  สินไชย
 
1. นางสาววนิดา  ตนภู
 
431 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ฟักเพ็ชร
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
432 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญช่วย
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
 
433 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงทรายแก้ว  พีรพัฒน์ดิษฐ์
 
1. นางสาวอรินทร  เหล่าทอง
 
434 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายณัฐกมล  เศษสระ
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
435 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กหญิงณัฏฐากุลยา  กิติพงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  กระแสสิงห์
 
436 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายนัฐภูมิ  ยูฮันเงาะ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โคกมา
 
437 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายชรินทร์  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
 
438 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 1. นายวีรภัทร  เนื่องชมภู
 
1. นางสาวนันทยา  ปามะ
 
439 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 1. นางสาวกษมา  อ่างหล้า
 
1. นางสาวนันทยา  ปามะ
 
440 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายธีทัช  ทองมี
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  ประสิทธิ์
 
441 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวณัฐฐิตา   พรหมละ
 
1. นางสาววันวิษา   เสนาแสง
 
442 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายพีระพงศ์  แย้มเกิด
2. เด็กชายอิทธิกร  อิงควงศ์
 
1. นางศศธร  บำรุง
2. นายสุคนธ์  อาจยาทา
 
443 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายปวรุตม์  อ่อนหวาน
2. เด็กชายอดิเทพ  ศิริเทพทวี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
444 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายบุญบุล  สุขจิตต์
2. นางสาวฟ้าลัคนา  วิริยะอรรถพร
 
1. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
2. นางสาวอัญชิษฐา  ว่องไวพิสิฐกุล
 
445 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงภคพร  เวชกุล
2. นางสาวสุพรัตน์  เรืองพล
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ศรี
2. นายสถาพร  มอญวัด
 
446 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายธนพัต  ลอยกระโทก
2. เด็กชายวัฒนา   มูลทรัพย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
2. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
 
447 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  บุญเหลือ
2. นายก้องภพ  กาทอง
 
1. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร
2. นายเจตนิพัทธ์   โกวิทเทวาวงศ์