งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาค: ภาคกลางและภาคตะวันออก)
https://central69.sillapa.net/sm-central/  การแข่งขันระดับชาติ

กรณีแก้ไข

การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่างนี้
Download คู่มือการแก้ไข ชื่อ-สกุลของนักเรียนและครู


กรณีเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ 1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปแบบของไฟล์ pdf เท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีเปลี่ยนตัว
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน
..คลิก..
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน..คลิก..

เอกสารเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน..คลิก..
คู่มือการแก้ไข เปลี่ยนตัวและเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว..คลิก..
แนวทางการปฏิบัติการยื่นเอกสาร..คลิก..
**หมายเหตุ : ทั้งกรณีการแก้ไขและกรณีเปลี่ยนตัว ของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2562
 
ลำดับการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาค: ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระดับ สพม. 

       สพม. เขต 18 (ชลบรุ ี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบรุ ี1]                    ลำดับที่ 27    
 

**ประกาศแจ้งให้ทราบ**
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 
    1. Username และ Password ในการลงทะเบียนแข่งขันให้โรงเรียนใช้รหัสที่ได้รับ
    2. ระบบเปิดให้ลงทะเบียนแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
    3. หากโรงเรียนของท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ                              นางสาววรนุช  แสงจันทร์  ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง                                                โทร. 08 6379 3301 ,08 2560 3442                                
การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน  
      
ประกาศ  
ระบบเปิดให้แต่ละโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ วันที่ 18 พ.ย. 2562  
จากเมนูด้านซ้าย
     .:.คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
     .:.พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:33 น.
การประกาศผลการแข่งขัน
ให้ศูนย์การแข่งขันทุกกลุ่มสาระฯ พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขัน และประกาศผลการแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ให้เรียบร้อย  และให้ศูนย์ฯ แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ (รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง) ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน ให้เรียบร้อย
วันพฤหัสบดี ที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:15 น.
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอนให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน นำไปส่งให้ศูนย์การแข่งขันในวันแข่งขัน

**โรงเรียนใดที่เปลี่ยนตัว / เปลี่ยนชื่อ ในวันแข่งขันแล้วไม่มีแบบฟอร์ม จะไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ในทุกกรณี**
วันเสาร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:32 น.
    
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ <ดาวน์โหลด> 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  <ดาวน์โหลด> 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย <ดาวน์โหลด>  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <ดาวน์โหลด> ฉบับแก้ไข (1 ตค 62)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ <ดาวน์โหลด> 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ <ดาวน์โหลด>  กำหนดการ  ทัศนศิลป์  ดนตรีสากล  ดนตรีไทย  นาฏศิลป์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  <ดาวน์โหลด> 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <ดาวน์โหลด> 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี <ดาวน์โหลด> 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันหุ่นยนต์ <ดาวน์โหลด>  ฉบับแก้ไข (31 ตค 62)
 
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 22:27 น.
-----ระดับเขตพื้นที่----   
 เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่                             2 ก.ย. ถึง 1 พ.ย. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                                       1 พ.ย. 2562  
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ                                   2 พ.ย. 2562   
♦ 
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่                                                 5 - 8 พ.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่                                   หลังจบการแข่งขัน   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                                                   18 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป                                                  
    
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ                                              1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ  18-24 พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ                      26 พ.ย.2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ                      7-9 ธ.ค. 2562


 
  
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 22:25 น.
.:. สถานที่จัดการแข่งขัน .:.

    
1) ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
    วิทยาศาสตร์                   แข่งขัน วันที่ 8 พ.ย. 2562        
               ผู้ประสานงาน :
 นายธนายุต  จันทราเขต โทร.089-8337629
 
    สุขศึกษาและพลศึกษา     แข่งขัน วันที่ 8 พ.ย. 2562  
              ผู้ประสานงาน :
นายศานิต  โหนแหย้ม
 
2) ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนชลกันยานุกูล
     ภาษาต่างประเทศ          แข่งขัน วันที่ 8 พ.ย. 2562
             
ผู้ประสานงาน : นางพรชนก  เดชาทยานันท์

     กลุ่มสาระฯ ศิลปะ           
แข่งขัน วันที่ 6-7พ.ย. 2562
             ผู้ประสานงาน :    นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
     - ทัศนศิลป์
     - นาฏศิลป์
     - ดนตรีไทย
     เรียนรวม-ศิลปะ
 
3) ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
     คณิตศาสตร์                แข่งขัน วันที่ 7 พ.ย. 2562
           ผู้ประสานงาน : นางวัชรา  จรูญผล
 
4) ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
     การงานอาชีพ             แข่งขัน วันที่ 7 พ.ย. 2562
           ผู้ประสานงาน : นางสาวจิระนันท์  ทองขาว

     คอมพิวเตอร์               แข่งขัน วันที่ 7 พ.ย. 2562
           ผู้ประสานงาน : นายณัฐชนน  ขาวสอาด

     เรียนรวม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
5) ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์"
     ภาษาไทย                แข่งขัน วันที่ 7 พ.ย. 2562
           ผู้ประสานงาน : นางกิตติยา  ศรีวิรัญ
     เรียนรวม-ภาษาไทย
 
6) ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนแสนสุข
     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      แข่งขัน วันที่ 8 พ.ย. 2562
           ผู้ประสานงาน : นางสาวปางรัก  สำแดงเดช
 
7) ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      แข่งขัน วันที่ 5 พ.ย. 2562
           ผู้ประสานงาน : นายจตุพงศ์  ลี้ประเสริฐ
 
8) ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
     หุ่นยนต์                       แข่งขัน วันที่ 5 พ.ย. 2562
          ผู้ประสานงาน : นางยุภาพร  เปรมกมล
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 21.30 น.

 

    
                                           

 


    

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 1,631
จำนวนนักเรียน 3,818
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,466
จำนวนกรรมการ 1,057
ครู+นักเรียน 6,284
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,341
ประกาศผลแล้ว 213/231 (92.21%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 55
สัปดาห์ที่แล้ว 79
เดือนนี้ 112
เดือนที่แล้ว 290
ปีนี้ 6,108
ทั้งหมด 126,765