แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 114 110 96.49% 4 3.51% 0 0% 0 0% 114
2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 124 98 80.99% 18 14.88% 5 4.13% 0 0% 121
3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 113 92 83.64% 16 14.55% 2 1.82% 0 0% 110
4 โรงเรียนวัดสิงห์ 76 54 72.97% 11 14.86% 7 9.46% 2 2.7% 74
5 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 57 37 68.52% 13 24.07% 3 5.56% 1 1.85% 54
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 62 36 65.45% 13 23.64% 5 9.09% 1 1.82% 55
7 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 50 31 64.58% 8 16.67% 9 18.75% 0 0% 48
8 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 49 25 60.98% 11 26.83% 3 7.32% 2 4.88% 41
9 โรงเรียนสาครพิทยาคม 50 23 47.92% 14 29.17% 9 18.75% 2 4.17% 48
10 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 50 21 42.86% 14 28.57% 13 26.53% 1 2.04% 49
11 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 40 17 53.13% 8 25% 5 15.63% 2 6.25% 32
12 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 26 16 61.54% 4 15.38% 5 19.23% 1 3.85% 26
13 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 25 11 44% 11 44% 3 12% 0 0% 25
14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 15 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]